Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Metosyn 0,05% salve

fluocinonid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Metosyn er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Metosyn
 3. Hvordan du bruker Metosyn
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Metosyn
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Metosyn er og hva det brukes mot
Metosyn salve er et sterkt kortikosteroidpreparat (gruppe III). Virker dempende på visse betennelsesaktige og kløende tilstander i huden.
Brukes mot visse allergiske, betennelsesaktige og kløende tilstander i huden, som f.eks. ulike typer eksem og eksemlignende tilstander, insektstikk og psoriasis. Vannfri men likevel vannavstøtende salve. Kan brukes både ved tørre og væskende hudlidelser.
 
2. Hva du må vite før du bruker Metosyn
Bruk ikke Metosyn:
 • dersom du er allergisk overfor fluocinonid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • ved hudinfeksjoner forårsaket av bakterier, sopp eller virus
 • ved sår, eksem rundt munnen.
 • hudsykdommen rosacea (blemmer og synlige blodkar i ansiktet)
 • akne
 • bleieutslett
 • kløe rundt endetarmsåpningen og kjønnsorganer.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Metosyn.
Bør vanligvis ikke brukes i ansiktet. Ved bruk i ansiktet, unngå øynene og området rundt øynene.
Behandlingslengden må begrenses.
Bruk kun Metosyn i den mengde og i den tidsperiode som er foreskrevet av legen. Toleranseutvikling kan skje etter lang tids bruk. Høyere dose og tynnere hud kan da øke muligheten for bivirkninger.
Preparatet skal vanligvis ikke brukes til behandling av utbredt psoriasis, da denne kan forverres og bivirkninger kan bli mer sannsynlig. Pasienter med psoriasis bør kontrolleres nøye under behandlingen.
Ved samtidig infeksjoninfeksjonen behandles med antimikrobielle midler.
Preparatet inneholder hjelpestoffet propylenglykol, som kan forårsake hudirritasjon.
Barn
Anbefales ikke hos barn under 1 år.
Graviditet og amming
Graviditet
Det er mulighet for at fosteret påvirkes. Rådfør deg alltid med lege før bruk av Metosyn under graviditet.
Amning
Preparatet skal ikke smøres på brystene før amming. Rådfør deg med lege ved mer enn tilfeldig bruk av Metosyn under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Metosyn har ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
Metosyn inneholder propylenglykol
Metosyn inneholder propylenglykol som kan forårsake hudirritasjon.
 
3. Hvordan du bruker Metosyn
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg.
I starten er det vanlig å smøre en liten mengde på det angrepne området 2-3 ganger daglig. Salven gnis forsiktig, men grundig inn i huden. Når effekten er inntrådt, er det vanlig å fortsette med påsmøring 1 eller 2 ganger daglig.
Forsøk å påføre salven til samme tidspunkt hver dag. Glemmer du en dose, påsmøres den så snart du husker det.
Avbryt ikke behandlingen uten etter avtale med lege selv om hudplagene synes å ha blitt bedre.
Virkningen kan avta etter en tids bruk, men behandlingen vil være effektiv igjen etter et kort opphold.
Bruk av Metosyn hos barn
Ved bruk hos barn bør behandlingen ikke vare lengre enn 5 dager.
Tette forbindinger (såkalte okklusjonsforbindinger) skal ikke brukes hos barn.
Dersom du tar for mye av Metosyn
Dersom du ved en feil skulle svelge Metosyn eller barn får i seg legemiddel ved et uhell, kontakt nærmeste lege, sykehus eller Giftinformasjonssentralen, (tlf. 22 59 13 00).
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Mild irritasjon av huden, tynnere hud, rødhet og striper kan forekomme. Kan skjule eller utvikle kontakteksem og skjule eller spre hudinfeksjon. Kan gi uren hud (steroidakne), pigmentforandringer og rosacealignende hud. Ved langvarig bruk og ved bruk på store områder kan man få en uønsket effekt på kroppen som skyldes opptak av virkestoffer i kroppen gjennom huden. Dette kan spesielt skje hos barn. I slike tilfeller kan legen bestemme at behandlingen avbrytes.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Metosyn
Oppbevares ved høyst 25ºC
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter Anv. før. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Metosyn
 • Virkestoff er fluocinonid
 • Andre innholdsstoffer er makrogol 6000, 1,2,6-hexantriol, vannfri sitronsyre, stearylalkohol, propylenglykol.
Hvordan Metosyn ser ut og innholdet i pakningen
Pakningsstørrelser
Tube à 50 g.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Bioglan AB, P.O. Box 503 10, SE-202 13 Malmö, Sverige.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 12.06.2017

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

rosacea: Kronisk hudsykdom som vanligvis viser seg ved at de små blodkarene i ansiktet utvider seg svært lett, og det kommer en vedvarende rødme i huden særlig lokalisert i midten av ansiktet. Det finnes fire ulike subgrupper av rosacea avhengig av type hudforandring. I alvorlige tilfeller kan betennelsesreaksjonen føre til røde og gule knopper i huden. Årsaken til sykdommen er ukjent.