Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Lymecyclin Actavis 300 mg kapsel, hard

Lymesyklin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Styrkeangivelsen 300 mg tilsvarer innholdet av tetrasyklin
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Lymecyclin Actavis er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Lymecyclin Actavis
 3. Hvordan du bruker Lymecyclin Actavis
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Lymecyclin Actavis
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Lymecyclin Actavis er, og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Lymecyclin Actavis tilhører en gruppe medisiner som kalles tetrasyklinantibiotika.
Lymecyclin Actavis brukes til behandling av moderat til alvorlig akne.
Forebygger veksten av bakterier i infeksjoner som:
 • Akne - viser seg som hvite eller mørke prikker i huden, og blir ofte bare kalt kviser. Lymecyclin Actavis angriper den bakterien som er en av hovedårsakene til akne. Navnet på disse bakteriene er propionibacterium acnes. Hvis du er usikker på hvorfor du har fått foreskrevet denne medisinen, må du snakke med legen din.
 
2. Hva du må vite før du bruker Lymecyclin Actavis
Bruk ikke Lymecyclin Actavis:
 • hvis du er overfølsom (allergisk) overfor lymesyklin, andre tetrasyklinantibiotika eller noen av de andre innholdsstoffene i Lymecyclin Actavis (listet opp i avsnitt 6)
 • hvis du har hatt en nyresykdom
 • hvis du er gravid, planlegger å bli gravid eller ammer
 • hvis du bruker systemiske retinoider, bl.a. orale retinoider (dette omfatter noen andre medisiner som brukes mot akne).
Lymecyclin Actavis må ikke gis til barn under 8 år.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Lymecyclin Actavis
 • hvis du har hatt leverproblemer
 • hvis du har hatt nyreproblemer
 • hvis du lider av systemisk lupus erythematosus (en allergisk sykdom som fører til leddsmerter, hudutslett eller feber)
 • hvis du lider av myasthenia gravis (en sykdom som svekker musklene).
Du bør unngå direkte sollys eller kunstig UV-stråling fra solarium. Hvis du opplever noe ubehag i huden, skal du avbryte behandlingen med medisinen og søke råd hos legen din.
Barn og ungdom
Lymecyclin Actavis er ikke anbefalt brukt til barn under 12 år, da det kan føre til permanent misfarging av emaljen på tennene og påvirke beinveksten.
Andre legemidler og Lymecyclin Actavis
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Bruk ikke følgende medisiner samtidig med Lymecyclin Actavis, da de kan påvirke effekten av Lymecyclin Actavis. Ta dem minst to timer før eller etter du har tatt Lymecyclin Actavis:
 • syrenøytraliserende midler
 • legemidler mot magesår
 • quinapril (mot høyt blodtrykk)
 • tilskudd som inneholder kalsium, aluminium, magnesium, sink eller jern
 • didanosin (brukes mot HIV)
Informer legen din hvis du bruker noen av disse medisinene:
 • systemiske retinoider, bl.a. orale retinoider (mot akne).
 • antikoagulantia (for å hindre blodlevring)
 • diuretika (brukes til behandling av nyresykdom, hjertesykdom eller høyt blodtrykk)
Inntak av Lymecyclin Actavis sammen med mat og drikke
Opptaket av Lymecyclin Actavis påvirkes ikke av moderate mengder melk (for eksempel et glass). Lymecyclin Actavis bør svelges sammen med et glass vann.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Lymecyclin Actavis skal ikke tas hvis du er gravid eller ammer.
Bruk av medisiner som Lymecyclin Actavis kan påvirke utviklingen av tenner i vekst og føre til permanent misfarging.
Kjøring eller bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Det er ikke utført studier på påvirkningen av evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Lymecyclin Actavis
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Voksne og barn over 12 år
Moderat til alvorlig akne
Normal dosering er 1 kapsel Lymecyclin Actavis daglig, fortrinnsvis om morgenen. Lymecyclin Actavis bør svelges sammen med et glass vann mens du er i oppreist stilling. Dosen bør tas i forbindelse med et lett måltid uten meieriprodukter.
Behandlingstiden for Lymecyclin Actavis vil avhenge av hvor hurtig tilstanden din blir forbedret. Ved akne vil det vanligvis være minst 8-12 uker. Legen din kan avgjøre at behandlingen skal fortsette i maksimalt 6 måneder.
Barn
Lymecyclin Actavis må ikke gis til barn under 8 år.
Lymecyclin Actavis er ikke anbefalt brukt til barn under 12 år, da det kan føre til permanent misfarging av emaljen på tennene og påvirke beinveksten.
