Pakningsvedlegg: informasjon til brukeren

Lisinopril/Hydroklortiazid Actavis 10 mg/12,5 mg tabletter

Lisinopril/Hydroklortiazid Actavis 20 mg/12,5 mg tabletter

lisinopril

hydroklortiazid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget (se avsnitt 4).
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Lisinopril/Hydroklortiazid Actavis er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Lisinopril/Hydroklortiazid Actavis
 3. Hvordan du bruker Lisinopril/Hydroklortiazid Actavis
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Lisinopril/Hydroklortiazid Actavis
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Lisinopril/Hydroklortiazid Actavis er, og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Legemidlet inneholder to aktive substanser – lisinopril og hydroklortiazid. Substansene reduserer blodtrykket på to forskjellige måter:
Lisinopril er et såkalt angiotensin converting enzyme (ACE)-hemmer som utvider blodårene. Dette gjør det enklere for hjertet å pumpe blod til alle deler av kroppen, og blodtrykket reduseres.
Hydroklortiazid er et diuretikum (vanndrivende middel) som senker blodtrykket ved å øke urinproduksjonen.
Lisinopril/Hydroklortiazid Actavis brukes til behandling av høyt blodtrykk når behandling med bare en av de to substansene, lisinopril eller hydroklortiazid ikke har hatt den ønskede effekten.
 
