Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Levaxin 25 mikrogram tabletter

Levaxin 50 mikrogram tabletter

Levaxin 75 mikrogram tabletter

Levaxin 100 mikrogram tabletter

Levaxin 125 mikrogram tabletter

Levaxin 150 mikrogram tabletter

Levaxin 175 mikrogram tabletter

Levaxin 200 mikrogram tabletter

levotyroksinnatrium

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Levaxin er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Levaxin
 3. Hvordan du bruker Levaxin
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Levaxin
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Levaxin er og hva det brukes mot
Levaxin erstatter manglende eller redusert produksjon av skjoldbruskkjertelhormon. Virker på samme måte som kroppens naturlige skjoldbruskkjertelhormon og brukes ved for lavt stoffskifte.
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
 
2. Hva du må vite før du bruker Levaxin
Bruk ikke Levaxin dersom:
 • du er allergisk overfor levotyroksinnatrium eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • du har ubehandlet utilstrekkelig funksjon av binyrer og hypofyseforlapp.
 • du har overfunksjon i skjoldbruskkjertelen (tyretoksikose).
 • du er gravid og samtidig får behandling med et antityroideapreparat (brukes for å behandle høyt stoffskifte, se punktet om graviditet og amming).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Levaxin dersom:
 • du har en hjertelidelse.
 • du har diabetes (sukkersyke) eller annen hormonsykdom.
 • du har nedsatt funksjon i binyrene (adrenal insuffisiens).
Vær nøyaktig med doseringen for å unngå overdoseringssymptomer.
Ubalanse i skjoldbruskkjertelen kan forekomme dersom du har behov for å bytte til et annet legemiddel som inneholder levotyroksin. Snakk med legen din dersom du har spørsmål om bytte av legemiddel. En nøye overvåking (klinisk og biologisk) er nødvendig i overgangsperioden. Du må informere legen din dersom du får noen bivirkninger siden dette kan tyde på at dosen din må justeres opp eller ned.
Levotryoksin skal ikke brukes til vektreduksjon. Ved å ta tyroksin vil du ikke redusere vekten din, dersom tyroksinnivået ditt er normalt. Alvorlige og til og med livstruende bivirkninger kan oppstå dersom du øker dosen uten at legen din har fortalt deg at du skal gjøre det, særlig hvis det tas sammen med andre legemidler for vektreduksjon.
Blodtrykket vil bli overvåket regelmessig når behandling med levotyroksin startes hos for tidlig fødte nyfødte med svært lav fødselsvekt, fordi det kan oppstå et raskt blodtrykksfall (kalt sirkulasjonskollaps).
Andre legemidler og Levaxin
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Effekten av behandlingen kan påvirkes dersom legemidlet tas sammen med følgende preparater:
 • Jerntilskudd, kalsiumprodukter eller legemidler mot halsbrann eller sure oppstøt (antacida). Det bør gå minst to timer mellom inntak av disse preparatene og Levaxin.
 • Visse legemidler som brukes for å senke blodsukkernivået.
 • Digitalisglykosider som brukes ved hjertesykdommer.
 • Visse kolesterolsenkende legemidler som kolestyramin og kolestipol.
 • Polystyrensulfonat som brukes ved behandling av forhøyede kaliumverdier i blodet (hyperkalemi).
 • Blodfortynnende legemidler som Marevan.
 • Sertralin som er et legemiddel mot depresjon.
 • Visse legemidler i behandling av blodkreft, f.eks. Imatinib.
 • Rifampicin og rifapentin som er antibiotika mot infeksjoner.
 • Østrogener (finnes i visse prevensjonsmidler og i legemidler mot plager i forbindelse med overgangsalderen).
 • Klorokin eller proguanil som brukes mot malaria eller ved revmatiske lidelser.
 • Ritonavir som brukes for å kontrollere HIV og kronisk hepatitt C-virus.
 • Sevelamer som binder fosfat og dermed reduserer mengden fosfat i blodet.
 • Legemidler som aktiverer enkelte leverenzymer, f.eks. barbiturater (brukes ved epilepsi og ved anestesi) eller karbamazepin (brukes ved epilepsi, noen typer smerte, humørsvingninger).
 • Propyltiouracil som brukes mot overproduksjon av tyroksin.
 • Glukokortikoider som brukes til behandling av allergier og betennelser.
 • Betablokkere som brukes til behandling av høyt blodtrykk eller hjertesykdommer.
 • Amiodaron som brukes til behandling av uregelmessig hjerterytme.
 • Kontrastvæske som inneholder jod.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Dersom du er gravid, kan du fortsette å ta Levaxin. Kontakt legen din da justering av dosen kan være nødvendig. Det kan være nødvendig å justere dosen også etter fødsel.
Dersom du tar Levaxin sammen med et antityreoideapreparat for å behandle overproduksjon av tyroksin, vil legen din anbefale deg å avslutte behandlingen med Levaxin når du er gravid
Levaxin går over i morsmelk, men det er lite sannsynlig at barn som ammes blir påvirket. Dersom du ammer kan du fortsette å ta Levaxin som anbefalt av legen din.
Kjøring og bruk av maskiner
Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Levaxin inneholder laktose
Dette legemidlet inneholder laktose. Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Levaxin
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosen bestemmes av legen, som tilpasser den spesielt for deg, basert på undersøkelser og laboratorieprøver. Vanligvis vil du starte med en lav dose som skal økes hver 4. – 6. uke, til du når den dosen som er tilpasset for deg. I løpet av de første ukene av behandlingen vil det tas laboratorieprøver for å tilpasse dosen riktig.
Hele døgndosen tas i en dose på tom mage med vann enten en halv time før frokost eller ved sengetid (minst 3 timer etter kveldsmåltid).
Bruk av Levaxin hos barn
Hvis barnet ditt er født med hypotyreoidisme kan legen din anbefale å starte med en høyere dose, da rask erstatning er viktig. Anbefalt startdose er 10 til 15 mikrogram per kg kroppsvekt de første 3 månedene. Legen vil deretter tilpasse dosen individuelt.
Hele dosen gis minst en halv time før dagens først måltid. Tablettene kan løses opp i litt vann (10- 15 ml). Oppløsningen spes med ytterligere væske (5-10 ml) og skal inntas umiddelbart.
Samtlige tabletter bortsett fra Levaxin 25 mikrogram kan deles i like doser.
Legg tabletten på et hardt underlag med den flate siden ned og trykk med pekefingeren, som illustrert nedenfor. Tabletten vil på denne måten lett deles i to.
Mangler tekstalternativ for bilde
Dersom du tar for mye av Levaxin
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Levaxin
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Bivirkninger er vanligvis relatert til høy dose. Ved for høy dose eller for rask doseøkning kan uregelmessig eller rask hjerterytme, vekttap, brystsmerter, smerter i ben eller armer, diaré, hodepine, skjelvinger, svetting, nedsatt varmetoleranse, søvnløshet eller nervøsitet forekomme. Gjentatte overdoser kan gi mer alvorlige symptomer. Det er viktig å kontakte lege umiddelbart hvis du mistenker at du eller noen du kjenner har fått i seg for mye Levaxin.
Ukjent frekvens (kan ikke beregnes ut fra tilgjengelige data):
Angst, forstørrelse av hjerte (hjertehypertrofi), forverring av eksisterende hjertesykdom, brekninger, menstruasjonsforstyrrelser, rødme, feber, kramper, muskelsvakhet, hevelser i hud og slimhinner (angioødem), utslett, elveblest.
Dersom du er overfølsom overfor noen av innholdsstoffene i Levaxin kan du oppleve allergiske reaksjoner, som for eksempel elveblest, utslett, rødme, symptomer fra mage/tarm, feber, leddsmerter (artralgi) og tungpustethet. Allergiske reaksjoner også kan inkludere hevelser i hud og slimhinner (angioødem) i ansikt og hals. Kontakt lege umiddelbart dersom dette skjer.
Forbigående underfunksjon av skjoldbruskkjertelen (hypotyreose) er rapportert etter avsluttet behandling.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Levaxin
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25 °C.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Levaxin
 • Virkestoff er levotyroksinnatrium tilsvarende levotyroksin 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, og
  200 mikrogram.
 • Andre innholdsstoffer er laktosemonohydrat, maisstivelse, gelatin, magnesiumstearat (E 572), talkum.
Hvordan Levaxin ser ut og innholdet i pakningen
Hvit, rund tablett merket 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175 eller 200. Tabletter med styrkene 50, 75, 100,
125, 150, 175 og 200 mikrogram har delestrek.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Takeda AS, Asker
Tilvirker
Takeda Pharma Sp. Z o.o., Lyszkowice, Polen
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Takeda AS Postboks 205
1372 Asker
Tlf: 800 800 30
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 18.02.2020
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anestesi (bedøvelse): Følelsesløshet, dvs. bortfall av sanseinntrykk slik som smertesans.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

