Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Lisinopril ratiopharm 2,5 mg, tabletter

Lisinopril ratiopharm 5 mg, tabletter

Lisinopril ratiopharm 10 mg, tabletter

Lisinopril ratiopharm 20 mg, tabletter

lisinopril (som dihydrat)

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Lisinopril ratiopharm er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Lisinopril ratiopharm
 3. Hvordan du bruker Lisinopril ratiopharm
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Lisinopril ratiopharm
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Lisinopril ratiopharm er, og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Lisinopril ratiopharm tilhører en gruppe legemidler som kalles ACE-hemmere (Angiotensin Converting Enzym hemmere). Lisinopril ratiopharm virker ved å utvide blodårene noe som fører til at blodtrykket synker og gjør det lettere for hjertet ditt å pumpe blod til alle deler av kroppen din. Legen din har foreskrevet Lisinopril ratiopharm av en av følgende grunner:
 • Blodtrykket ditt er for høyt (hypertensjon).
 • Du har en hjertesykdom kjent som symptomatisk hjertesvikt, der hjertet ikke pumper blodet ditt rundt i kroppen din så godt som det bør.
 • Du har hatt et hjerteinfarkt som kan føre til at hjertet ditt svekkes.
 • Du har nyresykdom i forbindelse med diabetes og høyt blodtrykk.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Lisinopril ratiopharm
Bruk ikke Lisinopril ratiopharm
 • hvis du er allergisk overfor lisinopril eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6) eller overfor andre ACE-hemmere.
 • hvis du tidligere har hatt allergisk reaksjon ved bruk av en ACE-hemmer som førte til hevelser i hender, føtter eller ankler, ansiktet, lepper, tunge og/eller hals med vanskeligheter med å svelge eller pusteproblemer (angioødem).
 • dersom noen du er i direkte slekt med har hatt angioødem (disposisjonene kan følge familien) eller dersom du tidligere har hatt angioødem under andre omstendigheter eller av andre årsaker.
 • dersom du er gravid i tredje måned eller mer. (Det er også best å unngå Lisinopril ratiopharm tidlig i svangerskapet.), se avsnitt om graviditet.
 • dersom du har diabetes eller nedsatt nyrefunksjon, og du får behandling med et legemiddel mot høyt blodtrykk som inneholder aliskiren.
 • dersom du har tatt eller for tiden tar sakubitril/valsartan, et legemiddel som brukes til behandling av en type langvarig (kronisk) hjertesvikt hos voksne, da risikoen for angioødem (akutt oppstått hevelse i huden i et område som f.eks. halsen) er økt.
Rådfør deg med lege dersom du ikke er sikker på om du skal starte med Lisinopril ratiopharm.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Lisinopril ratiopharm
 • dersom du er uttørket på grunn av behandling med diuretika (vanndrivende tabletter), dialyserer med saltfattig diett eller dersom du har hatt sterk og langvarig oppkast eller diaré. Det er mer sannsynlig at du får stort blodtrykksfall (hypotensjon) ved oppstart med tablettene og du kan besvime eller føle deg ør
 • hvis du har fått vite at du har forstørret hjertemuskel eller du har en forsnevring av hjerteklaffene (mitral klaff eller aorta klaff) eller i hovedpulsåren
 • hvis du har lavt blodtrykk
 • dersom du tar kaliumtilskudd eller kaliumholdige salterstatninger
 • dersom du bruker noen av følgende legemidler mot høyt blodtrykk:
  • en angiotensin II-reseptorhemmer (ARB) (også kalt -sartaner, f.eks. valsartan, telmisartan, irbesartan), særlig hvis du har diabetisk nyresykdom
  • aliskiren
Legen din kan utføre regelmessige kontroller av nyrefunksjonen din, blodtrykket og nivået av elektrolytter (f.eks. kalium) i blodet ditt.
Se også informasjon i avsnittet «Bruk ikke Lisinopril ratiopharm».
