Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Maxalt Rapitab 5 mg smeltetabletter

Maxalt Rapitab 10 mg smeltetabletter

rizatriptan

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Maxalt Rapitab er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Maxalt Rapitab
 3. Hvordan du bruker Maxalt Rapitab
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Maxalt Rapitab
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Maxalt Rapitab er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Maxalt Rapitab tilhører en gruppe medisiner som kalles selektive 5-HT1B/1D-reseptoragonister.
Maxalt Rapitab brukes for å behandle hodepinefasen av et migreneanfall hos voksne.
Behandling med Maxalt Rapitab:
Reduserer utvidelsen av blodårene som omgir hjernen. Det er denne utvidelsen som fører til hodepinen i et migreneanfall.
 
2. Hva du må vite før du bruker Maxalt Rapitab
Bruk ikke Maxalt Rapitab
 • dersom du er allergisk overfor rizatriptan eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du har moderat alvorlig eller alvorlig høyt blodtrykk eller mildt høyt blodtrykk som ikke kontrolleres med legemidler
 • dersom du har eller noensinne har hatt hjerteproblemer inkludert hjerteinfarkt eller smerter i brystet (angina), eller du har opplevd symptomer på hjertesykdom
 • dersom du har alvorlige lever- eller nyreproblemer
 • dersom du har hatt slag (cerebrovaskulær hendelse, CVA) eller små slag (forbigående anfall med blodmangel i hjernen, TIA)
 • dersom du har blokkeringsproblemer i arteriene (perifer karsykdom)
 • dersom du bruker monoaminoksidase (MAO)-hemmere som moklobemid, fenelzin, tranylcypromin eller pargylin (legemidler til behandling av depresjon) eller linezolid (et antibiotikum) eller hvis det er mindre enn to uker siden du sluttet å bruke MAO‑hemmere
 • dersom du nå bruker legemidler av ergotamintypen, som ergotamin eller dihydroergotamin, for å behandle din migrene, eller metysergid for å forebygge migreneanfall
 • dersom du bruker andre legemidler i samme klasse, slik som sumatriptan, naratriptan eller zolmitriptan for å behandle din migrene (se Andre legemidler og Maxalt Rapitab nedenfor)
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar Maxalt Rapitab dersom du er usikker på om noe av dette gjelder deg.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med legen din eller apoteket før du tar Maxalt Rapitab dersom:
 • du har noen av de følgende risikofaktorer for hjertesykdommer: høyt blodtrykk, diabetes (sukkersyke), du røyker eller bruker nikotinerstatningsprodukter, du har hjertesykdom i familien, du er mann over 40 år eller kvinne etter overgangsalderen
 • du har problemer med nyrene eller leveren
 • du har et spesielt problem med hvordan hjertet ditt slår (grenblokk)
 • du har eller har hatt noen allergier
 • hodepinen din er forbundet med svimmelhet, vanskeligheter med å gå, mangel på koordinasjon eller svakhet i armer og ben
 • du bruker urtepreparater som inneholder johannesurt
 • du har hatt allergiske reaksjoner som hevelse i ansikt, lepper, tunge og/eller svelg, som kan forårsake vanskeligheter med å puste og/eller svelge (angioødem)
 • du bruker selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) som sertralin, escitalopramoksalat og fluoksetin, eller serotonin-noradrenalinreopptakshemmer (SNRI) som venlafaksin og duloksetin for depresjon
 • du har hatt forbigående symptomer som brystsmerter og stramninger i bryst og hals
Dersom du bruker Maxalt Rapitab for ofte, kan dette føre til at du får kronisk hodepine. I slike tilfeller bør du kontakte lege, da du kanskje må slutte å bruke Maxalt Rapitab.
Rådfør deg med lege eller apotek om dine symptomer. Legen din vil avgjøre om du har migrene. Du skal bare bruke Maxalt Rapitab ved migreneanfall. Maxalt Rapitab skal ikke brukes for å behandle hodepine som kan skyldes andre mer alvorlige tilstander.
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler. Dette inkluderer urtemedisin og de du vanligvis bruker mot migrene. Dette er fordi Maxalt Rapitab kan påvirke hvordan noen legemidler virker. Andre legemidler kan også påvirke Maxalt Rapitab.
Andre legemidler og Maxalt Rapitab
Bruk ikke Maxalt Rapitab
 • dersom du allerede tar en 5‑HT1B/1D-reseptoragonist (noen ganger kalt triptaner) som sumatriptan, naratriptan eller zolmitriptan
 • dersom du bruker monaminoksidase (MAO)-hemmere som moklobemid, fenelzin, tranylcypromin, linezolid eller pargylin, eller det er mindre enn to uker siden du sluttet å bruke en MAO‑hemmer
 • dersom du bruker legemidler av ergotamintypen, som ergotamin eller dihydroergotamin, til behandling av din migrene
 • dersom du bruker metysergid til å forebygge migreneanfall
Legemidlene i listen ovenfor kan øke risikoen for bivirkninger når de tas sammen med Maxalt Rapitab.
Du bør vente minst 6 timer etter at du har tatt Maxalt Rapitab før du tar legemidler av ergotamintypen som ergotamin, dihydroergotamin eller metysergid.
Du bør vente minst 24 timer etter at du har tatt legemidler av ergotamintypen før du tar Maxalt Rapitab.
Rådfør deg med lege for veiledning og informasjon om risikoen ved bruk av Maxalt Rapitab
 • Dersom du bruker propranolol (se avsnitt 3, Hvordan du bruker Maxalt Rapitab).
 • Dersom du bruker SSRIer som sertralin, escitalopramoksalat og fluoksetin eller SNRIer som venlafaksin og duloksetin mot depresjon.
Rådfør deg med lege dersom du bruker eller nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Bruk av Maxalt Rapitab hos pasienter eldre enn 65 år
Det finnes ingen fullstendige studier som ser på sikkerhet og effekt av Maxalt Rapitab blant pasienter eldre enn 65 år.
Barn og ungdom
Bruk av Maxalt Rapitab smeltetabletter hos barn under 18 år er ikke anbefalt.
Inntak av Maxalt Rapitab sammen med mat og drikke
Det kan ta lenger tid før Maxalt Rapitab virker dersom det tas sammen med mat. Selv om det er bedre å ta Maxalt Rapitab på tom mage, kan du fremdeles ta Maxalt Rapitab når du har spist.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er ukjent om Maxalt Rapitab er skadelig for fosteret når det tas av gravide.
Amming bør unngås i 24 timer etter behandling.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Du kan føle deg søvnig eller svimmel når du tar Maxalt Rapitab. Dersom dette skjer, må du ikke kjøre bil eller bruke maskiner.
Maxalt Rapitab inneholder en kilde til fenylalaninMaxalt Rapitab 5 mg smeltetabletter
Pasienter med Føllings sykdom: Inneholder en kilde til fenylalanin. Kan være skadelig for personer med Føllings sykdom. Hver 5 mg smeltetablett inneholder 1,88 mg aspartam (som inneholder fenylalanin).
Maxalt Rapitab 10 mg smeltetabletter
Pasienter med Føllings sykdom: Inneholder en kilde til fenylalanin. Kan være skadelig for personer med Føllings sykdom. Hver 10 mg smeltetablett inneholder 3,75 mg aspartam (som inneholder fenylalanin).
 
