Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Mecastrin 2 mg depottablett

melatonin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Mecastrin er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Mecastrin
 3. Hvordan du bruker Mecastrin
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Mecastrin
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Mecastrin er og hva det brukes mot
Virkestoffet i Mecastrin, melatonin, tilhører en naturlig gruppe hormoner som produseres av kroppen.
Mecastrin brukes alene hos pasienter som er 55 år og eldre, til kortvarig behandling av vedvarende problemer med å sovne, fortsette å sove eller dårlig søvnkvalitet (primær insomnia)). "Primær" betyr at det ikke er identifisert en årsak til søvnproblemene, verken en medisinsk, psykologisk eller miljømessig årsak.
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Mecastrin
Bruk ikke Mecastrin
 • dersom du er allergisk overfor melatonin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Mecastrin:
 • hvis du lider av lever- eller nyreproblemer. Det er ikke utført studier på bruk av Mecastrin hos personer med lever- eller nyresykdom. Bruk av Mecastrin er derfor ikke anbefalt og du bør snakke med lege før du tar dette legemidlet.
 • hvis legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor enkelte sukkertyper.
 • hvis du er fortalt at du lider av en autoimmun sykdom (der kroppen "angripes" av sitt eget immunsystem). Det er ikke utført studier på bruk av Mecastrin hos personer med autoimmune sykdommer. Bruk av Mecastrin er derfor ikke anbefalt og du bør derfor snakke med lege før du tar dette legemidlet.
 • Mecastrin kan gjøre at du føler deg døsig, og i slike tilfeller bør du være forsiktig, siden døsigheten kan redusere evnen din til å utføre oppgaver som å kjøre bil.
 • Røyking kan gjøre Mecastrin mindre effektiv, siden komponentene i tobakk kan øke nedbrytningen av melatonin i leveren.
Barn og ungdom
Dette legemidlet skal ikke gis til barn i alderen 0 til 18 år, siden det ikke er utprøvd og effektene er ukjente.
Andre legemidler og Mecastrin
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Disse legemidlene inkluderer:
 • fluvoksamin (brukes til behandling av depresjon og tvangslidelser), psoralener (brukt til behandling av hudsykdommer som psoriasis), cimetidin (brukt til behandling av mageproblemer som magesår), kinoloner og rifampicin (brukt til behandling av bakterieinfeksjoner), østrogener (brukt i prevensjonsmidler eller hormonerstatningsterapi) og karbamazepin (brukt til behandling av epilepsi).
 • adrenerge agonister/antagonister (som enkelte typer legemidler brukt til å kontrollere blodtrykk ved å innsnevre blodårer, legemidler mot tett nese, blodtrykksenkende legemidler), opiatagonister/-antagonister (som legemidler brukt til behandling av narkotikaavhengighet), prostaglandinhemmere (som ikke-steroide antiinflammatoriske midler), antidepressiva, tryptofan og alkohol.
 • benzodiazepiner og benzodiazepinlignende hypnotika (legemidler som har en søvndyssende effekt, som zaleplon, zolpidem og zopiklon)
 • tioridazin (til behandling av schizofreni) og imipramin (til behandling av depresjon).
Inntak av Mecastrin sammen med mat, drikke og alkohol
Ta Mecastrin etter at du har spist. Ikke drikk alkohol før, under eller etter at du har tatt Mecastrin, siden det reduserer effekten av Mecastrin.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Mecastrin kan forårsake døsighet. Hvis du får slike symptomer, bør du ikke kjøre bil eller bruke maskiner. Snakk med legen din hvis du fortsetter å føle deg døsig.
Mecastrin inneholder laktosemonohydrat
Mecastrin inneholder laktosemonohydrat. Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemiddelet.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Mecastrin
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Snakk med lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er én tablett (2 mg) daglig, svelges hel etter måltid, 1–2 timer før sengetid. Denne doseringen kan fortsette i opptil 13 uker.
Svelg tabletten hel. Mecastrin tabletter må ikke knuses eller deles.
Dersom du tar for mye av Mecastrin
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Du kan føle deg døsig hvis du tar mer enn anbefalt daglig dose.
Dersom du har glemt å ta Mecastrin
Hvis du glemmer å ta en tablett, tar du en så snart du husker det før du legger deg eller venter til det er på tide å ta neste dose. Fortsett deretter som tidligere.
Du skal ikke ta dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Mecastrin
Det finnes ingen kjente skadevirkninger av å avbryte behandlingen eller avslutte den tidlig. Bruk av Mecastrin er ikke påvist å forårsake abstinenser etter fullført behandling.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Dersom du opplever noen av følgende bivirkninger, må du slutte å ta legemidlet og kontakte lege umiddelbart:
Mindre vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av 100 pasienter):
 • Brystsmerter
Sjeldne (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 pasienter):
 • Tap av bevissthet eller besvimelse
 • Sterke brystsmerter grunnet angina (hjertekramper)
 • Merkbare hjerteslag (hjertebank)
 • Depresjon
 • Nedsatt syn
 • Uklart syn
 • Desorientering
 • Svimmelhet, følelse av å spinne rundt (vertigo)
 • Røde blodlegemer i urinen
 • Redusert antall hvite blodlegemer i blodet
 • Redusert antall blodplater, som fører til økt risiko for blødning eller blåmerker
 • Psoriasis
Hvis du opplever noen av følgende ikke-alvorlige bivirkninger, må du kontakte lege og/eller oppsøke medisinsk rådgivning:
Mindre vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av 100 pasienter):
Irritabilitet, nervøsitet, uro, søvnløshet, unormale drømmer, mareritt, angst, migrene, hodepine, tretthet, manglende energi (letargi), uro forbundet med økt aktivitet, svimmelhet, tretthet, høyt blodtrykk, smerter i øvre del av magen, fordøyelsesplager, sårdannelser i munnen, munntørrhet, kvalme, endringer i blodsammensetningen som kan føre til at hud eller øyne blir gule, betennelser i huden, svetting om natten, kløe, utslett, tørr hud, smerter i armer og ben, symptomer på overgangsalder, svakhetsfølelse, utskilling av sukker i urinen, økning av proteiner i urinen, unormal leverfunksjon og vektøkning.
Sjeldne (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 pasienter):
Helvetesild, høyt nivå av fett i blodet, lave nivåer av kalsium i blodet, lave nivåer av natrium i blodet, humørendringer, aggresjon, opphisselse, gråtetokter, stressymptomer, våkner opp tidlig om morgenen, økt sexlyst, nedstemthet, hukommelsesvikt, oppmerksomhetsforstyrrelser, drømmende tilstand, urolige ben syndrom, dårlig søvnkvalitet, følelse av ”prikking og stikking”, økt tåredannelse, svimmelhet når en står oppreist eller sitter, hetetokter, halsbrann/sure oppstøt, mage-tarmlidelser, blemmer i munnen, sårdannelse på tungen, ubehag i mage og tarm, oppkast, unormale tarmlyder, luft i magen, kraftig spyttutskillelse, dårlig ånde, mageubehag, magelidelser, betennelse i mageslimhinnen, eksem, hudutslett, eksem på hender, kløende utslett, neglelidelser, leddbetennelse, muskelrykninger, nakkesmerter, kramper om natten, forlenget ereksjon som kan være smertefull, betennelse i prostatakjertelen, tretthet, smerter, tørste, urinering av store volum urin, urinering om natten, økte nivåer av leverenzymer, unormale nivåer av elektrolytter i blod og avvikende laboratorietester.
Ikke kjent (hyppigheten kan ikke anslås ut fra tilgjengelige data):
Overfølsomhetsreaksjon, hevelse i munn eller tunge, hevelse i huden og unormal melkesekresjon.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Mecastrin
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Mecastrin
 • Virkestoff er melatonin. Hver depottablett inneholder 2 mg melatonin
 • Andre innholdsstoffer er laktosemonohydrat, kalsiumhydrogenfosfatdihydrat, ammoniummetakrylatkopolymer, talkum, silika vannfri kolloidal, og magnesiumstearat.
Hvordan Mecastrin ser ut og innholdet i pakningen
Mecastrin er tilgjengelig som hvite til off-white, runde, bikonvekse tabletter. Diameter ca. 8 mm. Hver eske inneholder 7, 10, 20, 21, 24, 30, 36 eller 100 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
Orifarm Generics A/S
Energivej 15
5260 Odense S
Danmark
info@orifarm.com
Tilvirker
Geryon Pharma Limited
18 Owen Drive
Liverpool
Merseyside
L24 1YA
Storbritannia
eller
Eurofins PROXY Laboratories
B.V.Archimedesweg 25
2333 CM LEIDEN
Nederland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 01.07.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

