Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Lyxumia 10 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning

Lyxumia 20 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning

lixisenatid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Lyxumia er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Lyxumia
 3. Hvordan du bruker Lyxumia
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Lyxumia
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Lyxumia er og hva det brukes mot
Lyxumia inneholder virkestoffet lixisenatid.
Det er et legemiddel til injeksjon som brukes for å hjelpe kroppen din med å kontrollere blodsukkernivået ditt når det er for høyt. Det brukes hos voksne med type 2-diabetes.
Lyxumia brukes sammen med andre diabeteslegemidler når disse ikke er tilstrekkelig til å kontrollere blodsukkernivået ditt. Disse kan være:
 • diabeteslegemiddeler som tas gjennom munnen (som for eksempel metformin, pioglitazon, sulfonylureapreparater) og/eller,
 • et basalinsulin (som virker hele dagen).
 
2. Hva du må vite før du bruker Lyxumia
Bruk ikke Lyxumia dersom
 • du er allergisk overfor lixisenatid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet
  (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Lyxumia dersom:
 • du har type 1-diabetes eller diabetisk ketoacidose (en diabeteskomplikasjon som oppstår når kroppen ikke kan bryte ned glukose på grunn av insulinmangel) da dette legemidlet ikke vil være det rette for deg.
 • du har eller har hatt betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt).
 • du har et alvorlig mage-/tarmproblem som for eksempel en sykdom i magemusklene som heter
  «gastroparese» og som fører til forsinket tømming av magen.
 • du har alvorlig nyresykdom eller du er dialysepasient. Bruken av dette legemidlet vil ikke være anbefalt.
 • du tar et sulfonylureapreparat eller basalinsulin samtidig. Dette er fordi du kan få lavt blodsukker (hypoglykemi). Legen din vil kanskje be deg kontrollere blodsukkernivået og deretter redusere dosen med basalinsulin eller sulfonylureapreparat. Lyxumia bør ikke brukes i kombinasjon med basalinsulin og sulfonylureapreparat samtidig.
 • du tar andre legemidler, siden det finnes andre legemidler som for eksempel antibiotika eller magesaftresistente tabletter eller kapsler, som ikke bør være for lenge i magesekken (se avsnittet Andre legemidler og Lyxumia)
 • du opplever væsketap/dehydrering, for eksempel på grunn av oppkast, kvalme eller diaré. Det er viktig å unngå uttørring, ved å drikke rikelig med væske, særlig ved oppstart av Lyxumiabehandling
 • du har hjerteproblemer som kan forårsake kortpustethet eller ankelhevelse, siden det er begrenset med erfaring i denne gruppen.
Barn og ungdom
Det er ikke erfaring med bruk av Lyxumia hos barn og ungdom under 18 år. Lyxumia anbefales derfor ikke brukt i denne aldersgruppen.
Andre legemidler og Lyxumia
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Effekten av enkelte legemidler som svelges, kan påvirkes av Lyxumia. Det kan være nødvendig å ta enkelte legemidler, som for eksempel antibiotika eller magesaftresistente tabletter eller kapsler som ikke bør være for lenge i magen, minst én time før eller fire timer etter Lyxumia-injeksjon.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Lyxumia skal ikke brukes under graviditet. Det er ikke kjent om Lyxumia kan skade ditt ufødte barn. Lyxumia skal ikke brukes under amming. Det er ikke kjent om Lyxumia går over i morsmelk.
Kjøring og bruk av maskiner
Dersom du bruker Lyxumia samtidig med et sulfonylureapreparat eller et basalinsulin, kan du få lavt blodsukker (hypoglykemi). Dette kan gjøre det vanskelig å konsentrere seg og du kan føle deg svimmel eller søvnig. Du skal ikke kjøre eller betjene maskiner dersom dette oppstår.
Viktig informasjon om noen av ingrediensene i Lyxumia
Dette legemiddelet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) per dose, dvs så godt som
«natriumfritt».
Dette legemidlet inneholder metakresol som kan forårsake allergiske reaksjoner.
 
