Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Mindiab 2,5 mg og 5 mg tabletter

glipizid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Mindiab er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Mindiab
 3. Hvordan du bruker Mindiab
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Mindiab
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Mindiab er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Mindiab kan brukes ved ikke-insulinavhengig sukkersyke (diabetes mellitus type II), hvor blodsukkeret ikke lar seg normalisere ved vektreduksjon eller mosjon alene.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Mindiab
Bruk ikke Mindiab:
 • dersom du er allergisk overfor glipizid, eller mot legemidler med tilsvarende virkning (sulfonylureaforbindelser), eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • hvis du har insulinavhengig sukkersyke (type I), eller har tendens til ketoacidose (opphopning av syre i blodet).
 • hvis du er gravid eller ammer.
 • hvis du har betydelig nedsatt nyrefunksjon eller leversvikt.
Advarsler og forsiktighetsregler
Hypoglykemi (for lavt blodsukker) og følinger kan oppstå ved samtidig bruk av andre legemidler, ved overdosering, dårlig ernæringstilstand, nedsatt leverfunksjon, nedsatt nyrefunksjon eller feilfunksjon i skjoldkjertelen. Dette gir symptomer som kan variere fra sult, matthet, svette og kramper til bevisstløshet.
Sukkerholdig føde må straks gis, men kun til personer som er ved bevissthet. Hypoglykemi kan forhindres ved regelmessige måltider og økt kaloriinntak ved hard fysisk trening. Mindiab gir imidlertid liten risiko for langvarige hypoglykemier.
Hos pasienter som mangler enzymet glukose-6-fosfat dehydrogenase (G6PD), kan senkning av hemoglobinnivå og nedbrytning av røde blodceller (hemolytisk anemi) forekomme.
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Mindiab.
Andre legemidler og Mindiab
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Effekten av behandlingen kan påvirkes hvis legemidlet tas sammen med visse andre legemidler. Noen legemidler kan forsterke virkningen av glipizid, blant annet:
 • Acetazolamid (Diamox – legemiddel mot grønn stær)
 • Biguanider (blodsukkersenkende legemiddel som inneholder metformin)
 • Betablokkere (legemiddel mot høyt blodtrykk)
 • Warfarin (Marevan – blodfortynnende)
 • Antibakterielle legemidler av typen sulfonamid og kloramfenikol
 • MAO-hemmere (legemiddel mot depresjon)
 • Kinoloner (en type antibiotika)
 • Betennelsesdempende legemidler av typen NSAID, inkludert acetylsalicylsyre
 • Probenecid (mot podagra)
 • Vorikonazol (Vfend) og flukonazol (Diflucan) – (legemidler mot soppinfeksjoner)
 • ACE-hemmere (en type blodtrykkssenkende medisiner)
 • H2-reseptor antagonister (en type syrehemmende medisiner)
Andre legemidler kan nedsette virkningen av glipizid, blant annet:
 • Adrenalin (og andre legemidler som virker på samme måten)
 • Kortikosteroider
 • Kalsiumantagonister (legemiddel mot høyt blodtrykk og angina pectoris)
 • Tiaziddiuretika (legemiddel mot høyt blodtrykk og ødemer)
 • Glukagon (brukes ved behandling av for lavt blodsukker)
 • Isoniazid (legemiddel mot tuberkulose)
 • Nikotinsyre (kolesterol- og triglyseridsenkende)
 • Østrogener og p-piller
 • Fentiaziner (gruppe av legemidler som brukes mot alvorlige sinnslidelser)
 • Fenytoin (legemiddel mot epilepsi)
 • Thyroideahormoner (legemiddel mot stoffskiftesykdom)
Tetracyklin (en type antibiotika) kan påvirke resultatet ved bestemmelsen av glukose (sukker) i urinen. Cyklofosfamid (en type cellegift) bør også brukes med forsiktighet av diabetes-pasienter, da både forsterket og nedsatt effekt av sulfonylureapreparater (glipizid) kan forekomme.
Inntak av Mindiab sammen med mat, drikke og alkohol
Tablettene tas i én dose ca. 1/2 time før frokost. Vær forsiktig med alkohol, da det ved enkeltinntak kan forsterke virkningen av glipizid og føre til for lavt blodsukker. Kronisk alkoholmisbruk kan gi nedsatt effekt av glipizid, og man kan da få for høyt blodsukker.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Bruk av Mindiab medfører en risiko for fosterskadende effekter, og Mindiab skal derfor ikke brukes under graviditet. Det er mulig at barn som ammes påvirkes. Bruk derfor ikke Mindiab under amming.
Kjøring og bruk av maskiner:
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil kontakt lege eller apotek.
Mindiab antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Mindiab inneholder laktose.
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemiddelet.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Mindiab
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg, og kan variere mellom 2,5 og 15 mg én gang daglig. Det er viktig å begynne med kostregulering i tilstrekkelig lang tid, minst 4-6 uker, før Mindiab brukes i tillegg. Tablettene tas i én dose ca. 1/2 time før frokost.
Tabletten kan deles i to like doser.
Dersom du tar for mye av Mindiab
Overdosering kan føre til hypoglykemi (for lavt blodsukker). Sukkerholdig føde må straks gis dersom personen er våken. Ved bevisstløshet injiseres glukose og eventuelt glukagon av helsepersonell.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00), hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Mindiab
Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Mindiab
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige: Hypoglykemi (for lavt blodsukker), kvalme,
Mindre vanlige: Diaré, magesmerter, svimmelhet, søvnighet, skjelvinger, tåkesyn (dette kan også skyldes hypoglykemi), oppkast, gulsott, eksem.Ukjent frekvens (kan ikke anslås ut fra tilgjengelige data):
Forvirring, hodepine, dobbeltsyn, nedsatt syn eller synsskarphet, sykdomsfølelse (dette kan også skyldes hypoglykemi). Hudreaksjoner som ofte forsvinner ved fortsatt behandling: betennelse i huden (allergisk dermatitt), utslett (kan være rødt, med flekker og/eller knuter, eller meslingliknende), elveblest og kløe. Si fra til legen dersom disse hudreaksjonene ikke forsvinner. Lysfølsomhet (huden blir lettere solbrent). Reduksjon i hvite blodlegemer og blodplater, anemi (blodmangel), hyponatremi (nedsatt mengde natrium i blodet), forstoppelse, påvirkning av leverfunksjonen, hepatitt, ikke-akutt porfyri, endrede verdier i blodprøver for lever- og nyrefunksjon.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Mindiab
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter ’Anv. senest’. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Mindiab
 • Virkestoff er glipizid 2,5 mg og 5 mg
 • Andre innholdsstoffer er: laktose 155,5 mg, mikrokrystallinsk cellulose, stivelse, stearinsyre.
Hvordan Mindiab ser ut og innholdet i pakningen
Tablettene er hvite og runde, og 5 mg tablettene har delestrek.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Pfizer ASPostboks 31324 Lysaker
Tlf. 67 52 61 00
Tilvirker
Pfizer Italia S.r.l
Localita Marino del Tronto,
63100 Ascoli Piceno
Italia
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 20.06.2016