 • hvis du har nedsatt nyrefunksjon eller forsnevring av blodårene til nyrene
 • hvis du har en transplantert nyre
 • hvis du trenger hemodialyse behandling
 • hvis du har nedsatt leverfunksjon
 • hvis du har diabetes
 • dersom du har visse bindevevssykdommer f. eks. skleroderma, SLE (lupus)
 • dersom du trenger en operasjon og vil bli gitt generell eller spinal anestesi (bedøvelse); fortell det til legen din, tannlegen eller sykehuset.
 • dersom du trenger blod-separasjonsbehandling (LDL-aferese) eller desensibiliseringsbehandling mot allergi (for eksempel bie eller vepsestikk); legen din kan ønske å avbryte Lisinopril ratiopharm behandlingen for å unngå en mulig allergisk reaksjon.
 • dersom du tar litium til å behandle mani eller depresjon.
 • hvis du tar noen av følgende legemidler, kan det være økt risiko for angioødem:
  • racekadotril, et legemiddel til behandling av diaré
  • legemidler som brukes for å forhindre avstøtning av transplanterte organer og mot kreft (f.eks. temsirolimus, sirolimus, everolimus)
  • vildagliptin, et legemiddel til behandling av diabetes
 • Du må informere lege dersom du tror du er (eller om du tror du kan komme til å bli gravid) Lisinopril ratiopharm er ikke anbefalt tidlig i svangerskapet og må ikke benyttes når du er mer enn 3 måneder gravid, ettersom det kan føre til alvorlige skader på barnet dersom det blir brukt på dette stadiet av svangerskapet (se avsnitt om graviditet).
Mens du tar Lisinopril ratiopharm
Dersom du utvikler noen av følgende symptomer bør du informere legen din umiddelbart:
 • Du føler deg svimmel etter den første dosen. Noen få personer reagerer på sin første dose eller når dosen deres økes ved å føle seg svimmel, svak, besvimer og blir syk.
 • Plutselig hevelse i leppene og ansiktet, nakken, muligens også hender og føtter, vansker med å svelge, elveblest og pustevanskeligheter, eller hvesing eller heshet. Denne tilstanden kalles angioødem. Dette kan forekomme når som helst under behandlingen. ACE-hemmere gir en høyere forekomst av angioødem hos pasienter med afrikansk opprinnelse enn hos dem uten afrikansk opprinnelse.
 • Feber, sår hals eller munnsår (dette kan være symptomer på infeksjoner forårsaket av redusert antall hvite blodlegemer).
 • Gulfarging i huden og i det hvite i øynene (gulsott) som kan være tegn på leversykdom.
I begynnelsen av behandlingen og/eller ved dosejustering kan det være nødvendig med hyppigere medisinske kontroller. Du bør ikke droppe disse besøkene selv om du føler deg bra. Legen din vil bestemme hvor ofte du skal til kontroller.
Barn og ungdom
Gi ikke Lisinopril ratiopharm til barn under 6 år eller til noen barn med alvorlige nyreproblemer. Det er begrensede data på effekt og sikkerhet hos hypertensive barn under 6 år, men det er ingen data på andre indikasjoner.
Andre legemidler og Lisinopril ratiopharm
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette inkluderer også urtemidler, produkter fra helsekost butikker eller kosttilskudd som du har kjøpt selv. Dette gjelder også legemidler tatt/brukt for en tid siden. Noen legemidler kan påvirke effekten til andre medisiner.
Fortell det til legen din dersom du tar følgende legemidler:
 • Diuretika (vanndrivende tabletter, inkludert kaliumsparende)
 • Antihypertensiva (andre blodtrykkssenkende midler)
 • Nitroglyserin og andre nitrater (midler til behandling av bl.a. angina pectoris (hjertekrampe))
 • Acetylsalisylsyre (aspirin i høye doser, mer enn 3 g pr dag) eller andre ikke-steroide betennelsesdempende legemidler (NSAID-typen) slik som indometacin (legemiddel til å behandle ledd- og muskelsmerter)
 • Litium (mot manisk depressiv sykdom)