3. Hvordan du bruker Lyxumia
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din, apoteket eller sykepleier har fortalt deg. Kontakt lege, apotek eller sykepleier hvis du er usikker.
Hvor mye skal du injisere
 • Startdosen er 10 mikrogram én gang daglig de første 14 dager – injiseres med den grønne pennen.
 • Etter dette er dosen 20 mikrogram daglig – injiseres med den lilla pennen.
Når skal du injisere
Lyxumia injiseres i løpet av en 60 minutters periode før et av dagens måltider. Det anbefales å injisere Lyxumia før det samme måltidet hver dag, når det mest passende måltidet er valgt.
Hvor skal du injisere
Lyxumia injiseres i huden (subkutant) på mageområdet (abdomen), øvre del av benet (låret) eller overarmen.
Opplæring i bruk av ferdigfylt penn
Før du bruker pennen første gang, vil legen din eller sykepleieren din vise hvordan du skal injisere Lyxumia.
 • Les «Bruksanvisning» for Lyxumia ferdigfylt penn som finnes i esken
 • Bruk alltid pennen som beskrevet i bruksanvisningen
Annen viktig informasjon om bruk av ferdigfylt penn
Det finnes mer informasjon om hvordan du bruker pennene i bruksanvisningen som følger med pennene. De viktigste punktene er:
 • Bruk alltid en ny kanyle før hver injeksjon. Kast kanylene etter bruk.
 • Bruk kun kanyler som er godkjent for bruk Lyxumia penn (se «Bruksanvisning»).
 • Du må aktivere din Lyxumia penn før du bruker den første gang. Dette er for å sikre at den fungerer korrekt og at dosen ved første injeksjon er korrekt.
 • Hvis du tror at din Lyxumia penn er skadet, skal du ikke bruke den. Bruk en ny penn. Ikke forsøk å reparere pennen.
Dersom du tar for mye av Lyxumia
Kontakt lege øyeblikkelig dersom du tar for mye av Lyxumia. For mye Lyxumia kan få deg til å føle deg syk eller bli syk.
Dersom du har glemt å ta Lyxumia
Dersom du glemmer en dose Lyxumia, kan du injisere den i timen før neste måltid. Ikke ta to doser på samme tid som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Lyxumia
Ikke slutt å bruke Lyxumia uten å snakke med legen. Dersom du slutter å bruke Lyxumia, kan blodsukkernivået ditt øke.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Enkelte alvorlige allergiske reaksjoner (for eksempel anafylaksi) har blitt rapport med forekomst
«mindre vanlig» hos pasienter som får Lyxumia. Du bør kontakte lege umiddelbart dersom du får symptomer som hevelse i ansikt, tunge eller hals, som forårsaker pustevansker.
Avslutt behandling med Lyxumia og kontakt lege umiddelbart dersom du får noen av de følgende alvorlige bivirkningene:
 • Alvorlig og vedvarende smerte i mageområdet som kan nå gjennom til ryggen, samt kvalme og oppkast. Dette kan være symptomer på betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt).
De vanligste bivirkningene rapportert med Lyxumia, som kan oppstå hos flere enn 1 av 10 personer (forekommer svært vanlig), er kvalme og oppkast. Disse bivirkningene er vanligvis milde og går som oftest over etter hvert.
Andre bivirkninger inkluderer:
Svært vanlige bivirkninger: kan oppstå hos mer enn 1 av 10 personer
 • Diaré
 • Hodepine
 • Lavt blodsukker (føling/hypoglykemi), særlig når Lyxumia brukes samtidig med insulin eller et sulfonylureapreparat.
Varselsignalene ved lavt blodsukker omfatter kaldsvetting, kald og blek hud, hodepine, følelse av døsighet, svakhet, svimmelhet, forvirring eller irritabilitet, sult, rask hjerterytme og nervøsitet/skjelving. Legen din vil fortelle deg hva du skal gjøre hvis du får lavt blodsukker. Det er høyere risiko for dette dersom du også tar et sulfonylureapreparat eller et basalinsulin. Det er mulig at legen reduserer dosen av disse legemidlene før du starter med Lyxumia.
Vanlige bivirkninger: kan oppstå hos opptil 1 av 10 personer
 • Influensa
 • Forkjølelse (øvre luftveisinfeksjon)
 • Svimmelhet
 • Fordøyelsesbesvær (dyspepsi)
 • Ryggsmerter
 • Blærekatarr
 • Virusinfeksjon
 • Lavt blodsukker (når Lyxumia tas samtidig med metformin)
 • Tretthet/sløvhet (somnolens)
 • Reaksjoner på injeksjonsstedet (for eksempel kløe).
Mindre vanlige bivirkninger: kan oppstå hos opptil 1 av 100 personer
 • Elveblest (urtikaria)
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Lyxumia
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på penneetiketten og på kartongen etter EXP/Utløpsdato. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Før første bruk
Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC). Skal ikke fryses. Ikke legg Lyxumia ved fryseboksen.
Penner som er i bruk
Pennen kan brukes i 14 dager når den oppbevares under 30ºC. Skal ikke fryses. Skal ikke oppbevares med kanylen påsatt. Når du ikke bruker pennen, skal pennehetten sitte på for å beskytte mot lys.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Lyxumia
 • Virkestoff er lixisenatid
 • Lyxumia 10 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning: Hver dose inneholder 10 mikrogram lixisenatid (50 mikrogram per ml).
 • Lyxumia 20 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning: Hver dose inneholder 20 mikrogram lixisenatid ( 100 mikrogram per ml).
 • Andre innholdsstoffer er glyserol 85 %, natriumacetattrihydrat, metionin, metakresol, saltsyre (til justering av pH), natriumhydroksidløsning (til justering av pH) og vann til injeksjoner.
Hvordan Lyxumia ser ut og innholdet i pakningen
Lyxumia er en klar og fargeløs injeksjonsvæske, oppløsning, (injeksjon) i en sylinderampulle av glass, montert i en ferdigfylt penn.
Hver grønne penn med Lyxumia 10 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning inneholder 3 ml oppløsning og gir 14 doser à 10 mikrogram. Pakningsstørrelse er 1 ferdigfylt penn.
Hver lilla penn med Lyxumia 20 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning inneholder 3 ml oppløsning og gir 14 doser à 20 mikrogram. Pakningsstørrelse er 1, 2 eller 6 ferdigfylte penner. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis være tilgjengelig i Norge.
En oppstartspakning finnes også til bruk i de første 28 dager med behandling. Oppstartspakningen inneholder en grønn penn med Lyxumia 10 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning og en lilla penn med Lyxumia 20 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie
F – 75008 Paris Frankrike
Tilvirker
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst - 65926 Frankfurt am Main Tyskland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
sanofi-aventis Norge AS Tlf: +47 67 10 71 00
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 07.02.2020
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu/.
 
