Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Morfin Takeda 10 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning

Morfin Takeda 20 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning

morfinhydrokloridtrihydrat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller sykepleier.
 • Kontakt lege eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Morfin Takeda er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Morfin Takeda
 3. Hvordan du bruker Morfin Takeda
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan Morfin Takeda skal oppbevares
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Morfin Takeda er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Morfin Takeda inneholder virkestoffet morfin. Morfin er et alkaloid med smertestillende og beroligende egenskaper.
Dette legemidlet brukes til behandling av sterke smerter.
 
2. Hva du må vite før du bruker Morfin Takeda
Bruk ikke Morfin Takeda:
 • dersom du er allergisk overfor morfin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du har alvorlig pustebesvær (respirasjonsvansker)
 • dersom du har en tilstand som kan forårsake lammelse i tynntarmen (tarmslyng eller forstoppelse i mage-tarmkanalen)
 • dersom du har akutt leversykdom
 • dersom du har alvorlige magesmerter
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller sykepleier før du bruker Morfin Takeda dersom:
 • du har nedsatt lungekapasitet
 • du har nedsatt lever- og nyrefunksjon
 • du har fått en hodeskade
 • ved krampetilstander
 • du har lavt blodtrykk
 • hvis du også bruker legemidler mot depresjon, såkalte monoaminoksidasehemmere (MAO-hemmere), eller har tatt slike i løpet av de siste 2 ukene
 • dersom du har uregelmessige hjerteslag
 • du har høyt eller lavt stoffskifte
 • du har akutte mageproblemer
 • du er eldre og/eller svekket
 • du har krampe i galleveiene eller urinveiene
Ved gjentatt bruk kan dette legemidlet være vanedannende, og bør fortrinnsvis brukes kun i korte perioder.
Samtidig bruk av alkohol og morfin kan øke de beroligende (sedative) effektene av morfin, og samtidig bruk bør unngås.
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier hvis du opplever noen av følgende symptomer mens du bruker Morfin:
 • økt smertefølsomhet til tross for at du tar større doser (hyperalgesi). Legen din vil vurdere om du trenger en doseendring eller om du skal bytte til et annet sterkt smertestillende legemiddel (se avsnitt 2).
 • svakhet, tretthet, manglende appetitt, kvalme, oppkast eller lavt blodtrykk. Dette kan være et symptom på at binyrene produserer for lite av hormonet kortisol, og det kan være at du må ta hormontilskudd.
 • tap av seksualdrift, impotens, opphør av menstruasjon. Dette kan skyldes redusert produksjon av kjønnshormoner.
 • dersom du har vært avhengig av narkotika eller alkohol. Gi også beskjed dersom du føler at du blir avhengig av Morfin mens du bruker det. Du kan ha begynt å tenke mye på når du kan ta den neste dosen, selv om du ikke trenger den for smerten.
 • abstinenssymptomer eller avhengighet. De vanligste abstinenssymptomene er nevnt i avsnitt 3. Hvis dette skjer, kan legen din endre type medisin eller tiden mellom dosene.
Barn
Dette legemidlet bør brukes med forsiktighet hos spedbarn og små barn siden de kan være mer følsomme for opioider på grunn av lavere kroppsvekt.
Andre legemidler og Morfin Takeda
Rådfør deg med lege dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Informer legen din dersom du bruker:
 • legemidler som brukes mot sterke smerter eller avhengighet (opioder, inklusiv naltrekson)
 • legemidler som brukes mot depresjon eller Parkinsons sykdom, såkalte monoaminoksidasehemmere (MAO-hemmere) (f.eks. moklobemid, selegilin). Fortell legen din om du har tatt slike i løpet av de siste 2 ukene. Samtidig bruk kan føre til lavt blodtrykk (hypotensjon), redusert bevissthet (økt CNS-depresjon) og pustvansker (økt respiratorisk depresjon).
 • legemidler mot kramper (kloralhydrat)
 • beroligende legemidler (barbiturater)
 • legemidler mot depresjon (trisykliske antidepressiva)
 • legemidler mot alvorlige psykiske lidelser (klorpromazin eller propiomazin), eller mot allergiske lidelser eller reisesyke (prometazin)
 • legemidler mot angst (benzodiazepiner)
 • Samtidig bruk av Morfin Takeda og CNS-depressiva/beroligende legemidler, som benzodiazepiner og liknende legemidler, bedøvende legemidler (anestetika), alkohol og de fleste legemidler som påvirker psykiske funksjoner (psykofarmaka), øker risikoen for søvnighet, pustevansker (respirasjonsdepresjon), koma. Dette kan være livstruende. På grunn av dette bør samtidig bruk kun vurderes der andre behandlingsalternativer ikke er mulig. Dersom legen din foreskriver Morfin Takeda sammen med beroligende legemidler, bør dose og varighet ved den samtidige bruken begrenses av legen. Informer legen din om alle beroligende legemidler du bruker, og følg legens dosering nøye. Det kan være nyttig å gjøre venner og familie oppmerksom på tegn og symptomer nevnt over. Kontakt legen din dersom du opplever noen av disse symptomene.
 • generell anestesi
 • rifampicin og rifapentin, brukes i behandling av infeksjoner, f.eks. tuberkulose
Inntak av Morfin Takeda sammen med alkohol
Det frarådes å drikke alkohol under behandling med dette legemidlet.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Morfin går over til fosteret. Du bør derfor ikke bruke Morfin Takeda under svangerskapet med mindre det er helt nødvendig. Dersom Morfin Takeda brukes over en lengre periode under graviditet kan det nyfødte barnet få abstinenssymptomer. Bruk av morfin under fødselen kan føre til redusert pusteevne hos det nyfødte barnet.
Morfin skilles ut i morsmelk. Morfin Takeda skal ikke brukes under amming.
Hvis Morfin brukes over lengre tid under graviditeten, er det en risiko for at det nyfødte barnet har abstinenssymptomer som bør behandles av en lege.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Morfin Takeda kan gjøre deg sløv eller svimmel og kan ha påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
Morfin Takeda inneholder natrium
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) per hetteglass, dvs. så godt som «natriumfritt».
 
