Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Metformin Karo Pharma 500 mg tabletter, filmdrasjerte

Metformin Karo Pharma 850 mg tabletter, filmdrasjerte

Metformin Karo Pharma 1000 mg tabletter, filmdrasjerte

metforminhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Legg spesielt merke til informasjonen om laktacidose (melkesyreacidose) under avsnittet Advarsler og forsiktighetsregler.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Metformin Karo Pharma er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Metformin Karo Pharma
 3. Hvordan du bruker Metformin Karo Pharma
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Metformin Karo Pharma
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Metformin Karo Pharma er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskriving som er angitt på apoteketiketten.
Hva Metformin Karo Pharma erMetformin er et antidiabetikum, et middel mot sukkersyke (diabetes mellitus), som senker blodsukkeret ved å øke insulinfølsomheten i en rekke vev, slik at disse kan ta opp og nyttiggjøre seg mer glukose fra blodet (blodsukkeret). Metformin hemmer glukoseopptaket fra tarmen og reduserer dannelsen av glukose i lever.
Hva Metformin Karo Pharma brukes motMetformin Karo Pharma brukes sammen med kostregulering og fysisk aktivitet til å behandle pasienter med Type 2 diabetes. Metformin Karo Pharma brukes spesielt til overvektige pasienter, men har også effekt hos pasienter med normal vekt. Kan kombineres med andre diabetespreparater (tabletter eller insulin) etter anbefaling fra legen.
Barn på 10 år og eldre samt ungdommer kan ta metformin separat eller sammen med insulin.
Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Metformin Karo Pharma
Bruk ikke Metformin Karo Pharma:
 • dersom du er allergisk overfor metformin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har alvorlig nedsatt nyrefunksjon.
 • Dersom du har ukontrollert diabetes med for eksempel alvorlig hyperglykemi (høyt blodsukker), kvalme, oppkast, diaré, raskt vekttap, laktacidose (se «risiko for laktacidose» nedenfor) eller ketoacidose. Ketoacidose er en tilstand der substanser som kalles ketonlegemer, samles opp i blodet, og dette kan føre til diabetisk pre‑koma. Symptomer omfatter magesmerte, rask og dyp pusting, søvnighet eller at pusten får en uvanlig og fruktaktig lukt.
 • ved akutte tilstander som kan påvirke nyrefunksjonen, som for eksempel dårlig væskebalanse (dehydrering, ved store væsketap), en alvorlig infeksjon, sjokk eller bruk av enkelte røntgenkontrastmidler som injiseres i blodet.
 • hvis du har alvorlig hjerte-, kar- eller lungesykdom eller nylig har hatt hjerteinfarkt.
 • ved nedsatt leverfunksjon, akutt alkoholforgiftning eller alkoholisme.
Advarsler og forsiktighetsreglerRisiko for laktacidose
Metformin Karo Pharma kan forårsake en svært sjelden, men svært alvorlig bivirkning som kalles laktacidose, spesielt dersom nyrene dine ikke fungerer skikkelig. Risikoen for utvikling av laktacidose er også forhøyet ved ukontrollert diabetes, alvorlige infeksjoner, langvarig faste eller alkoholinntak, dehydrering, (se ytterligere informasjon nedenfor), leverproblemer og enhver medisinsk tilstand der en del av kroppen har nedsatt oksygentilførsel (som ved akutt alvorlig hjertesykdom).
Snakk med legen din for ytterligere informasjon dersom noe av det ovennevnte gjelder deg.
Avbryt behandlingen med Metformin Karo Pharma i en kort periode dersom du har en tilstand som kan være forbundet med dehydrering (har mistet mye kroppsvæske), som kraftig oppkast, diaré, feber, eksponering for varme eller dersom du drikker mindre væske enn normalt.
Snakk med legen din for ytterligere informasjon.
Avbryt behandlingen med Metformin Karo Pharma og kontakt lege eller nærmeste sykehus umiddelbart dersom du opplever noen av symptomene på laktacidose, da denne tilstanden kan føre til koma.
Symptomer på laktacidose omfatter:
 • oppkast
 • magesmerter (buksmerter)
 • muskelkramper
 • en generell følelse av uvelhet med kraftig tretthet
 • pustevansker
 • redusert kroppstemperatur og puls
Laktacidose krever øyeblikkelig medisinsk behandling og må behandles på sykehus.
Dersom du må gå gjennom en omfattende operasjon, må du avbryte behandlingen med Metformin Karo Pharma under og i en tid etter inngrepet. Legen din vil avgjøre når du må avbryte behandlingen med Metformin Karo Pharma og når den kan gjenopptas.
Under behandlingen med Metformin Karo Pharma vil legen din sjekke nyrefunksjonen din minst én gang per år, eller oftere dersom du er eldre og/eller dersom du har forverret nyrefunksjon.
Når du bruker metformin, bør du forsøke å ha et kosthold med regelmessig inntak av karbohydrater. Dersom du er overvektig, bør du fortsette med et nedsatt kaloriinntak.
Dersom du tar metformin sammen med diabetestabletter av sulfonurea‑typen eller insulin, må du være oppmerksom på at blodsukkeret kan bli for lavt. Symptomer ved for lavt blodsukker (hypoglykemi) er f.eks. svetting, skjelving, uro, hjerteklapp, sultfølelse (føling). Da kan det hjelpe å få i seg noen sukkerbiter, litt mat, melk eller liknende.
Andre legemidler og Metformin Karo Pharma
Dersom du må ha en injeksjon i blodet med et kontrastmiddel som inneholder jod, for eksempel i sammenheng med en røntgenundersøkelse eller skanning, må du avbryte behandlingen med Metformin Karo Pharma før eller på tidspunktet for injeksjonen. Legen din vil avgjøre når du må avbryte behandlingen med Metformin Karo Pharma og når den kan gjenopptas.
Rådfør deg med lege dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Det kan hende at det må tas hyppigere blodprøver og nyrefunksjonsprøver, eller det kan hende at legen din må justere dosen av Metformin Karo Pharma. Det er spesielt viktig å nevne følgende:
 • Legemidler som øker urinproduksjonen (diuretika)
 • Legemidler for behandling av smerter og betennelse (NSAID og COX‑2‑hemmere, som ibuprofen og celekoksib)
 • Visse legemidler for behandling av høyt blodtrykk (ACE‑hemmere og angiotensin II‑reseptorantagonister)
