Pakningsvedlegg: informasjon til brukeren

Marvelon 28 tabletter

desogestrel, etinyløstradiol

Viktig informasjon om kombinerte hormonelle prevensjonsmidler:
 • De er en av de mest pålitelige prevensjonsmetodene som finnes dersom de brukes riktig.
 • De gir en liten økning i risikoen for å få blodpropp i en blodåre (vener eller arterier), spesielt i løpet av det første året eller når bruk av kombinerte hormonelle prevensjonsmidler gjenopptas etter en pause på 4 uker eller mer.
 • Vær oppmerksom og informer legen din dersom du tror at du har symptomer på blodpropp (se avsnitt 2 “Blodpropper”).
Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut til kun deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Marvelon 28 er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Marvelon 28
 3. Hvordan du bruker Marvelon 28
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Marvelon 28
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Marvelon 28 er og hva det brukes mot
Marvelon 28 brukes for å forhindre graviditet. Når den tas riktig (uten å glemme tabletter), er risikoen for å bli gravid svært liten.
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Sammensetning og p-pilletype
Marvelon 28 er en p-pille av kombinasjonstypen (kombinasjons p-pille). Hver store (aktive) tablett inneholder en liten mengde av to kvinnelige hormoner. Disse er desogestrel (et progestogen) og etinyløstradiol (et østrogen). De små tablettene inneholder ikke hormoner og kalles placebotabletter. På grunn av den lave mengden hormoner blir Marvelon 28 ansett som en lavdose p-pille.
Fordi alle de aktive tablettene i pakningen inneholder de samme hormonene i den samme dosen blir Marvelon 28 ansett som en monofasisk kombinasjons p-pille.
 
2. Hva du må vite før du bruker Marvelon 28Generell informasjon
Før du begynner å bruke Marvelon 28 bør du lese informasjonen om blodpropper i avsnitt 2. Det er spesielt viktig å lese om symptomene på blodpropp – se avsnitt 2 “Blodpropper”.
I dette pakningsvedlegget er det beskrevet flere situasjoner der du bør avbryte bruk av p-pillen, eller der p-pillens pålitelighet kan være nedsatt. I slike situasjoner bør du ikke ha samleie eller du bør bruke ikke-hormonelle prevensjonsmetoder, f.eks. kondom eller annen barrieremetode. Bruk ikke "sikre perioder" eller temperaturmetoder. Disse metodene kan være upålitelige fordi p-pillen forandrer de vanlige endringene i kroppstemperaturen og i slimhinnen i livmorhalsen som forekommer i løpet av menstruasjonssyklusen.
Akkurat som andre p-piller beskytter heller ikke Marvelon 28 mot HIV-infeksjon (AIDS) eller noen annen seksuelt overførbar sykdom.
Marvelon 28 er skrevet ut til deg personlig og skal ikke deles med andre.
Marvelon 28 skal normalt ikke brukes til å utsette en menstruasjon. Dersom du i særskilte tilfeller trenger å utsette en menstruasjon kan du imidlertid kontakte legen din.
Bruk ikke Marvelon 28
Du skal ikke bruke Marvelon 28 hvis du har noen av tilstandene som er angitt under. Dersom du har noen av tilstandene under, skal du informere legen din. Legen din vil drøfte hvilke andre former for prevensjon som kan være passende for deg.
 • dersom du har (eller har hatt) en blodpropp (trombose) i en blodåre i bena (dyp venetrombose), lungene (lungeemboli) eller andre organer
 • dersom du vet at du har en sykdom som påvirker blodlevringen – f.eks. såkalt protein C-mangel, protein S-mangel, antitrombin-III-mangel, Faktor V Leiden eller antifosfolipidantistoffer
 • dersom du skal gjennomgå en operasjon, eller dersom du blir sengeliggende/stillesittende i en lang periode (se avsnittet "Blodpropper")
 • dersom du har eller tidligere har hatt et hjerteinfarkt eller slag
 • dersom du har (eller har hatt) hjertekrampe (angina pectoris – en tilstand som forårsaker sterke brystsmerter og kan være første tegn på hjerteinfarkt) eller drypp (TIA – transitorisk iskemisk attakk).
 • dersom du har noen av følgende sykdommer som kan øke risikoen for en blodpropp i en blodåre (arterie). Dette kan også være en grunn til at du ikke kan bruke Marvelon 28 (se også avsnittet ”Blodpropper”):
  • alvorlig diabetes med skade på blodårene
  • svært høyt blodtrykk
  • svært høyt fettinnhold i blodet (kolesterol eller triglyserider)
  • en tilstand som kalles hyperhomocysteinemi
 • dersom du har (eller har hatt) en type migrene som kalles "migrene med aura"
 • dersom du har eller har hatt pankreatitt (en betennelse i bukspyttkjertelen) som har sammenheng med høye nivåer av fettstoffer i blodet ditt.
 • dersom du har gulsott (gulfarging av huden) eller alvorlig leversykdom.
 • dersom du har eller har hatt kreft som kan vokse under påvirkning av kjønnshormoner (f.eks. i brystene eller kjønnsorganene).
 • dersom du har eller har hatt en svulst i leveren.
 • dersom du har uforklarlige blødninger fra skjeden.
 • dersom du har endometriehyperplasi (unormal vekst av livmorslimhinnen).
 • dersom du er gravid eller tror du kan være gravid.
 • dersom du er allergisk overfor virkestoffene eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har hepatitt C og bruker legemidler som inneholder ombitasvir/paritaprevir/ritonavir og dasabuvir (se også avsnittet ”Andre legemidler og Marvelon 28”).
Hvis noen av disse tilstandene viser seg for første gang mens du bruker p-pillen, skal du slutte å ta den med en gang og snakke med legen din. I mellomtiden bør du bruke et ikke-hormonelt prevensjonsmiddel. Se også avsnittet ˝Generell informasjon˝ over.
Advarsler og forsiktighetsregler