3. Hvordan du bruker Morfin Takeda
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt legen din hvis du er usikker.
Doseringen bestemmes av legen som tilpasser den for deg, ut i fra den virkningen legemidlet har på deg og de eventuelle bivirkningene du vil kunne få.
Anbefalt enkeltdose er 5-15 mg gitt intramuskulært (i en muskel) eller subkutant (under huden).
Anbefalt enkeltdose er 5-10 mg gitt ved langsom intravenøs injeksjon (i en blodåre).
Disse injeksjonene kan om nødvendig gjentas med 4-5 timers intervall inntil 6 ganger i døgnet.
Bruk hos pasienter med nedsatt nyre- eller leverfunksjon
Det anbefales å redusere dosen. Det kan også være nødvendig å øke doseringsintervallet ved nedsatt leverfunksjon. Dette bestemmes av legen din.
Bruk hos eldre
Det er anbefalt å starte med en redusert dose. Bruk dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg.
Bruk hos barn
Dette legemidlet bør brukes med forsiktighet hos spedbarn og små barn da de er mer sensitive overfor opioder.
Ved intravenøs bruk er anbefalt dose 0,05-0,1 mg/kg kroppsvekt, administrert svært langsomt.
Ved subkutan og intramuskulær bruk er anbefalt dose 0,05-0,2 mg/kg kroppsvekt inntil hver 4. time (hvis nødvendig). En enkelt dose bør ikke overstige 15 mg.
Dersom du tar for mye av Morfin Takeda
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dette legemidlet vil bli gitt til deg på sykehus, så er det lite sannsynlig at du får for mye. Legen har informasjon om hvordan man gjenkjenner og behandler en overdose.
Dersom du føler deg uvel etter å ha fått legemidlet, eller du er bekymret for om du har fått for mye, informer lege eller sykepleier.
Pasienter som har tatt en overdose kan få lungebetennelse av å inhalere oppkast eller fremmedstoff. Symptomer kan inkludere søvnighet, andpustethet, midlertidig pustestans (apné), langsom hjerterytme, hjertestans, opphopning av væske i lungene (lungeødem), muskelsvakhet, hoste og feber. Pasienter som har tatt en overdose kan også få pustevansker som kan føre til bevisstløshet eller til og med død.
Dersom du stopper å bruke Morfin Takeda
Morfin Takeda kan føre til avhengighet ved langvarig bruk. Det kan oppstå abstinenssymptomer dersom behandlingen avsluttes for brått. Informer lege eller sykepleier dersom du opplever slike symptomer.
Ikke avbryt behandling med Morfin med mindre det er avtalt med legen din. Hvis du ønsker å avbryte behandlingen med Morfin, må du spørre legen din hvordan du sakte kan redusere dosen slik at du unngår abstinenssymptomer. Abstinenssymptomer kan inkludere kroppsverk, skjelving, diaré, magesmerte, kvalme, influensalignende symptomer, raske hjerteslag og store pupiller. Psykologiske symptomer inkluderer en intens følelse av misnøye, angst og irritabilitet.
Spør lege eller sykepleier dersom du har ytterligere spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Morfin kan gi velkjente opiatrelaterte bivirkninger som respirasjonsdepresjon (pustevansker), svakket hosterefleks, forstoppelse, redusert vannlating (urinretensjon), kløe, hallusinasjoner, opprømthet (eufori), forvirring, døsighet, kvalme og brekninger.
Langvarig bruk kan føre til avhengighet.
Kontakt lege eller sykepleier umiddelbart dersom du opplever noen av følgende symptomer. Dette kan være symptomer på en alvorlig allergisk reaksjon:
 • plutselig pipende pust og tetthet i brystet
 • hevelse i øyelokk, ansikt eller lepper
 • prikkete hud eller elveblest
 • hudutslett (røde flekker), kløe
 • feber
 • kollaps
 • pustevansker eller svimmelhet
Følgende bivirkninger er rapportert:
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opp til 1 av 10 personer):
 • søvnighet
 • små pupiller
 • forstoppelse
 • kvalme eller uvelhet
 • brekninger
 • redusert vannlating
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opp til 1 av 100 personer):
 • svimmelhet
 • dysterhet
 • sammentrekning av luftveiene (pustebesvær),
 • nedsatt pustefrekvens (respirasjonsdepresjon)
 • krampe i galleveiene eller urinveiene
 • kløe
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos opp til 1 av 1000 personer):
 • blodtrykksfall ved endring fra liggende til stående stilling (ortostatisk hypotensjon),
 • opphovnede og flammende striper over blodåren (venen)
Ukjent frekvens (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data):
 • oppstemthet
 • rastløshet
 • hallusinasjoner
 • desorientering
 • avhengighet
 • endret humør
 • hodepine
 • langsom hjertefrekvens
 • hjertebank
 • munntørrhet
 • elveblest
 • utslett
 • økt hjernetrykk hos pasienter med en alvorlig hodeskade
 • økt smertefølsomhet
 • svetting
 • abstinenssymptomer eller avhengighet (se avsnitt 3 for symptomer: Dersom du avbryter behandling med Morfin).
 • legemiddeltoleranse
Ytterligere bivirkninger som kan forekomme hos barn
Abstinenssymptomer, av ukjent hyppighet, er sett hos spedbarn av mødre som har brukt morfin.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan Morfin Takeda skal oppbevares
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen og hetteglasset etter «EXP». Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden. Legen eller sykepleieren vil passe på at legemidlet ikke er utløpt.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Morfin Takeda
 • Virkestoff er morfinhydrokloridtrihydrat. 1 ml oppløsning inneholder 10 mg eller 20 mg morfinhydrokloridtrihydrat.
 • Andre innholdsstoffer er sitronsyremonohydrat, dinatriumedetat, saltsyre, natriumhydroksid og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Morfin Takeda injeksjonsvæske, oppløsning ser ut og innholdet i pakningen
Morfin Takeda er en klar, fargeløs til svakt gul oppløsning til injeksjon i 10 ml hetteglass. Finnes i pakninger på 1 og 10 hetteglass.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Takeda AS, Asker
Tilvirker
G.L. Pharma GmbH, Lannach, Østerrike
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Takeda AS
Postboks 205
1372 Asker
Tlf. 800 800 30
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 17.09.2019
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:
Fysisk-kjemisk inkompatibilitet (danning av utfellinger) har blitt vist mellom oppløsninger av morfinsulfat og 5-fluorouracil.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anestesi (bedøvelse): Følelsesløshet, dvs. bortfall av sanseinntrykk slik som smertesans.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

