Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Metadon Abcur 5 mg tabletter

Metadon Abcur 20 mg tabletter

metadonhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Metadon Abcur er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Metadon Abcur
 3. Hvordan du bruker Metadon Abcur
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Metadon Abcur
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Metadon Abcur er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Metadon Abcur er et morfinlignende legemiddel som brukes til å behandle sterke kroniske smerter som bare kan håndteres på en tilfredsstillende måte med smertestillende legemidler av typen opioider, og som erstatningsbehandling ved rusavhengighet.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Metadon Abcur
Bruk ikke Metadon Abcur:
 • dersom du er allergisk overfor metadon eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du bruker eller har brukt en monoaminooksidasehemmer (MAO-hemmer) i de siste to ukene (legemiddel som brukes ved depresjon og Parkinsons sykdom).
 • dersom du har pusteproblemer.
Metadon Abcur skal IKKE gis til barn.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du bruker Metadon Abcur dersom du:
 • får akutte astmaanfall
 • har en lungesykdom eller pusteproblemer
 • har en hjertesykdom eller nedsatt blodtilførsel til hjertemuskulaturen (iskemisk hjertesykdom)
 • har en leversykdom eller nedsatt leverfunksjon (inkludert gallestein)
 • har nedsatt nyrefunksjon (inkludert nyrestein)
 • har for lav aktivitet i skjoldkjertelen
 • har hud- eller vevssykdommer
 • har forstørret prostata eller innsnevring av urinrøret
 • har hatt en hodeskade og trykket i hjernen er høyere enn det skal være (sjekk dette med legen). Du kan få en kraftig hodepine.
 • får behandling for rusavhengighet eller overdosering med opioider
 • har problemer med å late vannet
 • har magesmerter, diaré eller forstoppelse
 • har for lite oksygen eller for mye karbondioksid i blodet
 • bruker andre legemidler av typen opioider (smertestillende), som morfin og pentazocin
 • bruker andre legemidler som virker avslappende og hjelper deg med å sovne (barbiturater og benzodiazepiner)
 • har for lite kalium eller magnesium i blodet
Kontakt legen din hvis noen av tilstandene ovenfor gjelder deg.
Barn er mer følsomme for metadon enn voksne. Forgiftning kan derfor skje ved svært lave doser. For å unngå at barn får i seg metadon ved et uhell hvis du bruker det hjemme, bør metadon oppbevares på et trygt sted, utilgjengelig for barn.
Metadon Abcur kan påvirke de elektriske signalene som styrer sammentrekningene av hjertet, spesielt ved høye doser. Si fra til legen dersom du tidligere har hatt hjerteproblemer.
Andre legemidler og Metadon Abcur
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, inkludert reseptfrie legemidler.
Rådfør deg med legen dersom du bruker noen av følgende legemidler:
 • et legemiddel som påvirker den psykiske tilstanden din (f.eks. tioridazin, fentiaziner, haloperidol og sertindol)
 • legemidler som brukes ved hjertesykdom (verapamil, kinidin)
 • en type legemidler som brukes ved depresjon som kalles monoaminooksidasehemmer (MAO-hemmer), spesielt hvis du har brukt slike i de siste to ukene. Du må også informere legen dersom du bruker andre legemidler mot depresjon (f.eks. imipramin, nefazodon, fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin og sertralin).
 • en type legemidler som brukes ved depresjon som kalles trisykliske antidepressiva (f.eks. klomipramin, nortriptylin, desipramin)
 • antipsykotiske legemidler av typen fentiaziner (f.eks. perfenazin, tioridazin)
 • antipsykotiske legemidler (risperidon)
 • legemidler mot hjerterytmeforstyrrelser (Type 1c, f.eks. propafenon og flekainid)
 • legemidler som brukes ved ADHD (atomoksetin)
 • betablokkere (metoprolol)
 • legemidler som brukes ved brystkreft (tamoksifen)
 • betennelsesdempende og immunhemmende legemidler (f.eks. deksametason og ciklosporin)
 • legemidler mot virus, inkludert visse legemidler mot HIV, f.eks. nevirapin, zidovudin, efavirenz, nelfinavir, delavirdin, ritonavir, kombinasjon av lopinavir/ritonavir, kombinasjon av ritonavir/sakinavir, didanosin og stavudin
 • antibiotika av typen makrolider (legemidler til behandling av bakterieinfeksjoner), som klaritromycin, telitromycin og erytromycin
 • cimetidin (legemiddel mot magesår)
 • antimykotika (legemidler mot soppinfeksjon), som ketokonazol, itrakonazol og flukonazol
 • nalokson (legemiddel som brukes ved pusteproblemer)
 • legemidler som brukes ved behandling av rusavhengighet, f.eks. naltrekson og buprenorfin
 • rifampicin (et legemiddel mot tuberkulose)
 • legemidler mot epilepsi (f.eks. fenytoin, fenobarbital og karbamazepin)
 • vitamintabletter (som inneholder vitamin C)
 • legemidler mot diaré (loperamid, difenoksylat)
 • legemidler som gjør urinen surere, som ammoniumklorid (salmiakk)
 • vanndrivende midler (spironolakton)
 • legemidler som gjør deg søvnig eller døsig
 • naturmidler som inneholder prikkperikum/Johannesurt
Det kan også hende at andre legemidler du bruker kan påvirke hjertet (f.eks. sotalol og amiodaron).
Du må informere legen om alle andre legemidler du bruker, fordi det kan være farlig hvis de tas sammen med metadon. I slike tilfeller kan det hende at legen bestemmer at hjertet skal overvåkes ved hjelp av EKG i begynnelsen av behandlingen for å kontrollere at det ikke oppstår noen slike effekter. Metadon kan også påvirke enkelte blod- og urinprøver. Si fra til legen at du bruker metadon før du tar slike prøver.
Inntak av Metadon Abcur sammen med mat, drikke og alkohol
