Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

LUMIGAN 0,1 mg/ml, øyedråper, oppløsning

bimatoprost

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva LUMIGAN 0,1 mg/ml er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Lumigan 0,1 mg/ml
 3. Hvordan du bruker LUMIGAN 0,1 mg/ml
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Lumigan 0,1 mg/ml
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva LUMIGAN 0,1 mg/ml er og hva det brukes mot
LUMIGAN er et legemiddel som brukes mot grønn stær (glaukom). Det tilhører en gruppe legemidler som kalles prostamider.
LUMIGAN øyedråperbrukes for å redusere økt trykk i øyet. Dette legemidlet kan brukes alene eller sammen med andre øyedråper, såkalte betablokkere, som også bidrar til å redusere trykket.
Øyet inneholder en klar, vannaktig væske som opprettholder normalt trykk i øyet. Det pågår en kontinuerlig drenering av væske fra øyet, samtidig som det produseres ny væske for å erstatte denne. Dersom væsken ikke dreneres raskt nok, øker trykket i øyet. Dette legemidlet bidrar til å øke den mengde væske som dreneres. Dermed reduseres trykket i øyet. Dersom trykket ikke reduseres, kan det føre til en sykdom som kalles glaukom og som til slutt kan skade synet ditt.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Lumigan 0,1 mg/ml
Bruk ikke LUMIGAN 0,1 mg/ml
 • dersom du er allergisk overfor bimatoprost eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har måttet slutte å bruke øyedråper tidligere på grunn av bivirkninger fra konserveringsmiddelet benzalkoniumklorid.
Advarsler og forsiktighetsregler:
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker LUMIGAN 0,1 mg/ml
 • Forhør deg med legen dersom:
  • du har pusteproblemer
  • du har lever- eller nyreproblemer
  • du har tidligere hatt grå stær-operasjon
  • du har tørre øyne
  • du har hatt problemer med hornhinnen (den gjennomsiktige ytre delen av øyet)
  • du bruker kontaktlinser (se “Viktig informasjon om noen av innholdsstoffene i LUMIGAN 0,1 mg/ml”)
  • du har eller har hatt lavt blodtrykk eller lav puls
  • du har hatt virusinfeksjon eller betennelse i øyet
LUMIGAN kan gi vekst og mørkfarging av øyevippene. Huden rundt øyelokkene kan også mørkne. Regnbuehinnen (iris) kan mørkne over tid. Disse endringene kan bli permanente. Endringene kan bli mer synlige hvis bare ett øye behandles.
Barn og ungdom
LUMIGAN har ikke blitt testet på barn og ungdom under 18 år, og legemiddelet bør derfor ikke brukes av pasienter under 18 år.
Andre legemidler og LUMIGAN
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Dersom du bruker LUMIGAN sammen med andre øyedråper må du la det gå minst fem minutter etter at du har brukt LUMIGAN før du bruker andre øyedråper.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
LUMIGAN kan gå over i morsmelk. Du bør derfor ikke amme mens du bruker LUMIGAN.
Kjøring og bruk av maskiner
LUMIGAN kan gi forbigående uklart syn. Du må ikke kjøre bil eller bruke maskiner før du ser klart igjen.
LUMIGAN 0,1 mg/ml inneholder benzalkoniumklorid
Du må ikke bruke øyedråpene når du har linsene på. Det skal gå 15 minutter fra du tar dråpene og til du setter inn linsene igjen. LUMIGAN inneholder et konserveringsmiddel som heter benzalkoniumklorid, som kan irritere øyet og misfarge myke kontaktlinser.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker LUMIGAN 0,1 mg/ml
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik lege eller apotek har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
