Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Mestinon 10 mg tabletter og 60 mg drasjerte tabletter

pyridostigmin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Mestinon er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Mestinon
 3. Hvordan du bruker Mestinon
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Mestinon
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Mestinon er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Mestinon påvirker skjelettmuskulatur slik at muskelkraften øker, og påvirker glatt muskulatur (muskulatur i indre organer) slik at den trekker seg sammen, og fører blant annet til at tarmbevegelsene øker og urinblæren strammes opp. Mestinon brukes ved myasthenia gravis (alvorlig muskelsykdom) og manglende muskelaktivitet i tarm (tarmatoni) og blære.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Mestinon
Bruk ikke Mestinon
 • dersom du er allergisk overfor pyridostigmin eller et av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har hinder i tarmpassasjen av forskjellige årsaker
 • dersom du har forsnevring av urinveiene
 • dersom du har bukhinnebetennelse
Advarsler og forsiktighetsregler
Ekstrem forsiktighet bør utvises ved bruk av Mestinon dersom du har:
 • alvorlig lungesykdom (slik som bronkialastma eller kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS))
Forsiktighet utvises også ved:
 • hjerterytmeforstyrrelser (slik som bradykardi, AV-blokk)
 • tiltetting av blodårer i hjertet (koronar okklusjon)
 • lavt blodtrykk
 • tilstand i nervesystemet (vagotoni)
 • magesår
 • epilepsi
 • Parkinsons sykdom
 • økt skjoldkjertelfunksjon (hypertyreoidisme)
 • nedsatt nyrefunksjon
Andre legemidler og Mestinon
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Følgende legemidler kan påvirke eller bli påvirket av Mestinon:
 • legemidler som hemmer immunforsvaret (immunsuppressive legemidler)
 • betennelsesdempende legemidler (kortikosteroider)
 • legemidler som inneholder metylcellulose
 • legemidler til bruk ved blærekontroll (antimuskariner)
 • muskelavslappende legemidler
 • visse antibiotika (aminoglykosidantibiotika)
 • visse bedøvelsesmidler (anestetika)
 • legemidler til bruk ved hjerterytmeforstyrrelser (antiarytmika)
 • legemidler som påvirker overføringen mellom nerver og muskler.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er liten erfaring ved bruk av Mestinon under graviditet. Rådfør deg derfor med lege før bruk av Mestinon dersom du er gravid.
Kun neglisjerbare mengder av Mestinon går over i morsmelk. Rådfør deg derfor med lege før bruk av Mestinon ved amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Visse bivirkninger (sammentrekning av pupillene, tåkesyn) kan redusere synsskarpheten og dermed påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Rådfør deg med lege dersom dette gjelder deg.
Mestinon inneholder laktose og sakkarose
Mestinon 10 mg inneholder laktose og Mestinon 60 mg inneholder sakkarose.
Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Mestinon
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg.
Myasthenia gravis:
Vanlig dosering er 1-3 tabletter à 60 mg 2-4 ganger daglig.
Tarmatoni:
Vanlig dosering er 1 tablett à 60 mg avhengig av behovet, f.eks. hver fjerde time.
Dersom du tar for mye av Mestinon
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Mestinon
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Følgende bivirkninger kan forekomme:
Vanlige (forekommer hos opptil 1 av10 personer): sammentrekning av pupillene, økt tåreproduksjon, tåkesyn, hjerterytmeforstyrrelser (bradykardi), økt slimproduksjon i luftveiene, sammentrekning av luftveiene, kvalme, oppkast, diaré, økt tarmbevegelse, økt spyttproduksjon, ubehag i magen (smerter, kramper), økt svetteproduksjon, økt muskelsvakhet, muskelrykninger, skjelvinger, muskelkramper, nedsatt muskelspenning, økt trang til vannlating.
Mindre vanlige (forekommer hos opptil 1 av 100 personer): Endret blodtrykk.
Sjeldne (forekommer hos opptil 1 av 1000 personer): Utslett, håravfall ved langtidsbruk (forsvinner vanligvis raskt etter at behandling med Mestinon stoppes).
Svært sjeldne (forkommer hos opptil 1 av 10 000 personer): AV-blokk, elveblest.
Hyppighet ikke kjent (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data): Overfølsomhet overfor legemidlet, besvimelse, hjertekrampe (Prinzmetal angina), rødme, lavt blodtrykk.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Mestinon
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Mestinon 60 mg: Oppbevares ved høyst 25ºC.
Mestinon 10 mg krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Bruk ikke Mestinon etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Mestinon
 • Virkestoff er pyridostigminbromid 10 mg, resp. 60 mg.
 • Andre innholdsstoffer (tabletter 10 mg) er laktosemonohydrat 30 mg, maisstivelse, kolloidal silika, pregelatinisert potetstivelse, talkum, magnesiumstearat.
 • Andre innholdsstoffer (drasjerte tabletter 60 mg) er sakkarose 162 mg, risstivelse, talkum, akasiagummi, parafin, kolloidal silika, maisstivelse, povidon, pregelatinisert potetstivelse, magnesiumstearat. Fargestoff: gult og rødt jernoksid (E 172).
Hvordan Mestinon ser ut og innholdet i pakningen
Tabletter i glassbeholder.
Pakningsstørrelser:
Mestinon 10 mg: 250 tabletter.
Mestinon 60 mg: 150 drasjerte tabletter.
Innehaver av markedsføringstillatelse og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelse
Mylan Healthcare Norge AS
Postboks 194
1371 Asker
Tilvirker:
Tabletter 10 mg:
Labiana Pharmaceuticals, S.L.U
C/Casanova 27-31,
08757 Corbera de Llobregat,
Barcelona,
Spania
Tabletter 10 mg og 60 mg:
ICN Polfa Rzeszów S.A.
ul. Przemysłowa 2
35-959 Rzeszów
Polen
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 19.06.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