Du skal ikke drikke alkohol mens du bruker Metadon Abcur, fordi dette kan gi alvorlige bivirkninger. Du bør ikke drikke grapefruktjuice mens du får behandling med Metadon Abcur, fordi dette kan endre virkningen av legemidlet.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Bruk av metadon anbefales ikke under fødsel. Rådfør deg med legen før du bruker Metadon Abcur dersom du er gravid eller ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek
Metadon påvirker samordningen mellom hjernen og kroppsbevegelsene, slik at evnen til å kjøre eller bruke maskiner kan bli kraftig påvirket inntil du er blitt stabilisert på et bestemt dosenivå. Du bør derfor ikke kjøre eller bruke maskiner i den første perioden av behandlingen. Hvor lenge det tar før du kan kjøre eller bruke maskiner varierer fra person til person, så du bør ta denne avgjørelsen i samråd med legen.
Metadon Abcur inneholder laktose.
Dersom legen din har fortalt deg at det er noen sukkertyper du ikke tåler, bør du kontakte legen før du bruker dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Metadon Abcur
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Legen bestemmer hvor mye Metadon Abcur du skal ta og hvor ofte du skal ta legemidlet. Det er viktig at du ikke tar mer enn den dosen du og legen er blitt enige om. Behovet kan variere fra person til person. Endring eller avbrudd i behandlingen bør bare gjøres i samråd med legen.
Rusavhengighet
Legen tilpasser dosen til dine behov.
Sterke smerter
Voksne: Vanlig dose er 5 mg 1-3 ganger daglig. Deretter kan dosen økes langsomt. Videre bestemmelse av den daglige dosen, oppdeling av dosene og alle dosejusteringer i løpet av behandlingen gjøres av legen som er til stede, og dette avhenger av dosen du har brukt tidligere.
Pasienter som tidligere har brukt opioider kan starte behandlingen med høyere doser, 5-20 mg 2‑3 ganger daglig, fordi den tidligere erfaringen med opioidbehandling kan tas med i vurderingen.
Barn: Metadon Abcur skal IKKE gis til barn. Det er en alvorlig risiko for forgiftning. Husk å oppbevare legemidlet på et trygt sted, utilgjengelig for barn.
Eldre: Det er nødvendig å gi en lavere dose. Følg rådene fra legen.
Barn og eldre er mer følsomme for dette legemidlet og kan derfor utvikle symptomer på forgiftning, selv ved vanlig dosering. Se "Dersom du tar for mye av Metadon Abcur".
Nedsatt nyrefunksjon: Det kan være nødvendig å justere dosen. Følg legens råd.
Nedsatt leverfunksjon: Det kan være nødvendig å gi en lavere dose. Følg legens råd.
Dersom du tar for mye av Metadon Abcur
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Tegn på overdose av Metadon Abcur kan være små pupiller, døsighet, blekhet, fuktig hud, lav kroppstemperatur, pusteproblemer og koma. Ved kraftig overdosering kan følgende symptomer oppstå: korte pustestopp, lavt blodtrykk, lav puls, sjokk, påvirkning på hjertet, væske i lungene, krampeanfall, muskelsvekkelse, nyresvikt, uregelmessig hjerterytme og dødsfall. Barn og eldre er mer følsomme for dette legemidlet. Kontakt lege hvis noen av symptomene som er nevnt ovenfor oppstår.
Dersom du har glemt å ta Metadon Abcur
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt tablett.
Dersom du avbryter behandling med Metadon Abcur
Du bør bare avbryte eller avslutte behandlingen etter at du har rådført deg med legen. Du bør ikke plutselig slutte å ta Metadon Abcur, fordi du da kan få abstinenssymptomer som søvnløshet, rennende nese, tåreutskillelse, dårlig matlyst, diaré og smerter.
Dette legemidlet er kun til oral administrasjon, og må ikke injiseres.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Svært vanlige bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 10 pasienter): Kvalme eller oppkast.
Vanlige bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 100 pasienter): Vektøkning, opphopning av vann i kroppen, forstoppelse, oppstemthet (eufori), du ser eller hører ting som ikke er virkelige (hallusinasjoner), svimmelhet eller følelse av at "det går rundt", uklart syn, små pupiller, døsighet, utslett, svetting, tretthet.
Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 100 pasienter): Manglende matlyst, pusteproblemer (med hoste), tørrhet i munnen, betennelse i tunga, nedtrykt sinnsstemning (dysfori), engstelse, søvnforstyrrelser, forvirring, nedsatt seksualdrift, hodepine, besvimelse, lavt blodtrykk, kløe, elveblest, utslett, hevelse i beina, svakhet, opphopning av vann i kroppen, sammentrekninger i gallegangene (gir magesmerter), ansiktsrødming, lavt blodtrykk, problemer med å tisse, problemer med å få og opprettholde ereksjon, menstruasjonsforstyrrelser.
Sjeldne bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 1000 pasienter): Hjertesykdom, lavere puls, hjertebank.
Bivirkninger der hyppigheten ikke er kjent: For lite kalium eller magnesium i blodet, nedsatt antall blodplater.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Metadon Abcur
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Metadon Abcur
 • Virkestoff er metadonhydroklorid 5 mg eller 20 mg.
 • Andre innholdsstoffer er laktosemonohydrat, maisstivelse, magnesiumstearat, talkum, povidon, kolloidal vannfri silika.
Hvordan Metadon Abcur ser ut og innholdet i pakningen
Metadon Abcur 5 mg er en hvit til off-white, rund, flat tablett med skråkant, med delestrek på den ene siden og preget med "M5" på den andre. Tabletten kan deles i to like doser.
Metadon Abcur 20 mg er en hvit til off-white, rund, flat tablett med skråkant, med delestrek på den ene siden og preget med "M20" på den andre. Tabletten kan deles i to like doser
Metadon Abcur finnes som:
Boks med barnesikret lokk: 25, 100, 200 tabletter
Blister: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 og 100 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Abcur AB
Box 1452
251 14 Helsingborg
Sverige
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 08.02.2017

