Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Lidokain Mylan 10 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning

Lidokain Mylan 20 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning

lidokainhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Lidokain Mylan er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Lidokain Mylan
 3. Hvordan du bruker Lidokain Mylan
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Lidokain Mylan
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Lidokain Mylan er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget.
Lidokain Mylan er et lokalbedøvende middel. Det gir følelsesløshet som begrenses til en del av kroppen.
Lidocain Mylan brukes til å blokkere nerver
 • i fingre, tær, ører, nese eller penis,
 • som fører til operasjonsområdet.
 
2. Hva du må vite før du bruker Lidokain Mylan
Bruk ikke Lidokain Mylan
 • dersom du er allergisk (overfølsom) overfor lidokainhydroklorid eller andre lokalbedøvende midler som ligner på lidokain eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6). En allergisk reaksjon kan vises som utslett, kløe, hevelse i ansikt og/eller lepper, eller tungpustethet.
 • dersom du er allergisk (overfølsom) overfor metyl- og/eller propylparahydroksybenzoat (eller paraaminobenzosyre (PABA)
 • dersom du er i sjokk
 • dersom du har hjerteblokk (ledningsproblemer)
 • dersom du har lokale betennelse i injeksjonsområdet (hvis du får epidural- eller spinalanestesi).
Advarsler og forsiktighetsreglerVis forsiktighet ved bruk av Lidokain Mylan dersom
 • du har hjertesykdom,
 • du har hjerteblokk (ledningsproblemer),
 • du har fremskreden leversykdom eller alvorlige nyreproblemer,
 • du er eldre eller har dårlig helse/allmenntilstand,
 • du behandles med legemidler mot hjerterytmeforstyrrelser slik som amiodaron (du vil bli kontrollert av legen),
 • du er gitt Lidokain Mylan i øyet fordi det i sjeldne tilfeller kan forekomme midlertidige eller vedvarende bivirkninger,
 • du får Lidokain Mylan for epiduralanestesi (injeksjon i ryggen) fordi blokkering av sentrale nerver kan medføre alvorlige bivirkninger.
Barn vil trenge en redusert dose.
Du bør snakke med legen din hvis du tror at noe av det som er nevnt ovenfor angår deg.
Andre legemidler og Lidokain Mylan
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler. Det kan være skadelig å ta visse legemidler samtidig. Husk at legen på sykehuset kanskje ikke er blitt informert dersom du nylig har startet med behandling for en annen sykdom.
Du skal spesielt informere legen din dersom du tar:
 • andre lokalbedøvende midler,
 • medisin som kontrollerer hjerterytmen (eks. amiodaron).
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Data fra et stort antall gravide indikerer ingen skadelige effekter på fosteret eller det nyfødte barnet. Hvis Lidokain Mylan blir brukt som smertestillende under fødsel, vil fosterets puls bli nøye overvåket.
Lidokain Mylan går over i morsmelk, men ved terapeutiske doser Lidokain Mylan forventes det ingen bivirkninger hos barnet som ammes. Lidokain Mylan kan brukes ved amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Ikke kjør bil eller bruk verktøy eller maskiner fordi Lidokain Mylan kan påvirke din evne til å gjøre dette på en trygg måte. Spør legen din om når det vil være trygt å gjenoppta disse aktivitetene.
Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Lidokain Mylan
Lidokain Mylan inneholder natriumklorid. Dette bør tas hensyn til hos pasienter som er på en kontrollert natriumdiett. Lidokain Mylan inneholder også natriummetylparahydroksybenzoat, som kan forårsake allergiske reaksjoner (muligens først etter en stund), og unntaksvis luftveissammentrekninger.
 