Inntak av Metformin Karo Pharma sammen med mat, drikke og alkohol
Unngå høyt alkoholinntak mens du bruker Metformin Karo Pharma, siden det kan øke risikoen for laktacidose (se avsnittet «Advarsler og forsiktighetsregler»). Spesielt gjelder dette ved faste, dårlig kosthold/feilernæring og nedsatt leverfunksjon.
Tablettene bør tas til maten for å redusere eventuelle plager fra mage og tarm.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Gravide skal ikke behandles med metformin, men med insulin.
Metformin går over i morsmelk, men uønskede effekter er ikke observert hos nyfødte/spedbarn som ammes. Rådfør deg med lege før bruk under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Legemidlet brukt alene gir ikke for lavt blodsukker (hypoglykemi, evt. med føling) og påvirker ikke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Hvis du bruker metformin sammen med andre diabetesmidler eller insulin, er det en risiko for at du kan få for lavt blodsukker (hypoglykemi, evt. med føling). Dette må du ta hensyn til i tilfeller hvor det kreves skjerpet oppmerksomhet, for eksempel ved bilkjøring eller presisjonsbetont arbeid.
Metformin Karo Pharma inneholder sorbitol (E240):
Metformin Karo Pharma 500 mg tabletter: inneholder 10 mg sorbitol i hvert tablett
Metformin Karo Pharma 850 mg tabletter: inneholder 17 mg sorbitol i hver tablett
Metformin Karo Pharma 1000 mg tabletter: inneholder 20 mg sorbitol i hver tablett
.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Metformin Karo Pharma
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Barn på 10 år og eldre og ungdommer starter vanligvis med 500 mg eller 850 mg metformin én gang daglig. Maksimal daglig dose er 2000 mg som tas som 2 eller 3 adskilte doser. Behandling av barn mellom 10 og 12 år er kun anbefalt etter spesielt råd fra legen din, da det finnes lite erfaring med denne aldersgruppen.
Voksne starter vanligvis med 500 mg eller 850 mg metformin to eller tre ganger daglig. Maksimal daglig dose er 3000 mg som tas som 3 adskilte doser.
Hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon og med GFR mellom 45 og 60 ml/min er startdosen 500 mg eller 850 mg metformin én gang daglig. Maksimumsdosen er 1000 mg daglig fordelt på 2 doser.
Dersom du også bruker insulin, vil legen din fortelle deg hvordan du skal starte med metformin.
I starten av behandlingen kan magebivirkninger forekomme (magesmerter, diaré), spesielt hvis man starter med for høy dose. Mage-tarmkanalen må tilvennes metformin, og man bør derfor starte med en lav dose på 500 mg til 1000 mg daglig, fordelt på 1‑2 doser. Under legekontroll økes den daglige dosen trinnvis. Dersom man opplever bivirkninger, kan legen redusere dosen til nærmeste foregående dose som ikke ga bivirkninger. Dersom du har nedsatt nyrefunksjon, kan det hende legen din forskriver en lavere dose.
Hvis du mener at virkningen av Metformin Karo Pharma er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.
Dersom du tar for mye av Metformin Karo Pharma
Kontakt alltid lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel, eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Kraftig overdosering kan gi laktacidose med symptomer som uvelhet, brekninger, diaré, metallsmak, for lavt blodsukkernivå, sirkulasjonspåvirkning og sjokk. I slike tilfeller må du kontakte sykehus omgående.
Dersom du har glemt å ta Metformin Karo Pharma
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Ta bare neste dose til vanlig tid.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Metformin Karo Pharma kan forårsake en svært sjelden (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 brukere), men svært alvorlig bivirkning som kalles laktacidose (se avsnittet «Advarsler og forsiktighetsregler»). Dersom dette skjer med deg, må du avbryte behandlingen med Metformin Karo Pharma og kontakte lege eller nærmeste sykehus umiddelbart, da laktacidose kan føre til koma.
Svært vanlige (forekommer hos flere enn 1 av 10 brukere):
Ubehag fra mage-tarmkanalen som nedsatt appetitt, kvalme, oppkast, magesmerter og diaré er vanlige og doseavhengige bivirkninger. De opptrer spesielt under den første behandlingstiden, forsvinner som regel av seg selv og kan reduseres ved at metformin tas til mat.
Vanlige (forekommer hos flere enn 1 av 100, men færre enn 1 av 10 brukere):
Metallaktig smak i munnen.
Svært sjeldne (forekommer hos færre enn 1 av 10 000 brukere, eller i isolerte tilfeller):
Mild eksem. Metformin kan ved langvarig bruk gi nedsatt opptak av vitamin B12. Vitamin B12-nivåer bør derfor kontrolleres regelmessig.
Enkelte tilfeller av unormale leverfunksjonstester eller leverbetennelse som tilheles når behandling med metformin avsluttes er rapportert.
Bivirkninger som kan forekomme hos barn og ungdom
Begrensede data på barn og ungdom viser at symptomene var likedan i forløp og alvorlighet som hos voksne.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Metformin Karo Pharma
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Metformin Karo Pharma
 • Virkestoff er metforminhydroklorid, henholdsvis 500 mg, 850 mg eller 1000 mg.
 • Andre innholdsstoffer er povidon, makrogol 6000, sorbitol (E 420), magnesiumstearat, hypromellose, markrogol 400, titandioksid (E 171) og parafin spesial.
Hvordan Metformin Karo Pharma ser ut og innholdet i pakningen
500 mg: Off-white runde tabletter med delestrek
Blister: 100 tabletter, 100x1 tabletter og plastboks: 400 tabletter
850 mg: Off-white runde tabletter
Blister: 100 tabletter, 100x1 tabletter
1000 mg: Off-white avlange tabletter med delestrek og preging.
Blister: 100 tabletter, 100x1 tabletter og plastboks: 180 tabletter, 100 tabletter, 60 tabletter
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Karo Pharma AS
Østensjøveien 27
Postboks 6733 Etterstad
0609 Oslo
Norge
Tlf: 22 99 86 00
e-post: sales@karopharma.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 16.01.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

