Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Linezolid Orion 600 mg filmdrasjerte tabletter

linezolid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Linezolid Orion er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Linezolid Orion
 3. Hvordan du bruker Linezolid Orion
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Linezolid Orion
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Linezolid Orion er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Linezolid Orion er et antibiotikum av typen oksazolidinoner som virker ved å stoppe veksten av visse typer bakterier som forårsaker infeksjoner. Det brukes til å behandle lungebetennelse og noen infeksjoner i eller under huden. Legen din vil avgjøre om Linezolid Orion er egnet til å behandle infeksjonen din.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Linezolid Orion
Bruk ikke Linezolid Orion:
 • dersom du er allergisk overfor linezolid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du bruker eller om du i løpet av de siste 2 ukene har tatt legemidler kjent som monoaminoksidasehemmere (MAO-hemmere, for eksempel fenelzin, isokarboksazid, selegilin, moklobemid). Disse legemidlene kan brukes for å behandle depresjon eller Parkinsons sykdom.
 • dersom du ammer. Dette er fordi linezolid går over i morsmelk og kan påvirke barnet.
Advarsler og forsiktighetsregler
Linezolid Orion er muligens ikke egnet for deg dersom du svarer ja på noen av de følgende spørsmålene. I så fall skal du si fra til legen din da han/hun vil måtte undersøke almenntilstanden din og blodtrykket ditt før og under behandling, eller kanskje bestemme at en annen behandling er bedre for deg.
Spør legen din dersom du er usikker på om noen av punktene nedenfor gjelder for deg.
 • Har du høyt blodtrykk?
 • Har du fått diagnosen overaktiv skjoldbruskkjertel?
 • Har du en svulst i binyrene (feokromocytom) eller karsinoid syndrom (forårsaket av svulster i hormonsystemet med symptomer som diaré, rødme i huden, hvesende pust)?
 • Er du manisk depressiv, har schizoaffektiv lidelse, mental forvirring eller andre psykiske problemer?
 • Tar du noen av følgende legemidler?
  • legemidler mot tett nese, forkjølelse eller influensa (slimhinneavsvellende legemidler) som inneholder pseudoefedrin eller fenylpropanolamin
  • legemidler som brukes til behandling av astma, som salbutamol, terbutalin, fenoterol
  • legemidler mot depresjon, kjent som trisykliske antidepressiva eller SSRIer (selektive serotoninreopptakshemmere) f.eks. amitriptylin, cipramil, klomipramin, dosulepin, doksepin, fluoksetin, fluvoksamin, imipramin, lofepramin, paroksetin, sertralin
  • legemidler som brukes til behandling av migrene, som sumatriptan og zolmitriptan
  • legemidler som brukes til behandling av plutselige, alvorlige allergiske reaksjoner, som adrenalin (epinefrin)
  • legemidler som øker blodtrykket, som noradrenalin (norepinefrin), dopamin og dobutamin
  • legemidler som brukes til behandling av moderate til sterke smerter, som petidin
  • legemidler som brukes til behandling av angst/uro, som buspiron
  • et antibiotikum som heter rifampicin.
Vis forsiktighet ved bruk av Linezolid Orion
Si fra til legen din før du tar dette legemidlet dersom du:
 • lett får blåmerker og blør lett.
 • har anemi (har lavt antall røde blodceller).
 • lett får infeksjoner.
 • har hatt kramper/anfall tidligere.
 • har leverproblemer eller nyreproblemer, spesielt dersom du får dialyse.
 • har diaré.
Si fra til legen din umiddelbart dersom du under behandlingen opplever:
 • problemer med synet, som tåkesyn, endring i fargesynet, problemer med å se detaljer eller dersom synsfeltet snevres inn.
 • tap av følsomhet i armer eller ben, eller følelse av kribling eller prikking i armer eller ben.
 • diaré når du tar, eller etter å ha tatt, antibiotika, også Linezolid Orion. Du skal umiddelbart avslutte behandlingen med Linezolid Orion og ta kontakt med legen dersom diaréen blir alvorlig, vedvarende eller du oppdager at avføringen er blodig eller slimete. I en slik situasjon skal du ikke ta legemidler som stopper eller hemmer avføringen.
 • tilbakevendende kvalme eller oppkast, magesmerter eller hurtig åndedrett.
Andre legemidler og Linezolid Orion
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Det er en risiko for at Linezolid Orion noen ganger kan reagere med andre legemidler og forårsake bivirkninger som endret blodtrykk, kroppstemperatur eller hjerterytme.
Si fra til legen din dersom du bruker eller har brukt følgende legemidler to siste ukene , siden Linezolid Orion ikke må tas dersom du allerede bruker eller nylig har brukt disse legemidlene (se også avsnitt 2 over ”Bruk ikke Linezolid Orion”).
 • monoaminoksidasehemmere (MAO-hemmere, f.eks. fenelzin, isokarboksazid, selegilin, moklobemid). Disse kan brukes i behandling av depresjon eller Parkinsons sykdom.
