Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Medisinsk luft Praxair Scandinavia 100 % medisinsk gass, komprimert

medisinsk luft

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Medisinsk luft Praxair Scandinavia er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Medisinsk luft Praxair Scandinavia
 3. Hvordan du bruker Medisinsk luft Praxair Scandinavia
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Medisinsk luft Praxair Scandinavia
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Medisinsk luft Praxair Scandinavia er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Medisinsk luft Praxair Scandinavia inneholder luft, som brukes til inhalasjon.
Medisinsk luft Praxair Scandinavia erstatter vanlig luft når det er behov for partikkelfri luft, f.eks.:
 • Som en del av friskgass-tilførselen ved respiratorbehandling og/eller i forbindelse med anestesi
 • Som drivgass for inhalasjon av andre legemidler (behandling med nebulisator)
 • Som ren luft ved behandling av pasienter med risiko for infeksjoner, som f.eks. ved organ-/celletransplantasjon eller omfattende brannsår.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Medisinsk luft Praxair Scandinavia
Graviditet og amming
Medisinsk luft Praxair Scandinavia kan brukes under graviditet.
Medisinsk luft Praxair Scandinavia kan brukes under amming.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Medisinsk luft Praxair Scandinavia
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller sykepleier hvis du er usikker.
Medisinsk luft tilføres via innåndingsluften. Medisinsk luft Praxair Scandinavia pustes vanligvis inn gjennom et nesekateter eller en maske. Du puster enten selv, eller får hjelp til å puste ved hjelp av en respirator/ventilator. Medisinsk luft kan også benyttes i kombinasjon med inhalasjon av legemidler (behandling med nebulisator).
Medisinsk luft Praxair Scandinavia kan blandes med medisinsk oksygen hvis det er behov for en høyere oksygenkonsentrasjon.
Spør lege eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
Sikkerhetsanvisninger
 • Medisinsk luft Praxair Scandinavia er kun til medisinsk bruk.
 • Dersom etiketten mangler eller er uleselig, eller plomben er brutt, skal ikke beholderen brukes, men returneres til Yara Praxairs lokale distributør.
 • Beholderen skal kun kobles til utstyr som er ment for medisinsk luft.
 • Røyking og åpen flamme er strengt forbudt i rom hvor det benyttes medisinsk luft.
 • Hold beholderen ren, tørr og fri for olje og fett.
 • Lukk beholderen hvis den ikke benyttes.
 • Lukk beholderen ved brann.
 • Åpne trykkregulatoren langsomt og forsiktig.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Man kjenner ikke til bivirkninger knyttet til bruk av Medisinsk luft Praxair Scandinavia.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Medisinsk luft Praxair Scandinavia
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten som er festet til gassbeholderen.
Oppbevares på sted forbeholdt medisinske gasser (gjelder ikke ved oppbevaring i hjemmet).
Skal håndteres forsiktig. Påse at beholderen ikke faller ned/mistes i bakken eller utsettes for støt.
Må oppbevares og transporteres med lukkede ventiler og med beskyttelseshetten og dekselet på dersom dette finnes.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Medisinsk luft Praxair Scandinavia
 • Virkestoff er medisinsk luft 100 %, komprimert.
 • Medisinsk luft Praxair Scandinavia inneholder ikke andre komponenter.
Hvordan Medisinsk luft Praxair Scandinavia ser ut og innholdet i pakningen
Medisinsk luft Praxair Scandinavia er en fargeløs og luktfri gass.
Gassbeholderens skulder er markert med sort og hvit farge (luft). Gassbeholderens kropp er grå eller hvit (medisinsk gass).

Gassbeholderens størrelse (liter)

2,5

4

5

10

20

50

12 x 50

Innhold, gass (liter)

500

800

1000

2000

4000

10 000

120 000

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Praxair Scandinavia Holding AS
P.O. Box 23 Haugenstua
N-0915 Oslo
Norge
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Danmark: Medicinsk luft Praxair Scandinavia
Norge: Medisinsk luft Praxair Scandinavia
Sverige: Medicinsk luft Praxair Scandinavia
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 19.09.2016

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

anestesi (bedøvelse): Følelsesløshet, dvs. bortfall av sanseinntrykk slik som smertesans.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.