Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Locoid 0,1% liniment, oppløsning

hydrokortisonbutyrat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som på sykdom ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Locoid er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Locoid
 3. Hvordan du bruker Locoid
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Locoid
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Locoid er og hva det brukes mot
Locoid er et middels sterkt virkende (gruppe II) kortisonpreparat, som reduserer kløe, hevelse og rødme av huden.
Locoid brukes til behandling av eksemer samt til psoriasis. Brukes til hudlidelser i områder med hår.
Locoid brukes også ved korttidsbehandling av betennelse i øregangen.
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
 
2. Hva du må vite før du bruker Locoid
Bruk ikke Locoid:
 • dersom du er allergisk overfor hydrokortisonbutyrat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • til behandling av betennelse i huden forårsaket av bakterier, sopp eller virus.
 • ved sårbehandling, spesielt ved blødende sår.
 • til behandling av betennelse eller irritasjon i huden omkring munnen.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du bruker Locoid:
 • ved behandling av store hudområder, ansikt, øyeregionen, slimhinner samt i hudfolder.
 • ved behandling av barn.
Kontakt legen din hvis du opplever tåkesyn eller andre synsforstyrrelser.
Andre legemidler og Locoid
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet og amning
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du er gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er mulig at fosteret kan påvirkes.
Brystene må ikke smøres rett før amming. Det er lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes.
Kjøring og bruk av maskiner
Ikke relevant.
 
3. Hvordan du bruker Locoid
Bruk alltid dette legemidlet slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Den vanlige dosen er:
Locoid påsmøres de angrepne stedene i et tynt lag 1-2 ganger daglig. Ved betennelse i øregangen rengjøres øregangen nøye før 3-4 dråper av Locoid liniment, oppløsning dryppes inn i øregangen 2 ganger daglig i maks. 1 uke.
Virkningen av Locoid kan avta etter en tids bruk, men behandlingen vil være effektiv igjen etter et kort opphold.
Hvis du mener at virkningen av Locoid er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.
Dersom du har glemt å ta Locoid
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Locoid
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Mindre vanlige: Kan skjule betennelse og irritasjon i huden, spredning av betennelse, irritasjon av huden, kviser.
Sjeldne: Tynn hud, utvidelse av de små blodkarene under huden, lyse streker i huden, rødme i huden, pigmentforandringer, små blødninger i huden.
Svært sjeldne: betennelse i huden rundt munnen, rebound-effekt (sykdomssymptomene forverres når behandlingen avsluttes), påvirkning på binyrebarken, som kan gi f.eks. tretthet, svimmelhet eller kvalme.
Frekvens ikke kjent (kan forekomme hos et ukjent antall personer): tåkesyn.
Overfølsomhet er observert.
Ved langvarig behandling av store hudområder under lufttett forbinding økes risikoen for bivirkninger.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Locoid
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Locoid oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter EXP.
Skal brukes innen 8 uker etter at flasken er åpnet. Det kan være nyttig å notere datoen du åpnet flasken på esken.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Locoid
 • Virkestoff er hydrokortisonbutyrat 1 mg/ml
 • Andre innholdsstoffer er isopropanol, glyserol 85%, povidon K90, vannfri sitronsyre, vannfri natriumsitrat samt renset vann.
Hvordan Locoid ser ut og innholdet i pakningen
Pakningsstørrelser: 30 ml, 100 ml og 250 ml plastflaske.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
LEO Pharma A/S
Industriparken 55
DK-2750 Ballerup
Danmark
Tilvirker
Temmler Italia S.R.L.
Via delle Industrie 2
20061 Carugate (MI)
Italia
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen.
LEO Pharma AS
Tel +47 22514900
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 03.07.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).