Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Loperamid Mylan 2 mg kapsler

loperamid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Loperamid Mylan er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Loperamid Mylan
 3. Hvordan du bruker Loperamid Mylan
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Loperamid Mylan
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Loperamid Mylan er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at en lege kan ha forskrevet legemidlet til annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Loperamid Mylan er et middel mot diaré som gjør avføringen fastere og reduserer antall nødvendige toalettbesøk.
Loperamid Mylan brukes ved plutselig (akutt) og vedvarende (kronisk) diaré. Loperamid Mylan kan brukes ved diaré hvis deler av mage/tarmpassasjen er fjernet.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Loperamid Mylan
Bruk ikke Loperamid Mylan
 • hvis du er allergisk overfor loperamid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • til barn under 2 år.
 • hvis du har magesmerter og hyppig avføring med blod eller høy feber (over 39ºC).
 • hvis du har en betennelse i tarmen (f.eks. bakteriell enterokolitt, ulcerøs kolitt eller pseudomembranøs kolitt etter behandling med bredspektret antibiotika).
 • hvis du har en lidelse hvor nedsatt tarmbevegelse bør unngås (slik som forstoppelse, alvorlig utvidelse av tykktarmen). Du må umiddelbart slutte å bruke Loperamid Mylan og kontakte lege hvis du får forstoppelse eller oppblåst mage.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Loperamid Mylan.
 • Ikke bruk dette legemidlet til noe annet enn det er beregnet for (se avsnitt 1) og ta aldri mer enn den
  anbefalte dosen (se avsnitt 3). Det er rapportert alvorlige hjerteproblemer (med symptomer som
  inkluderer raske eller uregelmessige hjerteslag) hos pasienter som har tatt for mye loperamid,
  virkestoffet i Loperamid Mylan.
 • Behandling med Loperamid Mylan kan stoppe diaré, men fjerner ikke årsaken til diaréen. Ved langtidsbehandling skal derfor utløsende sykdom undersøkes og behandles.
 • Dersom du har diaré som ikke gir seg i løpet av 2 døgn, bør lege kontaktes.
 • Behandlingen skal avbrytes ved tegn på forstoppelse.
 • Ved diaré tappes væske fra kroppen. Du bør erstatte væsketapet ved å drikke mye.
 • Informer legen dersom du har nedsatt leverfunksjon. Det kan være nødvendig med tett medisinsk oppfølging mens du bruker kapslene.
 • Hvis du har AIDS og magen din blir oppblåst, må du slutte å ta kapslene umiddelbart og kontakte legen din.
Barn
Loperamid Mylan bør ikke brukes av barn under 12 år uten medisinsk undersøkelse og nøye oppfølging.
Andre legemidler og Loperamid Mylan
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Informer legen hvis du bruker eller nylig har brukt noe av følgende legemidler:
 • Legemidler som nedsetter bevegelsen i mage/tarmkanalen (f. eks. antikolinergika). Denne kombinasjonen kan gi for sterk effekt av Loperamid Mylan.
 • Kolestyramin (brukes til behandling av for mye fettstoffer i blodet), da det kan gi nedsatt effekt av Loperamid Mylan.
 • Kinidin (brukes til behandling av unormal hjerterytme og malaria).
 • Ritonavir (brukes til behandling av HIV-infeksjon og AIDS).
 • Itrakonazol eller ketokonazol (brukes til behandling mot sopp).
 • Gemfibrozil (brukes til behandling av høyt kolesterol).
 • Desmopressin (brukes til behandling av bl.a. blødninger og stor urinmengde).
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet:
Det er begrenset erfaring ved bruk under graviditet. Rådfør deg derfor med lege før bruk av Loperamid Mylan dersom du er gravid.
Amming:
Bruk ikke Loperamid Mylan hvis du ammer. Små mengder av legemidlet kan gå over i morsmelken.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Loperamid Mylan kan gjøre at du føler deg trett, døsig eller svimmel. Hvis du opplever dette skal du ikke kjøre bil eller bruke maskiner.
Loperamid Mylan inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Loperamid Mylan
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Tablettene bør svelges hele med væske.
Den anbefalte dosen er:
Ved akutt diaré: Behandlingen starter med 2 kapsler. Vent 2-3 timer før neste dose. Deretter individuell dosering, f. eks. 1 kapsel etter hver løs avføring. Maksimal dose pr. døgn bør ikke overstige 8 kapsler. Hvis avføringen blir hard eller du ikke har avføring i løpet av et døgn skal du slutte med Loperamid Mylan.
Ved kronisk diaré: Behandlingen starter med 2 kapsler. Deretter individuell dosering med 1-8 kapsler pr. døgn. Vedlikeholdsdosen bør være lavest mulig. Det vil ofte være tilstrekkelig med 1-2 kapsler pr. døgn. Lege bør konsulteres for riktig dosering. Maksimal dose pr. døgn bør ikke overstige 8 kapsler.