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

adhd (oppmerksomhetsforstyrrelse med hyperaktivitet, hyperaktivitetslidelse, hyperkinetisk forstyrrelse): Hyperaktivitetssyndrom med debut i barndommen. Symptomene inkluderer: Mangel på oppmerksomhet, konsentrasjonsvansker, hyperaktivitet og manglende impulskontroll.

antimykotika (antimykotikum): Legemiddel som virker mot sopp.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

brystkreft (brystcancer, brystsvulst, brysttumor, cancer mammae): Ondartet svulst i brystet hos kvinner. Står for ca. 30% av all kreftsykdom som rammer kvinner. Sykdommen kan behandles på mange måter, blant annet med kirurgi, stråling og kjemoterapi.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

engstelse (angst): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

eufori (oppstemthet): Følelse av velvære som kan opptre ved inntak av visse legemidler som f.eks. opioider.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

gallestein (kolelitiasis, cholelitiasis): Små steiner som dannes i galleblæren og blant annet består av kolesterol og kalk. Svært mange mennesker har gallestein uten å oppleve problemer. Noen ganger faller de imidlertid ned i gallegangene og gir tilstopping. Da kan sterke smerter oppstå under høyre ribbensbue, og man kan bli kvalm. I alvorlige tilfeller kan gulsott eller galleblærebetennelse oppstå.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

nyrestein (nefrolitiasis, nefrolitt): Nyrestein dannes i nyrene fra avfallsstoffer fra urinen, og som kan sette seg fast i nyre eller urinleder. Stenene kan bestå av krystaller (50-95%) og av organisk materiale (5-50%). Vanligste årsakene til nyrestein er høy utskillelse av kalsium (kalk) eller lav utskillelse av sitrat i urinen.

opioid (opiat): Opioider/opiater er en fellesbetegnelse for en stor gruppe stoffer, og er enten hentet fra naturen (f.eks. morfin), produsert kjemisk (f.eks. petidin) eller forekommer naturlig i kroppen (f.eks. endorfiner). De virker smertestillende ved å påvirke sentralnervesystemet. Legemidler i denne gruppen kan gi brukeren euforiske følelser, derfor kan de være vanedannende.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

trisyklisk antidepressiv (tca): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.