Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Metadon Pharmadone 10 mg mikstur, oppløsning

Metadon Pharmadone 15 mg mikstur, oppløsning

Metadon Pharmadone 20 mg mikstur, oppløsning

Metadon Pharmadone 25 mg mikstur, oppløsning

Metadon Pharmadone 30 mg mikstur, oppløsning

Metadon Pharmadone 35 mg mikstur, oppløsning

Metadon Pharmadone 40 mg mikstur, oppløsning

Metadon Pharmadone 45 mg mikstur, oppløsning

Metadon Pharmadone 50 mg mikstur, oppløsning

Metadon Pharmadone 55 mg mikstur, oppløsning

Metadon Pharmadone 60 mg mikstur, oppløsning

Metadon Pharmadone 70 mg mikstur, oppløsning

Metadon Pharmadone 80 mg mikstur, oppløsning

Metadon Pharmadone 90 mg mikstur, oppløsning

Metadon Pharmadone 100 mg mikstur, oppløsning

Metadon Pharmadone 110 mg mikstur, oppløsning

Metadon Pharmadone 120 mg mikstur, oppløsning

Metadon Pharmadone 130 mg mikstur, oppløsning

Metadon Pharmadone 140 mg mikstur, oppløsning

Metadon Pharmadone 150 mg mikstur, oppløsning

metadonhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Metadon Pharmadone er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Metadon Pharmadone
 3. Hvordan du bruker Metadon Pharmadone
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Metadon Pharmadone
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Metadon Pharmadone er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Metadon Pharmadone brukes til å behandle pasienter som er avhengige av en gruppe legemidler som kalles opioider. Metadon blokkerer kroppens oipoidreseptorer og reduserer abstinenssymptomer. Metadonbehandling skal foregå i sammenheng med psykologisk og sosial oppfølging. All metadonbehandling skal skje i henhold til nasjonale retningslinjer.
 