Når bør du kontakte legen din?
Oppsøk lege umiddelbart
 • dersom du merker mulige tegn på blodpropp som kan bety at du har fått en blodpropp i benet (dvs. dyp venetrombose), en blodpropp i lungene (dvs. lungeemboli), et hjerteinfarkt eller et slag (se avsnittet "Blodpropper" under).
For en beskrivelse av symptomene på disse alvorlige bivirkningene, se "Slik gjenkjenner du en blodpropp".

Rådfør deg med legen din dersom noen av følgende tilstander gjelder deg.
Dersom tilstanden utvikler seg eller forverres ved bruk av Marvelon 28, må du også rådføre deg med legen din.
 • dersom du røyker;
 • dersom du har sukkersyke;
 • dersom du er overvektig;
 • dersom du har høyt blodtrykk;
 • dersom du har hjerteklaffefeil eller en spesiell hjerterytmeforstyrrelse;
 • dersom du har betennelse i blodårene under huden (overfladisk tromboflebitt).
 • dersom du har åreknuter.
 • dersom noen i din nærmeste familie har hatt blodpropp, hjerteinfarkt eller slag;
 • dersom du har migrene;
 • dersom du har epilepsi;
 • dersom du har forhøyet fettinnhold i blodet (hypertriglyseridemi) eller noen i familien din har hatt denne tilstanden. Hypertriglyseridemi er forbundet med økt risiko for å utvikle betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt).
 • dersom du skal gjennomgå en operasjon, eller du blir sengeliggende/stillesittende i en lang periode (se avsnitt 2 "Blodpropper ").
 • dersom du nettopp har født, har du økt risiko for å få blodpropp. Du bør spørre legen din om hvor raskt etter fødselen du kan begynne å bruke Marvelon 28.
 • dersom noen i din nærmeste familie har hatt brystkreft
 • dersom du har leversykdom eller sykdom i galleblæren;
 • dersom du har Crohns sykdom eller ulcerøs kolitt (kronisk betennelsessykdom i tarmen).
 • dersom du har bindevevssykdom (systemisk lupus erythematosus SLE – en sykdom som påvirker immunforsvaret ditt).
 • dersom du har hemolytisk uremisk-syndrom (HUS – en sykdom med blodpropper som fører til nyresvikt).
 • dersom du har en arvelig sykdom i de røde blodcellene (sigdcellesykdom).
 • dersom du har en tilstand som oppstod for første gang eller forverret seg under graviditet eller tidligere bruk av kjønnshormoner (f.eks. hørselstap, en stoffskiftesykdom kalt porfyri, en hudsykdom som kalles herpes gestationis, en nevrologisk sykdom som kalles Sydenhams chorea).
 • dersom du har (eller har hatt) kloasma (gulbrune pigmentflekker på huden, spesielt i ansiktet); unngå i så fall for mye eksponering for sol eller ultrafiolette stråler.
BLODPROPPER
Bruk av kombinerte hormonelle prevensjonsmidler som Marvelon 28 innebærer økt risiko for blodpropp sammenlignet med ingen bruk. I sjeldne tilfeller kan blodpropper blokkere blodårene og gi alvorlige problemer.
Blodpropper kan utvikle seg
 • i blodårer kalt vener (såkalt venøs trombose eller venøs tromboembolisme)
 • i blodårer kalt arterier (såkalt arteriell trombose eller arteriell tromboembolisme).
Det er ikke alltid man blir helt frisk etter en blodpropp. I sjeldne tilfeller kan det oppstå varige skader, og i svært sjeldne tilfeller kan de være dødelige.
Det er viktig å huske på at den totale risikoen for en skadelig blodpropp på grunn av Marvelon 28 er liten.
SLIK GJENKJENNER DU EN BLODPROPP
Oppsøk lege umiddelbart dersom du merker noen av følgende tegn eller symptomer.

Har du noen av disse symptomene?

Da kan det være

 • hevelse i ett ben eller langs en blodåre i benet eller foten, særlig sammen med:
  • smerte eller ømhet i benet, som i noen tilfeller kun merkes når du står oppreist eller går
  • økt varmefølelse i det aktuelle benet
  • forandret hudfarge på benet, f.eks. at det blir blekt, rødt eller blått

Dyp venetrombose

 • plutselig, uforklarlig kortpustethet eller rask pust
 • plutselig hoste uten åpenbar årsak, som kan føre til at blod hostes opp
 • sterk brystsmerte som kan øke ved dype åndedrag
 • alvorlig ørhet eller svimmelhet
 • raske eller uregelmessige hjerteslag
 • kraftige smerter i magen
Hvis du er usikker, bør du snakke med en lege, ettersom noen av disse symptomene som hoste eller kortpustethet kan feiltolkes som en mild sykdom slik som en luftveisinfeksjon (f.eks. forkjølelse).

