Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Metadon Nordic Drugs 10 mg mikstur, oppløsning

Metadon Nordic Drugs 15 mg mikstur, oppløsning

Metadon Nordic Drugs 20 mg mikstur, oppløsning

Metadon Nordic Drugs 25 mg mikstur, oppløsning

Metadon Nordic Drugs 30 mg mikstur, oppløsning

Metadon Nordic Drugs 35 mg mikstur, oppløsning

Metadon Nordic Drugs 40 mg mikstur, oppløsning

Metadon Nordic Drugs 45 mg mikstur, oppløsning

Metadon Nordic Drugs 50 mg mikstur, oppløsning

Metadon Nordic Drugs 55 mg mikstur, oppløsning

Metadon Nordic Drugs 60 mg mikstur, oppløsning

Metadon Nordic Drugs 70 mg mikstur, oppløsning

Metadon Nordic Drugs 80 mg mikstur, oppløsning

Metadon Nordic Drugs 90 mg mikstur, oppløsning

Metadon Nordic Drugs 100 mg mikstur, oppløsning

Metadon Nordic Drugs 110 mg mikstur, oppløsning

Metadon Nordic Drugs 120 mg mikstur, oppløsning

Metadon Nordic Drugs 130 mg mikstur, oppløsning

Metadon Nordic Drugs 140 mg mikstur, oppløsning

Metadon Nordic Drugs 150 mg mikstur, oppløsning

Metadon Nordic Drugs 160 mg mikstur, oppløsning

Metadon Nordic Drugs 170 mg mikstur, oppløsning

Metadon Nordic Drugs 180 mg mikstur, oppløsning

Metadon Nordic Drugs 190 mg mikstur, oppløsning

Metadon Nordic Drugs 200 mg mikstur, oppløsning

metadonhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Metadon Nordic Drugs er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Metadon Nordic Drugs
 3. Hvordan du bruker Metadon Nordic Drugs
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Metadon Nordic Drugs
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Metadon Nordic Drugs er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Metadon er et syntetisk opiat (morfinlignende legemiddel) som brukes til behandling av opiatavhengighet. Behandling skal gis sammen med medisinsk, psykologisk og sosial oppfølging.
 
