Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Megace 160 mg tabletter

megestrolacetat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Megace er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Megace
 3. Hvordan du bruker Megace
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Megace
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Megace er og hva det brukes mot
Megace inneholder megestrolacetat. Det er et hormonelt legemiddel, som hemmer vekst av visse typer av kreftsvulster.
Megace brukes ved fremskreden brystkreft.
 
2. Hva du må vite før du bruker Megace
Bruk ikke Megace:
 • dersom du er allergisk overfor megestrolacetat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Megace.
Informer legen din dersom:
 • du tidligere har hatt blodpropp
 • du har en leversykdom
 • du ikke tåler visse sukkerarter
 • du er gravid eller ammer.
Barn og ungdom
Sikkerhet og effekt av Megace hos barn har ikke blitt fastslått.
Andre legemidler og Megace
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Risiko for fosterskadelig effekt. Bruk derfor ikke Megace under graviditet annet enn når legen har bestemt det.
Det er mulig at barn som ammes kan påvirkes. Bruk derfor ikke Megace under amming annet enn når legen har bestemt det.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Ingen undersøkelser har blitt utført for å vurdere evnen til å kjøre bil. Ingen negative effekter på evnen til å kjøre bil har blitt observert. Ikke kjør eller bruk verktøy eller maskiner før du vet hvordan Megace påvirker deg.
Megace inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemiddelet.
 
3. Hvordan du bruker Megace
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er 1 tablett daglig.
Dersom du tar for mye av Megace
Tegn og symptomer rapportert i forbindelse med overdose inkluderer diaré, kvalme, magesmerter, kortpustethet, hoste, ustø gange, slapphet og brystsmerter.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Følgende symptomer kan være tegn på blodpropp:
 • plutselig opphovning eller smerte i armer eller ben
 • plutselige synsforstyrrelser
 • ny eller ofte forekommende sterk hodepine
 • hold i brystet eller pustevansker
Hvis noen av disse symptomer oppstår bør du avbryte behandlingen og kontakte lege umiddelbart.
Vanlige (forekommer hos flere enn 1 av100 pasienter):
 • vektøkning,
 • væskeopphopning,
 • kvalme,
 • brekninger,
 • blødningsforstyrrelser fra skjeden,
 • diaré
 • impotens.
Mindre vanlige (kan forekomme hos færre enn 1 av 100 pasienter):
 • hjertesvikt,
 • høyt blodtrykk,
 • hetetokter,
 • høyt blodsukker,
 • sukkersyke,
 • Cushinglignende symptomer (symptomer på økt kortisolinnhold (et hormon) i kroppen med ansiktshovning, fedme på kroppen, skjør hud o. a.),
 • utilstrekkelig binyrebarkfunksjon (sviktende produksjon av visse hormoner),
 • forstoppelse,
 • humørforandringer,
 • åndenød,
 • hudutslett,
 • hyppig vannlating,
 • håravfall,
 • midlertidig oppblussing av kreftsykdommen ved start av behandlingen.
Sjeldne (kan forekomme hos færre enn 1 av 1000 pasienter):
 • økt hårvekst på kroppen,
 • skjelvinger,
 • blodpropp (inkludert årebetennelse),
 • blodpropp i lungene (som i enkelte tilfeller har vært dødelig),
 • nervepåvirkning i hånden som følge av hemmet blodtilførsel p.g.a. væskeopphopning.
Ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):
 • unaturlig trøtthet/bevissthetstap (letargi)
 • flatulens
 • asteni
 • smerte.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Megace
Oppbevares utilgjengelig for barn. Blisterpakning: Oppbevares ved høyst 25ºC.
Glassbeholder: Ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Megace
 • Virkestoff er megestrolacetat.
 • Andre innholdsstoffer er laktosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, natriumstivelsesglykolat, povidon, kollodial vannfri silika, magnesiumstearat.
Hvordan Megace ser ut og innholdet i pakningen Blisterpakninger som inneholder 28, 56 eller 112 tabletter. Glassbeholder som inneholder 30 tabletter.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
PharmaSwiss Česká republika s.r.o. Praha, Tsjekkia
Tilvirker
Haupt Pharma Amareg GmbH Donaustaufer Strasse 378
93055 Regensburg, Tyskland
Informasjon gis av
Bausch & Lomb Nordic AB Söder Mälarstrand 45
118 25 Stockholm Sverige
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 18.12.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

brystkreft (brystcancer, brystsvulst, brysttumor, cancer mammae): Ondartet svulst i brystet hos kvinner. Står for ca. 30% av all kreftsykdom som rammer kvinner. Sykdommen kan behandles på mange måter, blant annet med kirurgi, stråling og kjemoterapi.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

flatulens (promping): Rikelig avgang av tarmgass via endetarmsåpningen.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

impotens (erektil dysfunksjon, ereksjonssvikt): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).