Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Lopacut 2 mg tabletter, filmdrasjerte

loperamidhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 2 dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Lopacut er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Lopacut
 3. Hvordan du bruker Lopacut
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Lopacut
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Lopacut er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Lopacut inneholder loperamidhydroklorid. Den tilhører en gruppe legemidler som kalles antidiarroikum.
Lopacut brukes:
 • til å lindre symptomene ved plutselig, kortvarig diaré (akutt diaré) hos voksne og ungdommer over 12 år.
Lopacut virker ved at avføringen blir fastere og sjeldnere.
Legen kan forskrive dette legemidlet for andre bruksområder i tillegg.
Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 2 dager.
 
2. Hva du må vite før du bruker Lopacut
Bruk ikke Lopacut
 • dersom du er allergisk overfor loperamid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har blodig avføring eller du har diaré med høy feber.
 • dersom du har betennelse (inflammasjon) i tykktarmen (ulcerøs kolitt eller pseudomembranøs kolitt som følge av antibiotikabehandling).
 • dersom du har tarmkatarr forårsaket av angripende organismer slik som Salmonella, Shigella og Campylobakter.
 • dersom du fra før av har sakte passasje av mat i tarmen, eller hvis du har forstoppelse eller lider av oppsvulmet mage.
 • dersom du har langtidsdiaré (kronisk diaré).
Advarsler og forsiktighetsregler
 • Bruken av Lopacut kan maskere symptomer på akutt forverring av langvarige inflammasjonstilstander i mage og tarm (kroniske inflammatoriske tarmtilstander).
 • Behandling med Lopacut vil lindre symptomer, men ikke kurere årsaken. Den underliggende sykdommen bør derfor undersøkes og behandles før langtidsterapi igangsettes.
 • Dersom akutt diaré ikke går over etter to dager med behandling, bør behandlingen avsluttes og lege kontaktes.
 • Dersom tegn på forstoppelse eller andre tegn på svekket tarmbevegelse oppstår, stopp behandlingen med Lopacut og ta kontakt med lege.
 • Dersom du har leversvikt, bør du kontakte lege før du setter i gang behandling med Lopacut.
 • Ved diaré mister du mye væske. Det er derfor viktig at du erstatter væsketapet ved å drikke mye.
 • Hvis du har AIDS, bør du avslutte behandlingen med Lopacut ved første tegn på oppsvulmet mage.
Barn
Lopacut er ikke anbefalt til barn under 12 år.
Andre legemidler og Lopacut
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Visse legemidler kan påvirke behandlingen med Lopacut eller Lopacut kan påvirke visse legemidler dersom de brukes samtidig. Eksempler på slike legemidler er:
 • kolestyramin (senker kolesterolnivået i serum) kan minske opptaket av Lopacut.
 • kinidin (korrigerer hjerterytme)
 • verapamil (blodtrykkssenkende)
 • ritonavir (mot HIV/AIDS)
 • cyklosporin (et immundempende legemiddel)
 • erytromycin og klaritromycin (antibiotika)
 • itrakonazol og ketokonazol (midler mot sopp)
 • desmopressin (brukt i behandling av diabetes insipidus (manglende evne til å konsentrere urin) og sengevæting)
 • antikolinergika (brukes ved behandling av parkinsons og astma) kan øke effekten av Lopacut ved å senke mage- og tarmtømmingen.
Kontakt lege før du bruker Lopacut hvis du bruker noen av medisinene som er nevnt ovenfor.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er begrenset erfaring med bruk av loperamid under graviditet, du bør derfor konsultere legen din før du bruker Lopacut dersom du er gravid.
Loperamid går over i morsmelk, bruk anbefales derfor ikke under amming. Rådfør deg med lege før du bruker Lopacut mens du ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Tretthet, svimmelhet og døsighet kan forekomme under behandling med Lopacut.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye.
Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
 