Nedsatt nyrefunksjon
Hvis du har nyreproblemer, kan legen redusere dosen din.
Dersom du tar for mye Lymecyclin Actavis
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Lymecyclin Actavis
Hvis du har glemt å ta en dose, tar du den neste så snart du kommer på det, med mindre det snart er tid for å ta neste dose. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Du må aldri ta flere kapsler enn legen din anbefaler.
Dersom du avbryter behandling med Lymecyclin Actavis
Akne responderer langsomt på antibiotika. Det er viktig at du tar alle de dosene av Lymecyclin Actavis som legen har forskrevet til deg. Dersom du avbryter behandlingen med Lymecyclin Actavis for tidlig, kan infeksjonen bli forverret eller komme tilbake.
Kontakt lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidler forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Dersom noen av de følgende alvorlige bivirkninger oppstår, skal du stoppe å ta legemidlet og fortelle dette til legen din umiddelbart eller ta kontakt med nærmeste sykehus eller legevakt. Dette inkluderer også bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Ikke kjent (frekvensen kan ikke anslås ut fra kjente data):
 • En alvorlig allergisk reaksjon som medfører hevelse i ansiktet, tunge og svelg som kan medføre store pusteproblemer.
 • En alvorlig sykdom med utbredt avskalling og hevelse i huden, blemmer i huden, munnen, øynene og kjønnsorganene og feber. Hudutslett med rosa/røde blemmer på håndflatene eller fotsålene.
Lymecyclin Actavis kan også ha følgende bivirkninger:
Vanlige bivirkninger (kan påvirke opptil 1 av 10 personer):
 • kvalme
 • magesmerter
 • diaré
 • hodepine
Ikke kjent (frekvensen kan ikke anslås ut fra kjente data):
 • forstyrrelser i synsfeltet
 • svimmelhet
 • oppkast
 • gulfarging av hud og øyne (gulsott)
 • økt følsomhet i huden for sollys
 • økt trykk i hjernen
 • endringer i antallet eller i type blodceller
 • smerter i øvre del av magen
 • endringer i noen bestemte blodprøver (leverfunksjonsprøver)
 • feber
 • kløe, utslett eller elveblest
 • tarmbetennelse
De følgende bivirkningene kan oppstå under behandling med den samme legemiddelgruppen som Lymecyclin Actavis tilhører (tetrasykliner):
 • inflammasjon eller sårdannelse i spiserøret, noe som gir smerter eller problemer med å svelge eller smertefull halsbrann
 • problemer med å svelge
 • betennelse i bukspyttkjertelen
 • leverskade
 • misfarging av tenner
 • inflammasjon eller sårhet i tunge, munn, kinn, tannkjøtt eller lepper
 • sårhet eller kløe rundt kjønnsorganene
 • soppinfeksjon rundt anus eller kjønnsorganene
 • infeksjon i kolon
 • varig synstap
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Lymecyclin Actavis
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken/blisterpakningen etter Utl.dato/EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Lymecyclin Actavis
 • Virkestoffet er lymesyklin. Hver kapsel inneholder 408 mg lymesyklin tilsvarende 300 mg tetrasyklin.
 • Andre innholdsstoffer er vannfri kollodial silika, magnesiumstearat; kapselhoveddel: Titandioksid (E171), gelatin; kapselhette: Indigotin (E132), sort jernoksid (E172), titandioksid (E171), gult jernoksid (E172) og gelatin.
Hvordan Lymecyclin Actavis ser ut og innholdet i pakningen
Hard gelatinkapsel i størrelse 0, med blå kapselhette og hvit hoveddel.
16, 20, 21, 28, 56 og 100 kapsler i Aluminium/Aluminium blisterpakning.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Actavis Group PTC ehf.
Reykjavikurvegi 76-78
Hafnarfjordur
Island
Tilvirker
Balkanpharma- Dupnitsa AD
3 Samokovsko Shosse Str.
2600 Dupnitsa
Bulgaria
Dette legemidlet er godkjent i EØS-medlemslandene under følgende navn:
Danmark Lymecyclin Actavis
Finland Lymecycline Ratiopharm 300 mg kapselit, kovat
Irland Lymecycline Actavis 300 mg Capsules
Italia Limeciclina Aurobindo
Kypros Mycycline
Norge Lymecyclin Actavis
Polen Damelium
Sverige Lymecycline Actavis
Slovakia Lymesal 300 mg
For ytterligere informasjon kontakt:
Teva Norway AS
Kinoveien 3A 1337 Sandvika
Tlf: 66 77 55 90
info@tevapharm.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 26.09.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

antikoagulantia (antikoagulantium): Legemiddel som hemmer blodkoagulering/blodlevring, slik at risiko for blodpropp reduseres.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

myasthenia gravis: Alvorlig autoimmun sykdom som gir økt trettbarhet og svakhet i muskulaturen.