BRUKSANVISNINGLyxumia
Lixisenatid
Oppstartspakning – inneholder to ferdigfylte penner med 14 doser hver.
En grønn 10 mikrogram penn (Lyxumia 10 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning), hver dose inneholder 10 mikrogram i 0,2 ml.
En lilla 20 mikrogram penn (Lyxumia 20 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning), hver dose inneholder 20 mikrogram i 0,2 ml.
Avsnitt 1 - VIKTIG INFORMASJONLes denne bruksanvisningen nøye før du bruker din Lyxumia penn.
Ta vare på den i tilfelle du trenger å lese den igjen.
Informasjon om Lyxumia penn
Lyxumia leveres som ferdigfylte penner til injeksjoner.
 • Injiser kun én dose per dag.
 • Hver Lyxumia penn inneholder 14 forhåndsinnstilte doser. Det er ikke nødvendig å måle opp hver dose.
 • Snakk med lege, apotek eller sykepleier om riktig injeksjonsteknikk før du tar pennen i bruk.
 • Dersom du ikke greier å følge alle instruksjonene selv, eller ikke kan håndtere pennen (f. eks. pga. alvorlig nedsatt syn) må du bare bruke pennen hvis du har hjelp.
Informasjon om oppstartstartpakningen
Lyxumia oppstartspakning inneholder to penner med forskjellig farge. Pennene inneholder forskjellig styrke av Lyxumia. Begge pennene brukes på samme måte.
 • Den grønne pennen inneholder 14 forhåndsinnstilte doser; hver dose inneholder 10 mikrogram Lyxumia.
 • Den lilla pennen inneholder 14 forhåndsinnstilte doser; hver dose inneholder 20 mikrogram Lyxumia.
Du starter behandlingen med den grønne 10 mikrogram Lyxumia pennen, og du skal bruke opp alle 14 dosene i denne. Deretter bruker du den lilla 20 mikrogram Lyxumia pennen.
Beskrivelse av dine Lyxumia penner
Grønn 10 mikrogram Lyxumia penn
Mangler tekstalternativ for bilde
Lilla 20 mikrogram Lyxumia penn
Mangler tekstalternativ for bilde
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Pennene er bare til en person, del dem ikke med andre.
 • Kontroller alltid etiketten for å forsikre deg om at du har den riktige Lyxumia pennen og at holdbarheten ikke er utgått. Bruk av feil legemiddel kan være skadelig for helsen din.
 • Bruk aldri en sprøyte til å ta ut oppløsning fra sylinderampullen.
Informasjon om kanylen (skaffes separat)
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Benytt kun kanyler som er godkjent for bruk sammen med Lyxumia. Bruk 29 til 32 G engangskanyler sammen med Lyxumia pennen. Spør lege, apotek eller sykepleier hvilken dimensjon på kanylen som passer for deg.
 • På grunn av smittefare må man utvise spesiell varsomhet så kanylen ikke skader andre personer ved et uhell, særlig dersom en annen person gir injeksjonen.
 • Ta alltid en ny kanyle for hver injeksjon. Dette forhindrer forurensning av Lyxumia og eventuelt blokkering av kanylen.
Avsnitt 2 – AKTIVERING AV PENNENStart med den grønne 10 mikrogram Lyxumia pennen.
 • Ikke aktiver den lilla 20 mikrogram Lyxumia pennen før du har brukt opp den grønne pennen.
Aktiver pennen på samme dag som din første injeksjon. Først aktiverer du din nye penn
 • Før du injiserer første dose – før injeksjon må du fjerne overskuddsvæske fra din nye penn. Dette gjøres én gang og kalles aktivering. Trinn 1 til 5 under beskriver hvordan du utfører dette.
 • Aktiveringen sikrer at pennen fungerer som den skal og at den første dosen som injiseres er korrekt.
 • Ikke gjenta aktiveringen. Da vil du ikke få 14 doser ut av Lyxumia pennen.
Bildene under viser hvordan aktiveringsvinduet på injeksjonsknappen endres etter aktivering.

