Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Metaoxedrin Minims 100 mg/ml øyedråper, oppløsning

Fenylefrinhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, øyespesialist eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Metaoxedrin Minims øyedråper er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Metaoxedrin Minims
 3. Hvordan du bruker Metaoxedrin Minims
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Metaoxedrin Minims
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Metaoxedrin Minims øyedråper er og hva det brukes mot
Metaoxedrin Minims inneholder et pupillutvidende (mydriatisk) stoff. Det brukes for å forstørre pupillen i øyet ditt. Legen eller øyespesialisten kan bruke det til å undersøke øyet ditt grundig eller som del av et behandlingsprogram.
Dette legemidlet skal ikke brukes til små barn.
Du må kontakte lege dersom symptomene dine forverres eller ikke bedres.
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Metaoxedrin Minims
Bruk ikke Metaoxedrin Minims:
 • du er allergisk overfor virkestoffet (fenylefrinhydroklorid) eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • du har hatt trangvinklet grønn stær (glaukom, hvor øynene lett kan få plutselig økning i det indre trykket når pupillen forstørres)
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller øyespesialist før du bruker Metaoxedrin Minims.
Still deg selv følgende spørsmål:
 • Har du trange arterier i hodet (cerebral arteriosklerose)?
 • Har du en hjertesykdom?
 • Har du hjerterytmeforstyrrelser?
 • Har du høyt blodtrykk?
 • Er du eldre?
 • Har du forstyrrelser i skjoldbruskkjertelen?
 • Har du ukontrollert sukkersyke?
Rådfør deg med lege eller øyespesialist dersom svaret på noen av disse spørsmålene er ja.
Etter undersøkelse av øyet med Metaoxedrin dryppes voksne pasienter ”tilbake” med et middel som fører til at pupillen trekker seg sammen for å hindre eventuelt akutt grønn stær (glaukom).
Barn
Øyedråpene skal ikke gis til små barn.
Andre legemidler og Metaoxedrin Minims
Effekten av behandlingen kan påvirkes hvis legemidlet tas sammen med visse andre legemidler.
Rådfør deg med lege eller øyespesialist dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller øyespesialist før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Din lege eller øyespesialist kan velge å gi deg disse dråpene eller foreskrive et alternativ.
Kontaktlinser
Legen vil be deg ta ut kontaktlinsene før bruk av dråpene. Det foreligger ingen informasjon om dette produktets påvirkning av kontaktlinser. Sett derfor ikke inn kontaktlinsene før virkningen av dråpene har opphørt fullstendig.
Kjøring og bruk av maskiner
Som med alle øyedråper kan du få tåkesyn etter bruk av dråpene. Vent til synet er klart før du kjører eller bruker maskiner.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Metaoxedrin Minims
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller øyespesialisten har fortalt deg. Kontakt lege eller øyespesialist hvis du er usikker.
Dråpene leveres i spesielle “Minims” til engangsbruk, til behandling av begge øyne ved behov. Disse skal kastes etter bruk.
Dosering
Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg.
 • Den vanlige dosen er 1 eller 2 dråper oppløsning i hvert øye ved behov.
Bruksmåte
Legen eller øyespesialisten vil vanligvis dryppe dråpene i øyet ditt, men følg disse instruksene nøye dersom du drypper øyedråpene selv:
 1. Vask hendene
 2. Bruk et speil, dette gjør det lettere å se hva du gjør
 3. Tørk øynene godt med et tørkepapir, og vri av hetten på Minimsen
 4. Trekk nedre øyelokk forsiktig ned, og drypp forsiktig 1 eller 2 dråper på innsiden av nedre øyelokk
 5. Lukk øyet og blunk noen få ganger for å sikre at øyet dekkes av væsken
 6. Lukk øyet. Det anbefales å presse lett mot indre øyekrok i 3 minutter. Dette bidrar til å hindre at oppløsningen dreneres inn i nesen og svelget. Dette anbefales spesielt hos barn, eldre og utsatte personer
 7. Gjenta trinn 4, 5 og 6 på det andre øyet, og kast deretter Minimsen, selv om det er litt oppløsning igjen
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som legen din eller øyespesialisten har fortalt deg. Rådfør deg med legen eller øyespesialisten hvis du er usikker.
Du må kontakte lege eller øyespesialist dersom øynene dine forverres eller ikke bedres etter noen få ukers bruk av øyedråpene.
Dersom du tar for mye av Metaoxedrin Minims,
er det lite sannsynlig at det oppstår overdosering. Kontakt lege, øyespesialist eller nærmeste legevakt omgående dersom du plutselig føler deg uvel etter bruk av dråpene.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Metaoxedrin Minims,
skal du ta det så snart som mulig og deretter fortsette som før. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Spør lege eller øyespesialist dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Følgende bivirkninger kan oppstå:
Vanlige (kan ramme inntil 1 av 10 personer):
 • lokal irritasjon
Sjeldne (kan ramme inntil 1 av 1000 personer):
 • økt øyetrykk
 • påvirkning av hele kroppen (alvorlig blodtrykkstigning og endringer i hjerterytmen)
Ytterligere bivirkninger hos barn:
Væske eller hevelse i lungene - Hyppighet ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data)
Kontakt lege, øyespesialist eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Metaoxedrin Minims
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 25ºC. Skal ikke fryses. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.
Dråpene leveres i “Minims” til engangsbruk, til behandling av begge øyne ved behov. Disse skal kastes etter bruk.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Metaoxedrin Minims
 • Virkestoff er fenylefrinhydroklorid. Hver Minims inneholder ca. 0,5 ml øyedråper, oppløsning med fenylefrinhydroklorid 10 % (50 mg).
 • Andre innholdsstoffer er dinatriumedetat, natriummetabisulfitt (E223) og sterilt vann.
Dette legemidlet inneholder ikke konserveringsmiddel da det er en steril enhet til engangsbruk.
Hvordan Metaoxedrin Minims ser ut og innholdet i pakningen
Hver eske inneholder 20 Minims.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED
3013 Lake Drive
Citywest Business Campus
Dublin 24 - D24PPT3
Irland
Tilvirker
Laboratoire Chauvin S.A.
Z.I. Ripotier
07200 Aubenas
Frankrike
Representant
Bausch & Lomb Nordic AB
Söder Mälarstrand 45
SE-118 25 Stockholm
Sverige
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 20.03.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

cerebral: Som gjelder storhjernen.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.