Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Levetiracetam Aristo 100 mg/ml mikstur, oppløsning

levetiracetam

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du eller barnet ditt begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Levetiracetam Aristo er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Levetiracetam Aristo
 3. Hvordan du bruker Levetiracetam Aristo
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Levetiracetam Aristo
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Levetiracetam Aristo er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/ eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Levetiracetam Aristo 100 mg/ml mikstur er et legemiddel mot epilepsi (et legemiddel som brukes til å behandle epilepsianfall).
Levetiracetam Aristo brukes:
 • som eneste behandling hos voksne og ungdom fra og med 16 år som nylig har fått diagnosen epilepsi, for å behandle en spesiell form for epilepsi. Epilepsi er en tilstand der pasienten har gjentatte anfall. Levetiracetam brukes ved en epilepsiform der anfallene først bare påvirker den ene siden av hjernen, men som deretter kan spre seg til større deler av begge sider av hjernen (partielle epileptiske anfall med eller uten sekundær generalisering). Levetiracetam gis til deg av legen for å redusere antall anfall.
 • i tillegg til andre legemidler mot epilepsi for å behandle:
  • partielle anfall med eller uten generalisering hos voksne, ungdom, barn og spedbarn fra og med 1 måneds alder
  • myoklone anfall (kortvarige, støtlignende rykninger i en muskel eller en muskelgruppe) hos voksne og ungdom fra og med 12 år med juvenil myoklon epilepsi,
  • primære generaliserte tonisk-kloniske anfall (store anfall, inkludert tap av bevissthet) hos voksne og ungdom fra og med 12 år med idiopatisk generalisert epilepsi (typen epilepsi som antas å være genetisk)
 
2. Hva du må vite før du bruker Levetiracetam Aristo
Bruk ikke Levetiracetam Aristo
Dersom du er allergisk overfor levetiracetam, pyrrolidonderivater eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Levetiracetam Aristo
 • Dersom du har nyreproblemer, følg legens instrukser. Han/hun kan avgjøre om dosen skal justeres.
 • Kontakt lege dersom du merker at barnet ditt vokser saktere eller det skjer en uventet utvikling av puberteten.
 • Noen få personer som får behandling med legemidler mot epilepsi, slik som Levetiracetam Aristo, har hatt tanker om å skade seg selv eller begå selvmord. Kontakt lege dersom du får symptomer på depresjon og/eller selvmordstanker.
Barn og ungdom
 • Levetiracetam Aristo skal ikke brukes som eneste behandling (monoterapi) til barn og ungdom under 16 år.
Andre legemidler og Levetiracetam Aristo
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Ta ikke makrogol (en type avføringsmiddel) den siste timen før du skal ta levetiracetam eller den første timen etter at du har tatt levetiracetam, fordi dette kan føre til nedsatt effekt.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Levetiracetam Aristo skal ikke brukes under graviditet med mindre det er absolutt nødvendig. En risiko for at det ufødte barnet ditt kan få medfødte misdannelser kan ikke utelukkes helt.
Levetiracetam Aristo har vist uønskede virkninger på reproduksjonssystemet i dyrestudier med dosenivåer som ligger over de du vil trenge for å kontrollere anfallene dine.
Amming anbefales ikke under behandling.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Levetiracetam Aristo kan føre til søvnighet, og kan derfor påvirke evnen til å kjøre bil eller betjene verktøy eller maskiner. Dette er mer sannsynlig i begynnelsen av behandlingen eller etter økning av dosen. Du bør ikke kjøre eller bruke maskiner før det er fastslått at din evne til å utføre slike aktiviteter ikke blir påvirket.
Levetiracetam Aristo mikstur inneholder metylparahydroksybenzoat, propylparahydroksybenzoat og maltitol
Levetiracetam Aristo mikstur inneholder metylparahydroksybenzoat (E 218) propylparahydroksybenzoat (E 216), som kan forårsake allergiske reaksjoner (muligens først etter en stund).
Levetiracetam Aristo mikstur inneholder også maltitol. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Levetiracetam Aristo
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Levetiracetam Aristo må tas to ganger daglig, én gang om morgenen og én gang om kvelden, til omtrent samme tid hver dag.
Ta miksturen slik legen har forskrevet.
MonoterapiDoser til voksne og ungdom fra og med 16 år:
Mål opp riktig dose ved hjelp av 10 ml sprøyten som finnes i kartongen.
Vanlig dose: Levertiracetam Aristo må tas to ganger daglig, fordelt på to like doser, der hver individuelle dose er på mellom 5 ml (500 mg) og 15 ml (1500 mg).
Når du første gang begynner å ta Levetiracetam Aristo, vil legen forskrive en lavere dose i 2 uker før du får den laveste vanlige dosen.
TilleggsbehandlingDoser til voksne og ungdom (12 til 17 år), som veier 50 kg eller mer:
Mål opp riktig dose ved hjelp av 10 ml sprøyten som finnes i kartongen.
Vanlig dose: Levertiracetam Aristo må tas to ganger daglig, fordelt på to like doser, der hver individuelle dose er på mellom 5 ml (500 mg) og 15 ml (1500 mg).
Doser til barn fra 6 måneder og eldre:
Legen din vil forskrive den legemiddelformen av Levetiracetam Aristo som er best egnet i henhold til alder, vekt og dose.
For barn fra 6 måneder til 4 år, Mål opp riktig dose ved hjelp av 3 ml sprøyten som finnes i kartongen.
For barn over 4 år, Mål opp riktig dose med 10 ml sprøyten som finnes i kartongen.
Vanlig dose: Levertiracetam Aristo må tas to ganger daglig, fordelt på to like doser, der hver individuelle dose er på mellom 0,1 ml (10 mg) og 0,3 ml (30 mg) per kg kroppsvekt. (Se tabell for eksempler på doser).
Doser til barn 6 måneder og eldre:

Vekt

Startdose: 0,1 ml/kg to ganger daglig

Maksimal dose: 0,3 ml/kg o ganger daglig

6 kg

0,6 ml to ganger daglig

1,8 ml to ganger daglig

8 kg

0,8 ml to ganger daglig

2,4 ml to ganger daglig

10 kg

1 ml to ganger daglig

3 ml to ganger daglig

15 kg

1,5 ml to ganger daglig

4,5 ml to ganger daglig

20 kg

2 ml to ganger daglig

6 ml to ganger daglig

25 kg

2,5 ml to ganger daglig

7,5 ml to ganger daglig

Fra 50 kg

5 ml to ganger daglig

15 ml to ganger daglig

Doser til spedbarn (1 måned opptil 6 måneder):
For spedbarn fra 1 måned opptil 6 måneder, mål opp riktig dose ved hjelp av 1 ml sprøyten som finnes i kartongen.
Vanlig dose: Levetiracetam Aristo må tas to ganger daglig, fordelt på to like doser, der hver individuelle dose er på mellom 0,07 ml (7 mg) og 0,21 ml (21 mg) per kg kroppsvekt. (Se tabell for eksempler på doser).
Doser til spedbarn (fra 1 måned opptil 6 måneder).

Vekt

Startdose: 0,07 ml/kg to ganger daglig

Maksimal dose: 0,21 ml/kg to ganger daglig

4 kg

0,3 ml to ganger daglig

0,85 ml to ganger daglig

5 kg

0,35 ml to ganger daglig

1,05 ml to ganger daglig

6 kg

0,45 ml to ganger daglig

1,25 ml to ganger daglig

7 kg

0,5 ml to ganger daglig

1,5 ml to ganger daglig

Administrasjonsmåte:
Etter oppmåling av korrekt dose ved hjelp av egnet sprøyte, kan Levetiracetam Aristo mikstur, oppløsning fortynnes i et glass eller en tåteflaske med vann. Du kan ta Levetiracetam Aristo med eller uten mat.
Bruksanvisning:
 • Åpne flasken: trykk på korken og vri mot klokken (figur 1).
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Ta adapteren av sprøyten (figur 2). Sett sprøyteadapteren ned i flaskehalsen (figur 3). Sørg for at den sitter godt fast.
  Mangler tekstalternativ for bilde
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Plasser sprøyten i åpningen på adapteren (figur 4). Snu flasken opp-ned (figur 5).
  Mangler tekstalternativ for bilde
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Fyll sprøyten med en liten mengde av miksturen ved å trekke stemplet ned (figur 5A), skyv deretter stemplet oppover for å fjerne eventuelle bobler (figur 5 B). Trekk tilslutt stemplet ned til det graderingsmerket som tilsvarer den mengden i milliliter (ml) som er forskrevet av legen (figur 5 C).
  Mangler tekstalternativ for bilde
  Mangler tekstalternativ for bilde
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Snu flasken slik at den står (figur 6A). Fjern sprøyten fra adapteren (figur 6B).
  Mangler tekstalternativ for bilde
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Tøm innholdet i sprøyten i et glass eller en tåteflaske med vann ved å presse stemplet til bunnen (figur 7).
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Drikk hele innholdet i glasset/tåteflasken.
 • Lukk flasken med skrukorken av plast.
 • Vask sprøyten kun med vann (figur 8).
  Mangler tekstalternativ for bilde
Behandlingens varighet
 • Levetiracetam Aristo er beregnet til kronisk behandling. Du bør fortsette behandlingen med Levetiracetam Aristo så lenge legen har sagt.
 • Ikke avbryt behandlingen uten legens anbefaling, fordi dette kan føre til flere anfall. Hvis legen bestemmer at behandlingen med Levetiracetam Aristo skal avsluttes, vil han/hun instruere deg i hvordan du gradvis trapper ned behandlingen med Levetiracetam Aristo.
Dersom du tar for mye av Levetiracetam Aristo:
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Bivirkninger av en overdose med Levetiracetam Aristo kan være søvnighet, uro, aggresjon, nedsatt årvåkenhet, hemming av pusten og koma.
Kontakt legen hvis du har tatt mer Levetiracetam Aristo enn du skulle. Legen vil da bestemme den best mulige behandlingen av overdosering.
Dersom du har glemt å ta Levetiracetam Aristo:
Kontakt legen hvis du har glemt én eller flere doser.
Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Levetiracetam Aristo:
Som andre legemidler mot epilepsi skal Levetiracetam Aristo ved avslutning av behandling nedtrappes gradvis for å unngå en økning av anfall.
