Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Metoprolol Sandoz 25 mg depottabletter

Metoprolol Sandoz 50 mg depottabletter

Metoprolol Sandoz 100 mg depottabletter

Metoprolol Sandoz 200 mg depottabletter

metoprololsuksinat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Metoprolol Sandoz er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Metoprolol Sandoz
 3. Hvordan du bruker Metoprolol Sandoz
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Metoprolol Sandoz
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Metoprolol Sandoz er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Metoprololsuksinat, virkestoffet i Metoprolol Sandoz, blokkerer visse betareseptorer i kroppen, hovedsakelig dem i hjertet (selektiv betablokker).
Metoprolol Sandoz brukes:
 • ved høyt blodtrykk
 • ved brystsmerter
 • ved forstyrrelser i hjerterytmen med rask hjertefrekvens
 • som forebyggende behandling etter den akutte fasen av et hjerteinfarkt
 • ved ubehagelige følelser av uregelmessig og/eller kraftig hjertebank
 • forebyggende ved migrene
 • som behandling av hjertesvikt
Barn og ungdom i alderen 6-18 år:
For behandling av høyt blodtrykk (hypertensjon)
 
2. Hva du må vite før du bruker Metoprolol Sandoz
Bruk ikke Metoprolol Sandoz
 • dersom du er allergisk overfor metoprololsuksinat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du er allergisk overfor andre betablokkere
 • dersom du har alvorlig astma eller alvorlige anfall med pipende pust
 • dersom du lider av sjokk på grunn av alvorlige hjerteproblemer
 • dersom du har hjerteledningsforstyrrelser (atrioventrikulær blokk av andre eller tredje grad) eller hjerterytmeforstyrrelser (syk-sinus-syndrom)
 • dersom du har veldig dårlig blodsirkulasjon (alvorlig, perifer arteriesykdom)
 • dersom du er i fasen etter et plutselig hjerteinfarkt (akutt myokardinfarkt)
 • dersom du har ubehandlet hjertefeil som ikke er under kontroll (dette fører vanligvis til kortpustethet og hovne ankler)
 • dersom du har langsom hjerterytme (mindre enn 50 slag/min)
 • dersom du har svært lavt blodtrykk (systolisk blodtrykk under 90 mmHg)
 • dersom du har fått vite at du har høyt blodtrykk som skyldes en svulst nær en nyre (feokromocytom)
 • dersom du har fått vite at blodet ditt er surere enn normalt (en tilstand som kalles metabolsk acidose)
 • dersom du bruker noen av følgende legemidler:
  • Monoaminoksidasehemmere (MAO-hemmere) (mot depresjon).
  • Verapamil og diltiazem (til senkning av blodtrykket).
  • Antiarytmika, for eksempel disopyramid mot unormal hjerterytme.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege dersom du:
 • lider av astma, bronkitt eller en lignende lungesykdom.
 • har problemer med hjertet (som langsom puls) eller blodsirkulasjonen (Metoprolol Sandoz kan gjøre dette verre).
 • opplever et hjerteinfarkt.
 • har diabetes.
 • har problemer med skjoldbruskkjertelen.
 • har en alvorlig leversykdom.
 • noen gang har hatt en alvorlig allergisk reaksjon på noe.
 • har en sjelden form for angina som kalles Prinzmetals angina.
 • skal gjennomgå en operasjon som krever narkose.
Barn
Bruk av Metoprolol Sandoz anbefales ikke hos barn under 6 år.
Andre legemidler og Metoprolol Sandoz
Metoprolol Sandoz interagerer med en rekke andre legemidler. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler for det kan hende at behandlingen må endres:
 • legemidler mot høyt blodtrykk (deriblant prazosin, klonidin, hydralazin, guanetedin, betanidin, reserpin, alfa-metyldopa og legemidler som kalles kalisumkanalblokkere, som verapamil eller diltiazem)
 • andre betablokkere (også de som blir brukt i form av øyedråper)
 • legemidler som påvirker den perifere blodsirkulasjonen (fingre og tær), så som ergotalkaloider, som også kan brukes for å behandle migrene
 • legemidler mot depresjon
 • legemidler mot andre mentale sykdommer
 • antiretrovirale legemidler som brukes for å behandle AIDS og noen andre tilstander
 • antihistaminer (deriblant reseptfrie legemidler mot høyfeber og andre allergier, forkjølelse og andre tilstander)
 • legemidler for forebygging av malaria
 • legemidler for behandling av soppinfeksjoner
 • legemidler som påvirker leverenzymer, så som rifampicin som brukes for å behandle tuberkulose
 • legemidler mot hjerteproblemer, deriblant angina, så som amiodaron, digitoksin, nitrater og legemidler mot unormal hjerterytme
 • insulin og andre legemidler mot diabetes
 • legemidler som kalles NSAIDs og som blir brukt mot smerter og betennelse
 • et lokalt anestetikum (bedøvelsesmiddel) som kalles lidokain
 • et legemiddel som kalles dipyridamol som forhindrer blodpropper.
Inntak av Metoprolol Sandoz sammen med mat, drikke og alkohol
Metoprolol Sandoz og alkohol kan gi en gjensidig økning i disse stoffenes sedative effekt.
Du bør unngå å drikke alkohol mens du tar Metoprolol Sandoz.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Metoprolol Sandoz bør bare brukes under graviditet hvis dette er absolutt nødvendig og etter at legen har veid den forventede nytten nøye opp mot den mulige risikoen. Behandlingen med Metoprolol Sandoz skal stoppes 48-72 timer før tidspunktet for forventet fødsel. Hvis dette ikke er mulig, må det nyfødte barnet følges tett opp av en lege i 48-72 timer etter fødselen.
Amming
Metoprolol Sandoz går over i morsmelk.
Selv om det ikke forventes bivirkninger etter bruk av anbefalte doser, må spedbarn som ammes, overvåkes tett med tanke på tegn på effekter forårsaket av legemiddelet (f.eks. overvåkning av hjertefunksjonen av en lege).
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Svimmelhet eller trøtthet kan inntreffe under behandlingen med Metoprolol Sandoz. Dette kan påvirke reaksjonsevnen i en slik grad at evnen til å kjøre bil, bruke maskiner og arbeide i potensielt farlige situasjoner kan svekkes. Dette er spesielt tilfellet etter samtidig inntak av alkohol og også etter bytte av preparat.
Metoprolol Sandoz inneholder glukose, laktose og sukrose
Dette legemiddelet inneholder glukose, laktose og sukrose (sukker). Dersom du ikke tåler enkelte sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar Metoprolol Sandoz.
 