 • Antipsykotika, trisykliske antidepressiva (legemidler til behandling av psykiske lidelser) eller barbiturater.
 • Kaliumtilskudd (inkludert salterstatninger), kaliumsparende diuretika og andre legemidler som kan øke mengde kalium i blodet ditt (f.eks. trimetoprim og trimetoprim/sulfametoksazol mot infeksjoner forårsaket av bakterier, ciklosporin, et immunsupprimerende legemiddel for å forhindre avstøtning av transplanterte organer og heparin, et blodfortynnende legemiddel som forebygger blodpropp).
 • Orale antidiabetika (tabletter til å senke blodsukkeret) eller insulin (legemiddel til å behandle diabetes).
 • Sympatomimetika (legemidler som stimulerer deler av nervesystemet), slik som efedrin, pseudoefedrin og salbutamol, som kan finnes i visse slimhinneavsvellende medisiner mot host/forkjølelse og astmamedisin.
 • Immunosuppresiva (legemiddel som demper immunforsvaret), allopurinol (mot urinsyregikt) eller prokainamid (for unormal hjerterytme).
 • Gull.
 • Legemidler som oftest brukes for å unngå avstøtning av transplanterte organer (sirolimus, everolimus og andre legemidler som tilhører klassen av mTOR-hemmere). Se avsnittet “Advarsler og forsiktighetsregler”.
Legen din kan endre dosen din og/eller ta andre forholdsregler:
hvis du bruker en angiotensin II-reseptorhemmer (ARB) eller aliskiren (se også informasjon i avsnittene «Bruk ikke Lisinopril ratiopharm» og «Advarsler og forsiktighetsregler»).
Inntak av Lisinopril ratiopharm sammen med mat, drikke og alkohol
Ta ikke kosttilskudd som inneholder kalium eller salterstatninger når du behandles Lisinopril ratiopharm. Kaliumnivået i blodet kan øke for mye.
Bruk ikke store mengder salt (natriumklorid), da salt kan heve blodtrykket og redusere effekten av Lisinopril ratiopharm.
Alkohol kan forsterke effekten av Lisinopril ratiopharm.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Du må informere din lege dersom du tror du er gravid (eller om du tror du kan komme til å bli gravid). Din lege vil vanligvis råde deg til å slutte med Lisinopril ratiopharm før du blir gravid, eller så snart du vet du er gravid, og anbefale deg å bruke et annet legemiddel istedenfor Lisinopril ratiopharm. Lisinopril ratiopharm er ikke anbefalt tidlig i svangerskapet, og må ikke benyttes når du er mer enn 3 måneder gravid, ettersom det kan føre til alvorlige skader på barnet dersom det blir brukt etter graviditetens tredje måned.
Amming
Informer legen din dersom du ammer eller skal begynne å amme. Lisinopril ratiopharm er ikke anbefalt for mødre som ammer, og din lege vil kanskje velge en annen behandling for deg, dersom du ønsker å amme, spesielt hvis barnet er nyfødt eller ble født for tidlig.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Lisinopril ratiopharm antas ikke å påvirke din evne til å kjøre bil eller bruke maskiner. Du bør imidlertid ikke utføre oppgaver som krever spesiell oppmerksomhet inntil du vet hvordan legemidlet påvirker deg.
Dersom du er usikker på om du skal starte med å ta Lisinopril ratiopharm, rådfør deg med legen.
Lisinopril ratiopharm inneholder natrium
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver tablett, og er så godt som “natriumfritt”.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Lisinopril ratiopharm
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Hvor mye skal du ta
Legen din vil fortelle deg hvor mange tabletter du skal ta hver dag. Dosen er individuell og det er viktig at du tar den akkurat som legen din har foreskrevet. Startdosen og vedlikeholdsdosen vil avhenge av din medisinske tilstand og om du tar andre medisiner. Kontakt legen din eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er:
Lisinopril ratiopharm 2,5 mg
Ved høyt blodtrykk
