Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Medrol® 16 mg tabletter

Metylprednisolon

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Medrol er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Medrol
 3. Hvordan du bruker Medrol
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Medrol
 6. Ytterligere informasjon
 
1. Hva Medrol er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Medrol tilhører en gruppe legemidler som kalles kortikosteroider som hemmer kroppens naturlige reaksjoner på allergier og betennelser. Medrol kan brukes når det er nødvendig å dempe kroppens egen betennelsesreaksjon eller immunforsvar, f.eks. ved revmatiske sykdommer, alvorlige allergier, bindevevssykdommer, enkelte alvorlige hud-, øye-, mage-/tarm-, lunge- og blodsykdommer, samt enkelte kreftformer og ødem.
 
2. Hva du må vite før du bruker Medrol
Bruk ikke Medrol:
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor metylprednisolon, eller et av de andre innholdsstoffene i Medrol.
 • hvis du har alvorlige, systemiske soppinfeksjoner (som påvirker hele kroppen).
 • hvis du nylig har blitt vaksinert med levende virus.
Advarsler og forsiktighetsregler
Før behandling med Medrol begynner bør du informere legen din dersom du har en av følgende tilstander:
 • diabetes mellitus, da det kan bli nødvendig å
  justere insulindosen.
 • virusinfeksjon i øyet (Herpes simplex).
 • aktivt eller ulmende magesår. Du bør unngå å bruke NSAIDs (for eksempel naproksen, diklofenak eller ibuprofen) sammen med Medrol,
  da det kan gi økt risiko for sår i mage/tarm.
 • kronisk tykktarmssykdom med tendens til blødning eller betennelse (uspesifikk ulcerøs kolitt).
 • betennelse i tarmutposning (divertikulitt).
 • dersom du nylig har gjennomgått en tarmoperasjon (anastomose).
 • tuberkulose, eller dersom du har hatt dette tidligere, da Medrol kan føre til at sykdommen blusser opp igjen. Legen vil følge deg opp nøye, og ev. gi deg forebyggende behandling.
 • nedsatt nyrefunksjon.
 • skrumplever (levercirrhose).
 • høyt blodtrykk eller kolesterol, eller hjertesvikt.
 • Cushings syndrom (økt hormonproduksjon fra binyrebarken som gir bl.a. rundere ansikt).
 • benskjørhet (osteoporose).
 • myasthenia gravis (en type muskelsykdom). Kontakt lege hvis du får pusteproblemer eller problem med muskulatur i øyne, armer eller ben.
 • krampeanfall.
 • lavt stoffskifte.
 • psykiske lidelser, f.eks. store humørsvingninger eller tendens til psykose, da behandling med Medrol kan forverre dette.
Vær oppmerksom på følgende:
 • Du kan være mer utsatt for infeksjoner fordi Medrol nedsetter infeksjonsforsvaret ditt. Det kan være vanskeligere å oppdage infeksjoner, siden tegn og symptomer som f.eks. feber eller smerter kan utebli. Infeksjonen kan forverres. Kontakt lege hvis du får en infeksjon. Legen vil eventuelt gi deg antibiotikabehandling.
 • Kontakt lege ved problemer med synet. Ved langvarig behandling kan det oppstå katarakt (fordunkling av øyehinnen, også kalt grå stær, opptrer spesielt hos barn), utstående øyne (eksoftalmus) og glaukom (grønn stær pga. for høyt trykk i øyet) med risiko for skader på
  synet. Du kan få betennelse i øyets åre- og netthinne. Det er også en større risiko for sopp- og virusinfeksjoner i øyet.
 • Dersom du får blårøde flekker i huden kan det være tegn på en type hudkreft (Kaposis sarkom). Kontakt lege så snart som mulig. Ved avslutning av behandling kan det hende at dette vil kunne helbredes.
 • Du bør ikke vaksineres mens du behandles med Medrol, da det kan hende at vaksinen ikke vil ha god nok effekt, eller du kan få bivirkninger.
 • Dersom du ikke er vaksinert mot vannkopper og meslinger, må du unngå å bli smittet. Dette er spesielt viktig hvis du får store doser av Medrol, da kan disse sykdommene bli mer