2. Hva du må vite før du bruker Metadon Nordic Drugs
Bruk ikke Metadon Nordic Drugs:
 • dersom du er allergisk overfor metadonhydroklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du bruker eller har brukt en monoaminooksidasehemmer i de siste to ukene (MAO-hemmere, legemidler som brukes til behandling av depresjon og Parkinsons sykdom)
 • dersom du har pusteproblemer
Metadon Nordic Drugs skal IKKE gis til barn.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Metadon Nordic Drugs, dersom du:
 • får akutte astmaanfall
 • har lungesykdom eller pusteproblemer
 • har lever- eller nyreproblemer (inkludert nyre- og gallestein)
 • har hjerteproblemer
 • har for lav aktivitet i skjoldbruskkjertelen eller hud- og vevssykdommer
 • har forstørret prostata eller innsnevring av urinrøret
 • har hatt hodeskade og trykket i hjernen er høyere enn det skal være (sjekk dette med legen). Du kan få kraftig hodepine
 • får behandling mot legemiddelavhengighet eller overdosering med opioider
 • har problemer med vannlating
 • har magesmerter, diaré eller forstoppelse
 • har for lite oksygen eller for mye karbondioksid i blodet
 • bruker andre legemidler av typen opioider (smertestillende), slik som morfin og pentazocin
 • bruker andre legemidler som virker avslappende og hjelper deg med å sovne (barbiturater og benzodiazepiner)
Metadon kan påvirke de elektriske signalene som styrer sammentrekningene av hjertet, spesielt ved høye doser. Informer legen dersom du tidligere har hatt hjerteproblemer.
Barn
Barn er mer følsomme overfor metadon enn voksne. Forgiftning kan derfor oppstå ved svært lave doser. For å unngå at barn får i seg metadon ved et uhell når du bruker det hjemme, bør metadon oppbevares på et trygt sted, utilgjengelig for barn.
Andre legemidler og Metadon Nordic Drugs
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Vær spesielt oppmerksom på:
 • legemidler som påvirker din psykiske tilstand (f.eks. tioridazin, fentiaziner, haloperidol og sertindol)
 • legemidler som brukes ved hjertesykdom (verapamil, kinidin)
 • legemidler som brukes ved depresjon som kalles monoaminooksidasehemmere (MAO-hemmere), spesielt hvis du har brukt slike i de siste to ukene.
 • andre legemidler mot depresjon (f.eks. imipramin, desipramin, nefazodon, fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin og sertralin).
 • betennelsesdempende og immunhemmende legemidler (f.eks. deksametason og ciklosporin)
 • legemidler mot virus, inkludert visse legemidler mot HIV, f.eks. nevirapin, zidovudin, efavirenz, nelfinavir, ritonavir, abakavir, didanosin og stavudin
 • antibiotika av typen makrolider (legemidler til behandling av bakterieinfeksjoner), slik som klaritromycin, telitromycin og erytromycin
 • cimetidin (legemiddel mot magesår)
 • antimykotika (legemidler mot soppinfeksjon), slik som ketokonazol, itrakonazol og flukonazol
 • nalokson (legemiddel som brukes ved pusteproblemer)
 • legemidler som brukes ved behandling av rusavhengighet, f.eks. naltrekson og buprenorfin
 • rifampicin (et legemiddel mot tuberkulose)
 • legemidler mot epilepsi (f.eks. fenytoin, fenobarbital og karbamazepin)
 • vitamintabletter som inneholder vitamin C
 • legemidler mot diaré (loperamid, difenoksylat)
 • legemidler som gjør urinen surere, f.eks. ammoniumklorid (salmiakk)
 • vanndrivende legemidler (spironolakton)
 • legemidler som gjør deg søvnig
 • naturlegemidler som inneholder prikkperikum/johannesurt
Det kan også hende at andre legemidler du bruker kan påvirke hjertet (f.eks. sotalol, amiodaron og flekainid). Du må informere legen om alle andre legemidler du bruker, fordi det kan være farlig hvis de tas sammen med metadon. I slike tilfeller kan det hende at legen bestemmer at hjertet skal overvåkes ved hjelp av EKG i begynnelsen av behandlingen, for å kontrollere at det ikke oppstår noen slike effekter. Metadon kan også påvirke enkelte blod- og urinprøver. Si fra til legen at du bruker metadon før du tar slike prøver.
Inntak av Metadon Nordic Drugs sammen med mat, drikke og alkohol
Du må ikke drikke alkohol mens du bruker Metadon Nordic Drugs, da dette kan gi alvorlige bivirkninger. Du bør ikke drikke grapefruktjuice, mens du behandles med Metadon Nordic Drugs, da dette kan endre virkningen av legemidlet.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Metadon Nordic Drugs skal ikke brukes under fødsel.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Metadon påvirker koordineringen mellom hjernen og kroppsbevegelsene, slik at evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner kan bli kraftig påvirket inntil du er stabilisert på et bestemt dosenivå. Du bør derfor ikke kjøre bil eller bruke maskiner i den første perioden av behandlingen. Hvor lang tid det tar før du kan kjøre bil eller bruke maskiner er individuelt, så denne avgjørelsen bør tas i samråd med lege.
Metadon Nordic Drugs inneholder sukrose, glukose og metylparahydroksybenzoat
Innholder 11 g sukrose og 2,5 mg glukose per dose. Dette bør det tas hensyn til hos pasienter med diabetes mellitus (sukkersyke). Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet. Kan være skadelig for tennene. Konserveringsmidlet metylparahydroksybenzoat (E 218) kan forårsake allergiske reaksjoner (muligens først etter en stund).
 
