Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Lutinus 100 mg vaginaltabletter

progesteron

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom, som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Lutinus er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Lutinus
 3. Hvordan du bruker Lutinus
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Lutinus
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Lutinus er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Dette legemidlet kommer i form av en vaginaltablett som inneholder det naturlige kvinnelige kjønnshormonet progesteron.
Lutinus er for kvinner som behøver ekstra progesteron i forbindelse med behandlingsprogram for assistert reproduksjonsteknologi (ART).
Progesteron virker på livmorslimhinnen og bidrar til at du blir og fortsetter å være gravid når du behandles for infertilitet (barnløshet).
 
2. Hva du må vite før du bruker Lutinus
Lutinus skal kun brukes av kvinner som behandles for infertilitet i behandlingsprogram for assistert reproduksjonsteknologi (ART). Behandlingen påbegynnes dagen for egguthenting. Legen vil informere deg om når behandling skal starte.
Bruk ikke Lutinus:
 • dersom du er allergisk overfor progesteron eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet i avsnitt 6),
 • dersom du har unormale vaginalblødninger som ikke har blitt vurdert av lege,
 • dersom du har hatt en abort og legen mistenker at det ligger igjen vev i livmoren eller dersom du har hatt en graviditet utenfor livmoren,
 • dersom du har eller har hatt alvorlige problemer med leveren,
 • dersom du har kjent eller mistenkt kreft i bryster eller kjønnsorganer,
 • dersom du har eller har hatt blodpropper i bena, lungene, øynene eller andre steder i kroppen,
 • dersom du lider av porfyri (en gruppe arvelige eller ervervede forstyrrelser av visse enzymer).
Advarsler og forsiktighetsregler
Vis forsiktighet og informér lege omgående dersom du opplever noen av følgende symptomer under behandling eller til og med noen dager etter siste dose:
 • Smerter i leggene eller brystet, plutselig kortpustethet eller hosting av blod, hvilket indikerer mulig blodpropp i legger, hjerte eller lunger.
 • Kraftig hodepine eller oppkast, svimmelhet, svakhet eller endringer i syn eller tale, kraftløshet eller nummenhet i en arm eller et ben, hvilket indikerer mulig blodpropp i hjerne eller øyne.
 • Forverring av symptomer på depresjon.
Informér legen din før du påbegynner behandling med Lutinus dersom du har eller har hatt følgende helseproblemer:
 • Epilepsi
 • Migrene
 • Astma
 • Nedsatt hjerte- eller nyrefunksjon
 • Sukkersyke
Barn
Det er ikke relevant å bruke Lutinus hos barn.
Andre legemidler og Lutinus
Rådfør deg med lege dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Noen legemidler kan påvirke eller påvirkes av progesterontabletter. For eksempel kan karbamazepin, rifampin eller naturmidler inneholdende johannesurt nedsette effekten, mens legemidler inneholdende ketokonazol samt kremer mot sopp i skjeden kan endre virkningen av progesteron.
Graviditet og amming
Lutinus kan brukes under første trimester av graviditeten hos kvinner som behøver ekstra progesteron i forbindelse med et behandlingsprogram for assistert reproduksjonsteknologi (ART).
Risikoen for medfødte avvik, deriblant misdannelser i kjønnsorganene hos gutte- og jentebarn, etter eksponering for ikke-kroppseget progesteron under graviditet er ikke fullstendig kartlagt.
Dette legemidlet bør ikke brukes ved amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil, må du snakke med lege eller apotek.
Lutinus har liten eller moderat påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Legemidlet kan forårsake søvnighet og/eller svimmelhet, og forsiktighet bør derfor utvises hos bil- og maskinførere.
 