LUMIGAN skal bare brukes i øyet. Bruk alltid LUMIGAN slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hivs du er usikker. Den anbefalte dosen er 1 dråpe LUMIGAN om kvelden, én gang daglig i hvert øye som skal behandles.
Dersom du bruker LUMIGAN sammen med annen øyemedisin, må du vente minst fem minutter etter at du har brukt LUMIGAN før du bruker den andre øyemedisinen.
Bruk ikke mer enn én gang om dagen ettersom effekten av behandlingen da kan bli redusert.
Bruksanvisning:
Du må ikke bruke flasken hvis forseglingen på flaskehalsen er brutt når du tar den i bruk første gang.
Mangler tekstalternativ for bilde
Mangler tekstalternativ for bilde
 1. Vask hendene. Len hodet bakover og se opp i taket.
 2. Dra huden under øyet forsiktig nedover til det dannes en liten lomme.
 3. Snu flasken opp-ned og klem ut én dråpe i hvert øye som skal behandles.
 4. Slipp taket i huden, og lukk øyet i 30 sekunder.
Tørk bort overflødig væske som renner nedover kinnet.
Dersom du bommer på øyet, prøver du bare en gang til.
For å unngå infeksjon og skade på øyet må du passe på at flaskespissen ikke kommer i berøring med øyet eller andre ting. Sett på hetten og lukk flasken med én gang etter bruk.
Dersom du tar for mye av LUMIGAN 0,1 mg/ml
Dersom du tar for mye LUMIGAN, er det liten eller ingen fare for skade. Ta bare neste dose til fastsatt tid. Er du i tvil, bør du forhøre deg med legen eller apoteket.
Dersom du har glemt å ta LUMIGAN 0,1 mg/ml
Dersom du har glemt å ta LUMIGAN, skal du ta én dråpe straks du husker det. Deretter fortsetter du bare å ta LUMIGAN som vanlig. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med LUMIGAN 0,1 mg/ml
LUMIGAN må brukes hver dag for å kunne virke slik den skal. Hvis du avbryter behandlingen med LUMIGAN, kan trykket inni øyet øke. Du må derfor rådføre deg med legen din før du avbryter denne behandlingen.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Svært vanlige bivirkninger
Disse kan forekomme hos flere enn 1 av 10 brukere:
Øyet
 • Lett rødhet (opptil 29 % av pasientene)
Vanlige bivirkninger
Disse kan forekomme hos 1 til 9 av 100 brukere:
Øyet
 • Små sprekker i hornhinnen med eller uten betennelse
 • Irritasjon
 • Kløende øyne
 • Lengre øyevipper
 • Irritasjon når øynene dryppes
 • Øyesmerte
Huden
 • Røde og kløende øyelokk
 • Mørkere hudfarge rundt øynene
 • Hårvekst rundt øynene
Mindre vanlige bivirkninger
Disse kan forekomme hos 1 til 9 av 1000 brukere
Øyet
 • Mørkere irisfarge
 • Trette øyne
 • Hevelse på overflaten av øynene
 • Sløret syn
 • Tap av øyevipper
Huden
 • Tørr hud
 • Skorpedannelser på kanten av øyelokkene
 • Hevelse i øyelokkene
 • Kløe
Kroppen
 • Hodepine
 • Kvalmefølelse
Bivirkninger med ukjent frekvens
Øyet
 • Makulaødem (hevelse i netthinnen bak i øyet, noe som kan medføre synsforverring)
 • Mørkfarging av øyelokkene
 • Øyet virker innsunket
 • Tørrhet
 • Øyne som kleber seg igjen
 • En følelse av å ha noe i øyet
 • Hevelse i øyet
 • Økt tåreproduksjon
 • Ubehagsfølelse i øyet
 • Lysømfintlighet
Kroppen
 • Astma
 • Forverring av astma
 • Forverring av lungesykdommen KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom)
 • Kortpustethet
 • Symptomer på allergisk reaksjon (hevelse, rødhet i øyet og hudutslett)
 • Svimmelhet
 • Økt blodtrykk
 • Misfarging av huden (omkring øye)
I tillegg til bivirkningene av LUMIGAN 0,1 mg/ml er følgende bivirkninger observert ved bruk av andre medisiner har en høyere konsentrasjon av bimatoprotost (0,3 mg/ml):
