Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Movicol mikstur, oppløsning i dosepose

makrogol 3350

natriumklorid

natriumhydrogenkarbonat

kaliumklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Movicol er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Movicol
 3. Hvordan du bruker Movicol
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Movicol
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Movicol er og hva det brukes mot
Movicol er et avføringsmiddel og brukes ved behandling av treg mage og for behandling av alvorlig forstoppelse (avføringsblokkering) der endetarm og/eller tykktarm er fylt av fast avføring.
Makrogol 3350, et av innholdsstoffene i Movicol, binder vann og øker på den måten volumet av tarminnholdet samtidig som tarminnholdet mykgjøres. Det økte volumet normaliserer tarmbevegelsene og man får en avførende effekt. Movicol inneholder salter for å hindre forstyrrelser i salt- og væskebalansen.
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
 
2. Hva du må vite før du bruker Movicol
Bruk ikke Movicol:
 • Dersom du er allergisk overfor virkestoffene eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • Movicol skal ikke brukes dersom det er alvorlige fysiske hindringer mot tarmpassasjen, heller ikke ved lekkasje i tarmveggen, ved alvorlige inflammatoriske tarmsykdommer som f.eks. ulcerøs kolitt, Crohns sykdom, ved toksisk megakolon (sterk utvidelse av tykktarmen), eller ved ileus (tarmslyng).
Advarsler og forsiktighetsregler
Når du tar Movicol bør du fortsette å drikke mye vann. Væskeinnholdet i Movicol bør ikke erstatte ditt vanlige væskeinntak.
Hjertetilstander
Følg instruksjonene i avsnitt 3 dersom du tar Movicol mot avføringsstopp.
Andre legemidler og Movicol
Behandlingseffekten kan påvirkes dersom Movicol tas sammen med visse andre legemidler. Effekt av samtidig administrerte legemidler kan være redusert, f.eks. for antiepileptika. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet og amming
Movicol kan brukes under graviditet og amming.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil, må du snakke med lege eller apotek.
Movicol har ingen påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Movicol inneholder natrium
Snakk med legen din eller apoteket hvis du trenger 3 eller flere doseposer daglig over en lengre periode, spesielt om du går på en saltfattig (natriumfattig) diett.
 
