Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Lomir® SRO® 5 mg depotkapsler

isradipin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Lomir SRO er, og hva det brukes mot.
 2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Lomir SRO.
 3. Hvordan du bruker Lomir SRO.
 4. Mulige bivirkninger.
 5. Hvordan du oppbevarer Lomir SRO.
 6. Ytterligere informasjon
 
1. Hva Lomir SRO er, og hva det brukes mot.
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Lomir SRO brukes for å behandle høyt blodtrykk (hypertensjon).
Lomir SRO utvider blodårene (spesielt i hjerte, hjerne og skjelettmuskulatur) og senker dermed blodtrykket hos pasienter med for høyt blodtrykk. Betydelig blodtrykkssenkende effekt oppnås etter 1 ukes behandling, men 3-4 ukers behandling anses nødvendig for å oppnå full effekt.
 
2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Lomir SRO.
Bruk ikke Lomir SRO:
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor isradipin eller et av de andre innholdsstoffene i Lomir SRO eller hvis du tidligere har opplevd overfølsomhetsreaksjoner overfor andre legemidler av samme gruppen.
 • hvis du har enkelte typer alvorlige hjertelidelser (for eksempel ustabil angina, hjerteinfarkt, kardiogent sjokk).
 • hvis du ammer.
Vis forsiktighet ved bruk av Lomir SRO:
 • hvis du har alvorlig hjertelidelse.
 • hvis du har nedsatt nyre- eller leverfunksjon.
 • hvis du har hjerterytmeforstyrrelser (og ikke har pacemaker).
Ved overfølsomhetsreaksjoner bør behandlingen avbrytes.
Bruk av Lomir SRO hos eldre
Individuell dosering anbefales hos eldre.
bruk av Lomir SRO hos barn
Lomir SRO anbefales ikke gitt til barn på grunn av manglende erfaring.
Bruk av andre legemidler sammen med Lomir SRO
Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Effekten av behandlingen kan påvirkes av visse andre legemidler. Dette gjelder for eksempel for hjertemedisiner, legemidler som brukes ved magesår, antiepileptiske midler, enkelte typer antibiotika, medisiner mot HIV/AIDS, enkelte typer orale midler mot soppinfeksjon og for visse legemidler som brukes ved tuberkulose.
Inntak av Lomir SRO sammen med mat og drikke
Du må ikke drikke grapefruktjuice når du bruker Lomir SRO. Det kan øke mengden Lomir SRO i blodet, slik at det kan komme opp i et skadelig nivå.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Det er liten erfaring ved bruk av Lomir SRO under graviditet. Det er mulig at fosteret kan påvirkes. Rådfør deg derfor med lege ved bruk av Lomir SRO under graviditet.
Det er mulig at barn som ammes kan påvirkes. Rådfør deg med lege før bruk av Lomir SRO ved amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Du må ikke kjøre bil, betjene maskiner eller utføre oppgaver som krever oppmerksomhet dersom du opplever bivirkninger som besvimelse, svimmelhet, lavt blodtrykk eller tåkesyn.
Viktig informasjon om noen av innholdsstoffene i Lomir
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Lomir SRO.
Bruk alltid Lomir SRO slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den vanlige startdosen for Lomir SRO depotkapsler er: 1 kapsel (2,5 mg) daglig. Hvis det ikke er oppnådd tilfredsstillende effekt etter 4 ukers behandling, kan dosen økes til 5 mg daglig.
Dersom døgndosen på 5 mg etter nye 4 ukers behandling fortsatt ikke gir tilfredsstillende effekt, anbefales tilleggsbehandling med andre legemidler som senker blodtrykket. Eldre pasienter bør starte med vanlige Lomir tabletter og ikke Lomir SRO depotkapsler. Hos eldre som skal skifte fra tabletter til depotkapsler så vil vanlig startdose være 1 kapsel (2,5 mg) 1 gang daglig. Legen vil tilpasse dosen individuelt.
Hos pasienter med nedsatt leverfunksjon vil legen gi en lavere dose sammenliknet med vanlig dosering. En vanlig startdose vil være 1 kapsel (2,5 mg) 1 gang daglig. Legen vil følge opp disse pasientene nøye.
Depotkapslene skal svelges hele og tas til måltid.
Dersom du tar for mye av Lomir SRO
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye
legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Symptomer: Lavt blodtrykk som ofte kjennetegnes av svimmelhet, tretthet og hjerteklapp.
 