ace-hemmer: (ACE: Angiotensin Converting Enzyme) Legemiddel som brukes til å senke blodtrykket. ACE-hemmere reduserer nivået av angiotensin. Angiotensin er et hormon som trekker sammen kroppens blodårer, og øker dermed motstanden i blodomløpet. Når angiotensinkonsentrasjonen reduseres, øker blodårenes diameter og blodtrykket reduseres.

alkoholisme (alkoholavhengighet): Sykelig trang til alkohol. Kjennetegnes ved minst 3 av følgende faktorer: 1) Trangen til å innta alkohol vekkes lett. 2) Begrensning av inntaket er vanskelig. 3) Abstinenssymptomer. 4) Toleranseutvikling.

angiotensin: Peptidhormon som inngår i renin-angiotensin-aldosteron-systemet. Angiotensin I omdannes til angiotensin II av enzymet ACE (Angiotensin Converting Enzyme). Angiotensin II regulerer utskillelsen av aldosteron i blodet og øker blodtrykket ved å trekke sammen blodårene.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

cox (cyklooksygenase): (COX: cyklooksygenase) Et enzym i kroppen som kan danne stoffer som øker smerte, feber og betennelse. Cyklooksygenase finnes i to former, COX-1 og COX-2. COX-1 danner også stoffer som beskytter magens slimhinne og som er nødvendig for å stoppe blødninger. COX-2 oppstår hovedsakelig ved betennelse. COX-enzymer hemmes av mange vanlige smertestillende legemidler.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

føling (hypoglykemi, lavt blodsukker, insulinføling): Lavt blodsukker. Kan for eksempel skje når en diabetiker har injisert for mye insulin.

gfr: (GFR: Glomerulær filtrasjonsrate) Mål på vannmengden som filtreres ut av plasma i nyrene. Verdien sier noe om hvor godt nyrene fungerer. Ved nyresykdom faller verdien, vanligvis også ved økende alder.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, myokardreinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hyperglykemi (høyt blodsukker): Når blodsukkeret er unormalt høyt. Oftest er årsaken diabetes, siden det dannes for lite av hormonet insulin. Mangel på insulin fører til cellene ikke kan ta opp glukose fra blodet.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

ketoacidose: Ketoacidose betyr at blodets surhetsgrad øker (pH i blodet synker), som følge av at antall ketonlegemer (stoffer/metabolitter som dannes ved fettforbrenningen) øker kraftig på kort tid. En sterk forsuring av blodet kan være livstruende.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.