3. Hvordan du bruker Metoprolol Sandoz
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Legen din vil fortelle deg hvor mange tabletter du skal ta, og når du skal ta dem. Dosen som blir forskrevet til deg er avhengig av sykdommen du har og hvor alvorlig den er.
Med mindre legen har forskrevet noe annet, er vanlig dose:
Høyt blodtrykk (hypertensjon)
 • Pasienter med mildt til moderat høyt blodtrykk skal ta 47,5 mg metoprololsuksinat én gang daglig.
 • Ved behov kan dosen økes av legen din til 95-190 mg metoprololsuksinat én gang daglig, eller et annet blodtrykkssenkende middel kan brukes i tillegg.
Brystsmerter (angina pectoris)
 • Den anbefalte dosen er 95-190 mg metoprololsuksinat én gang daglig.
 • Ved behov kan et annet legemiddel mot koronar hjertesykdom brukes i tillegg.
Forstyrrelser i hjerterytmen med rask hjertefrekvens (arytmi)
 • Den anbefalte dosen er 95-190 mg metoprololsuksinat én gang daglig.
Behandling etter hjerteinfarkt
 • Den anbefalte dosen er 190 mg metoprololsuksinat én gang daglig.
Ubehagelige følelser av uregelmessig og/eller kraftig hjertebank (palpitasjoner)
 • Den anbefalte dosen er 95 mg metoprololsuksinat én gang daglig.
 • Ved behov kan dosen økes av legen din til 190 mg metoprololsuksinat én gang daglig.
Forebygging av migrene
 • Den anbefalte dosen er 95-190 mg metoprololsuksinat én gang daglig.
Behandling av hjertesvikt
Ved behandling av hjertesvikt må sykdommen først stabiliseres med standardbehandling mot hjertesvikt, og dosen av Metoprolol Sandoz må justeres individuelt.
 • Anbefalt startdose den første uken for pasienter med hjertesvikt klassifisert som NYHA-grad III-IV, er 11,88 mg metoprololsuksinat én gang daglig.
  I den andre uken kan dosen økes til 23,75 mg metoprololsuksinat én gang daglig.
  Anbefalt startdose de første 2 ukene for pasienter med hjertesvikt klassifisert som NYHA-grad II, er 23,75 mg metoprololsuksinat én gang daglig.
 • Deretter skal dosen dobles. Annenhver uke kan dosen dobles opp til 190 mg metoprololsuksinat én gang daglig eller til den høyeste dosen du tolererer.
 • Anbefalt dose ved langsiktig vedlikeholdsbehandling er 190 mg metoprololsuksinat én gang daglig eller den høyeste dosen du tolererer.
Bruk av Metoprolol Sandoz hos barn og ungdom:
Høyt blodtrykk: For barn i alderen 6 år og eldre, er dosen avhengig av barnets kroppsvekt. Legen vil beregne den korrekte dosen for ditt barn.
Vanlig startdose av metoprololsuksinat er 0,48 mg/kg én gang daglig, men den må ikke overskride 47,5 mg. Dosen vil bli justert til nærmeste tablettstyrke. Legen din kan øke dosen til 1,9 mg/kg avhengig av effekten på blodtrykket. Doser over 190 mg én gang daglig er ikke studert hos barn og ungdom.
Metoprolol Sandoz tabletter anbefales ikke for barn under 6 år.
Behandlingsvarigheten vil bli forskrevet av legen.
Rådfør deg med lege eller apotek hvis du har inntrykk av at effekten av Metoprolol Sandoz er for sterk eller for svak.
Eldre
Det er ikke utført studier med pasienter over 80 år. Legen din vil derfor være forsiktig med å øke dosen hvis du er over 80 år.
Hvordan du bruker Metoprolol Sandoz
Tas peroralt (gjennom munnen).
Tablettene skal tas én gang daglig, fortrinnsvis til frokost. Tablettene kan deles i to like doser. Tablettene kan svelges hele eller deles, men ikke tygges eller knuses. Tablettene svelges med vann (minst 1/2 glass).
Bruk alltid Metoprolol Sandoz slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dersom du tar for mye av Metoprolol Sandoz
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Alvorlighetsgraden av symptomene på forgiftning vil avgjøre hvilke tiltak som skal iverksettes.