3. Hvordan du bruker Maxalt RapitabMaxalt Rapitab brukes til å behandle migreneanfall. Ta Maxalt Rapitab så snart som mulig etter at migrenehodepinen har startet. Ikke bruk Maxalt Rapitab til å forebygge et anfall.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den vanlige dosen er 10 mg.
Hvis du på nåværende tidspunkt bruker propranolol eller har problemer med nyrene eller leveren, skal du bruke en dose på 5 mg Maxalt Rapitab. Du bør alltid vente minst 2 timer mellom inntak av propranolol og Maxalt Rapitab, opptil maksimum 2 doser i løpet av en 24 timers periode.
Dersom migrenesymptomene kommer tilbake innen 24 timer
Hos noen pasienter kan migrenesymptomer komme tilbake innen 24 timer. Hvis din migrene kommer tilbake, kan du ta en ny dose Maxalt Rapitab. Du må alltid vente minst 2 timer mellom hver dose.
Dersom du fortsatt har migrene etter 2 timer
Dersom du ikke får effekt etter den første dosen Maxalt Rapitab ved et anfall, bør du ikke ta en ny dose Maxalt Rapitab til å behandle det samme anfallet. Det er likevel sannsynlig at Maxalt Rapitab vil virke ved neste anfall.
Ikke ta mer enn to doser Maxalt i løpet av en 24 timers periode (f.eks. ikke mer enn to 10 mg tabletter eller 5 mg tabletter eller smeltetabletter i en 24 timers periode). Du må alltid vente minst 2 timer mellom hver dose.
Kontakt lege dersom tilstanden din blir verre.
Hvordan du bruker Maxalt Rapitab smeltetabletter
 • Maxalt Rapitab (rizatriptanbenzoat) leveres som 5 eller 10 mg smeltetabletter som løser seg opp i munnen.
 • Åpne blisterpakningen med Maxalt Rapitab smeltetablett med tørre hender.
 • Smeltetabletten bør legges på tungen, hvor den løser seg opp og kan svelges med spyttet.
 • Smeltetabletten kan brukes i situasjoner hvor væske ikke er tilgjengelig, eller for å unngå kvalme og oppkast som kan etterfølge inntak av tabletter med væske.
Maxalt er også tilgjengelig som tabletter som skal tas sammen med væske.
Dersom du tar for mye av Maxalt Rapitab
Kontakt lege, apotek, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. Ta legemiddelpakningen med deg.
For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Symptomer på overdose kan inkludere svimmelhet, søvnighet, oppkast, besvimelse og lav puls.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Følgende bivirkninger kan oppstå ved bruk av dette legemidlet.
I studier på voksne pasienter var de vanligste rapporterte bivirkningene svimmelhet, søvnighet og tretthet.
Vanlige (forekommer hos inntil 1-10 av 100 personer)
 • kribling (parestesi), hodepine, redusert følelse i huden (hypoestesi), redusert mental årvåkenhet, søvnløshet.
 • hurtig eller uregelmessig puls (hjertebank).
 • rødming (rødhet i ansiktet som varer en kort periode).
 • svelgplager.
 • sykdomsfølelse (kvalme), munntørrhet, oppkast, diaré, dårlig fordøyelse (dyspepsi).
 • tyngde- og trykkfølelse i deler av kroppen, nakkesmerter, stivhet.
 • mage- eller brystsmerter.
Mindre vanlige (forekommer hos inntil 1-10 av 1000 personer)
 • vond smak i munnen.
 • ustødig gange (ataksi), svimmelhet (vertigo), tåkesyn, skjelving, besvimelse (synkope).
 • forvirring, nervøsitet.
 • høyt blodtrykk (hypertensjon), tørste, hetetokter, svetting.
 • utslett, kløe og utslett med blemmer (elveblest), hevelse i ansikt, lepper, tunge og/eller svelg som kan gi vanskeligheter med å puste og/eller svelge (angioødem), pusteproblemer (dyspné).
 • stramhetsfølelse i deler av kroppen, muskelsvakhet.
 • endringer i rytmen eller hastigheten av hjerteslagene (arytmi), avvik i elektrokardiogrammet (en test som registrerer den elektriske aktiviteten i hjertet ditt), unormal høy puls (takykardi).
 • ansiktssmerter, muskelsmerter.
Sjeldne (forekommer hos inntil 1-10 av 10 000 personer)
 • pipende pust.
 • allergisk reaksjon (hypersensitivitet), plutselig livstruende allergisk reaksjon (anafylaksi).
 • slag (som generelt oppstår hos pasienter med risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer (høyt blodtrykk, diabetes (sukkersyke), røyking, brukere av nikotinerstatningsprodukter, tidligere hjertesykdom eller slagtilfeller i familien, menn over 40 år, kvinner etter menopausen, et spesielt problem med måten hjertet slår på (grenblokk)).
 • langsom puls (bradykardi).
Ikke kjent (hyppighet kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data)