 • Brennende øyne
 • En allergisk reaksjon i øyet
 • Betennelse i øyelokket
 • Vanskeligheter med å se klart
 • Svekket syn
 • Hevelse i det gjennomsiktige laget som dekker øyet
 • Tårer
 • Mørkere øyevipper
 • Blødning i netthinnen
 • Betennelse i øyet
 • Cystoid makulaødem (hevelse i netthinnen inni øyet, som fører til nedsatt syn)
 • Rykninger i øyelokket
 • Øyelokket har krympet og beveget seg bort fra overflaten av øyet
 • Rødhet i huden rundt øyet
 • Slapphet
 • Økning i blodprøveresultater som viser leverfunksjonen
Andre bivirkninger rapportert med fosfatholdige øyedråper
I svært sjeldne tilfeller har noen pasienter med alvorlige skader på den fremre gjennomsiktige delen av øyet (hornhinnen) utviklet flekker på hornhinnen på grunn av forkalkning under behandlingen.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Lumigan 0,1 mg/ml
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på flaskeetiketten og esken etter Utløpsdato. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Flasken må kastes fire uker etter at den først ble åpnet, selv om det fortsatt er noen dråper igjen. Dette gjøres for å unngå infeksjon. Ved å notere datoen da du åpnet flasken i det tomme feltet på esken, blir det lettere for deg å huske når flasken skal kastes. Hold beholderen tett lukket for å hindre forurensing av øyedråpene.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av LUMIGAN 0,1 mg/ml
 • Virkestoff er bimatoprost 0,1 mg/ml. 1 ml oppløsning inneholder 0,1 mg bimatoprost.
 • Andre innholdstoffer er benzalkoniumklorid (konserveringsmiddel), natriumklorid, dinatriumhydrogenfosfat-heptahydrat, sitronsyremonohydrat og renset vann. Små mengder saltsyre eller natriumhydroksid kan tilsettes for å opprettholde en normal surhetsgrad (pH-nivå).
Hvordan LUMIGAN 0,1 mg/ml ser ut og innholdet i pakningen
LUMIGAN er en fargeløs, klar øyedråpeløsning i en forpakning som inneholder enten 1 eller 3 plastflasker med skrukork. Hver flaske er omtrent halvfull og inneholder 3 milliliter oppløsning. Dette er nok for 4 ukers bruk. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Allergan Pharmaceuticals Ireland
Castlebar Road
Westport
Co. Mayo
Irland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Danmark/Norge/Suomi/Finland/Sverige
Allergan Norden AB
Tlf/Puh/Tel: +4580884560 (DK)
+47 80 01 04 97 (NO)
+358 800 115 003 (FI)
+46 (0)8 594 100 00 (SE)
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert mars 2019
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

grå stær (katarakt): Katarakt eller grå stær: Navn på en øyesykdom. Grå stær er en vanlig sykdom hos eldre. Ved grå stær blir øyelinsen grumset slik at lyset ikke når fram til netthinnen og man får langsomt en forverret synsskarphet.

hiv (humant immunsviktvirus): Et virus som først og fremst smitter gjennom samleie og blodoverføring. Viruset forårsaker sykdommen aids, og fører til at kroppens immunsystem blir alvorlig svekket. I dag fins det bare medisiner som bremser sykdommen, den kureres ikke.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kronisk obstruktiv lungesykdom (kols): Kronisk obstruktiv lungesykdom/kols er en samlebetegnelse for sykdommer der utpustingen er vedvarende forverret fordi luftpassasjen i bronkiene er hemmet, blant annet på grunn av kronisk betennelse i slimhinnene og redusert elastisitet. Symptomer kan være hoste, økt slimproduksjon og tungpustethet.

makulaødem (maculaødem): Hevelse i makula.