2. Hva du må vite før du bruker Lisinopril/Hydroklortiazid Actavis
Bruk ikke Lisinopril/Hydroklortiazid Actavis:
 • hvis du er allergisk overfor lisinopril eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6) eller overfor andre ACE-hemmere.
 • hvis du er allergisk overfor hydroklortiazid eller andre medisiner relatert til sulfonamider (spør legen).
 • dersom du har diabetes eller nedsatt nyrefunksjon, og du får behandling med et legemiddel mot høyt blodtrykk som inneholder aliskiren.
 • hvis du er mer enn 3 måneder gravid. Det er også best å unngå Lisinopril/Hydroklortiazid Actavis tidlig i svangerskapet - se avsnitt om graviditet.
 • hvis du under tidligere bruk av ACE-hemmere eller diuretika har vist allergisk reaksjon med hevelse i ansikt, lepper, tunge og/eller svelg med vanskeligheter med å svelge eller trekke pusten som følge (sjelden).
 • hvis du lider av alvorlig nyre- eller leversvikt.
 • hvis du ikke produserer urin (anuri).
 • dersom du har tatt eller for tiden tar sakubitril/valsartan, et legemiddel som brukes til behandling av en type langvarig (kronisk) hjertesvikt hos voksne, da er risikoen for angioødem (akutt oppstått hevelse i huden i et område som f.eks. halsen) økt.
Advarsler og forholdsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Lisinopril/Hydroklortiazid Actavis
 • ved for lavt blodtrykk (det kan merkes som svimmelhet eller følelse av å besvime når du reiser deg opp).
 • hvis du er på saltfattig diett og/eller ved bruk av kaliumsparende vanndrivende midler (diuretika), kaliumtilskudd og/eller kaliumholdige salterstatninger.
 • hvis du har forhøyede kaliumnivåer i blodet (hyperkalemi).
 • hvis du lider av forstyrrelser i væske- og elektrolyttbalansen i blodet (eks. lav kalium og natrium konsentrasjon i blodet).
 • dersom du bruker noen av følgende legemidler mot høyt blodtrykk:
  • en angiotensin II-reseptorhemmer (ARB) (også kalt -sartaner, f.eks. valsartan, telmisartan, irbesartan), særlig hvis du har diabetisk nyresykdom.
  • aliskiren
 • hvis du har brekninger eller diaré.
 • hvis du har visse hjerte-/karsykdommer (eks. iskemisk hjertesykdom eller cerebrovaskulær sykdom; redusert blodforsyning til hjerte og hjerne).
 • hvis du har en hjertesykdom der hjerteklaffene i venstre ventrikkel er innsnevret, eller hvis du har andre tilstander som hindrer blodstrømmen fra venstre ventrikkel.
 • hvis du har en sykdom som forårsaker fortykkelse av hjertemuskelen (hypertrofisk kardiomyopati).
 • hvis du har nedsatt nyrefunksjon, spesielt hvis du også lider av visse karsykdommer eller er under behandling med legemidler som reduserer immunsystemets aktivitet.
 • hvis du er under dialysebehandling.
 • hvis du er nyretransplantert.
 • hvis du skal starte desensibilisering pga allergi f.eks. mot insektgift.
 • hvis du har leversykdom.
 • hvis du er under behandling for diabetes (det kan være behov for å forandre dosen av legemidlet mot sukkersyke).
 • hvis du har hatt urinsyregikt.
 • hvis du har lupus (systemisk lupus erytematose (SLE)).
 • hvis du tidligere har opplevd allergisk reaksjon med hevelse i ansikt, lepper, tunge og/eller svelg med vanskeligheter med å svelge eller trekke pusten som følge. Du bør være oppmerksom på at svarte pasienter har høyere risiko for denne typen reaksjoner på ACE-hemmere.
 • hvis du har vedvarende hoste.
 • hvis du lider av alvorlig akutt mangel på hvite blodceller.
 • hvis du får aferesebehandling for reduksjon av LDL-kolesterol.
 • hvis du behandles med litium (brukes i behandling av visse psykiske lidelser).
 • hvis du har økt kolesterol.
 • hvis du er gravid eller planlegger å bli gravid under behandling med Lisinopril/Hydroklortiazid Actavis.
 • etter første dose kan du oppleve et stort fall i blodtrykket som kan forårsake symptomer som svimmelhet og svakhet.
 • dersom du er under behandling med diuretika, bør denne behandlingen stoppes 2-3 dager før den første Lisinopril/Hydroklortiazid Actavis tabletten tas.
 • før kirurgi og anestesi må du informere legen eller tannlegen din om at du bruker Lisinopril/Hydroklortiazid Actavis.
 • hvis du tar noen av de følgende legemidlene, kan det være økt risiko for angioødem:
  • rasekadotril, et legemiddel til behandling av diaré
  • legemidler som brukes for å forhindre avstøtning av transplanterte organer og mot kreft (f.eks. temsirolimus, sirolimus, everolimus)
  • vildagliptin, et legemiddel til behandling av diabetes
 • dersom du har hatt hudkreft eller hvis du utvikler uventede hudforandringer under behandlingen. Behandling med hydroklortiazid, særlig ved høye doser over en lengre periode, kan øke risikoen for enkelte typer hud- og leppekreft (ikke-melanom hudkreft). Beskytt huden din mot sollys og ultrafiolett (UV)-stråling mens du bruker Lisinopril/Hydroklortiazid Actavis.