  alvorlige. Kontakt lege dersom du likevel skulle bli utsatt for smitte.
 • Vekst og utvikling hos nyfødte og småbarn kan hemmes ved langvarig bruk. Lege vil følge nøye opp med kontroller, og eventuelt endre på hvordan de skal ta Medrol.
 • Kontakt lege dersom du får psykiske problemer, f.eks. blir unormalt oppstemt, får søvnproblemer, humørsvingninger, forandrer personlighet, blir alvorlig deprimert eller psykotisk, eller får tanker om selvmord. Dette kan oppstå enten under behandling, eller umiddelbart etter dosereduksjon eller avslutning av behandling med Medrol.
 • Hvis du får langtidsbehandling med Medrol, og skal opereres, blir utsatt for en ulykke eller får alvorlige infeksjoner, bør legen informeres. Det kan hende at du i en kortere periode trenger en høyere dose.
 • Du kan få nedsatt reaksjon på hudtester (allergitest). Si derfor fra at du bruker Medrol hvis du skal ta en slik test.
 • Det kan være at legen din vil anbefale et saltfattig kosthold, eller tilskudd av kalium for å forhindre at blodtrykket ditt øker, eller at du får væskeopphopninger i kroppen.
  Si alltid fra at du bruker Medrol hvis du tar blod- og urinprøver, eller allergitester. Medrol kan gi små endringer i lever- og gallefunksjon, og økt utskillelse av kalium og kalsium i urin. Det kan også forekomme at reaksjon på hudtester blir svakere.
 • Dersom du har en godartet svulst i binyremargen (feokromocytom) eller har symptomer på kraftig økt blodtrykk.
Forsiktighet ved bruk til barn:
 • Unngå vaksinering under behandling med Medrol, da det kan hende at vaksinen ikke vil ha god nok effekt, eller det kan oppstå bivirkninger.
 • Hvis barnet ikke er vaksinert mot vannkopper eller meslinger er det viktig å unngå smitte. Dette er spesielt viktig ved store doser av Medrol, da kan disse sykdommene bli mer alvorlige. Kontakt lege dersom barnet likevel skulle bli utsatt for smitte.
 • Vekst og utvikling hos barn kan hemmes ved langvarig bruk. Lege vil følge nøye opp med kontroller, og eventuelt endre på hvordan Medrol gis.
 • Høye doser kortikosteroider kan forårsake
  betennelse i bukspyttkjertelen hos barn.
Andre legemidler og Medrol:
Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Snakk med legen før du begynner med Medrol dersom du bruker noen av følgende legemidler:
 • acetylsalisylsyre (i høye doser) og NSAIDs (smertestillende legemidler).
 • ciklosporin eller takrolimus (demper immunforsvaret etter transplantasjoner).
 • fenobarbital, fenytoin og karbamazepin (til behandling av epilepsi og kramper).
 • rifampicin og isoniazid (til behandling av tuberkulose).
 • muskelavslappende midler.
 • midler mot muskelsykdommen myastenia gravis (neostigmin, pyridostigmin).
 • aprepitant eller fosaprepitant (kvalmestillende midler).
 • itrakonazol eller ketokonazol (til behandling av soppinfeksjoner).
 • diltiazem (mot høyt blodtrykk).
 • etinyløstradiol og noretindron (P-piller).
 • indinavir eller ritonavir (til behandling av HIV).
 • erytromycin, klaritromycin og troleandomycin (til behandling av bakterieinfeksjoner).
 • blodfortynnende midler (legen vil følge nøye med på blodverdiene dine).
 • cyklofosfamid (til behandling av kreft, psoriasis og revmatiske sykdommer).
 • legemidler mot diabetes.
 • kaliumsparende midler (diuretika, amfotericin B).
Medrol kan påvirke effekten av disse legemidlene, og disse legemidlene kan påvirke effekten av Medrol. Det er derfor mulig at doseringen må endres.
Naturlegemidlet Johannesurt (Prikkperikum) kan gi redusert effekt av Medrol.