apné: Pause eller total stans i lungenes ventilasjon.

cns (sentralnervesystemet): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

eufori (oppstemthet): Følelse av velvære som kan opptre ved inntak av visse legemidler som f.eks. opioider.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

hjertestans (hjertestopp, asystole): Opphør av hjertets pumpefunksjon. Hjertestans hos voksne kan ha ulike årsaker, f.eks. plutselig hjerteinfarkt.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

impotens (erektil dysfunksjon, ereksjonssvikt): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intramuskulær (i.m., intramuskulært): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intramuskulært.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungebetennelse (pneumoni): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

opioid (opiat): Opioider/opiater er en fellesbetegnelse for en stor gruppe stoffer, og er enten hentet fra naturen (f.eks. morfin), produsert kjemisk (f.eks. petidin) eller forekommer naturlig i kroppen (f.eks. endorfiner). De virker smertestillende ved å påvirke sentralnervesystemet. Legemidler i denne gruppen kan gi brukeren euforiske følelser, derfor kan de være vanedannende.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

respirasjonsdepresjon (åndedrettsdepresjon, respirasjonshemming): Svekket pustefunksjon, noe som gjør det vanskelig for kroppen å opprettholde oksygenkonsentrasjonen og å fjerne karbondioksid fra blodet. Legemiddegruppen opioider (sentraltvirkende smertestillende midler) har respirasjonsdepresjon som bivirkning.

sedativ: Avslappende, beroligende.

store pupiller (mydriasis, mydriase, pupilldilatasjon, utvidede pupiller): Utvidet pupill.

subkutan (s.c., subkutant): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis subkutant.

trisyklisk antidepressiv (tca): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.