Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Mesasal 500 mg stikkpiller

mesalazin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Mesasal er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Mesasal
 3. Hvordan du bruker Mesasal
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Mesasal
 6. Ytterligere informasjon
 
1. Hva Mesasal er og hva det brukes mot
Mesasal stikkpiller brukes ved kronisk betennelse i endetarmen (ulcerøs proktitt).
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
 
2. Hva du må vite før du bruker Mesasal
Bruk ikke Mesasal
 • dersom du er du er allergisk overfor mesalazin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6) eller salisylater (f.eks. acetylsalisylsyre, som er et innholdsstoff i mange smertestillende preparater).
 • dersom du har alvorlig nedsatt leverfunksjon
 • dersom du har alvorlig nedsatt nyrefunksjon
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Mesasal.
Si fra til legen din dersom du tidligere har reagert allergisk på legemidler som inneholder sulfasalazin eller et annet salisylat. Dersom Mesasal forårsaker akutte intoleransereaksjoner slik som magekramper, akutte magesmerter, feber, alvorlig hodepine og utslett bør du si fra til legen din og behandlingen stanses.
Dersom du har alvorlig allergi eller astma bør du rådføre deg med legen før du begynner behandlingen med Mesasal. Ved langtidsbehandling bør nyrefunksjonen kontrolleres regelmessig. Det kan dannes nyrestein ved bruk av mesalazin. Symptomer kan være smerter i sidene av magen og blod i urinen. Pass på å drikke tilstrekkelig mengde væske under behandling med mesalazin.
Dersom du har problemer med mage/-tarmsår eller har økt blødningstendens bør du rådføre deg med legen.
Du bør utvise forsiktighet dersom du tidligere har reagert på legemidler som inneholder sulfasalazin (brukes mot betennelse i tarmen og leddgikt) da alvorlig diaré er sett.
Si fra til legen dersom du får lungeproblemer (for eksempel hoste eller kortpustethet) når du bruker Mesasal fordi dette kan være tegn på en lungesykdom som heter interstitiell lungesykdom.
Andre legemidler og Mesasal
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Behandlingseffekten kan påvirkes om Mesasal tas samtidig med visse blodfortynnende legemidler, blodtrykkssendende/urindrivende legemiddel (f.eks. furosemid, spironolakton), rifampicin (mot tuberkulose), metotreksat (brukes blant annet ved kreft og leddgikt), probenecid (mot urinsyregikt) og laktulose (avføringsmiddel). Den blodsukkersenkende effekten av sulfonylurea-antidiabetika kan forsterkes ved samtidig bruk av Mesasal. En økning av de uønskede effektene glukokortikoider (steroider) har på magen kan oppstå ved samtidig bruk av Mesasal. Effekten av probenecid kan reduseres. Pasienter som samtidig behandles med mesalazin og legemidler som kalles tiopuriner (som azatiopurin, 6‑merkaptopurin), får økt risiko for nedsatt benmargsfunksjon som er en bivirkning av tiopuriner. Blodprøver skal tas for å kontrollere antallet blodceller. Dosejustering av tiopuriner kan vurderes av legen.
Barn og ungdom
Mesasal anbefales ikke til barn og ungdom på grunn av utilstrekkelig informasjon om bruk av dette legemidlet hos denne aldersgruppen. Mesasal skal ikke brukes av barn under 5 år.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er mulighet for at fosteret påvirkes. Rådfør deg derfor med lege før bruk av Mesasal under graviditet.
Det er mulig at barn som ammes påvirkes. Bruk derfor ikke Mesasal under amming annet enn når legen har bestemt det.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Mesasal
Bruk alltid Mesasal slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den vanlige dosen er 1 stikkpille 2 ganger daglig.
Dersom du tar for mye av Mesasal
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har svelget medisinen, drikk store mengder vann og kontakt lege umiddelbart.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Mesasal forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige (påvirker inntil 1 av 10): Kvalme.
Mindre vanlige (påvirker inntil 1 av 100): Diaré, magesmerter, hudutslett, kløe, elveblest, hodepine, betennelse i bukspyttkjertelen.
Sjeldne (påvirker inntil 1 av 1000): Leukopeni (redusert mengde hvite blodceller), nøytropeni (redusert antall nøytrofile granulocytter; en type hvite blodceller), trombocytopeni (lav mengde blodplater), aplastisk anemi (svikt i beinmargens produksjon av røde blodceller, hvite blodceller og blodplater), betennelse i hjertet, nyreforstyrrelser, forhøyete leverenzymer, økt følsomhet i huden for sol og ultrafiolett lys, overfølsomhetsreaksjoner (f.eks. utslett, pustevansker, kaldsvette).
Ikke kjent frekvens (hyppighet kan ikke anslås ut fra tilgjengelige data): Hjertemuskelbetennelse, alvorlig reduksjon av granulocytter (en type hvite blodceller; agranulocytose), redusert mengde av alle typer blodceller (pancytopeni), svimmelhet, prikkende og stikkende følelse eller smerter (nevropati), luft i magen, oppkast, nyrestein og smerter forbundet med nyrestein (se også avsnitt 2), hudutslett, håravfall, ømhet rundt endetarmen, alvorlige bivirkninger i huden (inkludert reaksjoner som kalles erythema multiforme og Stevens-Johnsons syndrom,), feber, utmattelse, redusert strøm av galle fra galleblæren og inn i tarmen (gallestase), leverbetennelse (hepatitt), leverbetennelse forårsaket av redusert strøm av galle fra galleblæren og inn i tarmen (kolestatisk hepatitt, interstitiell lungesykdom, inkludert lungefibrose (kan ha symptomer som hoste og kortpustethet), muskel- og leddsmerter og redusert mengde sædceller (reversibel).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Mesasal
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Mesasal etter utløpsdatoen (EXP) som er angitt på etiketten. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Ytterligere informasjon
Sammensetning av Mesasal
 • Virkestoff er mesalazin 500 mg.
 • Annet innholdsstoff (hjelpestoff) er Witepsol W 45.
Hvordan Mesasal ser ut og innholdet i pakningen
60 stikkpiller i blisterpakning
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
sanofi-aventis Norge AS, Postboks 133, 1325 Lysaker
Tilvirker
Haupt Pharma Wülfing GmbH
Bethelner Landstrasse 18
Gronau, Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 25.09.2019
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