Vanlig anbefalt startdose er 4 Lisinopril ratiopharm 2,5 mg tabletter (10 mg lisinopril) en gang daglig. Vanlig vedlikeholdsdose er 8 Lisinopril ratiopharm 2,5 mg tabletter (20 mg lisinopril) en gang daglig.
Barn og ungdom (6-16 år) med høyt blodtrykk.
Den vanlige anbefalte startdosen er 1 Lisinopril ratiopharm 2,5 mg tablett (2,5 mg lisinopril) en gang daglig for pasienter fra 20 til 50 kg, og 2 Lisinopril ratiopharm 2,5 mg tabletter (5 mg lisinopril) en gang daglig for pasienter over 50 kg. Legen din kan justere dosen individuelt til maksimum 20 mg daglig for pasienter som veier fra 20 til 50 kg og 40 mg daglig til pasienter som veier mer enn 50 kg.
Hos barn med nedsatt nyrefunksjon kan det være at legen din foreskriver en lavere startdose eller økt doseringsintervall.
Ved symptomatisk hjertesvikt
Vanlig anbefalt startdose er 1 Lisinopril ratiopharm 2,5 mg tablett (2,5 mg lisinopril) en gang daglig. Vanlig vedlikeholdsdose er 2 til 7 Lisinopril ratiopharm 2,5 mg tabletter (5 til 35 mg lisinopril) en gang daglig.
Etter hjerteinfarkt
Vanlig anbefalt startdose er 2 Lisinopril ratiopharm 2,5 mg tabletter (5 mg lisinopril) en gang daglig på dag 1 og 2 og deretter 4 Lisinopril ratiopharm 2,5 mg tabletter (10 mg lisinopril) en gang daglig.
For problemer relatert til diabetes
Vanlig dose er enten 4 eller 8 Lisinopril ratiopharm 2,5 mg tabletter (10 mg eller 20 mg lisinopril) en gang daglig.
Nyreproblemer
Legen din kan foreskrive en lavere dose.
Lisinopril ratiopharm 5 mg
Ved høyt blodtrykk
Vanlig anbefalt startdose er 2 Lisinopril ratiopharm 5 mg tabletter (10 mg lisinopril) en gang daglig. Vanlig vedlikeholdsdose er 4 Lisinopril ratiopharm 5 mg tabletter (20 mg lisinopril) en gang daglig.
Barn og ungdom (6-16 år) med høyt blodtrykk.
Den vanlige anbefalte startdosen er 1/2 Lisinopril ratiopharm 5 mg tablett (2,5 mg lisinopril) en gang daglig for pasienter fra 20 til 50 kg, og 1 Lisinopril ratiopharm 5 mg tabletter (5 mg lisinopril) en gang daglig for pasienter over 50 kg. Legen din kan justere dosen individuelt til maksimum 20 mg daglig for pasienter som veier fra 20 til 50 kg og 40 mg daglig hos pasienter som veier mer enn 50 kg.
Hos barn med nedsatt nyrefunksjon kan det være at legen din foreskriver en lavere startdose eller økt doseringsintervall.
Ved symptomatisk hjertesvikt
Vanlig anbefalt startdose er 1/2 Lisinopril ratiopharm 5 mg tablett (2,5 mg lisinopril) en gang daglig. Vanlig vedlikeholdsdose er 1 til 7 Lisinopril ratiopharm 5 mg tabletter (5 til 35 mg lisinopril) en gang daglig.
Etter hjerteinfarkt
Vanlig anbefalt startdose er 1 Lisinopril ratiopharm 5 mg tabletter (5 mg lisinopril) en gang daglig på dag 1 og 2 og deretter 2 Lisinopril ratiopharm 5 mg tabletter (10 mg lisinopril) en gang daglig.
For problemer relatert til diabetes
Vanlig dose er enten 2 eller 4 Lisinopril ratiopharm 5 mg tabletter (10 mg eller 20 mg lisinopril) en gang daglig.
Nyreproblemer
Legen din kan foreskrive en lavere dose.
Lisinopril ratiopharm 10 mg
Ved høyt blodtrykk
Vanlig anbefalt startdose er 1 Lisinopril ratiopharm 10 mg tablett (10 mg lisinopril) en gang daglig. Vanlig vedlikeholdsdose er 2 Lisinopril ratiopharm 10 mg tabletter (20 mg lisinopril) en gang daglig.
Barn og ungdom (6-16 år) med høyt blodtrykk.
Den vanlige anbefalte startdosen er 2,5 mg lisinopril for pasienter fra 20 til 50 kg (for denne dosen finnes det formuleringer med mer egnet innhold av virkestoffet) og 1/2 Lisinopril ratiopharm 10 mg tabletter (5 mg lisinopril) for pasienter over 50 kg. Legen din kan justere dosen individuelt til maksimum 20 mg daglig for pasienter som veier fra 20 til 50 kg og 40 mg daglig for pasienter som veier mer enn 50 kg.
