Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Linezolid Sandoz 600 mg filmdrasjerte tabletter

linezolid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Linezolid Sandoz er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Linezolid Sandoz
 3. Hvordan du bruker Linezolid Sandoz
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Linezolid Sandoz
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Linezolid Sandoz er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Linezolid Sandoz er et antibiotikum av typen oksazolidinoner som virker ved å stoppe veksten av visse typer bakterier som forårsaker infeksjoner.
Linezolid Sandoz brukes til å behandle lungebetennelse og noen kompliserte infeksjoner i eller under huden. Legen din vil avgjøre om Linezolid Sandoz er egnet til å behandle infeksjonen din.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Linezolid Sandoz
Bruk ikke Linezolid Sandoz
 • dersom du er allergisk overfor linezolid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du bruker eller om du i løpet av de siste 2 ukene har tatt legemidler, kjent som monoaminoksidase-hemmere (MAO-hemmere, for eksempel fenelzin, isokarboksazid, selegilin, moklobemid).
  Disse kan brukes for å behandle depresjon eller Parkinsons sykdom.
 • dersom du ammer.
  Dette er fordi legemidlet går over i morsmelk og kan påvirke babyen.
Linezolid Sandoz er muligens ikke egnet for deg dersom du svarer ja på noen av de følgende spørsmålene. I så fall skal du si fra til legen din da han/hun vil måtte sjekke din generelle helsetilstand og blodtrykk før og under behandling, eller muligens bestemme at en annen behandling er bedre for deg.
Spør legen dersom du ikke er sikker på om noe av dette kan gjelde deg.
 • Har du høyt blodtrykk?
 • Har du fått diagnosen overaktiv skjoldbruskkjertel?
 • Har du en svulst i binyrene (feokromocytom) eller karsinoid syndrom (forårsaket av svulster i hormonsystemet med symptomer som diaré, rødme i huden, hvesende pust)?
 • Lider du av manisk depresjon, schizoaffektiv lidelse, mental forvirring eller andre mentale problemer?
 • Tar du noen av følgende legemidler?
  • slimhinneavsvellende legemidler som inneholder pseudoefedrin eller fenylpropanolamin, til bruk ved forkjølelse eller influensa
  • legemidler som brukes til behandling av astma, som salbutamol, terbutalin, fenoterol
  • antidepressiva, kjent som trisykliske antidepressiva eller SSRIer (selektive serotoninreopptakshemmere), for eksempel amitriptylin, cipramil, klomipramin, dosulepin, doksepin, fluoksetin, fluvoksamin, imipramin, lofepramin, paroksetin, sertralin
  • legemidler som brukes til behandling av migrene, som sumatriptan og zolmitriptan
  • legemidler som brukes til behandling av plutselige, alvorlige allergiske reaksjoner, som adrenalin
  • legemidler som øker blodtrykket, som noradrenalin, dopamin og dobutamin
  • legemidler som brukes til behandling av moderate til sterke smerter, slik som petidin
  • legemidler som brukes til behandling av angst/uro, slik som buspiron
  • et antibiotikum som heter rifampicin
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Linezolid Sandoz hvis du:
 • fort får blåmerker og blør lett
 • er anemisk (blodfattig)
 • lett får infeksjoner
 • har hatt kramper/anfall
 • har leverproblemer eller nyreproblemer, spesielt dersom du får dialyse
 • har diaré
Si fra til legen din umiddelbart under behandlingen dersom du opplever
 • problemer med synet, som tåkesyn, endring i fargesynet, problemer med å se detaljer eller dersom synsfeltet snevres inn.
 • Du kan utvikle diaré når du tar antibiotika, også Linezolid Sandoz. Du skal umiddelbart avslutte behandlingen med Linezolid Sandoz og ta kontakt med legen dersom diaréen blir alvorlig, er vedvarende, eller du oppdager at avføringen er blodig eller slimete. I en slik situasjon skal du ikke ta legemidler som hemmer tarmbevegelsene.
 • tilbakevendende kvalme eller oppkast, magesmerter eller raskere åndedrett
Legen din vil ta blodprøver regelmessig for å overvåke antall blodceller mens du tar Linezolid Sandoz.
Legen din vil overvåke synet ditt hvis du bruker Linezolid Sandoz i mer enn 28 dager.
Barn og ungdom
Linezolid Sandoz brukes vanligvis ikke til barn og ungdom (under 18 år).
Andre legemidler og Linezolid Sandoz
Det er en risiko for at Linezolid Sandoz noen ganger kan reagere med andre legemidler og forårsake bivirkninger som endring i blodtrykk, kroppstemperatur eller hjertefrekvens.
Rådfør deg med lege dersom du bruker eller i løpet av de siste 2 ukene har brukt følgende legemidler, da Linezolid Sandoz ikke må tas dersom du allerede tar disse legemidlene eller har tatt dem nylig (se også avsnitt 2 ovenfor, "Bruk ikke Linezolid Sandoz").