angina (angina pectoris, hjertekrampe): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

antiarytmika (antiarytmikum): Legemiddel som regulerer hjerterytmen og motvirker rytmeforstyrrelser i hjertet.

av-blokk (atrioventrikulært blokk): Den elektriske impulsoverføringen mellom atriene (hjertets forkamre) og ventriklene (hjertekamrene) hemmes. Kan deles inn i 3 alvorlighetsgrader, hvor grad 1 er moderat hemming og grad 3 er en total blokade.

bradykardi: Defineres ofte som under 60 slag pr. minutt.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

hypertyreoidisme (tyreotoksikose, hypertyreose, høyt stoffskifte): Høyt stoffskifte skyldes en økt mengde av stoffskiftehormonene tyroksin (T4) og/eller trijodtyronin (T3) i blodet. Stoffskiftehormonene dannes i skjoldkjertelen. Symptomer er indre uro, tretthet, svettetendens, skjelvende hender, hjertebank ev. uregelmessig puls, vekttap, diaré, menstruasjonsforstyrrelser, konsentrasjonsproblemer. Enkelte får øyeproblemer (fremstående øyne, økt tåreflod, hovne øyelokk, dobbeltsyn eller nedsatt syn). Struma forekommer særlig hos eldre.

immunsuppressivt (immunsuppressiv): Hvis noe er immunsuppressivt, betyr det at det reduserer kroppens immunforsvar. I noen tilfeller anbefales det å behandle med immundempende legemidler, blant annet etter transplantasjoner. Hvis dette ikke gjøres kan immunforsvaret avvise det transplanterte organet.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kronisk obstruktiv lungesykdom (kols): Kronisk obstruktiv lungesykdom/kols er en samlebetegnelse for sykdommer der utpustingen er vedvarende forverret fordi luftpassasjen i bronkiene er hemmet, blant annet på grunn av kronisk betennelse i slimhinnene og redusert elastisitet. Symptomer kan være hoste, økt slimproduksjon og tungpustethet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

myasthenia gravis: Alvorlig autoimmun sykdom som gir økt trettbarhet og svakhet i muskulaturen.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.