Du bør ikke drikke grapefruktjuice mens du tar Medrol, da dette kan gi økt effekt av Medrol.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Langvarig bruk av kortikosteroider hos gravide kan føre til redusert fødselsvekt og i sjeldne tilfeller svekket binyrebarkfunksjon og kararakter (grå stær) hos barnet. Dersom barnet er utsatt for høye doser av kortikosteroider under svangerskapet, vil legen følge det nøye opp etter fødselen.
Amming
Metylprednisolon går over i morsmelk. Det er sannsynlig at barn som ammes kan påvirkes, ved redusert vekst og nedsatt egenproduksjon av binyrebarkhormoner hos barnet. Amming frarådes når det er nødvendig at mor bruker kortikosteroider.
Fertilitet:
Kvinner: Behandling med kortikosteroider kan gi forbigående menstruasjonsforstyrrelser og ev. uteblitt menstruasjon. Menn: Langvarig behandling med kortikosteroider kan gi forbigående nedsatt sædproduksjon hos menn.
Medrol skal kun brukes av gravide eller ammende kvinner, eller til kvinner i fertil alder, dersom legen vurderer at nytteverdien av behandlingen oppveier risikoen for mor, barn eller foster.
Kjøring og bruk av maskiner:
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil kontakt apotek eller lege.
Medrol antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner, men det kan gi bivirkninger som svimmelhet, synsforstyrrelser og tretthet. Hvis du opplever dette bør du være avstå fra bilkjøring og bruk av maskiner til dette avtar.
Medrol inneholder laktose og sakkarose.
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Medrol
Bruk alltid dette legemidlet slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apoteket hvis du er usikker. Den vanlige dosen er fra 4 til 40 mg daglig i begynnelsen av behandlingen, og deretter fra 4 til 16 mg daglig. Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg. Dosen bør økes ved feber, kontakt legen din i slike tilfeller. Det er viktig med en gradvis nedtrapping av dosen før du avslutter behandlingen helt. Ikke avslutt behandlingen før du har rådført deg med legen.
Dersom du tar for mye av Medrol:
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf.22 59 13 00), hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Det er liten risiko for forgiftning etter overdosering med Medrol. Langvarig behandling (gjentatte doser over lang tid) kan resultere i for mye binyrebarkhormoner som gir symptomer som f.eks. rundere ansikt og opphopning av kroppsfett på magen og i nakken (Cushingoid tilstand).
Dersom du avbryter behandling med Medrol:
Ved langvarig bruk kan syntetiske kortikosteroider som Medrol undertrykke binyrebarkens egen produksjon av disse hormonene. Brå avslutning av langvarig behandling kan føre til akutt binyrebarksvikt, som kan være livsfarlig. Det er derfor viktig at du ikke avslutter behandlingen for brått, men at dosen trappes ned over tid, slik at binyrebarkens egen produksjon får tid til å ta seg opp. Legen vil fortelle deg hvordan du skal trappe ned behandlingen med Medrol.
Dersom du har glemt å ta Medrol:
Hvis du har glemt en dose, skal du ta den med en gang du kommer på det. Hvis det snart er tid for neste dose skal du ikke ta den glemte dosen. Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Bivirkningene er avhengige av dosen og behandlingstiden, og vil ofte forsvinne ved avslutning av behandlingen.
Ved kortisonbehandling kan det oppstå en rekke bivirkninger, bl.a. som følge av at kroppens egen kortisonproduksjon undertrykkes. De fleste av disse bivirkningene forekommer vanligvis kun ved langtidsbehandling:
Vanlige (forekommer hos flere enn 1 av 100, men færre enn 1 av 10 pasienter):
 • Infeksjoner.
 • Cushingoid tilstand (symptomer er f.eks. rundere ansikt, som skyldes overproduksjon av binyrebarkhormoner). Hemming av kroppens egen produksjon av kortisol og ACTH (binyrebarkstimulerende hormon), binyrebarksvinn.
 • Psykiske forstyrrelser som depresjon og uvanlig oppstemthet (eufori).