Hos barn med nedsatt nyrefunksjon kan det være at legen din foreskriver en lavere startdose eller økt doseringsintervall.
Ved symptomatisk hjertesvikt
Vanlig anbefalt startdose er 2,5 mg en gang daglig. For denne dosen finnes det formuleringer med mer egnet innhold av virkestoffet. Vanlig vedlikeholdsdose er 1/2 til 31/2 Lisinopril ratiopharm 10 mg tabletter (5 til 35 mg lisinopril) en gang daglig.
Etter hjerteinfarkt
Vanlig anbefalt startdose er 1/2 Lisinopril ratiopharm 10 mg tablett (5 mg lisinopril) en gang daglig på dag 1 og 2 og deretter 1 Lisinopril ratiopharm 10 mg tablett (10 mg lisinopril) en gang daglig.
For problemer relatert til diabetes
Vanlig dose er enten 1 eller 2 Lisinopril ratiopharm10 mg tabletter (10 mg eller 20 mg lisinopril) en gang daglig.
Nyreproblemer
Legen din kan foreskrive en lavere dose.
Lisinopril ratiopharm 20 mg
Ved høyt blodtrykk
Vanlig anbefalt startdose er 1/2 Lisinopril ratiopharm 20 mg tablett (10 mg lisinopril) en gang daglig. Vanlig vedlikeholdsdose er 1 Lisinopril ratiopharm 10 mg tablett (20 mg lisinopril) en gang daglig.
Barn og ungdom (6-16 år) med høyt blodtrykk.
Den vanlige anbefalte startdosen er 2,5 mg lisinopril en gang daglig for pasienter fra 20 til 50 kg og 5 mg lisinopril en gang daglig for pasienter som veier mer enn 50 kg en gang daglig. For disse dosene finnes det formuleringer med mer egnet innhold av virkestoffet. Legen din kan justere individuelt til maksimum 20 mg daglig for pasienter som veier fra 20 til 50 kg og 40 mg daglig hos pasienter som veier mer enn 50 kg.
Hos barn med nedsatt nyrefunksjon kan det være at legen din foreskriver en lavere startdose eller økt doseringsintervall.
Ved symptomatisk hjertesvikt
Vanlig anbefalt startdose er 2,5 mg en gang daglig. Vanlig vedlikeholdsdose er 5 til 35 mg lisinopril en gang daglig. For disse dosene finnes det formuleringer med mer egnet innhold av virkestoffet.
Etter hjerteinfarkt
Vanlig anbefalt startdose er 5 mg lisinopril en gang daglig på dag 1 og 2 og deretter 1/2 Lisinopril ratiopharm 20 mg tablett (10 mg lisinopril) en gang daglig. For denne dosen finnes det formuleringer med mer egnet innhold av virkestoffet.
For problemer relatert til diabetes
Vanlig dose er enten 1/2 eller 1 Lisinopril ratiopharm20 mg tabletter (10 mg eller 20 mg lisinopril) en gang daglig.
Nyreproblemer
Legen din kan foreskrive en lavere dose.
Hvordan du skal ta Lisinopril ratiopharm
Tabletten svelges med et glass vann. Prøv å ta tablettene til samme tid hver dag. Det spiller ingen rolle om du tar Lisinopril ratiopharm før eller etter mat.
Husk at den første dosen med Lisinopril ratiopharm kan gi et større blodtrykksfall enn det du vil få ved fortsatt behandling. Du kan merke dette som svimmelhet eller ørhet og det kan hjelpe og legge seg ned. Dersom du er bekymret snakk med legen så snart som mulig.
Snakk med legen eller apotek så snart som mulig dersom du har inntrykk av at effekten av Lisinopril ratiopharm er for sterk eller for svak.
Dersom du tar for mye av Lisinopril ratiopharm
Kontakt lege eller nærmeste sykehus umiddelbart hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00). En overdose kan forårsake svært lavt blodtrykk, noe som kan føre til ørhet og svimmelhet. Symptomer kan også inkludere kortpustethet, rask eller langsom puls, hjertebank, angst eller hoste.
Dersom du har glemt å ta Lisinopril ratiopharm
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt tablett/dose. Bare fortsett med vanlig doseregime.
Dersom du avbryter behandling med Lisinopril ratiopharm
Ikke avbryt behandlingen dersom du føler deg bra med mindre legen din har sagt det,
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Følgende frekvenser er brukt i vurderingen av bivirkninger:

Svært vanlige

Kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer

Vanlige

Kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer

Mindre vanlige

Kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer

Sjeldne

Kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer

Svært sjeldne

Kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer

Ikke kjent

Frekvens kan ikke anslås utifra tilgjengelige data

Viktige bivirkninger eller symptomer som kan forekomme og tiltak dersom du påvirkes
Du må slutte å bruke Lisinopril ratiopharm og oppsøke legen din umiddelbart hvis du merker symptomer på angioødem, slik som:
 • hevelser i ansikt, tunge eller svelg
 • problemer med å svelge
 • elveblest og pustevanskeligheter.
Lisinopril ratiopharm kan forårsake en reduksjon i antall hvite blodlegemer og din motstand mot infeksjoner kan bli nedsatt. Dersom du merker en infeksjon med symptomer slik som feber og alvorlig nedsatt almenntilstand, eller feber med symptomer på lokal infeksjon slik som sår hals/svelg/munn eller problemer med urinveiene må du oppsøke lege umiddelbart. En blodprøve vil bli tatt for å kontrollere mulig reduksjon av hvite blodlegemer (agranulocytose). Det er viktig å informere legen om dine medisiner.
Andre mulige bivirkningerVanlige
Hodepine.
Svimmelhet eller ørhet spesielt når man reiser seg fort opp.
Diaré.
Tørr og vedvarende hoste.
Oppkast.
Nedsatt nyrefunksjon.
Mindre vanlige
Humørforandringer.
Hjerteinfarkt eller slag.
Hjertebank.
Forandring av hudfarge (blek eller blå etterfulgt av rødhet) og/eller følelse av nummenhet eller prikking i fingre eller tær (Raynauds’s fenomen). Smaksforstyrrelser.
Søvnighet eller søvnvansker, sterke drømmer.
Rask puls.
Rennende nese.
Kvalme.
Magesmerter og fordøyelsesproblemer.
Hudutslett.
Kløe.
Impotens.
Tretthet.
Følelse av utmattethet.
Økninger i blodurea, serumkreatinin eller leverenzymer.
Høyt kaliumnivå (hyperkalemi).
Et sterkt blodtrykksfall kan forekomme hos pasienter med koronar hjertesykdom eller hos dem med en forsnevring av aorta (aortastenose), nyrearterien (renal arteriestenose) eller hjerteklaffene (mitralklaff stenose), eller hos de pasienter med en økt tykkelse av hjertemuskelen (hypertrofisk kardiomyopati).
Sjeldne
Reduksjon av substansen i de røde blodlegemene som frakter oksygen rundt i kroppen (hemoglobin) og den relative andelen røde blodlegemer i blodet (hematokritt).
Syndrom med upassende sekresjon av antidiuretisk hormon (SIADH).
Forvirring.
Tørr munn.
Angioødem: overfølsomhetsreaksjon med plutselig hevelse i hender, føtter, eller ankler, ansikt, lepper, tunge, og/eller svelg med vansker for å svelge og puste.
Håravfall.
Psoriasis.
Akutt nyresvikt.
Vekst av brystkjertler hos menn.
Økt nivå av bilirubin i serum (gul-orange pigment i gallen).
Lavt natriumnivå (hyponatremi).
Svært sjeldne
Dårlig produksjon av benmarg, redusert antall røde blodlegemer, redusert antall blodplater (trombocytopeni), nedsatt antall hvite blodlegemer (neutropeni, leukopeni), redusert antall hvite blodlegemer (agranulocytose) som gjør at infeksjon blir mer vanlig, betennelse i lymfekjertler, autoimmune sykdommer (kroppen danner antistoffer mot kroppens eget vev).
Lavt blodsukker.
Bihulebetennelse.
Hvesing
Lungebetennelse.
Allergisk reaksjon i tynntarmen (intestinalt angioødem).
Gul hud og/eller øyne (gulsott).
Betennelse i lever eller bukspyttkjertelen.
Alvorlig hudsykdom (symptomer som kan inkludere rødhet, vabler og avskalling), forbigående forstørrelse av lymfeknuter på huden.
Svetting.
Nedsatt urinutskillelse (oligouri) eller ingen urinutskillelse (anuri).
Ikke kjent
Depressive symptomer, besvimelse
