Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

Macrodex 60 mg/ml med natriumklorid infusjonsvæske, oppløsning

Dekstran 70

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. HVA MACRODEX INFUSJONSVÆSKE ER, OG HVA DET BRUKES MOT
 2. HVA DU MÅ TA HENSYN TIL FØR DU BRUKER MACRODEX
 3. HVORDAN DU BRUKER MACRODEX
 4. MULIGE BIVIRKNINGER
 5. HVORDAN DU OPPBEVARER MACRODEX
 6. YTTERLIGERE INFORMASJON
 

Les avsnittStopp

1. HVA MACRODEX INFUSJONSVÆSKE ER, OG HVA DET BRUKES MOT
Macrodex øker blodvolumet, og nedsetter blodets viskositet. Brukes ved forstyrrelser i blodsirkulasjonen som følge av væsketap ved blødninger, brannskader, operative inngrep eller andre skader. Forebyggende mot blodpropp etter operasjoner og etter andre skader.
 

Les avsnittStopp

2. HVA DU MÅ TA HENSYN TIL FØR DU BRUKER MACRODEX
Bruk ikke Macrodex
 • Hvis du er overfølsom for dekstran.
 • Ved blødningstendens, f.eks. ved trombocytopeni (nedsatt mengde blodplater i blodet).
 • Ved alvorlig hjertesvikt eller nyresvikt.
Vis forsiktighet ved bruk av Macrodex
 • ved risiko for overbelastning av blodsirkulasjonen
 • ved nedsatt nyrefunksjon
 • hos pasienter som har økt risiko for å utvikle lungeødem og/eller hjertesvikt
Ved infusjon av dekstran kreves anafylaksiberedskap (beredskap mot alvorlige allergiske reaksjoner). For å forhindre alvorlige anafylaktiske (allergiske) reaksjoner ved anvendelse av Macrodex gis Promiten (dekstran 1) intravenøst. Pasienten må overvåkes nøye i innledningsfasen av infusjonen.
Bruk av andre legemidler sammen med Macrodex
 • det kan være nødvendig med en dosereduksjon av antikoagulantia (blodfortynnende midler) ved samtidig bruk av dekstran.
Dekstraner senker plasmanivåene av faktor VIII/von Willebrands faktor og blødningsproblemer kan oppstå hos pasienter med en latent faktor VIII-mangel.
Blødninger behandles med desmopressin eller faktor VIII-konsentrat.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Macrodex skal kun benyttes ved graviditet hvis legen anser det som helt nødvendig, og bare etter forhåndsbehandling med Promiten (dextran 1). Ingen skadelige effekter på fosteret er rapportert ved bruk av preparatet under graviditet, men anafylaktiske reaksjoner hos moren kan forårsake fosterskader med neurologiske konsekvenser, samt fosterdød som følge av surstoffmangel.
Det er ukjent om Macrodex går over i morsmelk. Med hensyn til de aktive substanser anses bruk til ammende mødre ikke å innebære noen risiko for barnet.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
 

Les avsnittStopp

3. HVORDAN DU BRUKER MACRODEX
Dette legemidlet vil bli gitt av en lege eller annet helsepersonell.
Legen bestemmer en dose som er tilpasset deg og dine spesielle behov.
Dersom du tar for mye av Macrodex
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 

Les avsnittStopp

4. MULIGE BIVIRKNINGER
Bivirkninger oppstår hos ca. 0,03% av pasientene som får Macrodex.
Symptomene varierer fra lettere reaksjoner med «flush», elveblest, frysninger, kvalme og feber til alvorligere med lavt blodtrykk og kretsløpskollaps. Reaksjonene er vanligvis reversible, men i sjeldne tilfeller kan det oppstå fatale reaksjoner. Derfor bør Promiten gis før Macrodex infusjonen starter. Administrasjon av Promiten påvirker ikke de milde anafylaktiske (allergiske) reaksjonene. Med forinjeksjon av Promiten blir forekomsten av alvorlige anafylaktiske (allergiske) reaksjoner redusert betraktelig.
Sjeldne (forekommer hos mindre enn 1 av 1000 pasienter):
Hud: Rødming, elveblest.
Sirkulatoriske: Økt hjerteslagfrekvens, lavt blodtrykk.
Øvrige: Anafylaktisk (allergisk) reaksjon, feber, frysninger.
Økt blødning kan oppstå fra operasjonsfeltet i forbindelse med eller etter dekstraninfusjon.
 

Les avsnittStopp

5. HVORDAN DU OPPBEVARER MACRODEX
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC. Skal ikke fryses.
Bruk ikke Macrodex etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. YTTERLIGERE INFORMASJON
Sammensetning av Macrodex
 • Virkestoff er dekstran 70.
 • Andre innholdsstoffer er natriumklorid, vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Macrodex ser ut og innholdet i pakningen
Plastposer, pakning: 500 ml.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Meda AS, Askerveien 61, Postboks 194, 1371 Asker.
Tilvirker
Fresenius Kabi, Halden.
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettes til innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Meda A/S
Askerveien 61
1384 Asker
Tlf.: 66 75 33 00
Fax: 66 75 33 33
E-mail: info@meda.no
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent: 11.2009

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

antikoagulantia (antikoagulantium): Legemiddel som hemmer blodkoagulering/blodlevring, slik at risiko for blodpropp reduseres.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

faktor viii-mangel (hemofili a): Faktor VIII er en blodkomponent som er nødvendig for at blodet skal levre seg. Hemofili A er en arvelig blødersykdom (forekommer bare hos gutter), der kroppen lager for lite faktor VIII, slik at det oftere oppstår blødninger.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

intravenøst (i.v., intravenøs): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

rødming (flushing): Plutselig varmefølelse, hudrødme

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.