Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Montelukast Teva 10 mg tabletter, filmdrasjerte

montelukast

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Montelukast Teva er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Montelukast Teva
 3. Hvordan du bruker Montelukast Teva
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Montelukast Teva
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Montelukast Teva er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Montelukast Teva er en leukotrienreseptorantagonist som blokkerer substanser som kalles leukotriener. Leukotriener forårsaker innsnevring og slimdannelse i luftveiene i lungene og forårsaker også allergisymptomer. Ved å blokkere leukotriener forbedrer Montelukast Teva astmasymptomer, bidrar til å kontrollere astma og forbedrer symptomer på sesongallergi (også kalt høysnue eller sesongrelatert allergisk rhinitt).
Legen din har forskrevet Montelukast Teva til behandling av din astma og forebygging av dine astmasymptomer gjennom hele døgnet.
Montelukast Teva brukes til behandling av pasienter fra og med 15 år som ikke er tilstrekkelig kontrollert med deres nåværende astmalegemidler, og som trenger tilleggsbehandling. For pasienter med astma og sesongrelaterte allergier kan Montelukast Teva også behandle dine sesongrelaterte allergisymptomer.
Montelukast Teva hjelper til med å forebygge astmasymptomer som er utløst av trening hos pasienter fra og med 15 år.
Hva er astma?
Astma er en langvarig sykdom
Astma inkluderer:
 • problemer med å puste på grunn av innsnevrede luftveier. Denne innsnevringen av luftveiene forverres eller forbedres som svar på varierende tilstander.
 • sensitive luftveier kan reagere på mange ting, som sigarettrøyk, pollen, kald luft eller trening.
 • hevelse (inflammasjon) i slimhinnene i luftveiene
Symptomer på astma inkluderer: hoste, tungpustethet og tetthet i brystet.
Hva er sesongallergi?
Sesongallergi (også kalt høysnue eller sesongallergisk rhinitt) er en allergisk respons som ofte er forårsaket av luftbåren pollen fra trær, gress eller ugress. Symptomene på sesongallergi kan typisk være: tett, rennende, kløende nese, nysing; rennende, hovne, røde, kløende øyne.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Montelukast Teva
Bruk ikke Montelukast Teva
 • dersom du er allergisk overfor montelukast eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Montelukast Teva.
 • Det er viktig at Montelukast Teva tas daglig om kvelden som forskrevet av legen, selv om du ikke har symptomer eller du har et astmaanfall.
 • Montelukast Teva filmdrasjerte tabletter er ikke beregnet til behandling av plutselig innsettende åndenød. Det hjelper ikke deg i denne situasjonen og skal aldri brukes for dette formålet. Dersom et anfall oppstår, skal legens instruksjoner følges nøye. Det er ytterst viktig at legemidlene som er nødvendig i en situasjon med åndenød alltid er lett tilgjengelig.
 • Dersom du trenger inhalasjon med betaagonister oftere enn vanlig, kontakt legen din så snart som mulig.
 • Det er viktig at du bruker alle astmamedisinene forskrevet av legen som anvist. Montelukast Teva skal ikke erstatte steroider (enten inhalert eller tatt oralt) som du muligens allerede bruker.
 • pasienter med aspirin-sensitiv astma som tar Montelukast Teva må fortsette å unngå bruk av aspirin eller andre ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler.
 • En sjelden tilstand er blitt sett hos et veldig lavt antall pasienter som tar legemidler mot astma, inkludert montelukast. Hvis du opplever en kombinasjon av noen av følgende symptomer, særlig hvis de er vedvarende og forverres, må du oppsøke medisinsk hjelp umiddelbart: influensalignende sykdom, økt pustebesvær, prikking og stikking eller nummenhet i armer og bein og/eller utslett.
 • Montelukast Teva anbefales ikke for bruk hos barn og ungdom under 15 år.
Pasienter bør være oppmerksomme på at ulike nevropsykiatriske bivirkninger (for eksempel atferds- og stemningsrelaterte endringer) har blitt rapportert hos voksne, ungdom og barn med Montelukast Teva (se avsnitt 4). Rådfør deg med lege dersom du eller barnet ditt utvikler slike symptomer ved bruk av Montelukast Teva.
Andre legemidler og Montelukast Teva