Du må fortelle din lege det dersom du tror du er gravid eller kan komme til å bli det. Lisinopril/Hydroklortiazid Actavis er ikke anbefalt tidlig i svangerskapet og må ikke tas hvis du er mer enn tre måneder gravid, da det kan forårsake alvorlige skader på barnet ditt dersom det brukes på dette stadiet i svangerskapet (se avsnittet under graviditet og amming).
Legen din kan utføre regelmessige kontroller av nyrefunksjonen din, blodtrykket og nivået av elektrolytter (f.eks. kalium) i blodet ditt.
Se også informasjon i avsnittet «Bruk ikke Lisinopril/Hydroklortiazid Actavis».
Andre legemidler og Lisinopril/Hydroklortiazid Actavis
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Andre medisiner kan påvirke effekten av Lisinopril/Hydroklortiazid Actavis.
Legen kan endre dosen din og/eller ta andre forholdsregler:
hvis du bruker en angiotensin II-reseptorhemmer (ARB) eller aliskiren (se også informasjon i avsnittene «Bruk ikke Lisinopril/Hydroklortiazid Actavis» og «Advarsler og forsiktighetsregler»).
Vær oppmerksom på at effekten av behandlingen kan påvirkes ved samtidig bruk av følgende legemidler eller kosttilskudd:
 • Andre blodtrykkssenkende midler (f. eks. betablokkere).
 • Dialysebehandling.
 • Kaliumtilskudd (inkludert salterstatninger), kaliumsparende diuretika og andre legemidler som kan øke mengden kalium i blodet ditt (f.eks. trimetoprim og trimetoprim/sulfametoksazol mot infeksjoner forårsaket av bakterier, ciklosporin, et immunsupprimerende legemiddel for å forhindre avstøtning av transplanterte organer og heparin, et blodfortynnende legemiddel som forebygger blodpropp.
 • Litium (brukes til behandling av visse psykiske lidelser).
 • Legemidler mot diabetes.
 • Smertestillende medisiner av typen ikke-steroide anti innflammatoriske midler (NSAIDs) (ibuprofen, indometacin, naproksen og sulindak) og acetylsalicylsyre.
 • Allopurinol (mot urinsyregikt).
 • Enkelte kolesterolsenkende midler (kolestyramin, kolestipol).
 • Digitalisglykosider (til behandling av hjertesvikt).
 • Sotalol (brukt mot arytmi).
 • Enkelte legemidler mot depresjon (trisykliske antidepressiva f.eks.; amitriptylin, klomipramin eller nortriptylin).
 • Antipsykotika.
 • Kalsiumsalter.
 • Enkelte avføringsmidler (stimulerende laksantia f.eks. bisakodyl).
 • Cytostatika (kreftmiddel).
 • Immunosuppressive legemidler (f.eks. ved organtransplantasjon).
 • Sympatomimetika (legemidler som reagerer med deler av nervesystemet og som også brukes mot hjertelidelser).
 • Amfotericin B som injeksjon (soppmiddel).
 • Kortikosteroider (medisiner som brukes ved betennelse).
 • Kortikotropin (som brukes i behandling av svikt i binyrebarken).
 • Karbenoksolon (brukes mot ulceritt og betennelse i spiserør).
 • Enkelte muskelavslappende midler (f. eks. tubokurarinklorid).
 • Anestetika.
 • Medisiner som kan forårsake torsades de pointes (hjertesyndrom med rask puls f.eks antiarrytmika).
 • Prokainamid (medisinsk behandling for hjertearytmier).
 • Gull.
 • Andre hypertensive midler.
 • Legemidler som oftest brukes for å unngå avstøtning av transplanterte organer (sirolimus, everolimus og andre legemidler som tilhører klassen av mTOR-hemmere). Se avsnittet “Advarsler og forholdsregler”.
Rådfør deg med lege eller apotek hvis du har ytterligere spørsmål.
Inntak av Lisinopril Hydroklortiazid Actavis sammen med mat og drikke
Du kan ta lisinopril/hydroklortiazid med mat og drikke.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Du må informere din lege dersom du tror du er gravid (eller om du tror du kan komme til å bli gravid).
Din lege vil vanligvis råde deg til å slutte med Lisinopril/Hydroklortiazid Actavis før du blir gravid, eller så snart du vet du er gravid, og anbefale deg å bruke et annet legemiddel istedenfor Lisinopril/Hydroklortiazid Actavis.
Lisinopril/Hydroklortiazid Actavis er ikke anbefalt under svangerskapet, og må ikke benyttes når du er mer enn 3 måneder gravid, ettersom det kan føre til alvorlige skader på barnet dersom det blir brukt etter gravidtetens tredje måned.
Amming
Informer legen din dersom du ammer eller planlegger å amme. Lisinopril/Hydroklortiazid Actavis er ikke anbefalt for mødre som ammer, og din lege vil kanskje velge en annen behandling for deg, dersom du ønsker å amme, spesielt dersom barnet ditt er nyfødt eller født for tidlig.
Kjøring og bruk av maskiner:
Som for andre blodtrykksenkende legemidler kan dette legemidlet redusere evnen til å kjøre bil eller betjene maskiner, da spesielt i starten av behandlingen eller ved dosejustering, og i kombinasjon med alkohol. Disse effektene vil være avhengig av din individuelle tilbøyelighet for å få slike reaksjoner.
Påse at du ikke er påvirket før du kjører eller bruker maskiner. Du må også være oppmerksom på at det av og til kan forekomme svimmelhet eller tretthet når du tar denne medisinen.
Lisinopril ratiopharm inneholder natrium
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver tablett, og er så godt som “natriumfritt”.
 