 • hjerteinfarkt, kramper i blodårer i hjertet (som generelt oppstår hos pasienter med risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer (høyt blodtrykk, diabetes (sukkersyke), røyking, brukere av nikotinerstatningsprodukter, tidligere hjertesykdom eller slagtilfeller i familien, menn over 40 år, kvinner etter overgangsalderen, et spesielt problem med måten hjertet slår på (grenblokk)).
 • et syndrom som kalles ”serotonergt syndrom” som kan føre til bivirkninger som koma, ustabilt blodtrykk, uvanlig høy kroppstemperatur, tap av muskelkoordinasjon, opphisselse og hallusinasjoner,
 • alvorlig hudtap med eller uten feber (toksisk epidermal nekrolyse).
 • anfall (krampetrekninger/rykninger).
 • kramper i blodårer i armer og ben som fører til kalde og numne hender eller føtter.
 • kramper i blodårene i tykktarmen som kan forårsake smerter i magen.
Kontakt umiddelbart lege dersom du har symptomer på en allergisk reaksjon, serotonergt syndrom, hjerteinfarkt eller slag.
I tillegg, kontakt lege dersom du opplever symptomer som kan virke som en allergisk reaksjon (som utslett eller kløe) etter å ha tatt Maxalt Rapitab.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Maxalt Rapitab
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken/beholderen/aluminiumsposen/folien etter "Utløpsdato". Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.
Ikke fjern blisteren fra den ytre aluminiumsposen før du er klar til å ta tabletten som ligger inne i posen. Bruk ikke legemidlet dersom aluminiumsposen er skadet.
Oppbevar alltid aluminiumsposene i etuiet.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvannet eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Maxalt Rapitab
Maxalt Rapitab 5 mg smeltetabletter:
Virkestoffet i Maxalt Rapitab er rizatriptan. En smeltetablett inneholder 5 mg rizatriptan som 7,265 mg rizatriptanbenzoat.
Maxalt Rapitab 10 mg smeltetabletter:
Virkestoffet i Maxalt Rapitab er rizatriptan. En smeltetablett inneholder 10 mg rizatriptan som 14,53 mg rizatriptanbenzoat.
De andre innholdsstoffene i Maxalt Rapitab smeltetabletter er: gelatin, mannitol (E 421), glysin, aspartam (E 951) og peppermyntesmak (sammensatt av peppermynteolje, maltodekstrin og dekstrin).
Hvordan Maxalt Rapitab ser ut og innholdet i pakningen
Maxalt Rapitab 5 mg smeltetabletter:
5 mg smeltetabletter er hvite til «off-white», runde med en modifisert trekant på den ene siden, med peppermyntesmak.
Maxalt Rapitab 10 mg smeltetabletter:
10 mg smeltetabletter er hvite til «off-white», runde med en modifisert firkant på den ene siden, med peppermyntesmak.
Pakningsstørrelser: Pakninger med 2, 3, 6,12 eller 18 smeltetabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Merck Sharp & Dohme B.V.
Waarderweg 39
2031 BN Haarlem
Nederland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettes til den lokale representanten for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
MSD (Norge) AS
Tlf.: 32 20 73 00
msdnorge@msd.no
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:Maxalt Rapitab 5 mg smeltetabletter
Belgia, Luxemburg MAXALT LYO 5 mg
Danmark MAXALT Smelt, smeltetabletter
Finland, Sverige, Østerrike MAXALT RAPITAB
Frankrike MAXALTLYO
Hellas MAXALT Rapid Sol. Tab.
Irland Rizatriptan MSD 5 mg oral lyophilisates
Island MAXALT SMELT 5 mg frostþurrkaðar töflur
Italia MAXALT RPD 5 mg liofilizzato orale
Nederland MAXALT SMELT
Norge Maxalt Rapitab
Polen MAXALT RPD
Romania Maxalt 5mg liofilizat oral
Tsjekkia MAXALT 5 mg perorální lyofilizát
Tyskland MAXALT lingua 5 mg Schmelztabletten
MAXALT 10 mg smeltetabletter
Belgia, Luxemburg MAXALT LYO 10 mg
Danmark MAXALT Smelt, smeltetabletter
Estland MAXALT
Finland, Sverige, Østerrike MAXALT RAPITAB
Frankrike MAXALTLYO
Hellas MAXALT Rapid Sol. Tab.
Irland Rizatriptan MSD 10 mg oral lyophilisates
Island MAXALT SMELT 10 mg frostþurrkaðar töflur
Italia MAXALT RPD 10 mg liofilizzato orale
Litauen MAXALT 10 mg geriamieji liofilizatai
Nederland MAXALT SMELT
Norge Maxalt Rapitab
Polen MAXALT RPD
Romania Maxalt 10mg liofilizat oral
Spania MAXALT MAX 10 mg
Storbritannia MAXALT MELT
Tsjekkia MAXALT 10 mg perorální lyofilizát
Tyskland MAXALT lingua 10 mg Schmelztabletten
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 30.08.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angina (angina pectoris, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