Hvis legen bestemmer at behandlingen med Levetiracetam Aristo skal avsluttes, vil han/hun instruere deg i hvordan du gradvis trapper ned behandlingen med Levetiracetam Aristo.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Kontakt lege umiddelbart eller oppsøk nærmeste legevakt dersom du opplever:
 • svekkelse, føler deg ør eller svimmel eller har problemer med å puste, fordi dette kan være tegn på en alvorlig allergisk (anafylaktisk) reaksjon
 • hevelse i ansikt, lepper, tunge eller svelg (Quinckes ødem)
 • influensalignende symptomer og utslett i ansiktet, etterfulgt av utbredt utslett med feber, økte nivåer av leverenzymer sett i blodprøver og økt mengde av en type hvite blodceller (eosinofili) og forstørrede lymfeknuter (legemiddelreaksjon med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS))
 • symptomer som lite urinvolum, tretthet, kvalme, oppkast, forvirring og hevelser i bein, ankler eller føtter, fordi dette kan være tegn på plutselig nedsatt nyrefunksjon
 • hudutslett som kan bli til blemmer og ser ut som små blinker (flekker som er mørke i midten med lysere områder rundt, og med en mørk ring rundt kanten) (erythema multiforme)
 • utbredt utslett med blemmer og hudavskalling, spesielt rundt munn, nese, øyne og kjønnsorganer (Stevens-Johnsons syndrom)
 • en mer alvorlig form for utslett som forårsaker hudavskalling på mer enn 30 % av kroppsoverflaten (toksisk epidermal nekrolyse)
 • tegn på alvorlige mentale forandringer eller hvis noen rundt deg legger merke til tegn på forvirring, søvnighet, hukommelsestap, svekket hukommelse (glemsomhet), unormal atferd eller andre tegn på nevrologiske forstyrrelser, inkludert ufrivillige eller ukontrollerte muskelbevegelser. Dette kan være symptomer på encefalopati.
Bivirkningene som oftest er rapportert er forkjølelse, søvnighet, hodepine, utmattelse og svimmelhet. I begynnelsen av behandlingen eller ved økning av dosen kan bivirkninger som søvnighet, tretthet og svimmelhet være vanligere. Disse bivirkningene vil imidlertid avta over tid.
Svært vanlige: kan oppleves av flere enn 1 av 10 personer
 • forkjølelse
 • søvnighet, hodepine.
Vanlige: kan oppleves av inntil 1 av 10 personer
 • anoreksi (manglende matlyst)
 • depresjon, fiendtlighet eller aggresjon, angst, søvnløshet, nervøsitet eller irritabilitet
 • krampe, balanseforstyrrelser (forstyrrelser i likevektsansen), svimmelhet (følelse av ustøhet) mangel på energi og entusiasme (letargi), ufrivillig skjelving (tremor)
 • svimmelhet (følelse av at ”det går rundt”)
 • hoste
 • buksmerter, diaré, fordøyelsesplager (dyspepsi), diaré, oppkast, kvalme
 • utslett
 • kraftløshet/utmattelse (tretthet).
Mindre vanlige: kan oppleves av inntil 1 av 100 personer
 • nedsatt antall blodplater, nedsatt antall hvite blodceller
 • vekttap, vektøkning
 • selvmordsforsøk og selvmordstanker, mental ubalanse, unormal atferd, hallusinasjoner, sinne, forvirring, panikkanfall, følelsesmessig ustabilitet/humørsvingninger, uro
 • hukommelsestap, svekket hukommelse (glemsomhet), nedsatt koordinasjon av bevegelser, kribling (parestesi), problemer med å holde på oppmerksomheten (konsentrasjonssvikt)
 • dobbeltsyn, uklart syn
 • økte/unormale verdier av leverfunksjonstester
 • håravfall, eksem, kløe
 • muskelsvakhet, muskelsmerter*
 • skade
* mulige symptomer på rabdomyolyse (nedbryting av muskelvev) og økt mengde kreatinfosfokinase i blodet. Forekomsten er betydelig høyere hos japanske pasienter enn hos ikke-japanske pasienter.
Sjeldne: kan oppleves hos inntil 1 av 1000 personer
 • infeksjon
 • nedsatt antall av alle typer blodceller
 • alvorlige allergiske reaksjoner (DRESS: en anafylaktisk reaksjon, det vil si en alvorlig og viktig allergisk reaksjon. Quinckes ødem: hevelse i ansikt, lepper, tunge og svelg)
 • overfølsomhetsreaksjoner (DRESS)
 • nedsatt mengde natrium i blodet
 • selvmord, personlighetsforstyrrelser (atferdsproblemer), unormal tankegang (langsom tankegang, konsentrasjonsvansker)
 • ukontrollerte muskelspasmer som påvirker hodet, kroppen, armer og bein, problemer med å kontrollere bevegelser, hyperkinesi (hyperaktivitet)