Montelukast Teva kan brukes sammen med andre legemidler som du tar mot astma. Imidlertid kan noen legemidler påvirke virkningen av Montelukast Teva, eller Montelukast Teva kan påvirke virkningen av andre legemidler.
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette er særlig viktig, dersom det andre legemidlet er:
 • fenobarbital (brukt i behandling av epilepsi)
 • fenytoin (brukt i behandling av epilepsi)
 • rifampicin (brukt i behandling av tuberkulose og noen andre infeksjoner).
Inntak av Montelukast Teva sammen med mat og drikke
Montelukast Teva kan tas om kvelden sammen med eller uten mat.
Graviditet og amming
Graviditet
Kvinnelige pasienter som er gravide, planlegger å bli gravide, eller tror at de er gravide, skal rådføre seg med legen før de tar Montelukast Teva.
Amming
Det er ikke kjent om Montelukast Teva utskilles i morsmelk. Lege skal konsulteres før Montelukast Teva tas hvis en kvinnelig pasient ammer eller planlegger å amme et barn.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye.  Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Det forventes ikke at Montelukast Teva påvirker evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Enkeltindivider har riktignok rapportert om trøtthet og svimmelhet i svært sjeldne tilfeller.
Montelukast Teva inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Montelukast Teva
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt, selv når du ikke har symptomer, eller hvis du opplever et astmaanfall. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen for voksne og ungdom eldre enn 15 år er én 10 mg tablett daglig om kvelden.
Montelukast Teva skal ikke brukes sammen med andre legemidler som inneholder samme virkestoff, montelukast.
Dersom du tar for mye av Montelukast Teva
Det er viktig å ikke ta for mange tabletter.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Symptomer på overdose er magesmerter, tretthet, tørste, hodepine, oppkast og ufrivillige bevegelser.
Ta med deg dette pakningsvedlegget og eventuelt gjenværende tabletter for å vise til legen.
Dersom du har glemt å ta Montelukast Teva
Dersom du har glemt en tablett, fortsett med neste dose som vanlig.
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Montelukast Teva
For å oppnå kontroll over astmaen din er det viktig å fortsette å ta Montelukast Teva uavhengig om det er symptomer tilstede eller ikke, og så lenge som legen din har forskrevet. Montelukast Teva kan kun behandle astma ved kontinuerlig bruk.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
For barn i alderen 2 til 5 år er Montelukast Teva 4 mg tyggetabletter tilgjengelige
For barn i alderen 6 til 14 år er Montelukast Teva 5 mg tyggetabletter tilgjengelige
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Allergiske reaksjoner som inkluderer opphovning i ansikt, lepper, tunge og/eller svelg som kan føre til pustebesvær eller problemer med å svelge, kløe, utslett eller elveblest er også blitt rapportert. Det er ytterst viktig at du stopper å ta Montelukast Teva og at du oppsøker medisinsk hjelp umiddelbart, dersom du får en allergisk reaksjon.
Følgende bivirkninger er blitt rapportert i kliniske studier med vist omtrentlig hyppighet:
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer) inkluderer:
Magesmerter og hodepine.
I tillegg er følgende bivirkninger rapportert etter markedsføring, listet etter hyppighet med den som forekommer mest hyppig først.
Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer)
Øvre luftveisinfeksjoner (f.eks. forkjølelse, sår hals)
Vanlige (kan påvirke opptil 1 av 10 personer)
Diaré, kvalme, oppkast, utslett, feber, forhøyede verdier av serum transaminaser (leverenzymer)
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer)
Allergiske reaksjoner, inkludert opphovning i ansikt, lepper, tunge og/eller svelg som kan føre til pustebesvær eller problemer med å svelge, unormale drømmer inkludert mareritt, søvnvansker, søvngjengeri, irritabilitet, følelse av engstelse, rastløshet, opphisselse (agitasjon) inkludert aggressiv oppførsel eller fiendtlighet, depresjon, svimmelhet, søvnighet, prikking og stikking/nummenhet, krampeanfall, neseblødning, tørr munn, fordøyelsesbesvær, blåmerker, kløe, elveblest (urtikaria), ledd- eller muskelsmerter, muskelkramper, trøtthet, uvelhet, opphovning på grunn av væskeansamling.