endetarm: Nederste del av fordøyelseskanalen (15-20 cm).

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

glukokortikoider: Glukokortikoider er binyrebarkhormoner som er viktige for normal kroppsfunksjon. Syntetiske glukokortikoider har betennelsesdempende og immundempende egenskaper, og brukes f.eks. ved leddgikt, astma og ulike autoimmune sykdommer.

interstitiell lungesykdom (ils, ild): Interstitielle lungesykdommer er en heterogen gruppe av lungesykdommer. Diffuse lungeparenkymsykdommer er foretrukken betegnelse, i engelsk litteratur brukes "diffuse parenchymal lung disease" (DPLD).

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

leddgikt (revmatoid artritt): Kronisk betennelse i kroppens bindevev, først og fremst i leddene. Symptomer er smerter, stivhet, hevelse i flere ledd, tretthet og eventuelt lett feber. Alle ledd kan bli angrepet, men håndledd og fingerledd er de vanligste stedene å få symptomer.

lungefibrose (pulmonal fibrose): Arrdannelse i lungene.

nyrestein (nefrolitiasis, nefrolitt): Nyrestein dannes i nyrene fra avfallsstoffer fra urinen, og som kan sette seg fast i nyre eller urinleder. Stenene kan bestå av krystaller (50-95%) og av organisk materiale (5-50%). Vanligste årsakene til nyrestein er høy utskillelse av kalsium (kalk) eller lav utskillelse av sitrat i urinen.

nøytrofil granulocytt (nøytrofil leukocytt): Vanligste type hvite blodceller. Utgjør normalt 45-75% av totalt antall hvite blodceller.

nøytropeni (neutropeni, mangel på nøytrofile granulocytter): Sykelig redusert antall nøytrofile granulocytter i blodet.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

ulcerøs proktitt: Betennelse med sårdannelse i endetarmens slimhinne. Se også ulcerøs kolitt.