 • betennelse i bukspyttkjertelen
 • leversvikt, leverbetennelse (hepatitt)
 • plutselig svekkelse av nyrefunksjonen
 • hudutslett som kan bli til blemmer og ser ut som små blinker (flekker som er mørke i midten med lysere områder rundt, og med en mørk ring rundt kanten) (erythema multiforme), utbredt utslett med blemmer og hudavskalling, spesielt rundt munnen, nesen, øynene og kjønnsorganene (Stevens-Johnsons syndrom) og en mer alvorlig form som forårsaker hudavskalling på mer enn 30 % av kroppsoverflaten (toksisk epidermal nekrolyse).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Levetiracetam Aristo
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser. Skal brukes innen 7 måneder etter at flasken er åpnet.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter Utl.dato/EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Levetiracetam Aristo
 • Virkestoff er levetiracetam. Hver ml inneholder 100 mg levetiracetam.
 • Andre innholdsstoffer er: flytende maltitol (E 965), glyserol (E 422), propylenglykol, metylparahydroksybenzoat (E 218), propylparahydroksybenzoat (E 216), sitronsyremonohydrat, natriumsitrat (dihydrat), acesulfamkalium (E 950), mafco magnasweet (glyserin, monoammoniumglykyrrisat), druesmak (smakstilsetninger, propylenglykol, askorbinsyre), renset vann.
Hvordan Levetiracetam Aristo ser ut og innholdet i pakningen
Levetiracetam Aristo 100 mg/ml mikstur er en klar, fargeløs, væske med druesmak.
300 ml gulbrun glassflaske (type III) med hvit barnesikker kork i en kartong som også inneholder en 10 ml sprøyte til oral bruk (med en målestrek for hver 0,25 ml) og en adapter til sprøyten.
150 ml gulbrun glassflaske (type III) med hvit barnesikker kork i en kartong som også inneholder en 3 ml sprøyte til oral bruk (med en målestrek for hver 0,1 ml) og en adapter til sprøyten.
150 ml gulbrun glassflaske (type III) med hvit barnesikker kork i en kartong som også inneholder en 1 ml sprøyte til oral bruk (med en målestrek for hver 0,05 ml) og en adapter til sprøyten.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Aristo Pharma GmbH, Wallenroder Straße 8-10,
13435 Berlin, Tyskland
Lokal representant
Aristo Pharma Nordic ApS, Kanalholmen 14C, 2650 Hvidovre, Danmark
Tilvirker
APL Swift Services (Malta) Limited, HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000, Malta
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 13.05.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dress (legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer): Legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms - DRESS) er en immunologisk overfølsomhetsreaksjon og alvorlig form for legemiddelreaksjon som kan være dødelig.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

eosinofili: Økt forekomst av en type hvite blodceller som kalles eosinofiler. Tilstanden oppstår ved allergiske reaksjoner og parasittinfeksjoner.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

forkjølelse: Virusinfeksjon i nese og svelg. Vanlige symptomer er hoste, snue, nysing, sår hals, hodepine og ev. lett feber.

hyperkinesi (motorisk hyperaktivitet): Ufrivillige kroppsbevegelser med unormal styrke, retning og hastighet.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kreatinfosfokinase (kreatinkinase, ck, cpk): Et enzym som finnes i muskelvev og som spalter kreatinfosfat. Finnes normalt i lav konsentrasjon i blod, men øker ved muskelskade, f.eks. ved hjerteinfarkt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

quinckes ødem (angioødem, angionevrotisk ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

rabdomyolyse: Oppløsning av muskelvev med påfølgende frigjøring av myoglobin (et muskelprotein) til blodet. Den økte mengden myoglobin kan føre til akutt nyresvikt. Rabdomyolyse forårsakes oftest av fysisk skade, for eksempel slag eller trykk mot skjelettmusklene, men kan også være kjemisk indusert (visse giftstoffer, narkotika eller medisiner).

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.