Forsøksvis ved irritabel tarm-relatert diaré: Behandlingen innledes med 1 kapsel på kveldstid. Doseringen kan senere tilpasses individuelt.
Bruk av Loperamid Mylan hos barn
Loperamid Mylan bør ikke brukes av barn under 12 år uten medisinsk undersøkelse og nøye oppfølging.
Dersom du tar for mye av Loperamid Mylan
Kontakt lege, sykehus eller giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har tatt for mye Loperamid Mylan, må du kontakte lege eller legevakt/sykehus umiddelbart for å få råd om hva du skal gjøre. Symptomer kan være: økt hjertefrekvens, uregelmessige hjerteslag, endringer i hjerteslagene dine (disse symptomene kan ha potensielle alvorlige, livstruende konsekvenser), muskelstivhet, ukoordinerte bevegelser, døsighet, vanskeligheter med å urinere, svak pust, nedsatt bevissthet, koma, søvnighet og unormalt små pupiller. Barn reagerer sterkere på store mengder av Loperamid Mylan enn voksne. Hvis et barn tar for mye, eller har noen av symptomene nevnt ovenfor, må du ringe legevakt umiddelbart. Andre symptomer som kan oppstå i forbindelse med for høy dose er kvalme, magesmerter og forstoppelse.
Dersom du har glemt å ta Loperamid Mylan
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Slutt å ta Loperamid Mylan og kontakt umiddelbart lege eller oppsøk nærmeste legevakt hvis du opplever noe av følgende:
 • Plutselig hevelse i ansikt, lepper eller svelg, kortpustethet, vablete utslett (også kjent som elveblest eller urtikaria), alvorlig irritasjon, rødhet eller blemmer i huden. Dette kan være tegn på en alvorlig allergisk reaksjon.
 • Ekstrem tretthet, koordinasjonsproblemer og bevissthetstap som kan være tegn på for høy dose.
 • Magesmerter, oppblåst mage, forstoppelse og oppkast.
Disse bivirkningene er alvorlige, og det kan hende at du trenger medisinsk behandling.
Andre bivirkninger som kan oppstå med Loperamid Mylan:
Vanlige bivirkninger (forekommer hos 1 til 10 av 100 brukere):
 • hodepine
 • svimmelhet
 • forstoppelse
 • kvalme
 • luft i magen.
Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos 1 til 10 av 1000 brukere):
 • søvnighet
 • smerter eller ubehag i magen
 • munntørrhet
 • oppkast
 • fordøyelsesbesvær
 • utslett
Sjeldne bivirkninger (forekommer hos 1 til 10 av 10 000 brukere):
 • bevisstløshet
 • nedsatt reaksjonsevne
 • nedsatt bevissthetsnivå
 • økt muskelspenning (hypertoni)
 • koordinasjonsproblemer
 • sammentrekning av pupillene i øyet (miosis)
 • problemer med å urinere (urinretensjon)
 • tilstopping av tarmen (ileus)
 • oppsvulmet mage (utspilt buk)
 • forstørret tykktarm (megakolon, inkludert toksisk megakolon)
 • allergiske (overfølsomhets-) reaksjoner
 • kløe i huden (pruritus)
 • smerter i tungen
 • hevelse i ansikt, lepper, tunge eller hals (angiødem)
 • elveblest (urtikaria)
 • alvorlige forandringer i hud og slimhinner (utbrudd med blemmedannelse og løsning av hud)
 • utmattelse
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Loperamid Mylan
Oppbevares i romtemperatur.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter Utl.dato. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Loperamid Mylan
 • Virkestoffet er loperamid.
 • Kapselen inneholder hjelpestoffene laktose, maisstivelse, magnesiumstearat, gelatin, kinolingult (fargestoff E 104), indigotin (fargestoff E 132), erytrosin (fargestoff E 127), jernoksider (fargestoff E 172) og titandioksid (fargestoff E 171).
Hvordan Loperamid Mylan ser ut og innholdet i pakningen
Loperamid Mylan kapsler er mørke grønne/lilla merket LOPERA-MIDE2.
Blisterpakninger: 16, 16×1, 40, 40×1, 100 og 100×1 kapsler.
Plastboks: 250 kapsler.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis være på markedet.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Mylan AB, Box 23033, 104 35 Stockholm, Sverige.
Tlf +46 8 555 227 50
E-post: inform@mylan.se
Tilvirker
Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Dublin 13, Irland.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 14.06.17

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

enterokolitt (tarmkatarr, tynn- og tykktarmsbetennelse): Betennelse både i tynn- og tykktarmen.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

høyt kolesterol: Kolesterol er et fettstoff som er nødvendig for kroppen. Det trengs for at kroppen skal kunne produsere hormoner og vitamin A, samt å bygge opp cellevegger og danne gallesyrer. For mye kolesterol i blodet generelt eller for mye av det “dårlige kolesterolet” (LDL) eller begge deler kan øke risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

malaria: Malaria er en akutt infeksjonssykdom, som skyldes en blodparasitt som overføres ved myggbitt.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

ulcerøs kolitt (kronisk tykktarmbetennelse): Betennelse i tykktarmen og endetarmen. I slimhinnen danner det seg sår. Tarmen tømmer seg ofte, hvilket gir løs avføring med slim og blod.