abstinenser (abstinensreaksjoner): Ulike fysiske og psykiske plager/symptomer (svetting, angst, etc.), som kan oppstå ved brå avslutning i bruk av narkotika/legemidler.

adrenerg: Som virker med eller som adrenalin.

agonist: Et stoff som har stimulerende effekt på en reseptor. Når agonisten bindes til reseptoren påvirkes eller forsterkes aktiviteten i cellen. Agonister kan være kroppsegne eller kunstig fremstilte.

angina (angina pectoris, hjertekrampe): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antagonist: Substans som hemmer virkningen av en annen substans ved konkurrerende binding til reseptorer. Reseptorer finnes bl.a. i celleveggene hvor de formidler et bestemt signal når en bestemt substans binder seg til reseptoren. Dette signalet kan da hemmes ved bruk av en antagonist som bindes til samme reseptor.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

autoimmun: Betyr at kroppens immunsystem reagerer på kroppens egne stoffer eller vev. Dette fører til forskjellige sykdommer, avhengig av hva immunforsvaret reagerer på. Eksempler på autoimmune sykdommer er type 1-diabetes og multippel sklerose (MS).

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

helvetesild (herpes zoster): Virusinfeksjon i huden, som skyldes vannkoppvirus (varicella zoster-virus).

hypnotika: Annet ord for sovemedisin.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

insomni (søvnløshet): Problemer med å sovne, urolig nattesøvn, problemer med å sove lenge nok og/eller dårlig søvnkvalitet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

overgangsalder (menopause, klimakterie): Menopause inntrer når eggstokkene produserer så lite østrogen og progestogen at menstruasjonen stopper opp. Dette skjer normalt i 44-50-årsalderen.

schizofreni: Schizofreni er kjennetegnet ved vesentlige forstyrrelser av tenkning, oppfattelse og følelsesliv som vanskeliggjør samvær med andre, og evnen til å fungere i arbeidsmarkedet. Sykdommens årsak er ukjent, men arv har en stor betydning.

tvangslidelse (ocd): Psykisk lidelse som kjennetegnes ved stadig tilbakevendende tanker man ikke klarer å stoppe og/eller tvangshandlinger.