Ha medisinpakningen tilgjengelig, slik at legen kan se hva du har tatt og iverksette egnede tiltak.
Symptomer på overdosering
Symptomer på overdosering av Metoprolol Sandoz kan omfatte farlig lavt blodtrykk, alvorlige hjertekomplikasjoner, pustevansker, bevisstløshet (til og med koma), kramper, kvalme, oppkast, cyanose (blåaktig hudfarge) og død.
De første tegnene på overdose oppstår 20 minutter til 2 timer etter inntak av Metoprolol Sandoz, og virkningene av en kraftig overdose kan vedvare i flere dager.
Behandling av overdose
Pasienten bør innlegges på sykehus og behandles på intensivavdeling. Også tilsynelatende friske pasienter som har tatt en liten overdose, bør observeres nøye i minst 4 timer med tanke på tegn på forgiftning.
Dersom du har glemt å ta Metoprolol Sandoz
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Fortsett behandlingen slik legen har forskrevet.
Dersom du avbryter behandling med Metoprolol Sandoz
Rådfør deg med lege før du avbryter eller avslutter behandlingen med Metoprolol Sandoz.
Behandlingen med Metoprolol Sandoz må ikke avbrytes brått, men skal fases ut gradvis. Brå avslutning (seponering) av behandlingen med betablokkere kan føre til forverring av hjertesvikt og øke risikoen for hjerteinfarkt og plutselig hjertedød.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Følgende standardtermer brukes for å beskrive hvor ofte en bivirkning kan forekomme:
Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer)
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer)
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer)
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer)
Svært sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer)
Ikke kjent (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data)
Svært vanlige:
 • markant blodtrykksfall, spesielt ved endring av stilling fra liggende til stående, svært sjeldent med tap av bevissthet
 • tretthet
Vanlige:
 • svimmelhet, hodepine
 • langsom puls (bradykardi), balanseforstyrrelser (svært sjelden med tap av bevissthet), palpitasjoner
 • kalde hender og føtter
 • kortpustethet ved anstrengelse
 • kvalme, oppkast, magesmerter, diaré, forstoppelse
Mindre vanlige:
 • vektøkning
 • depresjon, søvnighet eller søvnforstyrrelser, mareritt
 • unormal følelse av kribling, prikking eller nummenhet i huden (parestesi)
 • hjertesvikt, hjerteblokk grad 1, forstyrret ledning av stimuli fra hjertets forkammer til hjertekammeret (AV-blokk grad 1), smerte i hjerteregionen (brystsmerter)
 • krampe i bronkienes muskulatur (bronkospasmer)
 • hudutslett (psoriasislignende elveblest (urtikaria) og dystrofiske hudlesjoner), økt svette
 • muskelspasmer
 • akkumulasjon av væske i kroppsvev (ødem)
Sjeldne:
 • forverring av diabetes uten karakteristiske symptomer (latent diabetes mellitus)
 • nervøsitet, spenning
 • nedsatt følelse av våkenhet
 • nedsatt syn, tørre eller irriterte øyne, betennelse i øyets bindehinne (konjunktivitt)
 • funksjonelle hjertesykdommer, forstyrrelser i hjerterytme (arytmi), svekket impulsledning
 • forverring av symptomer hos pasienter med tilbakevendende halting (claudicatio intermittent) eller vasospasmer i tærne og fingrene (Raynauds syndrom)
 • tett nese
 • munntørrhet
 • unormale verdier på leverfunksjonsprøver
 • hårtap
 • impotens og libidoforstyrrelser, Peyronies sykdom (økt bindevevsinnleiring i bindevevshinnen rundt svamplegemene i penis, kalles også induratio penis plastica)
Svært sjeldne:
 • redusert antall blodplater (trombocytopeni), redusert antall hvite blodlegemer (leukopeni)