 • Magesår.
 • Redusert væske- og saltutskillelse i urin som fører til opphopning av vann i kroppen (ødem).
 • Lavt kaliumnivå i blodet, høyt blodtrykk.
 • Grå stær (katarakt).
 • Svinn av hud (huden blir tynnere), kviser, forsinket sårtilheling
 • Veksthemming, muskelsvakhet.
Mindre vanlige (forekommer hos flere enn 1 av 1000, men færre enn 1 av 100 pasienter):
 • økt levringstendens som kan gi blodpropp (trombe).
Ukjent hyppighet (kan ikke anslås ut fra eksisterende data):
 • Infeksjonsforsvaret hemmes og infeksjoner, f.eks. tuberkulose, kan aktiveres.
 • Overfølsomhetsreaksjoner (anafylaktiske reaksjoner).
 • Økt psykisk sårbarhet eller avhengighet, selvmordstanker, humørsvingninger, unormal oppførsel, søvnløshet, irritabilitet, personlighetsforandringer, forvirring og angst. Psykotiske lidelser (som mani, vrangforestillinger, hallusinasjoner og ev. forverring av
  schizofreni).
 • Magesår, tarmperforasjon, betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt) eller i spiserøret (øsofagitt; med eller uten sårdannelse), betennelse i bukhinnen, oppblåst mage, magesmerter, diaré, fordøyelsesproblemer (dyspepsi), kvalme.
 • Redusert toleranse for karbohydrater (kroppens evne til å omsette karbohydrater etter et måltid), alkalose (endret syre-base balanse i blod pga. lavt kaliumnivå), fettsvulster, behov for økte doser hvis du får behandling for diabetes, latent diabetes kan utløses, økt appetitt som kan føre til vektøkning. Negativ nitrogenbalanse grunnet proteinnedbryting,
 • Godartet høyt trykk i hjernen, kramper, svimmelhet, hodepine, kognitive forstyrrelser (for eksempel problemer med konsentrasjon, hukommelse, holde på oppmerksomheten, blande ord).
 • Kompresjonsfrakturer i ryggraden, seneavrivning, spesielt i akillessenen.
 • Svinn av knokkelvev (osteonekrose) eller muskelsvinn (muskelatrofi), benskjørhet (osteoporose), knokkelbrudd, leddlidelse (nevropatisk artropati), symptomer og smerter i ledd og muskler.
 • Hjertesvikt hos disponerte pasienter, lavt blodtrykk.
 • Grønn stær pga. økt trykk i øyet, utstående øyne, væskeansamling under netthinnen med fare for netthinneavløsning, hikke, utilpasshet, utmattelse.
 • Nedsatt reaksjon på hudtester, strekkmerker, små blodutredelser, hevelser i hud eller slimhinner (angioødem), rødhet i huden, kløe, utslett, elveblest, unormal hårvekst, økt svette.
 • Nedsatt funksjon av hypofysen (produserer veksthormon), menstruasjonsforstyrrelser.
 • Påvirkning av leverfunksjonen, økt utskillelse
  av kalsium i urinen.
Noen av bivirkningene som er nevnt over, ses oftere hvis man brått slutter å ta Medrol. Slike symptomer kan være mangel på appetitt og vekttap, kvalme, oppkast, døsighet, hodepine, feber, leddsmerter, avflassing av hud, muskelsmerter, og høyt eller lavt blodtrykk. Dette skyldes antakeligvis en for brå endring i kroppens kortisonnivå, dvs. for rask nedtrapping eller brått behandlingsavbrudd.
Avbryt ikke behandlingen uten først å kontakte legen.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Medrol
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på glasset og på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Ytterligere informasjon
Innhold (Deklarasjon)
1 tablett innholder:
Aktivt virkestoff: metylprednisolon 16 mg. Hjelpestoffer: laktose 159 mg, sakkarose 2,8 mg, flytende parafin, kalsiumstearat og maisstivelse.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Orifarm AS, Sandakerveien 138, NO-0484 Oslo
Importør
Orifarm A/S, Postboks 69, 5260 Odense S, DK
Ompakker
Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366 253 01 Hostivice, CZ
Tilvirker
Pfizer Italia S.r.l. , Ascoli Piceno, Italia
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 9.12.2015