Lungeemboli

Symptomer som vanligvis forekommer i ett øye:
 • umiddelbart synstap eller
 • tåkesyn uten smerter som kan utvikle seg til synstap

Retinale venøse tromboser (blodpropp i øyet)

 • brystsmerte, ubehag, trykk, tyngde
 • følelse av press på eller fullhet i brystet, armen eller under brystbenet
 • metthet, fordøyelsesproblemer eller kvelningsfornemmelse
 • ubehag i overkroppen som stråler til ryggen, kjeven, halsen, armen og magen
 • svetting, kvalme, oppkast eller svimmelhet
 • ekstrem svakhet, angst eller kortpustethet
 • raske eller uregelmessige hjerteslag

Hjerteinfarkt

 • plutselig svakhet eller nummenhet i ansiktet, armen eller benet, spesielt på den ene siden av kroppen
 • plutselig forvirring, vanskeligheter med å snakke eller forstå
 • plutselige vanskeligheter med å se på ett eller begge øynene
 • plutselige vanskeligheter med å gå, svimmelhet, tap av balanse eller koordinasjon
 • plutselig, kraftig eller langvarig hodepine uten noen kjent årsak
 • tap av bevissthet eller besvimelse med eller uten anfall
I noen tilfeller kan symptomene på slag være kortvarige med en nesten umiddelbar, fullstendig tilfriskning, men du bør likevel oppsøke akutt medisinsk hjelp da du kan være i faresonen for å få et nytt slag.

Slag

 • hevelse eller lett blå misfarging i en arm eller et ben
 • kraftig smerte i magen (akutt abdomen)

Blodpropper som blokkerer andre blodårer

BLODPROPPER I EN BLODÅRE SOM KALLES VENEHva kan skje hvis en blodpropp dannes i en vene?
 • Bruk av kombinerte hormonelle prevensjonsmidler innebærer økt risiko for å få blodpropp i en vene (venøs trombose). Disse bivirkningene er imidlertid sjeldne. Blodpropper forekommer oftest det første året et kombinert hormonelt prevensjonsmiddel brukes.
 • Dersom blodpropp dannes i en vene i beinet eller foten, kan det gi dyp venetrombose.
 • Dersom en blodpropp forflytter seg fra blodåren i benet og setter seg fast i lungene, kan det forårsake en såkalt lungeemboli.
 • Svært sjeldent kan en blodpropp dannes i en vene i et annet organ, f.eks. øyet (retinal venetrombose).
Når er risikoen for å utvikle en blodpropp i en vene høyest?
Risiko for å utvikle blodpropp i en vene er størst i løpet av det første året man for første gang bruker et kombinert hormonelt prevensjonsmiddel. Risikoen kan også være økt dersom bruk av et kombinert hormonelt prevensjonsmiddel (det samme preparatet eller et annet preparat) gjenopptas etter et opphold på 4 uker eller mer. Etter det første året minsker risikoen, men den er alltid noe økt sammenlignet med ingen bruk.
Når du slutter å bruke Marvelon 28 går risikoen for blodpropp tilbake til det normale innen noen få uker.
Hva er risikoen for å utvikle en blodpropp?
Risikoen avhenger av din naturlige risiko for blodpropp og hvilken type kombinert hormonelt prevensjonsmiddel du bruker.
Den totale risikoen for blodpropp i benet eller lungene med Marvelon 28 er liten.
 • Av 10 000 kvinner som ikke bruker et kombinert hormonelt prevensjonsmiddel og som ikke er gravide, vil ca. 2 få blodpropp i løpet av ett år.
 • Av 10 000 kvinner som bruker et kombinert hormonelt prevensjonsmiddel som inneholder levonorgestrel, noretisteron eller norgestimat, vil ca. 5‑7 kvinner få blodpropp i løpet av ett år.
 • Av 10 000 kvinner som bruker et kombinert hormonelt prevensjonsmiddel som inneholder desogestrel, f.eks. Marvelon 28, vil 9-12 kvinner få blodpropp i løpet av ett år.
 • Risiko for å få blodpropp vil variere basert på din sykehistorie (se "Faktorer som øker risikoen for en blodpropp” under).

 

Risiko for å få blodpropp i løpet av ett år

Kvinner som ikke bruker et kombinert hormonelt prevensjonsmiddel som p-pille/plaster/vaginalring og ikke er gravide

Cirka 2 av 10 000 kvinner

Kvinner som bruker en kombinasjons-p-pille som inneholder levonorgestrel, noretisteron eller norgestimat