 • glemsomhet eller hukommelsesforstyrrelser, forvirring, hallusinasjoner, personlighetsendringer (f.eks. humørsvingninger)
 • øresus (tinnitus), nedsatt hørsel
 • vevsdød (nekrose) hos pasienter med alvorlig nedsatt perifer blodgjennomstrømning før behandlingen
 • nedsatt smakssans
 • retroperitoneal fibrose hvor unormalt arrvev oppstår bak bukhinnen. Dette kan medføre smerter i ryggen, lysken eller nedre del av magen.
 • betennelse i leveren
 • lysfølsomhet, forverring av psoriasis, utbrudd av psoriasis, psoriasislignende hudsymptomer
 • leddsmerter, muskelsvakhet, artritt (leddbetennelse)
Ikke kjent hyppighet (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data):
 • forvirring
 • unormale blodnivåer av visse fettyper som for eksempel kolesterol og triglyserider
Tiltak for å lindre bivirkninger
Hvis du merker bivirkninger, kan legen din anbefale egnede mottiltak eller eventuelt avbryte behandlingen.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Metoprolol Sandoz
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter Utl.dato eller EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Metoprolol Sandoz
Virkestoff er metoprololsuksinat.
25 mg:
Hver depottablett inneholder 23,75 mg metoprololsuksinat tilsvarende 25 mg metoprololtartrat.
50 mg:
Hver depottablett inneholder 47,5 mg metoprololsuksinat tilsvarende 50 mg metoprololtartrat.
100 mg:
Hver depottablett inneholder 95 mg metoprololsuksinat tilsvarende 100 mg metoprololtartrat.
200 mg:
Hver depottablett inneholder 190 mg metoprololsuksinat tilsvarende 200 mg metoprololtartrat.
Andre innholdsstoffer er mikrokrystallinsk cellulose (E 460), krysspovidon, glukose, hypromellose, laktosemonohydrat, makrogol 4000, magnesiumstearat (Ph. Eur.), maisstivelse, polyakrylat, kolloidal silikondioksid, sukrose, talkum, titandioksid (E 171).
I tillegg for 100 mg:
Gul jernoksid (III) (E 172)
Hvordan Metoprolol Sandoz ser ut og innholdet i pakningen
Metoprolol Sandoz 25, 50, 200 mg er hvite, avlange tabletter med delestrek på begge sider.
Metoprolol Sandoz 100 mg er lysegule, avlange tabletter med delestrek på begge sider.
Blisterpakninger (PP-aluminium)
Pakningsstørrelser: 10, 20, 28, 30, 50, 50×1, 60, 90, 100 og 112 depottabletter
Blisterpakninger (PVC/aclar-aluminium)
Pakningsstørrelser: 10, 20, 28, 30, 50, 50×1, 60, 90, 100 og 112 depottabletter
HDPE-bokser
Pakningsstørrelser: 30, 60, 100, 250 og 500 depottabletter
Ikke alle pakningsstørrelser eller pakningstyper er pålagt markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark.
Tilvirker:
Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, D-39179 Barleben, Tyskland (Blisterpakninger)
eller
Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenien (HDPE-bokser)
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 26.03.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acidose (syreforgiftning): Syreforgiftning. Ved acidose synker pH-verdien i blodet til under normalverdi 7,35. Respiratorisk acidose oppstår når kroppen ikke kan kvitte seg med karbondioksid via lungene på utpusten. Karbondioksid akkumuleres i blodet og senker pH-verdien. Respiratorisk acidose kan oppstå ved redusert/opphørt inn- og utånding, og ved enkelte kroniske lungesykdommer. Metabolsk acidose forekommer når sure restprodukter av fettsyrer opphopes i blodet. Denne typen acidose forekommer blant annet ved diabetes og ved sult, på grunn av stoffskifteforstyrrelser.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anestetikum (bedøvelsesmiddel): Gis ved operasjoner eller smertefulle undersøkelser for å oppnå analgesi (bedøvelse).