Du skal også si fra til legen din dersom du bruker følgende legemidler. Legen vil muligens likevel gi deg Linezolid Orion, men vil sjekke allmenntilstanden din og blodtrykket ditt før og under behandling. I andre tilfeller kan legen avgjøre at en annen behandling vil være bedre for deg.
 • Legemidler mot tett nese, forkjølelse eller influensa (slimhinneavsvellende legemidler) som inneholder pseudoefedrin eller fenylpropanolamin.
 • Enkelte legemidler mot astma, som salbutamol, terbutalin, fenoterol.
 • Enkelte legemidler mot depresjon kjent som trisykliske antidepressiva eller SSRIer (selektive serotoninreopptakshemmere). Det finnes mange av disse, blant annet amitriptylin, cipramil, klomipramin, dosulepin, doksepin, fluoksetin, fluvoksamin, imipramin, lofepramin, paroksetin, sertralin.
 • Legemidler brukt i behandling av migrene, som sumatriptan og zolmitriptan.
 • Legemidler som brukes for å behandle plutselige, alvorlige allergiske reaksjoner, som adrenalin (epinefrin).
 • Legemidler som øker blodtrykket, som noradrenalin (norepinefrin), dopamin og dobutamin.
 • Legemidler som brukes til behandling av moderate til sterke smerter, som petidin.
 • Legemidler som brukes til behandling av angst/uro, som buspiron.
 • Legemidler som hindrer dannelse av blodpropper, som warfarin.
Inntak av Linezolid Orion sammen med mat og drikke
 • Du kan ta Linezolid Orion enten før, under eller etter et måltid.
 • Du bør unngå å spise store mengder modne oster, gjærekstrakter, soyabønneekstrakter, f.eks. soyasaus, og drikke alkohol, spesielt fatøl og vin. Dette er fordi Linezolid Orion kan reagere med et stoff som heter tyramin som finnes naturlig i noen typer mat. Denne interaksjonen kan føre til økt blodtrykk.
 • Hvis du får en bankende hodepine etter å ha spist eller drukket skal du kontakte lege, apotek eller sykepleier umiddelbart.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Effekten av linezolid hos gravide kvinner er ikke kjent. Linezolid skal derfor ikke brukes under graviditet med mindre legen anbefaler det. Du skal ikke amme når du bruker Linezolid Orion fordi det går over i morsmelk og kan påvirke barnet.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Du kan bli svimmel eller oppleve problemer med synet ved bruk av Linezolid Orion. Hvis det skjer skal du ikke kjøre bil eller bruke maskiner. Husk også at din evne til å kjøre bil eller bruke maskiner kan bli påvirket dersom du føler deg uvel.
Linezolid inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemiddelet.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Linezolid OrionBruk hos voksne
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din, apoteket eller sykepleier har fortalt deg. Kontakt lege, apotek eller sykepleier hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er én tablett (600 mg linezolid) to ganger daglig (hver 12. time). Tablettene skal svelges hele med vann.
Dersom du får nyredialyse skal du ta Linezolid Orion etter dialysebehandlingen.
En behandlingskur varer normalt 10 til 14 dager, men kan vare opp til 28 dager. Sikkerhet og effekt av dette legemidlet har ikke blitt fastslått for behandling som varer mer enn 28 dager. Legen vil bestemme hvor lenge du skal behandles.
Mens du bruker Linezolid Orion bør legen din ta jevnlige blodprøver for å overvåke blodverdiene dine. Hvis du bruker Linezolid Orion i mer enn 28 dager bør legen kontrollere synet ditt.
Bruk hos barn og ungdom
Linezolid Orion skal normalt ikke brukes til behandling av barn og ungdom (under 18 år).
Dersom du tar for mye av Linezolid Orion
Kontakt umiddelbart lege, apotek eller sykepleier.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Linezolid Orion
Du skal ta den glemte tabletten så fort du husker det. Ta neste tablett 12 timer etter denne og fortsett å ta tablettene dine hver 12. time. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt tablett.
Dersom du avbryter behandling med Linezolid Orion
Det er viktig å fortsette å ta Linezolid Orion, med mindre legen gir deg beskjed om at du skal stoppe behandlingen. Dersom du avslutter behandlingen og dine opprinnelige symptomer vender tilbake skal du si fra til lege, apotek eller sykepleier umiddelbart.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Si umiddelbart fra til lege, apotek eller sykepleier dersom du merker noen av disse bivirkningene under behandling med Linezolid Orion:
 • Hudreaksjoner som øm, rød hud og flassing (dermatitt), utslett, kløe eller hevelser, spesielt rundt ansiktet og halsen. Dette kan være tegn på en allergisk reaksjon, og det kan være nødvendig at du slutter å bruke Linezolid Orion.
 • Problemer med synet, som tåkesyn, endret i fargesyn, problemer med å se detaljer eller dersom synsfeltet snevres inn.