Cirka 5‑7 av 10 000 kvinner

Kvinner som bruker Marvelon 28

Cirka 9‑12 av 10 000 kvinner

Faktorer som øker risikoen for en blodpropp i en blodåre som kalles vene
Risikoen for blodpropp med Marvelon 28 er liten, men noen tilstander vil øke risikoen. Risikoen er større:
 • dersom du er svært overvektig (kroppsmasseindeks eller BMI på over 30 kg/m²)
 • dersom et nært familiemedlem har hatt en blodpropp i benet, lungene eller annet organ i ung alder (f.eks. under 50 år). I så fall kan du ha en arvelig blodlevringssykdom
 • dersom du må gjennomgå en operasjon (kirurgi), eller dersom du blir sengeliggende/stillesittende i en lang periode på grunn av en skade eller sykdom, eller du har gipset beinet. Det kan være nødvendig å avbryte bruk av Marvelon 28 flere uker før operasjonen eller mens du er mindre mobil. Dersom du må slutte å ta Marvelon 28, må du spørre legen din når du kan begynne å bruke det igjen.
 • etter hvert som du blir eldre (spesielt eldre enn ca. 35 år)
 • dersom du har vært gjennom en fødsel de siste ukene
Risikoen for å få blodpropp øker jo flere tilstander du har.
Flyreise (> 4 timer) kan midlertidig øke risikoen for blodpropp, spesielt hvis du har noen av de andre faktorene som er angitt.
Det er viktig at du informerer legen din dersom noen av disse tilstandene gjelder deg, selv om du er usikker. Legen din kan avgjøre om bruk av Marvelon 28 må avbrytes.
Det er viktig at du informerer legen dersom noen av tilstandene overfor endrer seg mens du bruker Marvelon 28, f.eks. et nært familiemedlem får en blodpropp uten kjent årsak, eller du går mye opp i vekt.
BLODPROPPER I EN BLODÅRE SOM KALLES ARTERIEHva kan skje hvis en blodpropp dannes i en arterie?
På samme måte som en blodpropp i en vene, kan en blodpropp i en arterie forårsake alvorlige problemer. Den kan f.eks. forårsake hjerteinfarkt eller slag.
Faktorer som øker risikoen for en blodpropp i en arterie
Det er viktig å legge merke til at risikoen for hjerteinfarkt eller slag ved bruk av Marvelon 28 er svært liten, men kan øke:
 • etter hvert som du blir eldre (spesielt eldre enn ca. 35 år)
 • dersom du røyker. Når du bruker et kombinert hormonelt prevensjonsmiddel som Marvelon 28, rådes du på det sterkeste til å slutte å røyke. Dersom du ikke er i stand til å slutte å røyke og du er eldre enn35 år, vil legen råde deg til å bruke en annen prevensjonsmetode.
 • dersom du er overvektig
 • dersom du har høyt blodtrykk
 • dersom et nært familiemedlem har hatt hjerteinfarkt eller slag i ung alder (yngre enn cirka 50 år). I så fall kan du også ha høyere risiko for å få hjerteinfarkt eller slag.
 • dersom du eller noen i nær familie har høyt fettinnhold i blodet (kolesterol eller triglyserider)
 • dersom du får migrene, spesielt "migrene med aura"
 • dersom du har hjerteproblemer (hjerteklaffsykdom, rytmeforstyrrelse som kalles forkammerflimmer)
 • dersom du har diabetes.
Dersom du har flere enn én av disse tilstandene eller dersom noen av dem er spesielt alvorlige, kan risikoen for å utvikle blodpropp øke ytterligere.
Det er viktig at du informerer legen dersom noen av tilstandene overfor endrer seg mens du bruker Marvelon 28, f.eks. at du begynner å røyke, et nært familiemedlem får blodpropp uten kjent årsak eller du går mye opp i vekt.
P-pillen og kreft
Brystkreft er blitt oppdaget noe oftere hos kvinner som bruker p-piller enn hos kvinner på samme alder som ikke bruker p-piller.
Denne lille økningen i antallet brystkreftdiagnoser forsvinner gradvis i løpet av 10 år etter at man har sluttet å bruke p-pillen. Det er ikke kjent hvorvidt forskjellen skyldes p-pillen. Det kan være at kvinnene ble undersøkt oftere, slik at brystkreften ble oppdaget tidligere.
I sjeldne tilfeller har godartede leversvulster og, enda mer sjelden, ondartede leversvulster vært rapportert hos p-pillebrukere. Disse svulstene kan føre til indre blødninger. Kontakt legen din omgående dersom du får kraftige smerter i magen.
Kreft i livmorhalsen kan bli forårsaket av en infeksjon med humant papillomvirus. Det har vært rapportert å forekomme oftere hos kvinner som bruker p-piller over lang tid. Det er ukjent om dette funnet er forårsaket av bruk av hormonelle prevensjonsmidler eller av seksuell adferd og andre faktorer (slik som bedre masseundersøking av livmorhalsen).
Psykiatriske lidelser
Noen kvinner som bruker prevensjonsmidler, inkludert Marvelon 28, har rapportert om depresjon eller nedstemthet. Depresjon kan være alvorlig, og kan noen ganger føre til selvmordstanker. Dersom du opplever humørforandringer og symptomer på depresjon, må du kontakte legen din så raskt som mulig for å få medisinske råd.
Når bør du kontakte legeRegelmessige undersøkelser
Når du bruker p-pillen, kan legen din be deg komme tilbake til regelmessige kontroller. Vanligvis bør du ha en kontroll hvert år.
Kontakt lege så snart som mulig hvis:
 • du oppdager noen forandringer i din helsetilstand, spesielt hvis den innebærer noen av de elementene som er nevnt i dette pakningsvedlegget (se også avsnitt ˝Bruk ikke Marvelon 28˝ og ˝Hva du må vite før du bruker Marvelon 28˝, ikke glem endringer i helsetilstanden til din nærmeste familie);
 • du kjenner en kul i brystet;
 • du opplever symptomer på angionevrotisk ødem slik som hevelser i ansiktet, tungen og/eller halsen og/eller svelgeproblemer eller elveblest sammen med pustevansker;
 • du skal bruke andre legemidler (se også ‘Bruk av Marvelon 28 sammen med andre legemidler’);
 • du blir immobilisert eller skal ha en operasjon (snakk med lege minst fire uker i forveien);
 • du har uvanlig, kraftig blødning fra skjeden;
 • du glemte tabletter i den første uken i pakningen, og du hadde samleie i løpet av de syv foregående dagene;
 • du har kraftig diaré
 • menstruasjonen har uteblitt to ganger på rad eller du har mistanke om at du er gravid (ikke begynn på den neste pakningen før legen din sier at du kan gjøre det).
Barn og ungdom
Data på effekt og sikkerhet er ikke tilgjengelig for ungdom under 18 år.
Andre legemidler og Marvelon 28
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler eller naturmedisiner. Dette gjelder også reseptfrie legemidler. Informer også enhver annen lege eller tannlege som forskriver andre legemidler (eller apoteket), om at du bruker Marvelon 28. De kan fortelle deg om det er nødvendig å bruke tilleggsprevensjon (for eksempel kondom) og i tilfelle hvor lenge, eller om det er nødvendig å endre bruken av en annen medisin du trenger.
Ikke bruk Marvelon 28 dersom du har hepatitt C og bruker legemidler som inneholder ombitasvir/paritaprevir/ritonavir og dasabuvir da dette kan forårsake økning i leververdier påvist i blodprøver (økning i leverenzymet ALAT).