3. Hvordan du bruker Lidokain Mylan
Lidokain Mylan vil bli gitt til deg av legen din som vil ha den nødvendige kunnskap og erfaring i å sette lokalbedøvelse.
Legen din bestemmer hvilken dose som er riktig for deg. Dosen vil være avhengig av din kroppsvekt, din helsetilstand, i hvilket område av kroppen injeksjonen settes og hva medisinen skal brukes til. Mindre doser gis til eldre pasienter, små barn og mennesker med dårlig helse/allmenntilstand.
Du kan bli gitt dette legemidlet før mindre eller større operasjoner, eller under fødsel. Ved en mindre operasjon vil injeksjonen normalt bli satt i nærheten av den delen av kroppen som skal opereres. Medisinen vil forhindre smerter og forårsake følelsesløshet som gradvis vil avta når inngrepet er overstått. Ved større operasjoner eller fødsel, vil du eventuelt få injeksjonen i ryggen (epiduralanestesi) som vil ta noen minutter. Den vil forhindre smerter og forårsake følelsesløshet i nedre del av kroppen som vanligvis vil vare i inntil 3 timer.
For de fleste inngrep er én dose nok, men flere doser kan være nødvendig hvis inngrepet tar lang tid.
Dersom du har fått for mye av Lidokain Mylan
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Legen din vet hvor mye du skal ha. Men hvis du får noen av følgende bivirkninger, skal du straks fortelle det til legen eller sykepleieren:
Maurkryping/prikninger i huden, følelsesløshet på tungen, ørhet/svimmelhet, lydfølsom, øresus, synsforstyrrelse eller rykninger/skjelvinger.
Spør lege eller apotek dersom du har noen flere spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Lidokain Mylan forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Hvis du får følgende bivirkninger, kontakt legen straks.
 • Plutselig hvesing, pustebesvær, hevelse i øyelokk, ansikt eller lepper, utslett eller kløe (spesielt hvis det er over hele kroppen),
 • Kramper,
 • Synsforstyrrelse,
 • Rykninger/skjelvinger,
 • Tap av bevissthet,
 • Hjerteinfarkt (sjelden – ring ambulanse).
Følgende bivirkninger er også blitt rapportert:
Vanlige (oppstår hos mellom 1 av 100 og 1 av 10 pasienter):
 • Langsom puls,
 • Maurkryping/prikninger i huden,
 • Svimmelhet, kvalme,
 • Oppkast,
 • Høyt eller lavt blodtrykk (legen vil overvåke dette).
Mindre vanlige (oppstår hos mellom 1 av 1000 og 1 av 100 pasienter)
 • Maurkryping/prikninger rundt munnen,
 • Nummenhet i tungen,
 • Sensitiv mot lyd,
 • Tap av bevissthet,
 • Ørhet/svimmelhet,
 • Øresus,
 • Synsforstyrrelser,
 • Taleforstyrrelser,
 • Kramper.
Sjeldne (oppstår hos mellom 1 av 1000 og 1 av 10 000 pasienter)
 • Nerveforstyrrelse eller skade,
 • Dobbeltsyn,
 • Pustevansker,
 • Allergiske reaksjoner,
 • Anafylaktisk sjokk (for symptomer, se punktet ovenfor med overskriften ”Hvis du får følgende bivirkninger, kontakt legen straks” ),
 • Hjertestans,
 • Unormal hjerterytme,
 • En tilstand kalt araknoiditt (betennelse i en hinne som omgir ryggmargen).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Lidokain Mylan
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og hetteglasset etter ”Utløps dato”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Bruk ikke dette legemidlet hvis du oppdager synlige tegn på forringelse.
Fra et mikrobiologisk synspunkt kan det åpnede produktet oppbevares i høyst 7 dager ved 25ºC. Andre oppbevaringstider og betingelser etter åpning er brukerens ansvar.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Lidokain Mylan
1 ml inneholder 10 mg eller 20 mg lidokainhydroklorid (som monohydrat).
Andre innholdsstoffer er:
 • Natriumklorid
 • Natriumhydroksid/Saltsyre
 • Natrium metylparahydroksybenzoat (E219)
 • Vann til injeksjonsvæsker
Hvordan Lidokain Mylan ser ut og innholdet i pakningen
Lidokain Mylan injeksjonsvæske, oppløsning kommer i hetteglass med gummipropp.
Pakningsstørrelse: 5x 20 ml hetteglass.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen:
Mylan Ireland Limited
Unit 35/36 Grange Parade,
Baldoyle Industrial Estate, Dublin 13
Irland
Tilvirker:
SALF SpA Laboratorio Farmacologico
Via Marconi, 2
24069 Cenate Sotto, Bergamo - Italia
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til det lokale informasjonskontor for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Mylan Healthcare Norge AS
Postboks 194
1371 Asker
Norge
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 18.09.2018
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:
Da det ikke foreligger undersøkelser vedrørende eventuelle uforlikeligheter, bør dette legemidlet ikke blandes med andre preparater.
Fra et mikrobiologisk synspunkt kan det åpnede produktet oppbevares i høyst 7 dager ved 25ºC. Andre oppbevaringstider og betingelser etter åpning er brukerens ansvar.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

epidural: Noe som har med området som ligger rett utenfor hjerne- og ryggmargshinnen.

epiduralanestesi (epiduralbedøvelse): Ved epiduralanestesi injiseres det legemiddel inn i et område rett utenfor hjerne- og ryggmargshinnen som gir lokal bedøvelse/smertelindring.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hjertestans (hjertestopp, asystole): Opphør av hjertets pumpefunksjon. Hjertestans hos voksne kan ha ulike årsaker, f.eks. plutselig hjerteinfarkt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

tungpustethet (dyspné, tung pust): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

øresus (tinnitus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.