 • Alvorlig diaré som inneholder blod og/eller slim (kolitt forbundet med antibiotika, inkludert pseudomembranøs kolitt), som i sjeldne tilfeller kan føre til livstruende komplikasjoner.
 • Tilbakevendende kvalme eller oppkast, magesmerter eller hurtig åndedrett.
 • Kramper eller anfall har vært rapportert med linezolid. Si fra til legen dersom du opplever sinne, forvirring, delirium (sterk uro, forvirring, synshallusinasjoner), stivhet, skjelvinger (tremor), manglende koordinasjon og krampeanfall når du samtidig tar legemidler mot depresjon kjent som SSRIer (se avsnitt 2).
Nummenhet, prikking eller tåkesyn er rapportert hos pasienter som er behandlet med linezolid i mer enn 28 dager. Hvis du opplever problemer med synet må du kontakte legen din så fort som mulig.
Andre bivirkninger omfatter:
Vanlige bivirkninger (kan påvirke opptil 1 av 10 personer):
 • Soppinfeksjoner, spesielt i skjeden eller munnen (trøske)
 • Hodepine
 • Metallsmak i munnen
 • Diaré, kvalme eller oppkast
 • Endringer i noen blodprøveverdier, inkludert de som måler lever- og nyrefunksjon eller blodsukkernivåer
 • Uforklarlige blødninger eller blåmerker. Dette kan skyldes endring i mengden av visse celler i blodet, noe som kan påvirke levringen av blodet eller føre til anemi (blodmangel)
 • Søvnvansker
 • Forhøyet blodtrykk
 • Anemi (lavt antall røde blodceller)
 • Endring i antallet av visse celler i blodet som kan påvirke kroppens evne til å bekjempe infeksjoner
 • Hudutslett
 • Kløe i huden
 • Svimmelhet
 • Magesmerter (kun på ett sted, eller generelt i mageområdet)
 • Forstoppelse
 • Fordøyelsesbesvær
 • Smerter på kun ett sted (lokalisert smerter)
 • Feber.
Mindre vanlige bivirkninger (kan påvirke opptil 1 av 100 personer):
 • Betennelse i eller i området rundt skjeden eller genitalområdet hos kvinner
 • Følelse av prikking eller nummenhet
 • Tåkesyn
 • Øresus (tinnitus)
 • Betennelse i blodårene (venene)
 • Munntørrhet eller sår munn; hoven, sår eller misfarget tunge
 • Hyppigere vannlatingstrang
 • Frysninger
 • Tretthetsfølelse (fatigue), følelse av å være tørst
 • Betennelse i bukspyttkjertelen
 • Økt svette
 • Endring i nivået av proteiner, salter eller enzymer i blodet som man måler for å sjekke lever- eller nyrefunksjonen
 • Kramper
 • Lave nivåer av natrium i blodet (hyponatremi)
 • Nyresvikt
 • Reduksjon i antall blodplater
 • Oppblåst mage
 • Forbigående iskemiske anfall (midlertidig forstyrrelse av blodtilstrømningen til hjernen som gir kortvarige symptomer som synstap, svakhet i armer og ben, utydelig tale og tap av bevissthet)
 • Smerte på injeksjonsstedet
 • Betennelse i huden
 • Økt nivå av kreatinin
 • Magesmerter
 • Endringer i hjerterytme (f.eks. økt hjerterytme).
Sjeldne bivirkninger (kan påvirke opptil 1 av 1000 personer):
 • Innsnevret synsfelt
 • Overfladisk misfarging av tenner, som kan fjernes ved profesjonell rensing av tennene (manuell skraping).
Følgende bivirkninger har også blitt rapportert (frekvens ikke kjent):
 • Serotonergt syndrom (symptomer omfatter høy puls, forvirring, unormal svetting, hallusinasjoner, ufrivillige bevegelser, frysninger og skjelvinger)
 • Melkesyreacidose (symptomer omfatter gjentatt kvalme og oppkast, magesmerter, rask åndedrett)
 • Alvorlige hudproblemer
 • Sideroblastisk anemi [en type anemi (lavt antall røde blodceller)]
 • Hårtap (alopeci)
 • Endret fargesyn eller problemer med å se detaljer
 • Redusert antall blodceller
 • Svakhet og/eller endret følsomhet.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Linezolid Orion
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken, blisteret og flasken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Linezolid Orion
 • Virkestoff er linezolid. Hver tablett inneholder 600 mg linezolid.
 • Andre innholdsstoffer er
  Tablettkjerne: poloksamer 407, natriumstivelseglykolat (type A), povidon K30, kolloidal vannfri silika, mikrokrystallinsk cellulose, laktosemonohydrat, talkum og magnesiumstearat.
  Tablettdrasjering: hypromellose (E464), makrogol 400 (E1521) og titandioksid (E171).
  Blått blekk: skjellakk (E904), propylenglykol og brillantblått FCF.
Hvordan Linezolid Orion ser ut og innholdet i pakningen
Hvite, ovale, bikonvekse filmdrasjerte tabletter, 18,7 mm i lengde, 9,8 mm i bredde og 6,7 mm i tykkelse, preget med “600” på en side.
Linezolid Orion er tilgjengelig i blisterpakninger med 10, 20, 30, 50 eller 60 filmdrasjerte tabletter og i HDPE-bokser med 10 eller 30 filmdrasjerte tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finland
Tilvirker
Orion Corporation Orion Pharma
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finland
Pharmathen SA
Dervenakion 6
Pallini Attiki
15351
Hellas
Pharmathen International SA
Industrial Park Sapes
Rodopi Perfecture Block No 5,
Rodopi 69300
Hellas
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 15.09.2016