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

ace-hemmer: (ACE: Angiotensin Converting Enzyme) Legemiddel som brukes til å senke blodtrykket. ACE-hemmere reduserer nivået av angiotensin. Angiotensin er et hormon som trekker sammen kroppens blodårer, og øker dermed motstanden i blodomløpet. Når angiotensinkonsentrasjonen reduseres, øker blodårenes diameter og blodtrykket reduseres.

adrenalin: Adrenalin er et såkalt stresshormon som utskilles til blodet ved hardt fysisk arbeid, emosjonelt stress, sinne, og lavt blodsukker. Adrenalin dannes i binyremargen når det sympatiske nervesystemet aktiveres. Adrenalin gjør at hjertets slagfrekvens og kontraksjonskraft øker, blodstrømmen til skjelettmuskulatur og hjerte øker, pusten blir mer intens og bronkiene utvider seg, samtidig som sukker- og fettsyrenivåene i blodet øker. Det betyr også at kroppen gjør seg klar til raskt å flykte. Adrenalin brukes som legemiddel ved hjertestans, alvorlig astma og alvorlige allergiske reaksjoner.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angina pectoris (angina, hjertekrampe): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

antagonist: Substans som hemmer virkningen av en annen substans ved konkurrerende binding til reseptorer. Reseptorer finnes bl.a. i celleveggene hvor de formidler et bestemt signal når en bestemt substans binder seg til reseptoren. Dette signalet kan da hemmes ved bruk av en antagonist som bindes til samme reseptor.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

føling (hypoglykemi, lavt blodsukker, insulinføling): Lavt blodsukker. Kan for eksempel skje når en diabetiker har injisert for mye insulin.

glukagon: Hormon som produseres i bukspyttkjertelen og øker sukkernivået i blodet ved å sette i gang prosesser som bryter ned stoffet glykogen til glukose. Det har motsatt effekt av insulin. Glukagon fører også til at syredannelsen i magen hemmes.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

grønn stær (glaukom): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hemolytisk anemi: Blodsykdom forårsaket av at røde blodlegemer brytes ned raskere enn normalt. Det mest åpenbare symptomet er tretthet, men kan også gi blekhet.

hyponatremi (natriummangel): Tilstand med unormalt lavt natriumnivå i blodet. Skyldes at væskevolumet i blodet er for stort, noe som kan forekomme ved blant annet hjertesvikt. Hyponatremi er en alvorlig tilstand.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

ketoacidose: Ketoacidose betyr at blodets surhetsgrad øker (pH i blodet synker), som følge av at antall ketonlegemer (stoffer/metabolitter som dannes ved fettforbrenningen) øker kraftig på kort tid. En sterk forsuring av blodet kan være livstruende.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.