PAKNINGSVEDLEGG: Informasjon til brukeren

Lithium Chloride Lidco 0,15 mmol/ml injeksjonsvæske, oppløsning

litiumklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Lithium Chloride Lidco er, og hva det brukes mot.
 2. Hva du må vite før du bruker Lithium Chloride Lidco
 3. Hvordan du bruker Lithium Chloride Lidco
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan Lithium Chloride Lidco oppbevares
 6. Ytterligere informasjon
 
1. Hva Lithium Chloride Lidco er, og hva det brukes mot.Hva Lithium Chloride Lidco er
Lithium Chloride Lidco 0,15 mmol/ml injeksjonsvæske, oppløsning er en klar væske bestående av litiumklorid og sterilt vann. Litiumklorid er naturlig forekommende, og finnes normalt i små mengder i drikkevann og i kroppen din.
Hva det brukes mot
Injeksjonsvæsken er til diagnostisk bruk sammen med et hjerteovervåkingsutstyr kalt LiDCO-systemet. Dette utstyret lar legen din måle hjertets minuttvolum – den mengden blod hjertet ditt pumper hvert minutt. Legen trenger denne informasjonen for å kunne forbedre funksjonen til hjertet ditt og blodsirkulasjonen din.
 
2. Hva du må vite før du bruker Lithium Chloride Lidco
Bruk ikke Lithium Chloride Lidco:
 • dersom du er overfølsom (allergisk) overfor litium eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du allerede bruker litium for behandling av andre psykiske lidelser
 • dersom din vekt er mindre enn 40 kg
 • dersom du er gravid i første trimester (første tre månedene)
 • dersom du får muskelavslappende legemidler. Disse legemidlene kan forstyrre målingene til LiDCO-systemet.
Andre legemidler og Lithium Chloride Lidco:
Det er ingen kjente interaksjoner ved bruk av vanlig anbefalte doser med Lithium Chloride Lidco sammen med andre legemidler.
Rådfør deg imidlertid med legen din dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler og naturlegemidler.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Dette legemidlet skal ikke brukes under første trimester (de tre første månedene) av graviditeten.
Lithium Chloride Lidco kan benyttes ved amming.
Rådfør deg med lege eller apotek før bruk av legemidler dersom du er gravid eller ammer.
Kjøring og bruk av maskiner:
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Det er ingen kjente effekter på kjøring eller bruk av maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Lithium Chloride Lidco
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dette legemidlet brukes kun med LiDCO-systemet, og vil kun bli gitt deg på sykehus. Medisinsk personale vil i samråd med legen injisere inn en liten dose Lithium Chloride Lidco i en vene.
Hvordan injeksjonen blir gitt
Når en liten dose har blitt injisert:
 • den blandes med blodet i hjertet ditt.
 • hjertet ditt pumper dette blodet, med litt litiumklorid, ut i arteriene dine.
 • en liten blodprøve tas fra en arterie gjennom en liten slange som allerede er satt inn av andre årsaker (blodtrykksmåling, blodprøvetaking, etc.).
 • denne prøven passerer gjennom LiDCO-føleren som måler mengden av litium til stede i blodet ditt.
 • LiDCO-computeren beregner hvor mye blod hjertet ditt pumper per minutt.
Dose:
Den vanlige dosen er: 0,5 - 2,0 ml oppløsning.
Maksimal enkeltdose er: 2,0 ml oppløsning.
Maksimal kumulativ (total) dose er: 20 ml oppløsning.
For å oppnå eksakte målinger, kan det hende at du trenger mer enn én dose med Lithium Chloride Lidco. Dersom dette gjelder deg, vil det være en pause på minst fem minutter mellom hver dose.
Dersom du tar for mye av Lithium Chloride Lidco
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell.
Dette legemidlet vil kun bli gitt av medisinsk personale godt kvalifisert for bruk av LiDCO-systemet. Det er derfor lite sannsynlig at du vil bli gitt for mye legemiddel.
Dersom du imidlertid viser noen tegn på å ha fått for mye litiumklorid, vil injeksjonen stoppes.
Rådfør deg med lege eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Dosen av litiumklorid brukt til måling av hjertets minuttvolum er svært liten og gir ingen kjente bivirkninger.
Informer imidlertid lege eller sykepleier straks dersom du merker noe som du tror kan være en bivirkning. Husk at fordelene med medisinen din vanligvis er større enn faren for å få skadelige bivirkninger.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan Lithium Chloride Lidco oppbevares
Lithium Chloride Lidco oppbevares på sykehus etter gjeldende instruksjoner:
 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Oppbevares ved høyst 25ºC.
 • Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på bunnen av esken og på ampulleetiketten. (Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden).
 • Oppbevares i originalpakningen.
Dette legemidlet skal brukes kun dersom oppløsningen er fri fra synlige partikler.
Rester av ubrukt oppløsning i ampullen skal kastes umiddelbart. Oppløsning som er trukket opp i en oppbevaringssprøyte kan brukes i 3 timer, deretter skal den kastes.
 
6. Ytterligere informasjon
Lithium Chloride Lidco 0,15 mmol/ml injeksjonsvæske, oppløsning inneholder:
Virkestoff er: litiumklorid.
Hjelpestoff er: vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Lithium Chloride Lidco ser ut og innholdet i pakningen
Det er en klar oppløsning i en glassampulle. Hver ampulle inneholder 10 ml oppløsning. Legemidlet er tilgjengelig i pakninger med 5 ampuller.
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
LiDCO Ltd.
16 Orsman Road
London, N1 5QJ
Storbritannia
Tel.: +44 (0) 20 77 49 15 00
Faks: +44 (0) 20 77 49 15 01
Tilvirker:
Torbay Pharmaceuticals
Torbay and South Devon NHS Foundation Trust
Wilkins Drive
Paignton, TQ4 7FG
Storbritannia
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent: 07.06.2018