Legen din kan forskrive en annen type prevensjonsmiddel før du starter behandling med disse legemidlene.
Du kan fortsette med Marvelon 28 ca. 2 uker etter at denne behandlingen er avsluttet. Se avsnitt 2 ”Bruk ikke Marvelon 28”.
Noen legemidler
 • kan påvirke nivåene av Marvelon 28s virkestoffer i blodet
 • kan gjøre forebyggingen av graviditet mindre effektiv
 • kan forårsake uventet blødning
Dette inkluderer legemidler til behandling av:
 • epilepsi (f.eks. primidon, fenytoin, fenobarbital, karbamazepin, okskarbazepin, topiramat, felbamat)
 • tuberkulose (f.eks. rifampicin)
 • HIV-infeksjoner (f.eks. ritonavir, nelfinavir, nevirapin, efavirenz)
 • Hepatitt C-virusinfeksjoner (f.eks. boceprevir, telaprevir)
 • andre infeksjonssykdommer (f.eks. griseofulvin)
 • høyt blodtrykk i blodårene i lungene (bosentan)
 • nedstemthet (plantebaserte legemidler med johannesurt [Hypericum perforatum])
Dersom du tar legemidler eller naturmedisiner som kan gjøre Marvelon 28 mindre effektiv, bør du også bruke en barriereprevensjon (f.eks. kondom). Fordi det andre legemidlets virkning på Marvelon 28 kan vare opptil 28 dager etter at du har sluttet med det, er det nødvendig å bruke en barrieremetode som tilleggsprevensjon like lenge.
Marvelon 28 kan også påvirke effekten av andre legemidler som
 • legemidler som inneholder ciklosporin
 • det antiepileptiske legemidlet lamotrigin (kan føre til en økt anfallsfrekvens)
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet.
Marvelon 28 må ikke brukes av kvinner som er gravide eller som tror de kan være gravide. Hvis du mistenker at du er gravid og bruker Marvelon 28 bør du fortelle dette til legen din så snart som mulig.
Amming
Marvelon 28 anbefales vanligvis ikke til ammende kvinner. Dersom du ønsker å bruke p-pillen mens du ammer må du rådføre deg med legen din.
Kjøring og bruk av maskiner
Det er ingen kjente effekter.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Marvelon 28 inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Marvelon 28
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Den anbefalte dosen er: 1 tablett daglig i 28 dager.
Når og hvordan du skal ta tablettene
Pakningen med Marvelon 28 inneholder 28 hvite tabletter: 21 store tabletter med virkestoff (nummer 1‑21) og 7 små tabletter uten virkestoff (nummer 22‑28). Ta tablettene til omtrent samme tid hver dag, om nødvendig med litt vann. Start med tablett nummer 1 i hjørnet øverst til venstre (merket ”start”). Følg pilenes retning til alle 28 tablettene er tatt. Ved å gjøre dette bruker du alle de store tablettene først og fortsetter så med små placebotablettene. En menstruasjon bør begynne i løpet av de 7 dagene du bruker placebotablettene(bortfallsblødningen). Vanligvis vil den starte på dag 2‑3 etter den siste store tabletten. Start med din neste pakke rett etter den siste placebotabletten selv om menstruasjonen fortsetter. Dette betyr at du alltid vil begynne på nye pakninger på den samme ukedagen og også at du vil få din avbruddsblødning omtrent de samme dagene hver måned.
Hvordan starte med din første pakning med Marvelon 28
 • Når ingen hormonell prevensjonsmetode har vært brukt den siste måneden
Start med Marvelon 28 den første dagen i din menstruasjonssyklus, dvs. den første blødningsdagen. Marvelon 28 vil virke umiddelbart, det er ikke nødvendig å bruke tilleggsprevensjon.
Du kan også starte på dagene 2‑5 i din syklus, men i så tilfelle må du passe på å bruke tilleggsprevensjon (barrieremetode f.eks. kondom) de første 7 dagene i den første syklusen du tar tabletter.
 • Ved bytte fra et annet kombinert hormonelt prevensjonslegemiddel (p-pille, vaginalring eller plaster)
Du kan starte med Marvelon 28 dagen etter at du har tatt den siste tabletten fra pakningen med din nåværende p-pille (dette betyr at du ikke tar en tablettfri pause). Dersom din nåværende p-pille også inneholder inaktive tabletter, kan du starte med Marvelon 28 dagen etter din siste aktive tablett (hvis du ikke er sikker på hvilke disse er, spør legen din eller apoteket). Du kan også starte senere, men aldri senere enn dagen etter den tablettfrie perioden med din nåværende p-pille (eller dagen etter den siste inaktive tabletten av din nåværende p-pille). Dersom du bruker vaginalring eller plaster, bør du helst starte med Marvelon 28 den dagen disse fjernes, men senest når den neste ringen eller plasteret skulle vært tatt i bruk.
Dersom du har brukt p-pillen, plaster eller ring konsekvent og korrekt og du er sikker på at du ikke er gravid, kan du også slutte med p-pillen eller fjerne ringen eller plasteret hvilken dag som helst og begynne med Marvelon 28 med en gang.
Dersom du følger disse instruksene er det ikke nødvendig å bruke tilleggsprevensjon.
 • Ved bytte fra en minipille (gestagenpille)
Du kan slutte med minipillen hvilken dag som helst og begynne med Marvelon 28 neste dag til samme tid. Pass på at du også bruker tilleggsprevensjon (barrieremetode f.eks. kondom) dersom du har samleie de første 7 dagene du tar Marvelon 28.
 • Ved bytte fra injeksjon, et implantat eller en hormonspiral
Start med å ta Marvelon 28 den dagen du skulle hatt din neste injeksjon eller den dagen implantatet eller spiralen fjernes. Pass på at du også bruker tilleggsprevensjon (barrieremetode f.eks. kondom) dersom du har samleie de første 7 dagene du tar Marvelon 28.
 • Etter fødsel
Hvis du nettopp har fått barn kan det hende din lege vil be deg vente til etter din første normale menstruasjon før du begynner med Marvelon 28. Noen ganger er det mulig å begynne tidligere. Legen din vil gi deg råd. Dersom du ammer og ønsker å ta Marvelon 28 bør du først diskutere dette med legen din.
 • Etter spontan abort eller svangerskapsavbrytelse
Legen din vil gi deg råd.
Dersom du tar for mye av Marvelon 28
Det har ikke vært rapporter på alvorlige skadelige effekter av å ta for mange Marvelon 28 tabletter på en gang. Dersom du har tatt flere tabletter på en gang kan du bli kvalm, kaste opp eller få blødning fra skjeden. Dersom du oppdager at et barn har tatt Marvelon 28 må du rådføre deg med legen din.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Marvelon 28
 • Dersom du er mindre enn 12 timer for sent ute med å ta tabletten vil p-pillens sikkerhet være opprettholdt. Ta tabletten så snart du husker det og ta de neste tablettene til vanlig tid.
