PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

Mogadon 5 mg, tabletter

nitrazepam

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Mogadon er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Mogadon
 3. Hvordan du bruker Mogadon
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Mogadon
 6. Ytterligere informasjon
 
1. Hva Mogadon er, og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Mogadon tabletter inneholder virkestoffet nitrazepam, et stoff som tilhører gruppen benzodiazepiner. Legemidlet virker dempende på visse deler av hjernen og har søvndyssende, beroligende, angstdempende, muskelavslappende og krampestillende effekt.
Mogadon tabletter brukes til behandling av søvnvansker, fortrinnsvis akutte og alvorlige former, og ved visse epilepsitilstander som oftest forekommer hos barn (infantil spasme, petit mal).
 
2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Mogadon
Bruk ikke Mogadon
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor nitrazepam eller et av de andre innholdsstoffene i Mogadon.
Vis forsiktighet ved bruk av Mogadon
 • dersom du har lever- eller nyreproblemer
 • dersom du lider av muskelsvakhet (myasthenia gravis)
 • dersom du har andre sykdommer
Fare for avhengighet
Brukes med stor forsiktighet av alkoholikere, narkomane og medikamentmisbrukere. Som for alle legemidler som hører til gruppen benzodiazepiner, kan bruk av Mogadon tabletter føre til avhengighet.
Legemidlet bør kun brukes i et begrenset tidsrom. Preparatet gir ofte en rekke ubehagelige plager når man prøver å slutte med det, særlig hvis man har brukt det daglig over lengre tid.
For å minske risikoen for avhengighet, bør du merke deg følgende:
 • bruk bare Mogadon tabletter hvis legen har forskrevet det til deg
 • ikke øk dosen legen har anbefalt
 • gi beskjed til legen din dersom du ønsker å avslutte behandlingen. Dosen bør reduseres gradvis.
Bruk av andre legemidler sammen med Mogadon
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Legemidler som påvirker hjernen og/eller sentralnervesystemet kan forsterke effekten av Mogadon tabletter. Kombinasjon av sovemidler og alkohol gir forsterket virkning av begge, og kan føre til forgiftning. Bruk derfor ikke Mogadon tabletter og alkohol samtidig.
Samtidig bruk av Mogadon med opioder (sterke smertestillende, legemidler i substitusjonsterapi og enkelte legemidler mot hoste) øker risikoen for døsighet, pustevansker (respiratorisk depresjon), koma og kan være livstruende. Derfor bør samtidig bruk kun vurderes når andre behandlingsalternativer ikke finnes.
Hvis legen din allikevel foreskriver Mogadon sammen med opioder, bør dosen og varigheten av samtidig behandling begrenses etter legens anbefalinger.
Fortell legen din om alle legemidler du bruker som inneholder opioder og følg legens doseringsanbefaling nøye. Det kan være nyttig å informere venner eller slektninger om å være klar over tegnene og symptomene nevnt ovenfor. Kontakt legen din hvis du opplever slike symptomer.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Det er mulighet for at fosteret påvirkes.
Det er mulig at barn som ammes påvirkes. Bruk derfor ikke Mogadon tabletter under amming annet enn når legen har bestemt det.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Mogadon tabletter kan nedsette reaksjonsevnen og bør brukes med forsiktighet hos bilførere og hvis man skal utføre andre funksjoner som krever årvåkenhet.
Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Mogadon
Mogadon innholder laktose. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemiddelet.
 
3. Hvordan du bruker Mogadon
Bruk alltid Mogadon slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dersom du tar for mye av Mogadon
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Mogadon forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige:
Døsighet.
Mindre vanlige:
Kvalme, hodepine, økt apetitt, forvirring, hukommelsestap, svimmelhet, muskelsvikt og muskelsvakhet, tretthet og tunghet i kroppen dagen etter.
Sjeldne:
Ved opvåkning dagen etter, mens sovemedisinen ennå virker, kan noen oppleve kortvarig hukommelsestap. Hudreaksjoner har blitt sett i sjeldne tilfeller.
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
 
5. Hvordan du oppbevarer Mogadon
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Mogadon etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Ytterligere informasjon
Sammensetning av Mogadon
 • Virkestoff er nitrazepam 5 mg
 • Hjelpestoffer er laktose, maisstivelse, magnesiumstearat
Hvordan Mogadon ser ut og innholdet i pakningen
Hvite eller nesten hvite, runde, flate tabletter med skråkant. Hver tablett har en delestrek på den ene siden er preget på den andre siden med
“  V  “
MOG 5
Pakningsstørrelse: 50 tabletter
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen.
Meda AS
Askerveien 61, Postboks 194,
1371 Asker
Tlf. 66 75 33 00
Fax: 66 75 33 33
E-post: info@meda.no
Tilvirker
Labiana Pharamaceuticals, SL
Casanova 27-31
08757 Corbera de Llobregat, Barcelona
Spania
eller
ICN Polfa Rzeszów S.A.
ul. Przemysłowa 2
35-959 Rzeszów
Polen
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 08.06.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

infantile spasmer (west syndrom): Epileptisk syndrom som debuterer i første leveår. Syndromet består av karakteristiske kramper (infantile spasmer), stans i psykomotorisk utvikling samt forandringer i elektriske impulser i hjernebarken (sett som forandringer i EEG, elektroencefalografi).

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

myasthenia gravis: Alvorlig autoimmun sykdom som gir økt trettbarhet og svakhet i muskulaturen.

sentralnervesystemet (cns): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.