3. Hvordan du bruker Metadon Nordic Drugs
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Du må kun ta Metadon Nordic Drugs gjennom munnen. Du må ikke under noen omstendighet injisere dette legemidlet, da injeksjon kan forårsake alvorlige og permanente skader i kroppen din, med mulig dødelig utfall.
Legen bestemmer hvor mye Metadon Nordic Drugs du skal ta og hvor ofte du skal ta legemidlet. Det er viktig at du ikke tar mer enn den dosen du og legen er blitt enige om.
Voksne
Anbefalt startdose er 10-30 mg daglig. Dosen vil gradvis økes inntil det ikke er tegn på abstinens eller forgiftning. Vanlig dose er 60-120 mg daglig. Legen bestemmer hvor stor dose du trenger og når dosen skal reduseres.
Eldre og syke pasienter
Særlig forsiktighet må utvises hvis du er eldre, har en sykdom eller har problemer med leveren eller nyrene.
Bruk hos barn
Metadon Nordic Drugs skal IKKE gis til barn. Det er risiko for alvorlig forgiftning. Husk å oppbevare dette legemidlet på et trygt sted, utilgjengelig for barn.
Dersom du tar for mye av Metadon Nordic Drugs
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Hvis du har tatt for mye Metadon Nordic Drugs, kan du oppleve følgende:
 • pusteproblemer
 • ekstrem tretthet, besvimelse eller koma
 • små pupiller
 • muskelsvakhet
 • kald og klam hud
 • hjertet slår sakte, lavt blodtrykk, hjerteinfarkt eller sjokk
 • i alvorlige tilfeller kan død forekomme
Ved en overdose må du oppsøke medisinsk hjelp umiddelbart, selv om du føler deg bra kan du ha fått metadonforgiftning.
Dersom du har glemt å ta Metadon Nordic Drugs
Dersom du har glemt å ta en dose under behandlingen, er det viktig at du tar den glemte dosen så snart du husker det. Dersom det snart er tid for å ta neste dose skal du imidlertid ikke ta den glemte dosen, men vente til neste planlagte dose. DU MÅ IKKE TA EN DOBBELT DOSE SOM ERSTATNING FOR EN GLEMT DOSE.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Bivirkninger som kan forekomme omfatter:
Svært vanlige: kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer
 • kvalme eller oppkast
Vanlige: kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer
 • vektøkning
 • væskeopphopning i kroppen
 • forstoppelse
 • følelse av velvære (eufori)
 • se og høre ting som ikke er virkelige (hallusinasjoner)
 • svimmelhet eller følelse av at en selv eller omgivelsene går rundt
 • tåkesyn
 • små pupiller
 • søvnighet
 • hudutslett
 • svetting
 • utmattethet
Mindre vanlige: kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer
 • nedsatt appetitt
 • pusteproblemer (inkludert hoste)
 • munntørrhet
 • betennelse i tunga
 • nedstemthet (dysfori)
 • opphisselse/uro
 • søvnproblemer
 • desorientering
 • nedsatt sexlyst
 • hodepine
 • besvimelse
 • lavt blodtrykk
 • kløe
 • elveblest
 • hevelse i beina
 • kraftløshet
 • kraftig væskeopphopning i kroppen (ødem)
 • sammentrekninger i gallegangen (smerter i buken)
 • ansiktsrødme
 • problemer med vannlating
 • problemer med å få eller opprettholde ereksjon
 • menstruasjonsforstyrrelser
Sjeldne: kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer
 • hjerteproblemer
 • langsomme hjerteslag
 • kraftige hjerteslag (palpitasjoner)
Ikke kjent: hyppigheten kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data
 • lavt nivå av kalium eller magnesium i blodet
 • lavt antall blodplater
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Metadon Nordic Drugs
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på flasken eller esken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Metadon Nordic Drugs
 • Virkestoff er metadonhydroklorid.
  Hver dose (50 ml) inneholder 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 eller 200 mg metadonhydroklorid.
  • Andre innholdsstoffer er sukrose, glukose, metylparahydroksybenzoat (E 218), bringebæraroma, vann.
Hvordan Metadon Nordic Drugs ser ut og innholdet i pakningen
Metadon Nordic Drugs er en klar, fargeløs væske som leveres i plastflasker med hvit, barnesikret kork.
Flasken inneholder 50 ml mikstur, oppløsning. Enkeltflasker eller pakninger med 7 flasker.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Nordic Drugs AB
Postboks 30035
SE-200 61 Limhamn
Sverige
Tilvirker
Apotek Produktion & Laboratorier AB
Box 17
201 20 Malmø
Sverige
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Sverige: Metadon Nordic Drugs
Finland: Metadon Nordic Drugs
Norge: Metadon Nordic Drugs
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 13.07.2015

 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:
Flasker som inneholder doser >150 mg bør kun håndteres av helsepersonell (enkeltdoser på 160, 170, 180, 190, 200 mg).

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

antimykotika (antimykotikum): Legemiddel som virker mot sopp.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

eufori (oppstemthet): Følelse av velvære som kan opptre ved inntak av visse legemidler som f.eks. opioider.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

gallestein (kolelitiasis, cholelitiasis): Små steiner som dannes i galleblæren og blant annet består av kolesterol og kalk. Svært mange mennesker har gallestein uten å oppleve problemer. Noen ganger faller de imidlertid ned i gallegangene og gir tilstopping. Da kan sterke smerter oppstå under høyre ribbensbue, og man kan bli kvalm. I alvorlige tilfeller kan gulsott eller galleblærebetennelse oppstå.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

opiat (opioid): Opioider/opiater er en fellesbetegnelse for en stor gruppe stoffer, og er enten hentet fra naturen (f.eks. morfin), produsert kjemisk (f.eks. petidin) eller forekommer naturlig i kroppen (f.eks. endorfiner). De virker smertestillende ved å påvirke sentralnervesystemet. Legemidler i denne gruppen kan gi brukeren euforiske følelser, derfor kan de være vanedannende.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.