glukokortikoider: Glukokortikoider er binyrebarkhormoner som er viktige for normal kroppsfunksjon. Syntetiske glukokortikoider har betennelsesdempende og immundempende egenskaper, og brukes f.eks. ved leddgikt, astma og ulike autoimmune sykdommer.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

hepatitt c (hepatitt c-virusinfeksjon, hcv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt C-virus (HCV). HCV smitter hovedsakelig gjennom blod.

hyperkalemi (kaliumoverskudd): For høyt kaliumnivå i blodet.

hypotyreoidisme (hypotyreose, lavt stoffskifte): Hypotyreose eller lavt stoffskifte oppstår når skjoldkjertelen produserer for lite thyreoideahormoner som regulerer stoffskiftet i kroppen. Årsaken er vanligvis en sykdom der immunforsvaret angriper skjoldkjertelen. Symptomer skyldes lavere stoffskifte og gir utslag som tretthet, kuldefølelse, forstoppelse og vektøkning. Sykdommen behandles ved å gi thyreoideahormon som legemiddel.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

malaria: Malaria er en akutt infeksjonssykdom, som skyldes en blodparasitt som overføres ved myggbitt.

tungpustethet (dyspné, tung pust): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

tyroksin (t4, tetrajodtyronin): Hormon som dannes i skjoldkjertelen og utøver et vidt spekter av stimulerende effekter på stoffskiftet. Det omdannes også til trijodtyronin som er mange ganger så virksomt.