Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Lithionit 42 mg (6 mmol) depottabletter

litiumsulfat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Lithionit er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Lithionit
 3. Hvordan du bruker Lithionit
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Lithionit
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Lithionit er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Lithionit inneholder virkestoffet litium og virker forebyggende på både maniske (unormalt oppstemte) og depressive (uttalt nedstemthet) faser hos pasienter med manisk depressiv sykdom (uni- og bipolar). Virkningsmekanismen for litium er ikke klarlagt, men behandlingen fører sannsynligvis til økning av signalsubstanser i nervesystemet.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Lithionit
Bruk ikke Lithionit:
 • dersom du har alvorlige nyreproblemer
 • dersom du har betydelige forstyrrelser i elektrolytt- og væskebalansen
 • dersom du ammer (se avsnitt om Graviditet, amming og fertilitet)
 • dersom du er allergisk overfor litiumsulfat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Rådfør deg med lege før du tar Lithionit hvis noen av punktene ovenfor angår deg.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du bruker Lithionit:
 • hvis du har hjerteproblemer
 • hvis du har milde til moderate nyreproblemer
 • hvis du har forstyrrelser i elektrolytt- og væskebalansen.
 • hvis du er eldre, særlig hvis du behandles med diuretika, ACE-hemmere eller anti-inflammatoriske midler
 • hvis du har sykdomstilstander med feber, svette, brekninger eller diaré
 • hvis du tar antipsykotiske legemidler
 • hvis du har epilepsi, alvorlig patologisk EEG eller andre krampetilstander
 • hvis du har Addisons sykdom eller andre endokrine sykdommer
 • hvis du har myasthenia gravis eller andre nevromuskulære sykdommer
 • hvis du har psoriasis
 • hvis du har hypotyreose
 • hvis du drikker store mengder kaffe og te
 • hvis du spiser saltfri kost
Vær oppmerksom på at endring av kostvaner, med forandring av saltinntak kan innvirke på effekten av behandlingen.
Pasienter med nyreproblemer: Legen skal overvåke litiumnivåene i blodet og justere dosen deretter. Du skal ikke bruke Lithionit hvis du har alvorlig nyresvikt (se avsnitt 2 «Bruk ikke Lithionit»).
Svulster i nyrene: pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon og som har brukt litium i mer enn 10 år kan ha en høyere risiko for å utvikle godartede eller ondartede svulster i nyrene (mikrocyster, onkocytomer og karsinomer i samlesystemet (nyrene)).
Andre legemidler og Lithionit
Effekten av behandlingen kan påvirkes hvis legemidlet tas sammen med visse andre legemidler. Rådfør deg med lege dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler. Lithionit kan påvirke måten enkelte andre legemidler virker på, og enkelte legemidler kan påvirke Lithionit. Hvis du bruker visse legemidler kan legen din av og til trenge å ta noen blodprøver.
Det er spesielt viktig at du informerer legen din hvis du bruker noen av følgende legemidler:
 • Ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAID-er), som ibuprofen, naproksen, diklofenak, celecoksib og etoricoksib (smerte- og betennelsesdempende legemidler).
 • ACE-hemmere, som enalapril og lisinopril (blodtrykkssenkende legemiddel)
 • Tiaziddiuretika, som hydroklortiazid (vanndrivende og blodtrykkssenkende legemiddel)
 • Nevroleptika, som haloperidol og tioridazin (antipsykotisk legemiddel)
 • Antidepressiva, som fluoksetin, fluvoksamin og venlafaksin (legemiddel mot depresjon)
 • Xantinderivat, som teofyllin (legemiddel som utvider luftveiene)
 • Karbamzepin (legemiddel mot epilepsi)
 • Sumatriptan (legemiddel mot migrene)
 • Metronidazol (antimikrobielt legemiddel)
 • Sibutramin (apetittdempende legemiddel)
 • Alfametyldopa (blodtrykkssenkende legemiddel)
 • Curare-lignende depolariserende substanser, som suksametonklorid (muskelavslappende legemiddel)
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Risiko for fosterskadende effekter. Bruk derfor ikke Lithionit under graviditet annet enn når legen har bestemt det.
Det er mulig at barn som ammes påvirkes. Du skal derfor ikke amme barnet ditt hvis du bruker Lithionit.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Det foreligger ingen endelige data som indikerer at litium påvirker evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Forsiktighet anbefales imidlertid i begynnelsen av behandling med Lithionit inntil den individuelle påvirkning er evaluert.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Lithionit
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg. Dosen justeres ut fra blodverdier av litium målt hos legen.
Vanlig dosering ved forebyggende behandling: Initialt 1 tablett morgen og kveld. Etter noen dagers behandling måles blodverdiene av litium, og videre dosering bestemmes av legen ut fra dette.
Vanlig dosering ved behandling av maniske tilstander: Initialt 2 tabletter 4 ganger daglig i noen dager, deretter justering i følge blodverdiresultater.
Depottablettene skal svelges hele. For å unngå bivirkninger i mage/tarm kan det hjelpe å ta Lithionit i forbindelse med måltid.
Dersom du tar for mye av Lithionit
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Bivirkninger ved Lithionitbehandling er doseavhengig. I begynnelsen sees særlig kvalme, løs mage, små håndskjelvinger, økt tørste, økt urinmengde, trøtthet og nedsatt muskelkraft. Disse kan være forbigående. Utover i behandlingen kan man oppleve tørste, ødem, samt økt urinmengde. Bruk eventuelt kalorifattige tørstedrikker. Vektøkning kan skyldes økt væske- eller kaloriinntak. Bivirkninger som tap av appetitt, forvirring, døsighet, hypotyreose, struma, akneproblemer og hyperparatyreoidisme kan også inntreffe. Mindre vanlig bivirkninger er hodepine, svimmelhet, forverring eller utbrudd av psoriasis, nedsatt nyrefunksjon og rytmeforstyrrelser i hjertet. Godartede/ondartede svulster i nyrene (mikrocyster, onkocytomer og karsinomer i samlesystemet (nyrene)) (ved bruk over lang tid), høye kalsiumnivåer i blodet og munntørrhet kan forekomme, men det er ikke mulig å anslå frekvensen ut fra informasjonen som er tilgjengelig.
Enkelte tilfeller av en alvorlig tilstand som kalles malignt nevroleptikasyndrom er rapportert (hovedsakelig i kombinasjon med nevroleptika), og gir ulike symptomer som for eksempel økt kroppstemperatur, hallusinasjoner, plutselige muskelsammentrekninger, svakhetsfølelse, rask hjerterytme og liknende. Det er rapportert om nyresvikt hos et ukjent antall brukere.
Kontakt derfor lege om du skulle oppleve utydelig tale, kraftige skjelvinger, døsighet, sløvhet, muskelsvakhet, vedvarende diaré, kvalme, brekninger, ufrivillige muskelrykninger, ufrivillige øyebevegelser, ukoordinerte bevegelser, forvirring, synsforstyrrelser eller kramper.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Lithionit
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter Utl.dat. eller EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Lithionit
 • Virkestoff er litiumsulfat. Hver tablett inneholder litiumsulfat tilsvarende 42 mg (6 mmol) litium.
 • Andre innholdsstoffer er ammoniummetakrylatkopolymer type B (Eudragit RS 100), hypromellose (Metolose 90SH-100`000SR), magnesiumstearat og vann.
Hvordan Lithionit ser ut og innholdet i pakningen
Lithionit 42 mg depottabletter er hvite, runde depottabletter. Tablettene er pakket i blisterpakninger med 100 tabletter.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
BioPhausia AB
Nybrokajen 7
SE-111 48 Stockholm
Sverige
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert03.07.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