 • monoaminoksidase-hemmere (MAO-hemmere, for eksempel fenelzin, isokarboksazid, selegilin, moklobemid).
  Disse kan brukes for å behandle depresjon eller Parkinsons sykdom.
Du skal også si fra til legen din dersom du bruker følgende legemidler. Legen vil muligens gi deg Linezolid Sandoz likevel, men vil sjekke allmenntilstanden din og blodtrykket ditt før og under behandling. I andre tilfeller vil legen avgjøre at en annen behandling vil være bedre for deg.
 • slimhinneavsvellende legemidler som inneholder pseudoefedrin eller fenylpropanolamin, til bruk ved forkjølelse eller influensa
 • noen legemidler som brukes til behandling av astma, som salbutamol, terbutalin, fenoterol
 • visse legemidler mot depresjon kjent som trisykliske antidepressiva eller SSRIer (selektive serotoninreopptakshemmere).
  Det finnes mange av disse, blant annet amitriptylin, cipramil, klomipramin, dosulepin, doksepin, fluoksetin, fluvoksamin, imipramin, lofepramin, paroksetin, sertralin.
 • legemidler som brukes til behandling av migrene, som sumatriptan og zolmitriptan
 • legemidler som brukes til behandling av plutselige, alvorlige allergiske reaksjoner, som adrenalin
 • legemidler som øker blodtrykket, som noradrenalin, dopamin og dobutamin
 • legemidler som brukes til behandling av moderate til sterke smerter, slik som petidin
 • legemidler som brukes til behandling av angst/uro, slik som buspiron
 • legemidler som hindrer dannelse av blodpropper, slik som warfarin
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Inntak av Linezolid Sandoz sammen med mat, drikke og alkohol
 • Unngå å spise for mye modne oster, gjærekstrakter eller fermenterte soyabønneprodukter, f.eks. soyasaus og drikke alkohol, spesielt fatøl og vin. Dette er fordi legemidlet kan reagere med et stoff som heter tyramin som finnes naturlig i noen typer mat og derved kan føre til at du får høyere blodtrykk.
 • Hvis du får en bankende hodepine etter å ha spist eller drukket, skal du kontakte legen din umiddelbart.
Se også avsnitt 3, "Hvordan du bruker Linezolid Sandoz", for ytterligere informasjon.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Effekten av Linezolid Sandoz på gravide kvinner er ukjent. Du skal ikke bruke Linezolid Sandoz under graviditet, med mindre legen anbefaler det.
Du bør ikke amme mens du bruker Linezolid Sandoz fordi det skilles ut i morsmelken og kan påvirke barnet som ammes.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Du kan bli svimmel eller oppleve problemer med synet på grunn av Linezolid Sandoz. Hvis det skjer, skal du ikke kjøre bil eller bruke maskiner. Husk også at din evne til å kjøre bil eller bruke maskiner kan være påvirket dersom du føler deg uvel.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Linezolid SandozVoksne
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen for voksne er én tablett (600 mg linezolid) to ganger daglig (hver 12. time).
En behandlingskur varer vanligvis i 10 til 14 dager, men den kan vare i opptil 28 dager
Sikkerhet og effekt av behandlingen har ikke blitt undersøkt ved behandling som varer i mer enn 28 dager. Legen vil bestemme hvor lenge du skal behandles.
Bruk av Linezolid Sandoz hos barn og ungdom
Linezolid Sandoz brukes vanligvis ikke til barn og ungdom (under 18 år).
Bruksmåte
Svelg tabletten hel med litt vann.
Du kan ta Linezolid Sandoz enten før, under eller etter et måltid.
Dersom du står på nyredialyse, skal du ta Linezolid Sandoz etter dialysen.
Dersom du tar for mye av Linezolid Sandoz
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du kan ha fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Linezolid Sandoz
Du skal ta den glemte tabletten så snart du husker det.
Ta neste tablett 12 timer etter denne og fortsett å ta tablettene dine hver 12. time.
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Linezolid Sandoz
Med mindre legen din ber deg om å avslutte behandlingen, er det viktig at du fortsetter å ta Linezolid Sandoz.
Dersom du avslutter behandlingen med Linezolid Sandoz og dine opprinnelige symptomer dukker opp igjen, skal du si fra til legen eller en farmasøyt umiddelbart.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Si fra til legen din, en sykepleier eller farmasøyt umiddelbart dersom du merker noen av disse bivirkningene under behandling med Linezolid Sandoz:
 • hudreaksjoner som øm, rød hud og flassing (dermatitt), utslett, kløe, eller hevelser, spesielt rundt ansiktet og halsen.
  Dette kan være tegn på allergiske reaksjoner, og det kan være nødvendig at du slutter å ta Linezolid Sandoz.