2. Hva du må vite før du bruker Metadon Pharmadone
Bruk ikke Metadon Pharmadone:
 • dersom du er allergisk overfor metadonhydroklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har alvorlige pusteproblemer med langsom og overfladisk pust, eller andre pusteproblemer som oppstår plutselig.
 • dersom du behandles med opioidagonister/-antagonister.
 • dersom du bruker en såkalt monoaminoksidasehemmer (MAO-hemmer), som brukes til å behandle depresjon, Parkinsons sykdom, eller du har brukt slike legemidler i løpet av de to siste ukene.
Metadon Pharmadone skal ikke gis til barn.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du bruker Metadon Pharmadone:
 • dersom du får akutte astmaanfall eller nedsatt lungefunksjon på grunn av lungesykdom, f.eks. astma, kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) eller nedsatt lungevolum.
 • dersom du har nedsatt lever- eller nyrefunksjon, eller dersom du har nyre- eller gallestein.
 • dersom du har alvorlig hjertesykdom, slik som iskemisk hjertesykdom, hjerterytmeforstyrrelser eller lavt nivå av kalium eller magnesium i blodet.
 • dersom du bruker visse hjertemedisiner, se avsnittet "Andre legemidler og Metadon Pharmadone".
 • dersom du har inflammatorisk eller obstruktiv tarmsykdom med magesmerter, diaré eller forstoppelse.
 • dersom du har forstørret prostata eller forsnevring av urinrøret.
 • dersom du har problem med skjoldbruskkjertelen.
 • dersom du har en hodeskade og økt trykk i skallen, kan du få kraftig hodepine.
 • dersom du er eldre.
Samtidig bruk av andre opioider, barbiturater, benzodiazepiner eller andre legemidler med en sterk beroligende effekt bør unngås, da det kan øke effekten og bivirkningene av metadon.
Barn
Barn er mer sensitive overfor metadon enn voksne. Forgiftninger kan oppstå ved svært lave doser. For å unngå at barn får i seg metadon ved et uhell når det brukes hjemme, skal du oppbevare det på et sikkert sted utenfor rekkevidden til barn.
Andre legemidler og Metadon Pharmadone
Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder spesielt:
 • legemidler mot psykiske lidelser (f.eks. tioridazin, fentiaziner, haloperidol og sertindol)
 • legemidler mot hjertesykdom (verapamil, kinidin)
 • legemidler mot depresjon som kalles monoaminoksidasehemmere (MAO-hemmere), spesielt hvis du har brukt slike i løpet av de to siste ukene
 • andre legemidler mot depresjon (f.eks. imipramin, desipramin, nefazodon, fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin og sertralin)
 • betennelsesdempende og immunhemmende legemidler (f.eks. deksametason og cyklosporin).
 • Såkalte antivirale legemidler, inkludert visse legemidler til behandling av HIV (f.eks. nevirapin, zidovudin, efavirenz, nelfinavir, ritonavir, abakavir, didanosid og stavudin)
 • såkalte makrolidantibiotika (legemidler til behandling av bakterielle infeksjoner), slik som klaritromycin, telitromycin og erytromycin
 • cimetidin (legemiddel til behandling av magesår)
 • soppmidler (legemidler til behandling av soppinfeksjoner), slik som ketokonazol, itrakonazol og flukonazol
 • nalokson (legemiddel til behandling av pusteproblemer)
 • legemidler til behandling av avhengighet, f.eks. naltrekson og buprenorfin
 • rifampicin (et legemiddel til behandling av tuberkulose)
 • legemidler til behandling av epilepsi (f.eks. fenytoin, fenobarbital og karbamazepin)
 • vitamintabletter som inneholder vitamin C
 • legemidler til behandling av diaré (loperamid, difenoksylat)
 • legemidler og produkter som gjør urinen mer sur, f.eks. ammioniumklorid (salmiakk)
 • vanndrivende legemidler (spironolakton)
 • legemidler som gjør deg søvnig
 • urtelegemidler som inneholder Johannesurt (prikkperikum)
Andre legemidler du kanskje bruker kan også påvirke hjertet (f.eks. sotalol, amiodaron og flekainid).
Du må informere legen dersom du bruker andre legemidler, da disse kan være skadelige dersom de brukes samtidig med metadon. I slike tilfeller kan det hende legen bestemmer at det er nødvendig å overvåke hjertet ditt med et EKG (elektrokardiogram) ved starten av behandlingen, for å være sikker på at disse effektene ikke forekommer. Metadon kan også påvirke enkelte blod- og urinprøver. Informer legen om at du bruker metadon før du tar en test.
Inntak av Metadon Pharmadone sammen med mat og drikke
Ikke drikk alkohol mens du bruker Metadon Pharmadone, da dette kan gi alvorlige bivirkninger. Ikke drikk grapefruktjuice mens du bruker Metadon Pharmadone, da det kan påvirke effekten av legemidlet.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Fosteret kan påvirkes dersom metadon brukes under graviditet. Ikke bruk Metadon Pharmadone under graviditet utenom etter forskrivning av lege.
Metadon skilles ut i morsmelk. Ikke bruk Metadon Pharmadone ved amming bortsett fra etter forskrivning av lege.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Metadon påvirker koordineringen mellom hjernen og kroppsbevegelsene, slik at evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner kan bli kraftig påvirket inntil du er stabilisert på et bestemt dosenivå. Du skal derfor ikke kjøre bil eller bruke maskiner i den første perioden av behandlingen. Hvor lang tid det tar før du kan kjøre bil eller bruke maskiner er individuelt, så denne avgjørelsen bør tas i samråd med legen.
Metadon Pharmadone inneholder sukrose, glukose og metylparahydroksybenzoat
Sukrose:
Inneholder 11 g sukrose per dose. Dette bør det tas hensyn til hos pasienter med diabetes mellitus (sukkersyke). Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemiddelet.
Glukose:
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemiddelet.
Metylparahydroksybenzoat:
Kan forårsake allergiske reaksjoner (muligens først etter en stund).
 
