Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Methotrexate Teva tabletter 2,5 mg

metotreksat

ADVARSEL. Ikke bruk dette legemidlet hver dag. Daglig bruk kan gi alvorlig forgiftning.
Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Methotrexate Teva er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Methotrexate Teva
 3. Hvordan du bruker Methotrexate Teva
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Methotrexate Teva
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Methotrexate Teva er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Methotrexate Teva er et middel som hemmer dannelse av stoffer som er nødvendige for at celledeling skal skje. Methotrexate Teva brukes ved leddgikt og psoriasis fordi det minsker mengden av de overaktive cellene involvert i disse lidelsene.
Methotrexate Teva tabletter brukes ved leddgikt (reumatoid artritt) og alvorlige tilfeller av psoriasis når annen behandling ikke fungerer.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Methotrexate Teva
Du bør snakke med legen din om risikoene og fordelene ved bruk av Methotrexate Teva før du begynner å bruke dette legemidlet. Det er svært viktig at du bruker Methotrexate Teva nøyaktig som anbefalt av legen din. Dersom Methotrexate Teva brukes oftere eller i høyere doser en forskrevet, kan alvorlig sykdom inkludert dødsfall forekomme.
Bruk ikke Methotrexate Teva
 • hvis du er allergisk overfor metotreksat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har du har alvorlig nedsatt leverfunksjon
 • dersom du har alvorlig nedsatt nyrefunksjon
 • dersom du har alvorlig benmargsskade med påvirkning av blodet
 • dersom du er gravid eller ammer
 • dersom du har en lungesykdom
Advarsler og forsiktighetsregler
Lungerøntgen utføres før behandling startes. Lever- og nyrefunksjon bør kontrolleres før og under behandling. Blodprøver tas ofte under behandlingen. Bør brukes med stor forsiktighet når det foreligger aktiv infeksjon. Methotrexate Teva gitt sammen med strålebehandling kan gi økt risiko for skade på visse typer vev (bløtdels- og benvevsnekroser).
Andre legemidler og Methotrexate Teva
Effekten av behandlingen kan påvirkes hvis legemidlet tas sammen med visse andre legemidler. Rådfør deg med lege dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er risiko for at Methotrexate Teva kan skade fosteret. Methotrexate Teva må ikke brukes under graviditet.
Methotrexate Teva går over i morsmelk og skal ikke brukes av ammende.
Kjøring og bruk av maskiner
Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Methotrexate Teva inneholder laktose
Dette legemidlet inneholder laktose. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor enkelte sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Methotrexate Teva
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosering
Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg.
Methotrexate Teva tas en gang i uken. Velg en dag i uken som det er mest sannsynlig at du husker å ta metotreksat og ta den på samme dag hver uke.
Den anbefalte dosen av Methotrexate Teva tabletter er ved:
Psoriasis: Anbefalt startdose er en enkel dose på 7,5 mg en gang i uken, alternativt 2,5 mg tre ganger i uken med 12-timers intervaller.
Reumatoid artritt: Anbefalt startdose er en enkel dose på 7,5 mg en gang i uken.
Håndtering av Methotrexate Teva
Methotrexate Teva kan være skadelig ved innånding eller kontakt med hud. Alle som håndterer Methotrexate Teva tabletter må vaske hendene før og etter håndtering.
Tablettene har delestrek men er ikke beregnet for deling. Hvis du likevel har fått beskjed av legen om at tablettene skal deles for tilpassing av dosen må du være ekstra påpasselig og det anbefales at omsorgspersoner bruker engangshansker. Det er viktig at du følger opplæringen du har fått av ditt sykehus.
Methotrexate Teva tabletter bør ikke håndteres av gravide.
Metotreksat skal ALDRI tas hver dag i en hel uke.