 • Dersom du er mer enn 12 timer for sent ute med å ta en tablett kan p-pillens sikkerhet være redusert. Jo flere tabletter du glemmer på rad jo høyere er risikoen for at den preventive effekten reduseres. Det er spesielt høy risiko for å bli gravid dersom du glemmer store (aktive) tabletter på begynnelsen eller i den tredje uken (uken før du begynner med de små tablettene). Derfor må du følge de reglene som angis nedenfor (se også diagrammet under).
Mer enn en tablett glemt i en pakning.
Be legen din om råd.
1 tablett glemt i uke 1.
Ta den glemte tabletten så snart du husker det (selv om dette betyr at du tar to tabletter samtidig) og ta de neste tablettene til vanlig tid. Bruk tilleggsprevensjon (barrieremetode f.eks. kondom) i de neste 7 dagene. Dersom du har hatt samleie i uken før du glemte tablettene er det en mulighet for å bli gravid. Derfor bør du informere legen din umiddelbart.
1 tablett glemt i uke 2.
Ta den glemte tabletten så snart du husker det (selv om dette betyr at du må ta to tabletter samtidig) og ta de neste tablettene til vanlig tid.
P-pillens sikkerhet er opprettholdt. Det er ikke nødvendig å bruke tilleggsprevensjon.
1 tablett glemt i uke 3.
Du kan velge en av de følgende mulighetene uten at det er nødvendig å bruke tilleggsprevensjon:
 1. Ta den glemte tabletten så snart du husker det (selv om dette betyr at du må ta to tabletter samtidig) og ta den neste tabletten til vanlig tid. Begynn på den neste pakningen så snart de store (aktive) tablettene i den nåværende pakningen er brukt opp og hopp over de mindre placebotablettene. Det kan hende du ikke får noen bortfallsblødning før du tar placebotablettene på slutten av den andre pakningen eller du kan få sporblødning eller gjennombruddsblødning mens du tar tabletter.
  eller
 2. Slutt med å ta de store (aktive) tablettene i din nåværende pakning og fortsett umiddelbart med de små placebotablettene (maksimum 6 dager, det totale antall placebo pluss glemte tabletter må ikke være mer enn 7). Fortsett deretter med neste pakning. Hvis du følger denne metoden kan du alltid starte din neste pakning på den samme ukedagen som du vanligvis gjør.
1 tablett glemt i uke 4.
P-pillens sikkerhet er opprettholdt. Ta tablettene så snart du husker det og de neste tablettene til vanlig tid.
Dersom du har glemt tabletter i en pakning og du ikke får den forventede menstruasjonen i den første placebotablettperioden, kan du være gravid. Rådfør deg med legen din før du begynner på den neste pakningen.
Mangler tekstalternativ for bilde
Dersom du har mage-tarm-forstyrrelser (f.eks. oppkast, kraftig diaré).
Dersom du kaster opp eller har kraftig diaré kan det hende at virkestoffene i Marvelon 28 ikke blir tatt opp fullstendig. Dersom du kaster opp innen 3 til 4 timer etter at du har tatt en tablett er dette det samme som å glemme en tablett. Følg derfor rådene for glemte tabletter. Vennligst kontakt legen din dersom du har kraftig diaré.
Dersom du ønsker å endre første blødningsdag
Hvis du tar tablettene som anvist vil du få blødning på omtrent samme dag hver 4. uke. Dersom du ønsker å forandre dette kan du forkorte, (aldri forlenge) den neste placebotablettperioden. Hvis f.eks. blødningen din vanligvis starter på en fredag og du i fremtiden ønsker at den skal starte på en tirsdag (3 dager tidligere) bør du begynne på den neste pakningen 3 dager tidligere enn du vanligvis gjør. Hvis du gjør placebotablettperioden veldig kort (f.eks. 3 dager eller mindre), kan det hende du ikke får noen blødning i løpet av perioden. Du kan få noe gjennombruddsblødning eller sporblødning mens du bruker de store tablettene i den neste pakningen.
Dersom du får uventet blødning
Du kan få uregelmessige blødninger (sporblødninger eller gjennombruddsblødninger) mellom menstruasjonsperiodene de aller første månedene med alle p-piller. Det kan være nødvendig å bruke bind, men fortsett å ta tablettene som normalt. Uregelmessige blødninger fra skjeden vil vanligvis stoppe så snart kroppen din har tilpasset seg p-pillen (vanligvis etter 3 sykluser med tabletter). Hvis de fortsetter, blir kraftige eller starter igjen må du informere legen din.
Dersom blødningen uteblir
Dersom du har tatt alle tablettene dine til riktig tid, og du ikke har kastet opp eller brukt andre legemidler, er det svært usannsynlig at du er gravid. Fortsett med å ta Marvelon 28 som vanlig.
Dersom blødningen uteblir to ganger på rad kan du være gravid. Informer legen din umiddelbart. Ikke begynn på en ny pakning med Marvelon 28 før legen har sjekket at du ikke er gravid.
Dersom du avbryter behandling med Marvelon 28
Du kan slutte med Marvelon 28 når som helst du måtte ønske det. Hvis du ikke ønsker å bli gravid må du snakke med legen din om andre prevensjonsmetoder.
Hvis du slutter med Marvelon 28 fordi du ønsker å bli gravid anbefales det vanligvis å vente til du har hatt en naturlig menstruasjon før du prøver. Dette vil hjelpe deg til å bestemme når barnet kan ventes (fødselstermin).
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Hvis du får bivirkninger, spesielt hvis de er alvorlige eller vedvarende, eller helsetilstanden din endres og du tror dette kan være forårsaket av Marvelon 28, må du rådføre deg med legen din.
Det er økt risiko for blodpropp i vener (venøs tromboembolisme) eller blodpropp i arteriene (arteriell tromboembolisme) hos alle kvinner som bruker kombinerte hormonelle prevensjonsmidler. For mer detaljert informasjon om spesiell risiko ved bruk av kombinerte hormonelle prevensjonsmidler, se avsnitt 2 "Hva du må vite før du bruker Marvelon 28".
Alvorlige bivirkninger som blir forbundet med bruk av p-pillen og beslektede symptomer er beskrevet under avsnittet ”Hva du må vite før du bruker Marvelon 28”: ˝Blodpropper˝/˝P-pillen og kreft˝.
Disse alvorlige bivirkningene inkluderer:
 • Blodpropp
 • Høyt blodtrykk
 • Hormonavhengige svulster (f.eks. leversvulster og brystkreft)
Vanlige (forekommer hos mer enn en per 100 brukere men mindre enn en av 10 brukere):
 • Nedstemthet, humørendringer
 • Hodepine
 • Kvalme, buksmerter
 • Brystsmerte, ømme bryst
 • Vektøkning
Mindre vanlige (forekommer hos mer enn en per 1000 brukere men mindre enn en per 100 brukere):
 • Væskeopphopning
 • Nedsatt seksuell lyst
 • Migrene
 • Kvalme, diaré
 • Elveblest, utslett
 • Forstørrede bryst
Sjeldne (forekommer hos mer enn en per 10 000 brukere men mindre enn en per 1000 brukere):
 • Blodpropp i blodårer (vener eller arterier), f.eks.:
  • i et ben eller en fot (dyp venetrombose)
  • i en lunge (lungeemboli)
  • hjerteinfarkt
  • slag
  • lite slag eller symptomer på et forbigående slag, såkalt transitorisk iskemisk attakk
  • blodpropp i lever, mage/tarm, nyrer eller øye.