Mangler tekstalternativ for bilde

Mangler tekstalternativ for bilde

Pennen er aktivert og klar til injeksjon. Vinduet forblir hvitt etter aktivering.
Slik aktiverer du din nye Lyxumia penn
Trinn 1 Dra av hetten og kontroller pennen
Mangler tekstalternativ for bilde
Trinn 2 Sett på en kanyle og ta av kanylehetten
Mangler tekstalternativ for bilde
Bruk alltid en ny kanyle til aktiveringen.
Fjern forseglingen fra den ytre kanylehetten. Hold pennen og kanylen på en rett linje mens du skrur kanylen på.
Mangler tekstalternativ for bilde
Vær forsiktig så du ikke skader deg på kanylen.
Dra av ytre og indre kanylehette. Behold den ytre kanylehetten, den skal brukes senere til å fjerne kanylen igjen.
Trinn 3 Trekk ut injeksjonsknappen
Mangler tekstalternativ for bilde
Trekk injeksjonsknappen ut med et fast grep til den stopper.
Mangler tekstalternativ for bilde
Pilen peker nå mot kanylen.
Trinn 4 Trykk og hold injeksjonsknappen inne for å fjerne overskuddsvæske
Mangler tekstalternativ for bilde
Tøm væsken opp i en kopp eller lignende slik at den kan kastes senere.
Trykk injeksjonsknappen helt inn. Du kan kjenne eller høre et “klikk”.
Tell langsomt til 5 mens du holder injeksjonsknappen inne for å få ut de siste dråpene.
Mangler tekstalternativ for bilde
Dersom det ikke kommer væske ut, se avsnittet «Spørsmål og svar». Kontroller at aktiveringsvinduet nå er hvitt.
Trinn 5Pennen er nå aktivert. Ikke aktiver pennen flere ganger.
Det er ikke nødvendig å bytte kanyle mellom aktivering og første injeksjon.
For første injeksjon gå direkte til avsnitt 3 – Trinn C.