3. Hvordan du bruker Lisinopril/Hydroklortiazid ActavisDosering
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Anbefalt dose er 1 tablett daglig.
Ta tabletten til omtrent samme tid hver dag.
Det er mulig at dosen må reduseres hvis du har nedsatt nyrefunksjon.
Dersom du tar for mye av Lisinopril/Hydroklortiazid Actavis
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemidlet ved et uhell.
Symptomer på overdose kan inkludere: hypotensjon, hyperventilering, raske hjerteslag, svimmelhet, angst, hoste og tørsthetsfølelse.
Dersom du har glemt å ta Lisinopril/Hydroklortiazid Actavis
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryer behandling med Lisinopril/Hydroklortiazid Actavis
Kontakt din lege før du avbryter behandlingen din med Lisinopril/Hydroklortiazid Actavis.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
SLUTT Å TA LISINOPRIL HYDROKLORTIAZID ACTAVIS OG KONTAKT LEGE UMIDDELBART DERSOM DU OPPLEVER FØLGENDE:
 • Hevelse i ansikt, lepper, tunge og/eller svelg med påfølgende problemer med å svelge og puste
 • Hevelse i hender, føtter og/eller ankler
 • Kraftig hudkløe
Følgende bivirkninger har blitt observert og rapportert under behandling med Lisinopril/Hydroklortiazid Actavis
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 pasienter):
Svimmelhet, hodepine, besvimelse, følelse av at en besvimer når man reiser seg grunnet lavt blodtrykk (ortostatiske effekter inkludert ortostatisk hypotensjon), hoste, diaré, oppkast, nedsatt nyrefunksjon
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 pasienter):
Humørsvigninger, depressive symptomer, nummenhet, hender og føtter dovner bort, svimmelhet ved høyder, smaks- og søvnforstyrrelser, blodpropp i hjerte eller hjerne muligens sekundært til for lavt blodtrykk hos høyrisikopasienter, forandring i hjerterytme og forandring til rask hjerterytme, raynaud`s syndrom (smertefulle, numme, kalde og blå fingrer), rennende nese, kvalme, magesmerter, fordøyelsesbesvær, økning i leverenzymer og leverbilirubin, hudutslett, kløe, impotens, tretthet, svakhet, økt innhold av urinstoff og serumkreatinin i blodet, øket innhold av kalium i blodet (kan forekomme som muskelsmerter eller kramper, uregelmessig hjerterytme, unormal trøtthet og svakhet).
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 pasienter):
Forandringer i blodets saltbalanse, lang tids bruk kan føre til forstyrrelser i metabolismen av kroppsvæsker og salt (reduksjon i hemoglobin og hematokrit verdier), mental forstyrrelse, munntørrhet, opphovning av ansikt, ekstremiteter, lepper, tunge, stemmespalten og svelg (hypersensitivitet/angionevrotisk ødem), kløende hudutslett, hårtap, skallethet, psoriasis, nyresvikt, forstørrede bryster hos menn, ubalanse i elektrolyttkonsentrasjonen (hyponatremi), økt frigjøring av antidiuretisk hormon (SIADH).
Svært sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 pasienter):