  Risikoen for å få blodpropp kan være høyere dersom du har andre tilstander som øker denne risikoen (se avsnitt 2 for mer informasjon om tilstandene som øker risikoen for blodpropp og symptomene på blodpropp)
 • Overfølsomhetsreaksjoner
 • Økt seksuell lyst
 • Intoleranse mot kontaktlinser
 • Erythema nodosum, erythema multiforme (dette er hudsykdommer)
 • Sekresjon fra brystene, utflod fra skjeden
 • Vektreduksjon
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Marvelon 28
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter Utl. dato. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Bruk ikke dette legemidlet hvis du oppdager fargeforandringer på tabletten, at tabletten smuldrer opp eller andre synlige tegn på forringelse.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Marvelon 28
Virkestoffer i de store tablettene er: etinyløstradiol (0,030 mg) og desogestrel (0,150 mg).
I de små tablettene: ingen virkestoffer.
Andre innholdsstoffer i de store tablettene er: kolloidal vannfri silika, laktosemonohydrat, potetstivelse, povidon, stearinsyre, helracemisk alfa-tokoferol.
I de små tablettene: laktosemonohydrat, potetstivelse, magnesiumstearat.
Hvordan Marvelon 28 ser ut og innholdet i pakningen
Marvelon 28 leveres som 3 blisterbrett med 28 tabletter som pakkes i brettede kartonger.
Tablettene er bikonvekse, runde og 6 med mer (aktive tabletter) eller 4,5 mm (placebotabletter) i diameter. De store aktive tablettene er merket TR over 5 på den ene siden og Organon* på den andre siden. De mindre placebotablettene er merket KH over 2 på den ene siden og med en liten firkant på den andre siden.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis være markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
Merck Sharp & Dohme B.V.
Box 581
2003 PC Haarlem
Nederland
Tilvirker
N.V. Organon, P.O. Box 20, 5340 BH Oss, Nederland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
MSD (Norge) AS
Tlf. 32 20 73 00
msdnorge@msd.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 14.12.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