3. Hvordan du bruker Movicol
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dette legemidlet kan tas når som helst med eller uten mat eller drikke.
Drikk Movicol rett fra doseposen. Det er ikke nødvendig å fortynne med vann.
For å opprettholde god helse, inkludert en frisk tarm, anbefales det å innta tilstrekkelig væske (generelt 2,0 til 2,5 liter daglig).
Den anbefalte dosen er
Ved treg mage (forstoppelse):
Voksne og barn over 12 år: En dose Movicol er en 25 ml dosepose. 1 dosepose 1-3 ganger daglig, jevnt fordelt over dagen. Dosen avhenger av hvor alvorlig din forstoppelse er.
Movicol skal ikke brukes sammenhengende i mer enn 2 uker.
Kontakt lege etter 2 ukers sammenhengende behandling dersom plagene har blitt verre eller ikke har blitt bedre.
Hvis forstoppelsen din skyldes en sykdom som Parkinsons sykdom eller multippel sklerose (MS), eller hvis du bruker legemidler som gir forstoppelse kan legen din anbefale at du skal bruke Movicol lengre enn 2 uker. Ved langvarig behandling kan vanligvis dosen reduseres til 1 eller 2 doseposer per dag.
Barn (under 12 år): Ikke anbefalt.
Ved avføringsstopp hvor endetarm og/eller tykktarm er fylt med fast avføring:
Voksne, eldre og barn over 12 år: Vanlig dose er 8 doseposer per dag. Dagsdosen skal tas innenfor en periode på 6 timer.
Din lege kan instruere deg til å gjenta denne behandlingen i opptil 3 dager. En behandlingskur ved avføringsstopp varer vanligvis ikke mer enn 3 dager.
Barn (under 12 år): Ikke anbefalt.
Pasienter med redusert hjertefunksjon:
Hvis du har hjerteproblemer, skal du ikke drikke mer enn 2 doseposer per time.
Det anbefales å drikke en ekstra liter væske hver dag hvis du har alvorlig forstoppelse (avføringsstopp).
Dersom du tar for mye av Movicol
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du tar for mye Movicol og får kraftig diaré eller begynner å kaste opp, skal du slutte å ta Movicol inntil det opphører. Deretter kan du starte opp igjen med en lavere dose.
Dersom du har glemt å ta Movicol
Ta dosen så snart du husker det.
Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
Kontakt lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Kontakt lege umiddelbart og slutt å ta Movicol hvis du:
Får en alvorlig allergisk reaksjon som gjør det vanskelig å puste eller du får hevelser i ansiktet, leppene, tungen eller svelget.
Du kan oppleve mild diaré når du begynner behandlingen med Movicol.
Vanlige bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 100 pasienter, men færre enn 1 av 10 pasienter):
Magesmerter, diaré, kvalme, oppblåsthet, romling og luft i magen.
Sjeldne bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 10 000 pasienter, men færre enn 1 av 1000 pasienter):
Allergiske reaksjoner.
Bivirkninger med ukjent hyppighet (kan ikke anslås uti fra tilgjengelige data):
Allergiske reaksjoner (inkludert allergisk sjokk (som omfatter hevelser i ansikt, øyne og munn (angioødem), kortpustethet (dyspné), utslett, hudrødme (erytem), elveblest og kløe), elektrolyttforstyrrelser (spesielt forstyrrelse av kaliumbalansen), hodepine, brekninger, smerte eller ubehag i øvre del av magen (dyspepsi), anorektal irritasjon, hevelser i armer og ben (perifert ødem).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Movicol
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på doseposen og esken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Movicol
Hver 25 ml dosepose Movicol inneholder:
Virkestoffer:
Makrogol 3350: 13,125 g
Natriumklorid: 350,8 mg
Natriumhydrogenkarbonat: 178,6 mg
Kaliumklorid: 50,2 mg
Dette legemidlet inneholder 186,87 mg (8,125 mmol) natrium (finnes i bordsalt) i hver dosepose. Dette tilsvarer 9,3 % av den anbefalte maksimale daglige dosen av natrium gjennom dietten for en voksen person. Se avsnitt 2 ‘Movicol inneholder natrium’.
Movicol inneholder også sukralose, renset vann, jordbær-banan-smakstilsetning som inneholder naturlige smaksstoffer (ekstrakt fra jordbær og banan), smakstilsetninger (inkludert selleri) og propylenglykol.
Hver 25 ml dosepose gir tilsvarende:
Natrium: 8,125 mmol
Klorid: 6,675 mmol
Kalium: 0,675 mmol
Bikarbonat: 2,125 mmol
Hvordan Movicol ser ut og innholdet i pakningen
Movicol er en klar, fargeløs til lysegul væske.
Movicol er tilgjengelig i pakninger med 10, 20, 30 eller 50 doseposer. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Norgine BV, Antonio Vivaldistraat 150, 1083 HP Amsterdam, Nederland
Tilvirker
Norgine Pharma, 29, Rue Ethé Virton, 28100 Dreux Cedex, Frankrike
eller
Norgine Limited, New Road, Hengoed, Mid Glamorgan, CF82 8SJ, Storbritannia
Dette legemidlet er godkjent/søkt godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Belgia: MOVICOL Unidose
Tyskland: MOVICOL trinkfertig
Danmark: MOVICOL Go
Finland: MOVICOL Ready to Take
Irland: MOVICOL Ready to Take
Italia: MOVICOL
Luxembourg: MOVICOL Unidose
Norge: MOVICOL
Portugal: MOVICOL
Spania: MOVICOL solución oral en sobre
Sverige: MOVICOL oral oplösning i dospåse
Sveits: MOVICOL Trinkfertig
Storbritannia: MOVICOL Ready to Take
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 20.11.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

antiepileptika (antiepileptikum): Legemiddel mot epilepsi.

crohns sykdom (morbus crohn): Kronisk betennelsessykdom i tarmveggen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

endetarm: Nederste del av fordøyelseskanalen (15-20 cm).

erytem (rødhet i huden, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

ms (multippel sklerose): Multippel sklerose er en kronisk, tilbakevendende sykdom med episoder (attakker) av f.eks. halvsidig lammelse eller sanseforstyrrelser, blindhet på det ene øyet, lammelse av begge ben, koordinasjonsforstyrrelser i armer/ben eller øynene.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

ulcerøs kolitt (kronisk tykktarmbetennelse): Betennelse i tykktarmen og endetarmen. I slimhinnen danner det seg sår. Tarmen tømmer seg ofte, hvilket gir løs avføring med slim og blod.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.