 • problemer med synet, som tåkesyn, endring i fargesynet, problemer med å se detaljer eller dersom synsfeltet snevres inn.
 • alvorlig diaré som inneholder blod/slim (antibiotikaassosiert kolitt, inkludert pseudomembranøs kolitt), som i svært sjeldne tilfeller kan føre til livstruende komplikasjoner.
 • tilbakevendende kvalme eller oppkast, magesmerter eller raskere åndedrett.
 • kramper eller anfall har vært rapportert med Linezolid Sandoz.
  Du skal si fra til legen dersom du opplever sinne, forvirring, delirium, stivhet, tremor, manglende koordinasjon og kramper når du også tar antidepressive legemidler, kjent som SSRIer (se avsnitt 2).
Nummenhet, prikking eller tåkesyn er rapportert hos pasienter som er behandlet med Linezolid Sandoz i mer enn 28 dager. Hvis du opplever problemer med synet, må du kontakte legen din så fort som mulig.
Andre bivirkninger:
Vanlige: kan forekomme hos opptil 1 av 10 brukere
 • soppinfeksjoner, spesielt i skjeden eller munnen (trøske)
 • hodepine
 • metallsmak i munnen
 • diaré, kvalme og oppkast
 • endringer i noen blodprøveverdier som omfatter funksjonen av lever eller nyrer eller blodsukkernivåer
 • uforklarlige blødninger eller blåmerker, som kan skyldes endring i mengden av visse celler i blodet som kan påvirke levringen av blodet eller føre til anemi (blodmangel)
Mindre vanlige: kan forekomme hos opptil 1 av 100 brukere
 • inflammasjon i skjeden eller genitalområdet hos kvinner
 • endring i antall av visse celler i blodet som kan påvirke kroppens evne til å bekjempe infeksjoner
 • søvnvansker
 • svimmelhet, følelse av prikking eller nummenhet
 • tåkesyn
 • øresus (tinnitus)
 • forhøyet blodtrykk, inflammasjon i venene
 • fordøyelsesbesvær, magesmerter, forstoppelse
 • munntørrhet eller sår munn, hoven, sår eller misfarget tunge
 • hudutslett
 • hyppigere vannlatingstrang
 • feber eller frysninger, verking og smerter
 • tretthetsfølelse, økt tørste
 • betennelse i bukspyttkjertelen
 • økt svetting
 • endring i proteiner, salter eller enzymer i blodet som man måler for å sjekke lever- og nyrefunksjonen
 • redusert antall celler i blodet som bekjemper infeksjoner
Sjeldne: kan forekomme hos opptil 1 av 1000 brukere
 • endringer i hjerterytme (for eksempel økt hjerterytme)
 • transitoriske (forbigående) iskemiske anfall (midlertidig forstyrrelse av blodtilstrømningen til hjernen som gir kortvarige symptomer som synstap, svakhet i armer og ben, utydelig tale og tap av bevissthet)
 • nyresvikt
Hyppighet ikke kjent: hyppigheten kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data
 • serotonergt syndrom (symptomer omfatter høy puls, forvirring, svetting, hallusinasjoner, ufrivillige bevegelser, frysninger og skjelvinger)
 • melkesyreacidose (symptomer omfatter gjentatt kvalme eller oppkast, smerter i mageregionen, raskere åndedrett)
 • alvorlige hudproblemer
 • kramper
 • overfladisk misfarging av tenner, misfargingen kan fjernes ved profesjonell rensing av tennene
 • alopesi (hårtap)
 • hyponatremi (lavt nivå av natrium i blodet)
 • endringer i fargesyn, problemer med å se detaljer eller at synsfeltet blir innsnevret
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Linezolid Sandoz
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og blisterbrettet etter Utl.dato/EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser med hensyn til temperatur.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Linezolid Sandoz
 • Virkestoff er linezolid.
  Hver tablett inneholder 600 mg linezolid.
 • Andre innholdsstoffer er mikrokrystallinsk cellulose (E460), silika (vannfri og kollodial), natriumstivelsesglykolat type A, hydroksypropylcellulose (E463) og magnesiumstearat (E572).
 • Filmdrasjeringen inneholder hypromellose (E464), titandioksid (E171) og makrogol (E1521)
Hvordan Linezolid Sandoz ser ut og innholdet i pakningen
Linezolid Sandoz 600 mg filmdrasjerte tabletter er hvite til off white, bikonvekse, ovale filmdrasjerte tabletter, 18,8 mm lange, 9,9 mm brede og 6,4 mm tykke med "LZ600" preget på den ene siden og umerket på den andre siden.
Linezolid Sandoz 600 mg filmdrasjerte tabletter er tilgjengelige i blisterpakninger som inneholder:
10, 10 (10×1), 20, 28, 30, 50, 60 eller 100 filmdrasjerte tabletter
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark.
Tilvirker
S.C. Sandoz, S.R.L., Str. Livezeni nr. 7A, RO-540472 Targu-Mures, Romania
eller
Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland
eller
Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenia
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 23.07.2014