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer)
Økt blødningstendens, skjelvinger, hjertebank, angioødem (opphovning i ansikt, lepper, tunge og/eller svelg med pustebesvær eller problemer med å svelge)
Svært sjeldne (kan forekomme hos opptil 10 000 personer)
Hallusinasjoner, desorientering, selvmordstanker og handlinger, stamming, hepatitt (leverbetennelse), ømme røde klumper under huden mest vanlig på skinnleggen (erythema nodosum), alvorlige hudreaksjoner (erythema multiforme) som kan oppstå uten forvarsel, hvite blodceller i leveren (hepatisk eosinofil infiltrasjon)
Svært sjeldne tilfeller av en tilstand kjent som Churg-Strauss syndrom er blitt rapportert under behandling med montelukast hos astmatiske pasienter. Dersom du opplever en kombinasjon av noen av følgende symptomer, særlig hvis de er vedvarende eller forverres, må du oppsøke legen din umiddelbart: influensalignende sykdom, økt pustevanske, prikking og stikking eller nummenhet i armer og bein og/eller utslett.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Montelukast TevaOppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 30ºC. Oppbevar blister i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.
Bruk ikke Montelukast Teva etter utløpsdatoen som er angitt på blister og kartong. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Montelukast Teva 10
 • Virkestoff er montelukastnatrium som tilsvarer 10 mg montelukast
 • Andre innholdsstoffer er:
  • tablettkjerne: natriumlaurylsulfat, laktosemonohydrat, hydroksypropylcellulose, pregelatinisert maisstivelse, natriumstivelseglykolat type A, magnesiumstearat,
  • tablettdrasjering: Opadry 20A23676 gult som inneholder hydroksypropylcellulose, hypromellose, titandioksid (E 171), gult jernoksid (E 172), rødt jernoksid (E 172).
Hvordan Montelukast Teva ser ut og innholdet i pakningen
Montelukast Teva 10 mg filmdrasjerte tabletter er beige, runde, filmdrasjerte tabletter, merket med ”93” på én side og ”7426” på den andre siden av tabletten.
Aluminium – aluminium blisterpakninger
Montelukast Teva 10 mg filmdrasjerte tabletter er tilgjengelig i pakninger med 7, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98 og 100 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Teva Sweden AB
Box 1070
SE - 251 10 Helsingborg
Sverige
Tilvirkere
Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company
Debrecen
Ungarn
Teva UK Ltd
Eastbourne
Storbritannia
Pharmachemie B.V.
Haarlem
Nederland
Teva Operations Poland Sp. z o.o
Krakow
Polen
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Teva Norway AS
Kinoveien 3A
1337 Sandvika
Tlf: 66 77 55 90
info@tevapharm.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 16.10.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

agitasjon (hypereksitabilitet): Rastløshet, uro og ukontrollerte bevegelser. Kjennetegnes ved at personen er opphisset/oppskaket.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

allergisk rhinitt: Betennelse i nesens slimhinne som utløses av allergifremkallende substanser, vanligvis pollen. Symptomer er nesetetthet, rennede nese og nysing.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

engstelse (angst): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

eosinofil: Type hvit blodcelle, leukocytt, som spiller en viktig rolle i allergiske reaksjoner. Eosinofiler har fått navnet pga. deres innehold av granulatkorn som kan farges røde av eosin. Eosinofilene dannes i benmargen og når de har modnet gjenfinnes de i blodet, der de bl.a. kan absorbere og ødelegge fremmede partikler. De små kornene i eosinofilene inneholder også et stoff med skadelige effekter på enkelte parasitter, men også på kroppens egne celler, særlig ved allergi.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

forkjølelse: Virusinfeksjon i nese og svelg. Vanlige symptomer er hoste, snue, nysing, sår hals, hodepine og ev. lett feber.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

inflammasjon (betennelse): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

rhinitt: Betennelse i nesens slimhinne som gir utslag som tett nese, rennende nese, nysing, kløe og hodepine.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

tungpustethet (dyspné, tung pust): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.