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

adrenalin: Adrenalin er et såkalt stresshormon som utskilles til blodet ved hardt fysisk arbeid, emosjonelt stress, sinne, og lavt blodsukker. Adrenalin dannes i binyremargen når det sympatiske nervesystemet aktiveres. Adrenalin gjør at hjertets slagfrekvens og kontraksjonskraft øker, blodstrømmen til skjelettmuskulatur og hjerte øker, pusten blir mer intens og bronkiene utvider seg, samtidig som sukker- og fettsyrenivåene i blodet øker. Det betyr også at kroppen gjør seg klar til raskt å flykte. Adrenalin brukes som legemiddel ved hjertestans, alvorlig astma og alvorlige allergiske reaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

dialyse: Rensing av blod for avfallsstoffer og overflødig væske. Rensingen gjøres ved hjelp av en spesiell maskin, vanligvis på sykehus. Det fins to typer dialyse, hemodialyse; rensing av blod og peritoneal dialyse; rensing av blodet via bukhulen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

feokromocytom: En vanligvis godartet svulst i binyremargen. Svulsten forårsaker overproduksjon av adrenalin og noradrenalin. Dette medfører blant annet økt blodtrykk.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

forkjølelse: Virusinfeksjon i nese og svelg. Vanlige symptomer er hoste, snue, nysing, sår hals, hodepine og ev. lett feber.

hyponatremi (natriummangel): Tilstand med unormalt lavt natriumnivå i blodet. Skyldes at væskevolumet i blodet er for stort, noe som kan forekomme ved blant annet hjertesvikt. Hyponatremi er en alvorlig tilstand.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

influensa: Infeksjon i luftveiene forårsaket av influensavirus. Symptomer er smerter i muskler og ledd, hodepine, vondt i halsen, hoste, snue, kuldegysninger og feber.

kreatinin: Kreatinin er et stoff som dannes i musklene og kan bare fjernes fra kroppen gjennom filtrering i nyrene.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

ssri: (SSRI: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) SSRI er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og tvangslidelser. De hemmer reopptak av signalstoffet serotonin i nerveceller i sentralnervesystemet.

tinnitus (øresus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.

trisyklisk antidepressiv (tca): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.