Dersom du tar metotreksat daglig eller en høyere dose enn forskrevet, kan det føre til alvorlige komplikasjoner som ofte krever behandling på sykehus og i enkelte tilfeller fører til dødsfall.
Rådfør deg med legen din, sykepleier eller apotek dersom du ikke er sikker på hvor mye og hvor ofte du skal ta dette legemidlet. I enkelte tilfeller kan legen din, sykepleier eller apotek gi spesifikk veiledning for hvordan du skal bruke metotreksat.
Dersom du tar for mye av Methotrexate Teva
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel, eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Tidlige tegn på overdosering er vanligvis sårdannelse i munnslimhinnen, kvalme, brekninger og diaré. Motgift er kalsiumfolinat.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige (> 1/100)
Hodepine, svimmelhet, sykdomsfølelse, tretthet, feber, kvalme, sårdannnelse i munnslimhinnen, diaré, brekninger, anoreksi, håravfall, utslett, leverskader, infeksjoner, herpes zoster, anemi, nedsatt antall blodplater (trombocytopeni), forandringer i blodbildet (leukopeni), benmargsskade, sår i munn og på tunge.
Mindre vanlige
Neseblødninger, kløe, hudsykdom (Stevens-Johnsons), lungesykdom (lungebetennelse og lungefibrose), sårhet i vaginalslimhinnen, nyresykdom, diabetes, karsykdom (vaskulitt), magesår, benskjørhet
Sjeldne (< 1/1000)
Leversykdom og nedsatt nyrefunksjon, impotens, redusert sexlyst, forvirring og depresjon, synsforstyrrelser, sløret syn, humørendringer, økt pigmentering, akne, blodforgiftning
Fedme, diabetes og nedsatt nyrefunksjon øker risikoen for redusert leverfunksjon. Informer legen dersom du opplever bivirkninger, særlig ved sår hals og dårlig pusteevne.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Methotrexate Teva
Oppbevares ved høyst 25ºC. Bruk ikke Methotrexate Teva etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Oppbevares utilgjengelig for barn.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Methotrexate Teva
 • Virkestoff er metotreksat 2,5 mg
 • Andre innholdsstoffer er laktosemonohydrat 78 mg, potetstivelse, cellulose mikrokrystallinsk, magnesiumstearat, silika kolloidal vannfri
Hvordan Methotrexate Teva ser ut og innholdet i pakningen
Tablettene er gule, runde og med delestrek.
Boks á 30 tabletter og 100 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser er pålagt markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Sverige
Tilvirker:
Pharmachemie B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Nederland
Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, 747 70 Opava-Komárov, Tsjekkiske Republikk
For ytterligere opplysninger om dette legemidlet bes henvendelser rettet til det lokale informasjonskontor for innehaveren av markedsføringstillatelsen.
GxMed Nordic ApS
Axel Heides Vej 2
2970 Hørsholm
Danmark
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 09.04.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

artritt (leddbetennelse, betennelse i ledd): Betennelse som gir smerte, stivhet og hevelse i ledd. Samlebetegnelse for en rekke sykdommer, som f.eks. revmatoid artritt, urinsyregikt og psoriasisartritt.

benskjørhet (osteoporose, beinskjørhet): Osteoporose er benskjørhet som skyldes reduksjon i benmasse. Skjelettet blir porøst og skjørt, og risiko for benbrudd øker. Det fins 2 hovedtyper: Benskjørhet etter overgangsalderen hos kvinner samt aldersrelatert benskjørhet.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

herpes zoster (helvetesild): Virusinfeksjon i huden, som skyldes vannkoppvirus (varicella zoster-virus).

hudsykdom (dermatose): Ett samlenavn for alle hudsykdomer.

impotens (erektil dysfunksjon, ereksjonssvikt): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

leddgikt (revmatoid artritt): Kronisk betennelse i kroppens bindevev, først og fremst i leddene. Symptomer er smerter, stivhet, hevelse i flere ledd, tretthet og eventuelt lett feber. Alle ledd kan bli angrepet, men håndledd og fingerledd er de vanligste stedene å få symptomer.

lungefibrose (pulmonal fibrose): Arrdannelse i lungene.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.