ace-hemmer: (ACE: Angiotensin Converting Enzyme) Legemiddel som brukes til å senke blodtrykket. ACE-hemmere reduserer nivået av angiotensin. Angiotensin er et hormon som trekker sammen kroppens blodårer, og øker dermed motstanden i blodomløpet. Når angiotensinkonsentrasjonen reduseres, øker blodårenes diameter og blodtrykket reduseres.

addisons sykdom: Sykdom som rammer binyrebarken og forverrer funksjonen. Normal produksjon av de viktige hormonene aldosteron og kortisol reduseres, hvilket medfører bl.a. tretthet, lavt blodtrykk, kvalme og svimmelhet. Sykdommen kan behandles ved å tilføre hormonene som legemidler.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

hyperparatyreoidisme (hyperparatyreose): En tilstand der biskjoldkjertlene produserer for mye paratyreoideahormon. Disse hormonene regulerer kalsiumnivået i blodet, og en høy hormonproduksjon fører til høyere kalsiumnivå. Dette kan gi opphav til tretthet, forstoppelse og nervøsitet. Hyperparatyreoidisme kan noen ganger skyldes en svulst i biskjoldkjertlene.

hypotyreose (hypotyreoidisme, lavt stoffskifte): Hypotyreose eller lavt stoffskifte oppstår når skjoldkjertelen produserer for lite thyreoideahormoner som regulerer stoffskiftet i kroppen. Årsaken er vanligvis en sykdom der immunforsvaret angriper skjoldkjertelen. Symptomer skyldes lavere stoffskifte og gir utslag som tretthet, kuldefølelse, forstoppelse og vektøkning. Sykdommen behandles ved å gi thyreoideahormon som legemiddel.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

malignt nevroleptikasyndrom (mns, nevroleptisk malignt syndrom): Samling av alvorlige symptomer (feber, muskelstivhet, autonom ustabilitet) som kan forekomme ved bruk av nevroleptika (antipsykotika). Sjelden og alvorlig tilstand som kan være fatal.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

myasthenia gravis: Alvorlig autoimmun sykdom som gir økt trettbarhet og svakhet i muskulaturen.

nevroleptika (antipsykotikum, antipsykotika, nevroleptikum): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

struma (forstørret skjoldkjertel): Forstørret skjoldkjertel.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.