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

acth (adrenokortikotropt hormon, kortikotropin): Hormon som dannes i hypofysens forlapp. Stimulerer dannelse og utskillelse av kortisol i binyrebarken.

alkalose (baseose): Forstyrrelse i kroppens syre-basebalanse. En redusert hydrogenionkonsentrasjon fører til at blodets pH (surhetsgrad) stiger over 7,45.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

benskjørhet (osteoporose, beinskjørhet): Osteoporose er benskjørhet som skyldes reduksjon i benmasse. Skjelettet blir porøst og skjørt, og risiko for benbrudd øker. Det fins 2 hovedtyper: Benskjørhet etter overgangsalderen hos kvinner samt aldersrelatert benskjørhet.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

binyrebarksvikt (binyrebarkinsuffisiens): Tilstand der utskillelsen av steroidhormoner fra binyrebarken er for lav i forhold til kroppens behov.

cushings syndrom: Et symptomkompleks som er forårsaket av langvarig utsettelse av for høye nivåer av glukokortikoider fra binyrebarken, eller også noen ganger langtidsbehandling med glukokortikoider som legemiddel. Syndromet kan gi fedme som spesielt gir seg utslag i ansikt, hals og overkropp. Andre symptomer kan være benskjørhet, høyt blodtrykk, maskulin behåring, menstruasjonsopphør og for mye kroppsvæske.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

divertikulitt (betennelse i divertikler): Betennelse i vevet rundt en divertikkel.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

eufori (oppstemthet): Følelse av velvære som kan opptre ved inntak av visse legemidler som f.eks. opioider.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

feokromocytom: En vanligvis godartet svulst i binyremargen. Svulsten forårsaker overproduksjon av adrenalin og noradrenalin. Dette medfører blant annet økt blodtrykk.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

grå stær (katarakt): Katarakt eller grå stær: Navn på en øyesykdom. Grå stær er en vanlig sykdom hos eldre. Ved grå stær blir øyelinsen grumset slik at lyset ikke når fram til netthinnen og man får langsomt en forverret synsskarphet.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kognitivt: Som har med oppfattelse og tenking å gjøre. Intellektuell tankevirksomhet som fører til forståelse og resonnement.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

levercirrhose (skrumplever, cirrhose): Sykelig forandring av et organ der det dannes bindevev i stedet for organets spesifikke celler. Bindevev holder normalt sammen celler og organer i kroppen. Levercirrhose er et eksempel på en cirrhose, hvor leverceller gradvis erstattes av bindevevsceller slik at leverfunksjonen ødelegges.

meslinger (morbilli): Barnesykdom som skyldes infeksjon med morbilli-virus. I dag er de fleste vaksinert med MMR-vaksine, og meslinger er derfor en sjelden sykdom i Norge.

myasthenia gravis: Alvorlig autoimmun sykdom som gir økt trettbarhet og svakhet i muskulaturen.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

rødhet i huden (erytem, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

schizofreni: Schizofreni er kjennetegnet ved vesentlige forstyrrelser av tenkning, oppfattelse og følelsesliv som vanskeliggjør samvær med andre, og evnen til å fungere i arbeidsmarkedet. Sykdommens årsak er ukjent, men arv har en stor betydning.

trombe (blodpropp): En uoppløst masse i blodstrømmen som består av blodlevringer (koagulasjon av blodet). Blodproppen fester seg til åreveggen der den dannes, og kan tilstoppe blodstrømmen til åren eller organet hvor den sitter.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

ulcerøs kolitt (kronisk tykktarmbetennelse): Betennelse i tykktarmen og endetarmen. I slimhinnen danner det seg sår. Tarmen tømmer seg ofte, hvilket gir løs avføring med slim og blod.

utilpasshet (malaise, sykdomsfølelse, uvelhetsfølelse, illebefinnende): En subjektiv følelse av ubehag, svakhet, utmattelse eller en følelse av å være utkjørt som forekommer alene eller sammen med andre symptomer eller sykdommer.

veksthemming (vekstretardasjon): Forsinket vekst. Se også intrauterin vekstretardasjon.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.

øsofagitt (spiserørsbetennelse): Betennelse i spiserøret. Den vanligste årsaken er oppgulping av surt mageinnhold.