Benmargssuppresjon, fall i mengden oksygenbærende pigmenter (hemoglobin) i blodet som forårsaker svakhet eller svimmelhet (anemi), reduksjon i blodplater i blodet, reduksjon i hvite blodceller, alvorlig akutt forstyrrelse i neutrofiler (blodceller), hemolytisk anemi, lymfeknutebetennelse, autoimmun sykdom, lavt blodsukker, forsnevring av luftveiene eks. astma, betennelse av sinus, allergisk lungebetennelse, pusteproblemer inkludert lungebetennelse, betennelse i bukspyttkjertelen, leversykdom og leversvikt, en tilstand hvor det oppstår hevelse rundt magen, gulsott (leversykdom som forårsaker gulfarge i hud og det hvite i øynene), svette, alvorlig hudblemmesykdom, celle eller vevsdød eller løsning av hud, alvorlig form av rødming (Stevens-Johnsons syndrom), hudutslett, innflammatorisk respons (kutan pseudolymfom), unormal lav utskillelse av urin / ingen produksjon av urin.
Ukjent frekvens
Betennelse i spyttkjertlene, hud- og leppekreft (ikke-melanom hudkreft), rastløshet, respiratorisk stress (inkludert lungeødem og lungebetennelse), irritasjon i mage/tarm, kutan lupus erythematosus-like reaksjoner, reaktivering av kutan lupus erythematosus, rødming, nedsatte kloridnivåer i blodet, som fører til nedsatt syrenivå i blodet, nedsatte magnesiumnivåer i blodet, sukker i urinen, høyt blodsukker, økning i kolesterol og triglycerider, for høye urinsyrenivåer (hyperurikemi) i blodet (f.eks. urinsyregikt), ubalanse i elektrolyttkonsentrasjonen (hypokalemi), forstoppelse, muskelkramper, muskelsvakhet, tap av apetitt, ørhet, midlertidig sløret syn, gult syn, fotosensitivitetsreaksjoner, feber, svakhet, betennelse i nyrene, allergisk reaksjon (anafylaktiske reaksjoner), betennelse i blodårene.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Lisinopril/Hydroklortiazid Actavis
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Lisinopril/Hydroklortiazid Actavis:
 • Virkestoffer er: Lisinoprildihydrat tilsvarende lisinopril 10 mg eller 20 mg og hydroklortiazid 12,5 mg.
 • Hjelpestoffer er: Mannitol, kalsiumhydrogenfosfatdihydrat, pregelatinisert maisstivelse, krosskarmellosenatrium, magnesiumstearat.
 • Lisinopril/Hydroklortiazid Actavis 10 mg/12,5 mg inneholder også jernoksid (E 172).
Hvordan Lisinopril/Hydroklortiazid ser ut og innholdet i pakningen
10 mg/12,5 mg tablettene er runde, bikonvekse, ferskenfargede med LH merket på den ene siden.
20 mg/12,5 mg tablettene er runde, bikonvekse, hvite med delestrek og LH merket på den ene siden.
Følgende pakningsstørrelser finnes:
Blisterpakninger: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 200, 400 og 500 tabletter.
Endose: 50×1 tabletter.
Tablettbeholder: 10, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 98, 100, 200, 400 og 500 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser er pålagt markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Actavis Group PTC ehf.
Reykjavikurvegi 76-78, IS-220 Hafnarfjordur, Island
Tilvirkere
Actavis hf.
Reykjavikurvegur 78, IS-220 Hafnarfjordur, Island
Actavis Ltd.
BLB016 Bulebel Industrial Estate, Zejtun ZTN 3000, Malta
Actavis UK, Limited
Barnstaple, EX32 8NS, Storbritannia
Balkanpharma-Dupnitza AD
3 Samokovsko Schosse Str. Dupnitza 2600, Bulgaria
For ytterligere informasjon kontakt
Teva Norway AS
Kinoveien 3A
1337 Sandvika
Tlf: 66 77 55 90
info@tevapharm.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 16.10.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