Det har også vært rapportert om et symptomkompleks med ett eller flere av følgende symptomer: feber, årebetennelse (vaskulitt), muskelsmerter, leddsmerter i et eller flere ledd (artralgi/artritt), positiv antinukleære antistoffer (ANA), forhøyet senkning (ESR), eosinofili og leukocytose, utslett, lysfølsomhet, andre hudsymptomer.
Bivirkninger som kan forekomme hos barn og ungdom
Sikkerhetsdata fra kliniske studier antyder at lisinopril generelt er veltolerert hos hypertensive pediatriske pasienter, og at sikkerhetsprofilen for barn og ungdom fra 6-16 år er sammenlignbar med den som er sett hos voksne.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Lisinopril ratiopharm
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på blisteren og kartongen etter «Utløpsdato». Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Lisinopril ratiopharm 2,5 mg
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Lisinopril ratiopharm 5 mg/ Lisinopril ratiopharm 10 mg/ Lisinopril ratiopharm 20 mg
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Lisinopril ratiopharm
 • Virkestoff(er) er lisinoprildihydrat.
Lisinopril ratiopharm 2,5mg
Hver tablett inneholder 2,5 mg lisinopril (som dihydrat).
Lisinopril ratiopharm 5 mg
Hver tablett inneholder 5 mg lisinopril (som dihydrat).
Lisinopril ratiopharm 10 mg
Hver tablett inneholder 10 mg lisinopril (som dihydrat).
Lisinopril ratiopharm 20 mg
Hver tablett inneholder 20 mg lisinopril (som dihydrat).
Hjelpestoffer er:
Lisinopril ratiopharm 2,5/5 mg
Mannitol, kalsiumhydrogenfosfatdihydrat, pregelatinisert maisstivelse, krysskarmellosenatrium, magnesiumstearat.
Lisinopril ratiopharm 10/20 mg
Mannitol, kalsiumhydrogenfosfatdihydrat, pregelatinisert maisstivelse, krysskarmellosenatrium, magnesiumstearat, jern(III)oksid, jern (II,III)oksid, jern(III)hydroksid(E172).
Hvordan Lisinopril ratiopharm ser ut og innholdet i pakningen
Lisinopril ratiopharm 2,5 mg
Runde, udrasjerte, bikonvekse, hvite tabletter uten merking.
Lisinopril ratiopharm 5 mg
Runde, udrasjerte, bikonvekse, hvite tabletter med delestrek, uten merking.
Lisinopril ratiopharm 10 mg
Rund, udrasjerte, bikonveks, svakt rosa tabletter med delestrek, uten merking.
Lisinopril ratiopharm 20 mg
Rund, udrasjert, bikonveks, rosa tabletter med delestrek, uten merking.
Lisinopril ratiopharm tabletter kommer i 4 styrker: 2,5 mg, 5 mg, 10 mg og 20 mg.
Lisinopril ratiopharm 2,5 mg
De er tilgjengelig i PVC-aluminium blister pakning med 14, 28, 30, 30×1, 50, 98, 100, 100×1, 400 (10 × 40) tabletter og i flasker med 100, 250 tabletter.
Lisinopril ratiopharm 5 mg
De er tilgjengelig i PVC-aluminium blister pakning med 1, 14, 20, 28, 30, 30×1, 50, 56, 60, 98, 100, 100×1, 400 (10 × 40), 500 tabletter og i flasker med 100, 250 tabletter.
Lisinopril ratiopharm 10 mg
De er tilgjengelig i PVC-aluminium blister pakning med 1, 14, 28, 30, 30×1, 50, 98, 100, 100×1, 400 (10 × 40) tabletter og i flasker med 100, 250 tabletter.
Lisinopril ratiopharm 20 mg
De er tilgjengelig i PVC-aluminium blister pakning med 1, 14, 28, 30, 30×1, 50, 56, 60, 98, 100, 100×1, 400 (10 × 40), 500 tabletter og i flasker med 100, 250 tabletter.
Ikke alle pakningene er pålagt markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
ratiopharm GmbH, Graf-Acro-Strasse 3, D-89709 Ulm, Tyskland
Tilvirker
Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Strasse 3, D-89143 Blaubeuren, Tyskland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Teva Norway AS
Kinoveien 3A
1337 Sandvika
Tlf: 66 77 55 90
info@tevapharm.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 16.10.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

