Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Locoid Crelo 0,1% liniment, emulsjon

hydrokortisonbutyrat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Locoid Crelo er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Locoid Crelo
 3. Hvordan du bruker Locoid Crelo
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Locoid Crelo
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Locoid Crelo er og hva det brukes mot
Locoid Crelo er et middels sterkt virkende (gruppe II) kortisonpreparat, som reduserer kløe, hevelse og rødme av huden.
Locoid Crelo brukes til behandling av eksemer samt til psoriasis og fuktige eller væskende hudlidelser over store områder samt i områder med hår.
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
 
2. Hva du må vite før du bruker Locoid Crelo
Bruk ikke Locoid Crelo:
 • dersom du er allergisk overfor hydrokortisonbutyras eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • til behandling av betennelse i huden forårsaket av bakterier, sopp eller virus.
 • ved sårbehandling, spesielt ved blødende sår.
 • til behandling av betennelse eller irritasjon i huden omkring munnen.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Locoid Crelo.
Vis forsiktighet ved bruk av Locoid Crelo:
 • ved behandling av store hudområder, ansikt, øyeregionen, slimhinner samt i hudfolder.
 • ved behandling av barn. Kontakt legen hvis du er i tvil.
Kontakt legen din hvis du opplever tåkesyn eller andre synsforstyrrelser.
Andre legemidler og Locoid Crelo:
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er mulig at fosteret kan påvirkes.
Brystene må ikke smøres rett før amming. Det er lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes.
Locoid Crelo inneholder butylhydroksytoluen, cetostearylalkohol, propylparahydroksybenzoat og butylparahydroksybenzoat
Butylhydroksytoluen kan forårsake lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem), eller irritasjon i øyne og slimhinner.
Cetostearylalkohol kan forårsake lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem).
Propylparahydroksybenzoat och butylparahydroksybenzoat kan forårsake allergiske reaksjoner (mulig først etter en stund).
 
3. Hvordan du bruker Locoid Crelo
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den vanlige dosen er: Locoid Crelo påsmøres de angrepne stedene i et tynt lag 1-2 ganger daglig.
Virkningen av Locoid Crelo kan avta etter en tids bruk, men behandlingen vil være effektiv igjen etter et kort opphold.
Hvis du mener at virkningen av Locoid Crelo er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Ved langvarig behandling av store hudområder under lufttett forbinding økes risikoen for bivirkninger.
Mindre vanlige: Kan skjule betennelse og irritasjon i huden, spredning av betennelse, irritasjon av huden, kviser.
Sjeldne: Tynn hud, utvidelse av de små blodkarene under huden, lyse streker i huden, rødme i huden, pigmentforandringer, små blødninger i huden.
Svært sjeldne: betennelse i huden rundt munnen, rebound-effekt (sykdomssymptomene forverres når behandlingen avsluttes), påvirkning på binyrebarken, som kan gi f.eks. tretthet, svimmelhet eller kvalme.
Frekvens ikke kjent (kan forekomme hos et ukjent antall personer): tåkesyn
Overfølsomhet er observert.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Locoid Crelo
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Skal oppbevares ved høyst 25ºC
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter EXP. Skal brukes innen 8 uker etter at flasken er åpnet. Det kan være nyttig å notere datoen du åpnet flasken på esken.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Locoid Crelo
 • Virkestoff er hydrokortisonbutyrat 1 mg/g.
 • Andre hjelpestoffer er cetostearylalkohol, makrogolcetostearyleter, hvit vaselin, fast parafin, boragoolje, butylhydroksytoluen, propylenglykol, vannfri sitronsyre, vannfri natriumsitrat samt renset vann. Konserveringsmiddel: propylparahydroksybenzoat E 216 samt butylparahydroksybenzoat.
Hvordan Locoid Crelo ser ut og innholdet i pakningen
Locoid Crelo finnes i 30 g og 100 g plastflasker.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
LEO Pharma A/S
Industriparken 55
DK-2750 Ballerup
Danmark
Tilvirker
Temmler Italia S.R.L.
Via delle Industrie 2
20061 Carugate (MI)
Italia
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Representant i Norge
LEO Pharma AS
Tel: +47 22514900
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 03.07.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).