angina (angina pectoris, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

antiarytmika (antiarytmikum): Legemiddel som regulerer hjerterytmen og motvirker rytmeforstyrrelser i hjertet.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

artritt (leddbetennelse, betennelse i ledd): Betennelse som gir smerte, stivhet og hevelse i ledd. Samlebetegnelse for en rekke sykdommer, som f.eks. revmatoid artritt, urinsyregikt og psoriasisartritt.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

av-blokk (atrioventrikulært blokk): Den elektriske impulsoverføringen mellom atriene (hjertets forkamre) og ventriklene (hjertekamrene) hemmes. Kan deles inn i 3 alvorlighetsgrader, hvor grad 1 er moderat hemming og grad 3 er en total blokade.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

bradykardi: Defineres ofte som under 60 slag pr. minutt.

bronkitt: Betennelse i lungenes bronkier, som er de største luftveiene i lungene. Kronisk bronkitt, som nesten alltid er forårsaket av røyking, er en besværlig sykdom med svært langvarig betennelse i luftveiene som gir hoste. Akutt bronkitt i forbindelse med en luftveisinfeksjon kan hos barn gi pustevansker.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

feokromocytom: En vanligvis godartet svulst i binyremargen. Svulsten forårsaker overproduksjon av adrenalin og noradrenalin. Dette medfører blant annet økt blodtrykk.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

forkjølelse: Virusinfeksjon i nese og svelg. Vanlige symptomer er hoste, snue, nysing, sår hals, hodepine og ev. lett feber.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

impotens (erektil dysfunksjon, ereksjonssvikt): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

konjunktivitt (øyekatarr): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

malaria: Malaria er en akutt infeksjonssykdom, som skyldes en blodparasitt som overføres ved myggbitt.

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

narkose: Bevisstløshet som er fremkalt ved hjelp av legemidler.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

sedativ: Avslappende, beroligende.

tinnitus (øresus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.