3. Hvordan du bruker Lopacut
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apoteket har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Bruk hos voksne og ungdommer over 12 år
Start med 2 tabletter, etterfulgt av 1 tablett etter hver løs avføring, men ikke tidligere enn 2‑3 timer etter startdosen. Maksimal døgndose bør ikke overstige 6 tabletter (12 mg maksimum døgndose) for voksne og 4 tabletter (8 mg maksimum døgndose) for ungdommer. Du bør ikke bruke Lopacut i mer enn 2 dager uten å rådføre deg med lege.
Dersom du tar for mye av Lopacut
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Lopacut
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Avslutt behandlingen med Lopacut og informer legen din umiddelbart dersom du opplever følgende symptomer:
 • Hevelse i ansikt, leppe, tunge eller hals, problemer med å svelge eller å puste (angiødem) og/eller elveblest (også kjent som neslefeber eller urtikaria)
 • Alvorlig irritasjon, rødhet eller blemmer i huden, munn, øyne, kjønnsorganer (blæreutbrudd på huden, inkludert Stevens-Johnsons syndrom, erythema multiforme og toksisk epidermal nekrolyse).
Følgende oversikt dekker bivirkninger rapportert frem til nå gruppert etter frekvens.
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer):
 • forstoppelse
 • oppblåsthet
 • magekrampe og kolikk
 • kvalme
 • svimmelhet
 • hodepine
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer):
 • søvnighet
 • munntørrhet
 • magesmerter
 • mageubehag
 • smerter i øvre del av magen
 • oppkast
 • fordøyelsesproblemer (dyspepsi)
 • utslett
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1 000 personer):
 • tap av bevissthet
 • mangel på kritiske mentale funksjoner og bevissthetsnivå (sløvhet)
 • nedsatt bevissthetsnivå
 • unormal økning i muskelspenning (hypertoni)
 • koordinasjonsproblemer
 • sammentrekking av pupillen i øyet (miosis)
 • problemer med å urinere (urinretensjon)
 • tilstopping av tarmen (ileus)
 • oppsvulmet buk (distensjon i buken)
 • forstørret tykktarm (megakolon inkludert toksisk megakolon)
 • allergiske (overfølsomhets-) reaksjoner
 • elveblest (urtikaria)
 • kløe i huden (pruritus)
 • akutt hevelse av ansikt, lepper, tunge eller hals (angiødem)
 • alvorlige forandringer i hud og slimhinne (utbrudd med blæredannelse)
 • utmattelse
Ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):
 • døsighet
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Lopacut
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på gjennomtrykkspakningen (blister) og esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Bruk ikke dette legemidlet hvis du oppdager at tabletten er skadet eller viser tydelig tegn til forringelse.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Lopacut
Virkestoff er loperamidhydroklorid, 2 mg i hver tablett.
Andre innholdsstoffer er:
Tablettkjerne: mikrokrystallinsk cellulose, pregelatinisert stivelse, krysskarmellosenatrium, kolloidal vannfri silika og magnesiumstearat.
Tablettdrasjering: polydekstrose, hypromellose, titandioksid (E 171) og makrogol.
Hvordan Lopacut ser ut og innholdet i pakningen
Utseende:
Tablettene er hvite, runde og konvekse med logo “6”. Diameter er 8 mm.
Pakningsstørrelse:
8 og 10 filmdrasjerte tabletter i blister (PVC/AI).
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Vitabalans Oy
Varastokatu 8
FI-13500 Hämeenlinna
FINLAND
Tel: +358 (3) 615600
Faks: +358 (2) 6183130
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Lopacut (CZ, DE, DK, EE, FI, HU, LT, LV, NO, PL, SE, SI, SK)
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 11.11.2015

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diabetes insipidus: Diabetes insipidus er en sykdom der en kjertel i hjernen (hypofysen) ikke fungerer normalt. Dette kan bl.a. skyldes en svulst eller en hodeskade. Sykdommen gir sykelig stor urinmengde. Urinvolumet kan bli over 10 ganger større enn vanlig.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

kolikk: Man snakker om kolikk når et spedbarn - daglig eller nesten daglig og ofte på samme tidspunkt av døgnet - gråter utrøstelig i flere timer. Symptomene starter i løpet av barnets første levemåned, og går over av seg selv når barnet er omkring 3 måneder gammelt. Tilstanden kalles derfor også tremåneders-kolikk. Årsaken til kolikk er ukjent.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

ulcerøs kolitt (kronisk tykktarmbetennelse): Betennelse i tykktarmen og endetarmen. I slimhinnen danner det seg sår. Tarmen tømmer seg ofte, hvilket gir løs avføring med slim og blod.