3. Hvordan du bruker Metadon Pharmadone
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Dosen er individuell og tilpasset deg av legen. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Metadon Pharmadone er en mikstur, som bare skal drikkes. Legen tilpasser dosen til deg og forteller deg hvor mye Metadon Pharmadone du skal ta og hvor ofte du skal ta det. Det er viktig at du ikke tar mer enn den dosen du og legen er blitt enige om.
Bruk av Metadon Pharmadone hos barn
Metadon Pharmadone skal IKKE gis til barn, på grunn av risiko for alvorlig forgiftning. Husk å oppbevare dette legemidlet på et trygt sted, utilgjengelig for barn.
Dersom du tar for mye av Metadon Pharmadone
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Symptomer på overdosering med metadon kan være små pupiller, døsighet, blekhet, fuktig hud, lav kroppstemperatur, hørselstap, pusteproblemer og koma. Ved alvorlig overdosering kan følgende symptomer oppstå: kort pustestans, lavt blodtrykk, langsomme hjerteslag, sjokk, effekter på hjertet, væske i lungene, kramper, muskelsvakhet, nyresvikt, uregelmessig hjerterytme og død. Barn og eldre er mer følsomme overfor dette legemidlet. Kontakt lege hvis du får noen av disse symptomene.
Dersom du har glemt å ta Metadon Pharmadone
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Rådfør deg med lege eller apotek.
Dersom du avbryter behandling med Metadon Pharmadone
Behandlingen må ikke avsluttes brått. Behandlingen bør kun avsluttes i samråd med lege. Hvis behandlingen avsluttes brått kan dette gi til abstinenssymptomer som rastløshet, døsighet, angst, skjelving, kvalme, oppkast og diaré.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Svært vanlige bivirkninger (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer)
 • Kvalme, oppkast (gjelder først og fremst pasienter som behandles hjemme).
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 10 personer)
 • Vektøkning
 • Væskeansamling
 • Forstoppelse
 • Oppstemthet (eufori) eller se eller høre ting som ikke er virkelige (hallusinasjoner)
 • Følelse av svimmelhet eller at omgivelsene beveger seg, tretthet eller søvnighet
 • Små pupiller, tåkesyn
 • Hudutslett
 • Svetting
Ved langvarig bruk av metadon avtar ofte bivirkningene gradvis, men forstoppelse og svetting vedvarer.
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 100 personer)
 • Manglende appetitt
 • Pusteproblemer (med hoste)
 • Munntørrhet
 • Betennelse i tungen
 • Nedstemthet (dysfori), psykisk og fysisk uro (agitasjon)
 • Søvnforstyrrelser
 • Forvirring
 • Nedsatt sexlyst, problemer med å få eller opprettholde ereksjon
 • Menstruasjonsforstyrrelser
 • Hodepine
 • Besvimelse og lavt blodtrykk
 • Kløe, elveblest, enkelte ganger elveblest med blødninger
 • Kramper i gallegangen (gir magesmerter)
 • Ansiktsrødme
 • Problemer med vannlatingen
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 personer)
 • Hjerteproblemer, langsommere hjerterytme, hjertebank (palpitasjoner)
Ikke kjent (hyppigheten kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data):
 • For lavt nivå av kalium eller magnesium i blodet
 • Nedsatt antall blodplater i blodet
Langvarig bruk kan føre til avhengighet. Abstinenssymptomene ligner de som kan oppstå for morfin og heroin, men er mindre intense og mer langvarige.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Metadon Pharmadone
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Bruk ikke Metadon Pharmadone hvis forseglingen på flasken er brutt.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Metadon Pharmadone
 • Virkestoffet er metadonhydroklorid.
 • Hjelpestoffer er sukrose, glukose, bringebæraroma, renset vann og metylparahydroksibenzoat (E 218).
Hvordan Metadon Pharmadone ser ut og innholdet i pakningen
Klar, fargeløs oppløsning som leveres i hvite plastflasker med barnesikker, forseglet skrukork. Flasken inneholder 50 ml mikstur, oppløsning.
Pakninger: 1 flaske (alle styrker) og 7 flasker (1×7) (50 mg, 60 mg, 70 mg, 80 mg, 90 mg 100 mg, 110 mg, 120 mg, 130 mg, 140 mg og 150 mg).
Ikke alle pakninger vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Unimedic Pharma AB
Box 6216
102 34 Stockholm
Sverige
Telefon: 85 29 50 42
E-post: medinfo@unimedicpharma.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 27.05.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

agitasjon (hypereksitabilitet): Rastløshet, uro og ukontrollerte bevegelser. Kjennetegnes ved at personen er opphisset/oppskaket.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antagonist: Substans som hemmer virkningen av en annen substans ved konkurrerende binding til reseptorer. Reseptorer finnes bl.a. i celleveggene hvor de formidler et bestemt signal når en bestemt substans binder seg til reseptoren. Dette signalet kan da hemmes ved bruk av en antagonist som bindes til samme reseptor.

antiviral: Noe som hindrer at virus kan formere seg. Antivirale legemidler brukes mot virusinfeksjoner.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

eufori (oppstemthet): Følelse av velvære som kan opptre ved inntak av visse legemidler som f.eks. opioider.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

gallestein (kolelitiasis, cholelitiasis): Små steiner som dannes i galleblæren og blant annet består av kolesterol og kalk. Svært mange mennesker har gallestein uten å oppleve problemer. Noen ganger faller de imidlertid ned i gallegangene og gir tilstopping. Da kan sterke smerter oppstå under høyre ribbensbue, og man kan bli kvalm. I alvorlige tilfeller kan gulsott eller galleblærebetennelse oppstå.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kronisk obstruktiv lungesykdom (kols): Kronisk obstruktiv lungesykdom/kols er en samlebetegnelse for sykdommer der utpustingen er vedvarende forverret fordi luftpassasjen i bronkiene er hemmet, blant annet på grunn av kronisk betennelse i slimhinnene og redusert elastisitet. Symptomer kan være hoste, økt slimproduksjon og tungpustethet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

opioid (opiat): Opioider/opiater er en fellesbetegnelse for en stor gruppe stoffer, og er enten hentet fra naturen (f.eks. morfin), produsert kjemisk (f.eks. petidin) eller forekommer naturlig i kroppen (f.eks. endorfiner). De virker smertestillende ved å påvirke sentralnervesystemet. Legemidler i denne gruppen kan gi brukeren euforiske følelser, derfor kan de være vanedannende.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.