 

Avsnitt 3 - DAGLIG BRUKFølg dette avsnittet når aktiveringsvinduet har blitt hvitt.
Injiser kun én dose hver dag.
Mangler tekstalternativ for bilde
Trinn A. Trekk av hetten og kontroller pennen
Mangler tekstalternativ for bilde
Kontroller væsken. Den skal være klar og fargeløs uten synlige partikler. Dersom dette ikke stemmer, skal du ikke bruke denne oppstartspakning.
Dersom det er luftbobler i oppløsningen, se avsnittet “Spørsmål og svar”.
Kontroller antall doser i pennen. Plasseringen av det svarte stempelet i doseskalaen viser dette.
Kontroller at aktiveringsvinduet er hvitt. Hvis det er oransje, se avsnitt 2.
Kontroller etiketten på pennen for å forsikre deg om at det er det riktige legemidlet.
Trinn B. Sett på en ny kanyle og fjern kanylehetten
Mangler tekstalternativ for bilde
Sett alltid på en ny kanyle før hver injeksjon.
Fjern forseglingen fra den ytre kanylehetten.
Hold pennen og kanylen på en rett linje mens du skrur kanylen på.
Mangler tekstalternativ for bilde
Vær forsiktig så du ikke skader deg på kanylen.
Dra av ytre og indre kanylehette. Behold den ytre kanylehetten, den skal brukes senere til å fjerne kanylen igjen.
Trinn C. Trekk ut injeksjonsknappen
Mangler tekstalternativ for bilde
Trekk injeksjonsknappen ut med et fast grep til den stopper.
Mangler tekstalternativ for bilde
Pilen peker nå mot kanylen.
Trinn D. Trykk og hold injeksjonsknappen inne for å injisere dosen
Mangler tekstalternativ for bilde
Grip en hudfold og sett inn kanylen (se avsnittet “Injeksjonssteder” for informasjon om hvor på kroppen du kan injisere).
Trykk injeksjonsknappen helt inn. Du kan kjenne eller høre et “klikk”.
Hold injeksjonsknappen inne og tell sakte til 5 for å få full dose.
Dosen er nå gitt, trekk kanylen ut av huden.
Trinn E. Fjern og kast kanylen etter hver injeksjon
Mangler tekstalternativ for bilde
Legg den ytre kanylehetten på et flatt sted. Før kanylen inn i den ytre kanylehetten og sett kanylehetten på igjen.
Mangler tekstalternativ for bilde
Klem den ytre kanylehetten så du får grep om kanylen og skru kanylen av pennen.
Mangler tekstalternativ for bilde
Spør på apoteket hvordan kanyler som du ikke lenger bruker, skal kastes. Sett hetten på plass på pennen.
Trinn F. Repeter alle trinnene i avsnitt 3 ved hver injeksjon.Kast pennen 14 dager etter at den ble aktivert. Dette gjelder selv om det er legemiddel igjen i pennen.
Gå til avsnitt 4 for å starte på den lilla pennen etter at du har brukt opp den grønne pennen.
Avsnitt 4 – TA I BRUK DEN LILLA PENNENDen grønne 10 mikrogramspennen er nå tom
Mangler tekstalternativ for bilde
Den grønne 10 mikrogram Lyxumia pennen er tom når det svarte stempelet har nådd «0» på doseskalaen og injeksjonsknappen ikke kan trekkes helt ut.
Etter at den grønne 10 mikrogram Lyxumia pennen er tom skal du fortsette behandlingen ved å ta den neste injeksjonen når det er på tide med den lilla 20 mikrogram Lyxumia pennen. Denne brukes på nøyaktig samme måte.
Bruk av lilla 20 mikrogram Lyxumia penn
Mangler tekstalternativ for bilde
Aktivering av lilla 20 mikrogram penn
Den lilla 20 mikrogram Lyxumia pennen må også aktiveres før bruk. Følg alle trinnene i avsnitt 2.
Bruk av lilla 20 mikrogram penn
Følg alle trinnene i avsnitt 3 for å injisere en dose med den lilla 20 mikrogram Lyxumia pennen. Repeter avsnitt 3 ved din daglige injeksjon til pennen er tømt.
Tabell for aktivering og kasting
Fyll inn dato for aktivering av pennen og dato for når pennen skal kastes 14 dager senere, i tabellen.
Mangler tekstalternativ for bilde
Oppbevaring
Generell informasjon:
 • Oppbevar dine Lyxumia penner på et sikkert sted utilgjengelig for barn.
 • Beskytt dine Lyxumia penner mot støv og skitt.
 • Sett hetten på pennen etter hver bruk for å beskytte mot lys.
 • Bruk ikke Lyxumia etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten og esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Før aktivering av pennen:
 • Oppbevar Lyxumia penner som ikke er tatt i bruk, i kjøleskapet ved 2 °C til 8 °C.