ataksi: Koordineringsforstyrrelser i muskelbevegelsene. Bevegelsene blir usikre, ristende eller for voldsomme.

bradykardi: Defineres ofte som under 60 slag pr. minutt.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

føllings sykdom (fenylketonuri, pku): Arvelig sykdom som fører til mangel på leverenzymet fenylalaninhydroksylase. Dette gir opphopning av aminosyren fenylalanin, noe som fra spedbarnstadiet gir utviklingsforstyrrelser, krampeanfall, svak hudpigmentering, eksem og ødeleggelse av nerver i sentralnervesystemet. I Norge testes det for sykdommen fra fødselen av. De som har sykdommen må følge spesialdiett.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

menopause (klimakterie, overgangsalder): Menopause inntrer når eggstokkene produserer så lite østrogen og progestogen at menstruasjonen stopper opp. Dette skjer normalt i 44-50-årsalderen.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

monoaminoksidase (mao): (MAO: monoaminoksidase) Enzym som bryter ned såkalte monoaminer som for eksempel serotonin, dopamin og noradrenalin. Enzymet finnes i to former, A og B. Se også MAOH; monoaminoksidasehemmer.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

rødming (flushing): Plutselig varmefølelse, hudrødme

snri: (SNRI: Serotonin-Norepinephrine Reuptake Inhibitors) Selektive serotonin- og noradrenalinreopptakshemmere er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og angstlidelser. De hemmer reopptak av signalstoffene serotonin og noradrenalin i nerveceller i sentralnervesystemet.

ssri: (SSRI: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) SSRI er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og tvangslidelser. De hemmer reopptak av signalstoffet serotonin i nerveceller i sentralnervesystemet.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.