4. Mulige bivirkninger.
Som alle legemidler kan Lomir SRO forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Bivirkningene er vanligvis forbigående og avhengig av dose.
Svært vanlige (hos mer enn 1 av 10 pasienter):
Hodepine, ansiktsrødme, hevelser i armer og ben.
Vanlige (hos mer enn 1 av 100, men færre enn 1 av 10 pasienter): Svimmelhet, rask puls, hjertebank, tungpustethet, mageubehag, utslett, økt utskillelse av urin, tretthet, følelse av utilpasshet.
Mindre vanlige (hos mer enn 1 av 1000, men færre enn 1 av 100 pasienter): Lavt blodtrykk, vektøkning.
Svært sjeldne (hos færre enn 1 av 10.000 pasienter):
Blodbildeforandringer, appetittløshet, depresjon, angst, nervøsitet, nedsatt berøringssans, unormal følelse i huden, søvnighet, synssvekkelse, tåkesyn, forstyrrelser i hjerterytmen, hjerteinfarkt, hjertesvikt, hjertekrampe (angina pectoris), langsom puls, hoste, oppkast, kvalme, vekst av tannkjøtt (gingivahyperplasi), påvirkning av leverfunksjonstester, leverbetennelse (hepatitt), allergisk hudbetennelse, kløe, svetting, alvorlige allergiske reaksjoner, lokalisert væskeansamling under huden (angioødem), lysømfintlighet, leddsmerter, ryggsmerter, muskelkramper, smerter i armer og ben, ereksjonsproblemer, forstørrelse av brystkjertlene hos menn, kraftløshet.
Enkelte pasienter har opplevd noen av følgende bivirkninger:
Slag, besvimelse, forbigående redusert blodtilførsel til hjernen, døsighet, munntørrhet, forstoppelse, diaré, søvnløshet, brystsmerter.
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
 
5. Hvordan du oppbevarer Lomir SRO.
Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares ved høyst 30ºC.
Bruk ikke Lomir SRO etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Ytterligere informasjon
Sammensetning av Lomir SRO 5 mg depotkapsler
 • Virkestoff er isradipin.
 • Hjelpestoffer er: Vannfri kolloidal silika, magnesiumstearat, cetylpalmitat, mikrokrystallinsk cellulose, hypromellose, gelatin, skjellakk. Fargestoffer er jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).
Hvordan lomir sro ser ut og innholdet i pakningen
Hard, avlang, ugjennomsiktig lys gul gelatinkapsel. Det er trykket Sandoz-logo i rødt på øvre del, og LOMIR SRO 5 mg i rødt på nedre del.
Hver pakning inneholder 100 depotkapsler (10 blisterbrett à 10 kapsler).
MT-innehaver
2care4
Tømrervej 9
6710 Esbjerg V
Danmark
Ompakker
2care4
Tømrervej 9
6710 Esbjerg V
Danmark
Tilvirker
Novartis s.r.o Praha Tsjekkia
Lomir® og SRO® er registrerte varemerker som tilhører Novartis AG
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 11-2013

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angina (angina pectoris, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

tungpustethet (dyspné, tung pust): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

utilpasshet (malaise, sykdomsfølelse, uvelhetsfølelse, illebefinnende): En subjektiv følelse av ubehag, svakhet, utmattelse eller en følelse av å være utkjørt som forekommer alene eller sammen med andre symptomer eller sykdommer.