 • Lyxumia pennene må ikke fryses, og Lyxumia som har vært frosset må ikke brukes.
 • La pennen romtempereres før bruk.
Etter aktivering av pennen:
 • Oppbevar Lyxumia pennen ved høyst 30 °C etter aktivering. Den må ikke fryses etter aktivering.
 • Ikke oppbevar Lyxumia pennen med kanyle påmontert. Oppbevaring med kanyle påmontert kan føre til forurensning og tilførsel av luft som kan påvirke doseringsnøyaktigheten.
 • Etter aktivering kan Lyxumia pennen brukes i 14 dager. Kast Lyxumia pennen etter 14 dager, selv om den fremdeles inneholder legemiddel.
Kassering
 • Sett hetten på pennen før du kaster Lyxumia pennen.
 • Kast Lyxumia pennen. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker, skal kastes.
Vedlikehold
 • Behandle Lyxumia pennen din med forsiktighet.
 • Du kan rengjøre utsiden av Lyxumia pennen ved å tørke den med en fuktig klut.
 • Du må ikke vaske Lyxumia pennen eller fukte den eller legge den i væske. Dette kan ødelegge den.
 • Bruk ikke Lyxumia pennen dersom du tror den kan være skadet. Ta en ny penn. Prøv ikke å reparere pennen.
Injeksjonssteder.
Mangler tekstalternativ for bilde
Lyxumia skal injiseres under huden, og kan injiseres i alle områdene vist med blått på tegningen over. Disse er lårene, buken og overarmene. Spør lege, apotek eller sykepleier om riktig injeksjonsteknikk.
Spørsmål og svarHva skjer hvis jeg har glemt å aktivere Lyxumia pennen eller injiserer meg før aktivering?
Du må ikke injisere deg en gang til dersom du har injisert deg uten å aktivere pennen. Kontakt lege, apotek eller sykepleier for å få råd om kontroll av blodsukker.
Hva om det er luftbobler i oppløsningen?
Små luftbobler i oppløsningen er normalt – dette er ikke skadelig for deg. Dosen din vil bli korrekt og du kan fortsette å følge bruksanvisningen. Kontakt lege, apotek eller sykepleier hvis du trenger hjelp.
Hva om det ikke kommer væske ut ved aktivering?
Kanylen kan være tett eller ikke ordentlig satt på. Ta av kanylen, sett på en ny og repeter trinn 4 og 5.
Hvis det fremdeles ikke kommer væske ut, kan Lyxumia pennen være ødelagt. Bruk ikke denne Lyxumia oppstartspakning. Kontakt lege, apotek eller sykepleier for å få hjelp.
Hva om det er vanskelig å trykke injeksjonsknappen helt inn?
Kanylen kan være tett eller ikke ordentlig satt på. Trekk kanylen ut av huden og ta kanylen av pennen.
Sett på en ny kanyle og repeter bare trinn D og E. Hvis det fremdeles er vanskelig å trykke inn injeksjonsknappen, kan Lyxumia pennen være ødelagt. Bruk ikke denne Lyxumia oppstartspakning.
Kontakt lege, apotek eller sykepleier for å få hjelp.
Dersom du har spørsmål om Lyxumia eller om diabetes, kontakt lege, apotek eller sykepleier eller ring til den lokale sanofi-aventis-filialen på telefonnummeret som er oppgitt i pakningsvedlegget til Lyxumia (eget pakningsvedlegg i pakningen).

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

abdomen (bukhule): Abdomen er det anatomiske begrepet for buken eller bukhulen.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

forkjølelse: Virusinfeksjon i nese og svelg. Vanlige symptomer er hoste, snue, nysing, sår hals, hodepine og ev. lett feber.

føling (hypoglykemi, lavt blodsukker, insulinføling): Lavt blodsukker. Kan for eksempel skje når en diabetiker har injisert for mye insulin.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

influensa: Infeksjon i luftveiene forårsaket av influensavirus. Symptomer er smerter i muskler og ledd, hodepine, vondt i halsen, hoste, snue, kuldegysninger og feber.

ketoacidose: Ketoacidose betyr at blodets surhetsgrad øker (pH i blodet synker), som følge av at antall ketonlegemer (stoffer/metabolitter som dannes ved fettforbrenningen) øker kraftig på kort tid. En sterk forsuring av blodet kan være livstruende.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

somnolens (søvnighet, døsighet): Lett grad av nedsatt bevissthet.

subkutant (s.c., subkutan): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis subkutant.

Lyxumia, klargjøring

Lyxumia, bruk