Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

MINIFOM 200 mg myke kapsler

dimetikon

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Minifom er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Minifom
 3. Hvordan du bruker Minifom
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Minifom
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Minifom er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Minifom brukes mot økt gassdannelse i mage-tarmkanalen.
Ved å virke spenningsnedsettende bryter Minifom ned skum og bobler som dannes i mage-tarmkanalen. Økt gassansamling i mage-tarmkanalen skyldes for det meste nedsvelget luft som danner skum og bobler. Minifom virker lokalt i mage-tarmkanalen og tas ikke opp i kroppen. Full effekt fås etter et par døgns behandling.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Minifom
Bruk ikke Minifom:
 • dersom du er allergisk overfor Antifoam-M (dimetikon, kolloidal silika) eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Minifom.
Andre legemidler og Minifom
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Miniform kapsler tas ikke opp i kroppen og kan derfor brukes under graviditet og amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek. Legemidlet antas ikke å påvirke bilkjøring eller bruk av maskiner.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Minifom
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg. Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er 1 kapsel 3-4 ganger daglig. Annen dosering kun etter avtale med lege. Kapslene bør svelges hele.
Dersom du tar for mye av Minifom
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg lege middel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Minifom
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt kapsel.
Dersom du avbryter behandling med Minifom
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Minifom forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Følgende bivirkninger er rapportert med ukjent frekvens:
 • lettere mage-/tarmproblemer
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Minifom
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på boksen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Minifom kapsler
 • Virkestoff er Antifoam M, som består av dimetikon 1000 og vannfri, kolloidal silika.
 • Hjelpestoffer er gelatin, glyserol og jernoksid, rødt (E172).
Hvordan Minifom kapsler ser ut og innholdet i pakningen
Rødbrune kapsler. Kapslene pakkes i hvite plastbokser med plastlokk. Pakningene inneholder 25, 50, 100 eller 250 kapsler.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
ACO HUD NORDIC AB, Box 622, SE-194 26 Upplands Väsby, Sverige
Tilvirker:
Wasdell Packaging Ltd, Swindon, England
Omega Pharma International NV, Nazareth, Belgia
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 26.09.2019