3. Hvordan du bruker Lutinus
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege hvis du er usikker.
Den vanlige dosen er 100 mg plassert direkte i skjeden (vagina) tre ganger daglig med oppstart den dagen det hentes ut egg. Behandlingen bør fortsette i 30 dager dersom graviditet bekreftes.
Bruksanvisning
Lutinus skal plasseres direkte i skjeden ved hjelp av medfølgende applikator.
 1. Riv løs ett tablettblister fra blisterbrettet ved å rive langs perforeringen.
 2. Dra av folien fra tablettblisterets bakside. Begynn i hjørnet som er merket med en pil.
 3. Pakk ut applikatoren.
 4. Fest en tablett på tilpasset sted i enden av applikatoren. Tabletten skal sitte godt fast og ikke falle av.
 5. Applikatoren med tabletten kan føres inn i skjeden mens du står, sitter eller ligger på ryggen med bøyde knær. Før den smale enden av applikatoren godt inn i skjeden.
 6. Trykk på stempelet for å frigjøre tabletten.
 7. Trekk applikatoren ut igjen og skyll den godt i varmt rennende vann, tørk den med et mykt papirtørk og ta vare på den for videre bruk.
Mangler tekstalternativ for bilde
Dersom du tar for mye av Lutinus
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Informér lege eller apotek dersom du har tatt mer Lutinus enn legen har sagt.
Dersom du har glemt å ta Lutinus
Ta dosen så snart du husker det og fortsett som vanlig. Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Lutinus
Konsultér lege eller apotek for råd dersom du tenker å slutte eller har sluttet med Lutinus. Brå slutt på progesterondoseringen kan gi økt angst, humørsvingninger og økt følsomhet for anfall/kramper.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
De vanligste bivirkningene er hodepine, vaginale lidelser og kramper i livmor.
Følgende vanlige bivirkninger forekommer hos mellom 1 og 10 av hver 100 behandlede pasienter:
 • Hodepine
 • Forstørret/oppblåst buk
 • Magesmerter
 • Kvalme
 • Kramper i livmor
Følgende mindre vanlige bivirkninger forekommer hos mellom 1 og 10 av hver 1000 behandlede pasienter:
 • Svimmelhet
 • Søvnløshet
 • Diaré
 • Forstoppelse
 • Elveblest (allergisk utslett)
 • Utslett
 • Vaginale lidelser (f.eks. vaginalt ubehag, brennende følelse i skjeden, utflod, tørrhet og blødning)
 • Soppinfeksjon i skjeden
 • Brystsykdommer (f.eks. smerter, hevelse og ømhet i brystene)
 • Kløe i underlivet
 • Perifere ødem (hevelse på grunn av væskeopphopning)
Følgende bivirkninger er sett etter at legemidlet kom på markedet; hyppigheten er ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):
 • Utmattelse
 • Oppkast
 • Allergiske reaksjoner
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Lutinus
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser vedrørende temperatur.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Lutinus
 • Virkestoff er progesteron. Hver vaginaltablett inneholder 100 mg progesteron.
 • Andre innholdsstoffer er:
  • Silika, hydrofob, kolloidal
  • Laktosemonohydrat
  • Maisstivelse, pregelatinisert
  • Povidon
  • Adipinsyre
  • Natriumhydrogenkarbonat
  • Natriumlaurylsulfat
  • Magnesiumstearat
Hvordan Lutinus ser ut og innholdet i pakningen
Dette legemidlet er en vaginaltablett. Det er en hvit til gulhvit konveks og avlang tablett merket med ”FPI” på én side og ”100” på den andre siden.
Pakningsstørrelser: 21 eller 90 vaginaltabletter; levert med én vaginalapplikator av polyetylen.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Ferring Legemidler AS
Postboks 4445 Nydalen
0403 Oslo
Tlf. 22 02 08 80
Faks. 22 02 08 81
E-post: mail@oslo.ferring.com
Tilvirker:
Ferring GmbH
Wittland 11
D-24109 Kiel
Tyskland
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Lutinus, Luferti eller Lutigest
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 03.09.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

infertilitet: Manglende evne til å få barn.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.