abdomen (bukhule): Abdomen er det anatomiske begrepet for buken eller bukhulen.

alat (alaninaminotransferase): Enzym som bl.a. finnes i lever og muskel. Blodnivået av ALAT stiger ved f.eks. et hjerteinfarkt eller ved leverbetennelse. Blodnivået av ALAT bestemmes ved å ta en blodprøve, og kan brukes for å stille diagnoser.

angina pectoris (angina, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angionevrotisk ødem (angioødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

bmi (body mass index, kmi): (BMI: Body Mass Index, KMI: Kroppsmasseindeks) Måling som brukes for å vurdere en persons vekt i forhold til lengden. Beregnes ved å dele vekten i kilo med kvadratet av høyden i meter. En verdi mellom 18,5 og 25 regnes som normalt. Verdier mellom 25 og 30 klassifiseres som overvekt, og verdier over 30 klassifiseres som fedme.

brystkreft (brystcancer, brystsvulst, brysttumor, cancer mammae): Ondartet svulst i brystet hos kvinner. Står for ca. 30% av all kreftsykdom som rammer kvinner. Sykdommen kan behandles på mange måter, blant annet med kirurgi, stråling og kjemoterapi.

crohns sykdom (morbus crohn): Kronisk betennelsessykdom i tarmveggen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyp venetrombose (dvt): En trombose i en eller flere dype vener vanligst i beina, men kan også forekomme i vener i armene, bekkenet eller skulderområdet. Tromben kan skade blodåren der den oppstår, eller vandre til andre organer som f.eks hjertet eller lungen.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

fordøyelsesproblemer (dyspepsi, fordøyelsesbesvær): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

forkammerflimmer (atrieflimmer, atriefibrillering, atriell fibrillering, atriell fibrillasjon): Hjerterytmeforstyrrelse som oppstår i hjertets forkamre. Symptomer kan være hjertebank, rask puls, tungpustethet og svimmelhet.

forkjølelse: Virusinfeksjon i nese og svelg. Vanlige symptomer er hoste, snue, nysing, sår hals, hodepine og ev. lett feber.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hemolytisk uremisk syndrom (hus, hemolytisk uremisyndrom): Syndrom som kjennetegnes av hemolytisk anemi, trombocytopeni og akutt nyresvikt.

hepatitt c (hepatitt c-virusinfeksjon, hcv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt C-virus (HCV). HCV smitter hovedsakelig gjennom blod.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hudsykdom (dermatose): Ett samlenavn for alle hudsykdomer.

hypertriglyseridemi: Økte nivåer av triglyserider i blodet. Triglyserider er den viktigste bestanddel i animalsk og vegetabilsk fett.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungeemboli (pulmonal emboli): En embolus som tilstopper blodårer i lungekretsløpet.

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

trombose (trombedannelse, blodproppdannelse): Dannelsen eller tilstedeværelsen av en blodpropp i blodsirkulasjonen. Koagulasjonen av blodet er nødvendig for å hindre blødninger ved brist i blodårer, men tilstanden er livstruende dersom den oppstår utenom. Blodstrømmen til organer stopper opp i det blodårene tilstoppes.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

ulcerøs kolitt (kronisk tykktarmbetennelse): Betennelse i tykktarmen og endetarmen. I slimhinnen danner det seg sår. Tarmen tømmer seg ofte, hvilket gir løs avføring med slim og blod.

venetrombose (veneblodpropp, venøs trombose): Blodpropp i en vene.