ace-hemmer: (ACE: Angiotensin Converting Enzyme) Legemiddel som brukes til å senke blodtrykket. ACE-hemmere reduserer nivået av angiotensin. Angiotensin er et hormon som trekker sammen kroppens blodårer, og øker dermed motstanden i blodomløpet. Når angiotensinkonsentrasjonen reduseres, øker blodårenes diameter og blodtrykket reduseres.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

anestesi (bedøvelse): Følelsesløshet, dvs. bortfall av sanseinntrykk slik som smertesans.

angionevrotisk ødem (angioødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

angiotensin: Peptidhormon som inngår i renin-angiotensin-aldosteron-systemet. Angiotensin I omdannes til angiotensin II av enzymet ACE (Angiotensin Converting Enzyme). Angiotensin II regulerer utskillelsen av aldosteron i blodet og øker blodtrykket ved å trekke sammen blodårene.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antidiuretisk hormon (adh, vasopressin): Hormon som dannes i hypothalamus. Urinutskillelsen via nyrene reguleres av ADH. Mer ADH skilles ut når kroppen har behov for å spare vann.

antipsykotika (antipsykotikum, nevroleptikum, nevroleptika): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

anuri (manglende urinutskillelse): Opphørt eller nesten opphørt urinutskillelse (mindre enn 100 ml/dag). Kan oppstå etter en alvorlig akutt nyreskade eller ved nyresykdom.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

autoimmun: Betyr at kroppens immunsystem reagerer på kroppens egne stoffer eller vev. Dette fører til forskjellige sykdommer, avhengig av hva immunforsvaret reagerer på. Eksempler på autoimmune sykdommer er type 1-diabetes og multippel sklerose (MS).

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

gult syn (xantopsi): En synsforstyrrelse hvor alle objekter i visuelle omgivelser sees som gult.

hemoglobin: Hemoglobin er det fargestoffet i røde blodceller som gjør blodet rødt. Det har en viktig funksjon i kroppen ved å transportere oksygen til cellene og karbondioksid fra cellene. Ved å måle mengden av hemoglobin i blodet kan ev. blodmangel påvises. Hvis en mann har mindre enn 130 gram pr. ​liter, så har han blodmangel. For kvinner er grensen 120 gram pr. liter.

hemolytisk anemi: Blodsykdom forårsaket av at røde blodlegemer brytes ned raskere enn normalt. Det mest åpenbare symptomet er tretthet, men kan også gi blekhet.

hyperkalemi (kaliumoverskudd): For høyt kaliumnivå i blodet.

hyponatremi (natriummangel): Tilstand med unormalt lavt natriumnivå i blodet. Skyldes at væskevolumet i blodet er for stort, noe som kan forekomme ved blant annet hjertesvikt. Hyponatremi er en alvorlig tilstand.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

impotens (erektil dysfunksjon, ereksjonssvikt): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kortikotropin (adrenokortikotropt hormon, acth): Hormon som dannes i hypofysens forlapp. Stimulerer dannelse og utskillelse av kortisol i binyrebarken.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

ldl (low density lipoprotein): (LDL: Low Density Lipoprotein) LDL er et protein i blodet som transporterer kolesterol og andre blodfettstoffer. Høye nivåer av LDL kan føre til hjertesykdom.

lh (luteiniserende hormon): Hormon som utskilles av hypofysen og regulerer dannelsen av kjønnshormoner i testiklene og eggstokkene. Hormonet setter blant annet i gang eggløsningen.

lungebetennelse (pneumoni): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

melanom (malignt melanom, føflekkreft): Melanom er en spesiell form for hudkreft som oppstår i hudens pigmentceller (celler med fargestoff). Sykdommen kan også opptre i pigmentcellene i slimhinner, i øyne og i indre organer.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

rødming (flushing): Plutselig varmefølelse, hudrødme

siadh (syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion, uhensiktsmessig sekresjon av antidiuretisk hormon): (SIADH: Syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion) Uhensiktsmessig sekresjon av antidiuretisk hormon: Tilstand der kroppen mister for mye salter og holder tilbake for mye vann via nyrene, pga. vedvarende forhøyet utskillelse av hormonet ADH. Det fins mange årsaker til dette, f.eks. ADH-produserende svulster, skader eller sykdommer i bestemte hjernestrukturer og i lungene, samt enkelte legemidler.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

torsades de pointes: Torsades de pointes er en sjelden form for arytmi der hjertet slår veldig fort. Dette er meget alvorlig og kan behandles med en pacemaker, som da hjelper hjertet til å komme i takt igjen når det slår uregelmessig.

trisyklisk antidepressiv (tca): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.