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

adrenalin: Adrenalin er et såkalt stresshormon som utskilles til blodet ved hardt fysisk arbeid, emosjonelt stress, sinne, og lavt blodsukker. Adrenalin dannes i binyremargen når det sympatiske nervesystemet aktiveres. Adrenalin gjør at hjertets slagfrekvens og kontraksjonskraft øker, blodstrømmen til skjelettmuskulatur og hjerte øker, pusten blir mer intens og bronkiene utvider seg, samtidig som sukker- og fettsyrenivåene i blodet øker. Det betyr også at kroppen gjør seg klar til raskt å flykte. Adrenalin brukes som legemiddel ved hjertestans, alvorlig astma og alvorlige allergiske reaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

alopesi (håravfall, hårtap): Mangel på hår på kroppen der det normalt burde finnes. Vanligste årsake er arvelig disposisjon, men håravfall kan også skyldes f.eks. bakterielle infeksjoner og autoimmune reaksjoner.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

dialyse: Rensing av blod for avfallsstoffer og overflødig væske. Rensingen gjøres ved hjelp av en spesiell maskin, vanligvis på sykehus. Det fins to typer dialyse, hemodialyse; rensing av blod og peritoneal dialyse; rensing av blodet via bukhulen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

feokromocytom: En vanligvis godartet svulst i binyremargen. Svulsten forårsaker overproduksjon av adrenalin og noradrenalin. Dette medfører blant annet økt blodtrykk.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

forkjølelse: Virusinfeksjon i nese og svelg. Vanlige symptomer er hoste, snue, nysing, sår hals, hodepine og ev. lett feber.

hyponatremi (natriummangel): Tilstand med unormalt lavt natriumnivå i blodet. Skyldes at væskevolumet i blodet er for stort, noe som kan forekomme ved blant annet hjertesvikt. Hyponatremi er en alvorlig tilstand.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

influensa: Infeksjon i luftveiene forårsaket av influensavirus. Symptomer er smerter i muskler og ledd, hodepine, vondt i halsen, hoste, snue, kuldegysninger og feber.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

monoaminoksidase (mao): (MAO: monoaminoksidase) Enzym som bryter ned såkalte monoaminer som for eksempel serotonin, dopamin og noradrenalin. Enzymet finnes i to former, A og B. Se også MAOH; monoaminoksidasehemmer.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

s.c. (subkutan, subkutant): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis subkutant.

ssri: (SSRI: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) SSRI er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og tvangslidelser. De hemmer reopptak av signalstoffet serotonin i nerveceller i sentralnervesystemet.

tinnitus (øresus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.

trisyklisk antidepressiv (tca): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.

økt svetting (hyperhidrose, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.