ace-hemmer: (ACE: Angiotensin Converting Enzyme) Legemiddel som brukes til å senke blodtrykket. ACE-hemmere reduserer nivået av angiotensin. Angiotensin er et hormon som trekker sammen kroppens blodårer, og øker dermed motstanden i blodomløpet. Når angiotensinkonsentrasjonen reduseres, øker blodårenes diameter og blodtrykket reduseres.

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anestesi (bedøvelse): Følelsesløshet, dvs. bortfall av sanseinntrykk slik som smertesans.

angina pectoris (angina, hjertekrampe): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angiotensin: Peptidhormon som inngår i renin-angiotensin-aldosteron-systemet. Angiotensin I omdannes til angiotensin II av enzymet ACE (Angiotensin Converting Enzyme). Angiotensin II regulerer utskillelsen av aldosteron i blodet og øker blodtrykket ved å trekke sammen blodårene.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antidiuretisk hormon (adh, vasopressin): Hormon som dannes i hypothalamus. Urinutskillelsen via nyrene reguleres av ADH. Mer ADH skilles ut når kroppen har behov for å spare vann.

antihypertensiv: Senker høyt blodtrykk (hypertensjon).

antipsykotika (antipsykotikum, nevroleptikum, nevroleptika): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

anuri (manglende urinutskillelse): Opphørt eller nesten opphørt urinutskillelse (mindre enn 100 ml/dag). Kan oppstå etter en alvorlig akutt nyreskade eller ved nyresykdom.

artritt (leddbetennelse, betennelse i ledd): Betennelse som gir smerte, stivhet og hevelse i ledd. Samlebetegnelse for en rekke sykdommer, som f.eks. revmatoid artritt, urinsyregikt og psoriasisartritt.

autoimmun: Betyr at kroppens immunsystem reagerer på kroppens egne stoffer eller vev. Dette fører til forskjellige sykdommer, avhengig av hva immunforsvaret reagerer på. Eksempler på autoimmune sykdommer er type 1-diabetes og multippel sklerose (MS).

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

eosinofili: Økt forekomst av en type hvite blodceller som kalles eosinofiler. Tilstanden oppstår ved allergiske reaksjoner og parasittinfeksjoner.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fordøyelsesproblemer (dyspepsi, fordøyelsesbesvær): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

forkjølelse: Virusinfeksjon i nese og svelg. Vanlige symptomer er hoste, snue, nysing, sår hals, hodepine og ev. lett feber.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hemodialyse: Metode som fjerner avfallsstoffer og overskuddsvæske fra kroppen ved hjelp av en dialysemaskin.

hemoglobin: Hemoglobin er det fargestoffet i røde blodceller som gjør blodet rødt. Det har en viktig funksjon i kroppen ved å transportere oksygen til cellene og karbondioksid fra cellene. Ved å måle mengden av hemoglobin i blodet kan ev. blodmangel påvises. Hvis en mann har mindre enn 130 gram pr. ​liter, så har han blodmangel. For kvinner er grensen 120 gram pr. liter.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, myokardreinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hudsykdom (dermatose): Ett samlenavn for alle hudsykdomer.

hyperkalemi (kaliumoverskudd): For høyt kaliumnivå i blodet.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hyponatremi (natriummangel): Tilstand med unormalt lavt natriumnivå i blodet. Skyldes at væskevolumet i blodet er for stort, noe som kan forekomme ved blant annet hjertesvikt. Hyponatremi er en alvorlig tilstand.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

impotens (erektil dysfunksjon, ereksjonssvikt): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

ldl (low density lipoprotein): (LDL: Low Density Lipoprotein) LDL er et protein i blodet som transporterer kolesterol og andre blodfettstoffer. Høye nivåer av LDL kan føre til hjertesykdom.

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

neutropeni (nøytropeni, mangel på nøytrofile granulocytter): Sykelig redusert antall nøytrofile granulocytter i blodet.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

siadh (syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion, uhensiktsmessig sekresjon av antidiuretisk hormon): (SIADH: Syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion) Uhensiktsmessig sekresjon av antidiuretisk hormon: Tilstand der kroppen mister for mye salter og holder tilbake for mye vann via nyrene, pga. vedvarende forhøyet utskillelse av hormonet ADH. Det fins mange årsaker til dette, f.eks. ADH-produserende svulster, skader eller sykdommer i bestemte hjernestrukturer og i lungene, samt enkelte legemidler.

trisyklisk antidepressiv (tca): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.