Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Levact 2,5 mg/ml pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

bendamustinhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Levact er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Levact
 3. Hvordan du bruker Levact
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Levact
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Levact er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Levact er et legemiddel som brukes til behandling av kreftsykdommer (cellegift).
Levact brukes alene (monoterapi) eller i kombinasjon med andre legemidler til behandling av følgende krefttyper:
 • kronisk lymfatisk leukemi, i tilfeller hvor kombinasjonsbehandling med fludarabin ikke er egnet for deg
 • non-Hodgkins-lymfom, som ikke har, eller kun kortvarig har, respondert på tidligere behandling med rituksimab
 • myelomatose, i tilfeller hvor behandling som inneholder talidomid eller bortezomib ikke er egnet for deg
 
2. Hva du må vite før du bruker Levact
Bruk ikke Levact
 • hvis du er allergisk overfor bendamustinhydroklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • hvis du ammer, hvis behandling med Levact er nødvendig under amming, må du slutte å amme (se avsnittet med advarsler og forsiktighetsregler vedrørende amming)
 • hvis du har alvorlig nedsatt leverfunksjon (skade på leverens aktive celler)
 • hvis du har gulning av huden eller det hvite i øynene forårsaket av lever- eller blodproblemer (gulsott)
 • hvis du har sterkt forstyrret benmargsfunksjon (benmargshemming) og sterkt forandret antall hvite blodceller og blodplater
 • hvis du har gjennomgått en større kirurgisk operasjon mindre enn 30 dager før behandlingsstart
 • hvis du har en infeksjon, spesielt ved redusert antall hvite blodceller (leukocytopeni)
 • i kombinasjon med gulfebervaksine.
Advarsler og forsiktighetsreglerRådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Levact
 • ved nedsatt evne i benmargen til å lage nye blodceller. Du bør få sjekket antall hvite blodceller og blodplater før oppstart av behandling med Levact, før hver påfølgende behandlingskur og i perioden mellom behandlingskurene.
 • ved infeksjoner. Du bør kontakte lege hvis du får tegn på infeksjon, som feber eller lungesymptomer.
 • ved hudreaksjoner under behandling med Levact. Hudreaksjonene kan forverres.
 • ved smertefullt, rødt eller lillaaktig utslett som sprer seg og blemmer og/eller andre skader som begynner å dukke opp i slimhinner (f.eks. munn og lepper), spesielt dersom du tidligere har vært lysfølsom, hatt luftveisinfeksjoner (f.eks. bronkitt) og/eller feber.
 • hvis du har en hjertesykdom (f.eks. hjerteinfarkt, brystsmerter, kraftig hjerterytmeforstyrrelse).
 • hvis du får smerter i siden, blod i urinen eller redusert urinmengde. Hvis sykdommen din er svært alvorlig, er det ikke alltid kroppen klarer å kvitte seg med alle avfallsstoffer fra cellene. Dette kalles svulstoppløsningssyndrom og kan forårsake nyresvikt og hjerteproblemer innen 48 timer etter første dose med Levact. Legen din kan sørge for at du får nok væske og gi deg andre legemidler for å forebygge det.
 • ved alvorlige allergiske eller overfølsomhetsreaksjoner. Du bør være oppmerksom på infusjonsreaksjoner etter første behandlingssyklus.
Andre legemidler og Levact
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Hvis Levact brukes i kombinasjon med legemidler som hemmer dannelse av blod i benmargen, kan benmargspåvirkningen forsterkes.
Hvis Levact brukes i kombinasjon med legemidler som påvirker immunforsvaret ditt, kan denne påvirkningen forsterkes.
Cellegift kan redusere effekten av vaksinering med levende virus. I tillegg kan cellegift øke infeksjonsfaren etter vaksinering med levende vaksiner (f.eks. virusvaksiner).
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Levact kan gi genetisk skade og har ført til misdannelser i dyrestudier. Du skal ikke bruke Levact under graviditet, hvis ikke legen har sagt det er strengt nødvendig. Under behandlingen bør du få medisinsk veiledning om risikoen for mulige bivirkninger av din behandling på det ufødte barnet, genetisk veiledning anbefales.
Hvis du er en kvinne i fruktbar alder må du bruke sikker prevensjon både før og under behandling med Levact. Hvis du blir gravid under behandling med Levact, må du omgående informere legen, og du bør få genetisk veiledning.
Amming
Levact skal ikke brukes under amming. Hvis behandling med Levact er nødvendig under amming, må du slutte å amme.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Fertilitet
Menn som behandles med Levact frarådes å bli fedre under behandling og inntil 6 måneder etterpå. Før behandlingsstart bør du få veiledning om konservering av sæd, grunnet faren for permanent sterilitet.
Hvis du er en mann bør du unngå å bli far under behandling med Levact og inntil 6 måneder etter avsluttet behandling. Det er fare for at behandling med Levact kan medføre sterilitet, og du kan spørre om å få veiledning om konservering av sæd før behandlingen starter.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Levact har stor påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Ikke kjør eller bruk maskiner dersom du får bivirkninger, som svimmelhet eller koordinasjonsvansker.
 
3. Hvordan du bruker Levact
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Levact gis i en vene over 30-60 minutter i ulike doser, alene (monoterapi) eller i kombinasjon med andre legemidler.
Behandling bør ikke startes hvis dine hvite blodceller (leukocytter) og/eller blodplatene dine har falt til under fastsatte nivåer.
Legen vil måle disse verdiene regelmessig.
Kronisk lymfatisk leukemi

Levact 100 mg per kvadratmeter kroppsoverflate (basert på din høyde og vekt)

dag 1+2

Syklusen gjentas etter 4 uker opptil 6 ganger

Non-Hodgkin lymfom

Levact 120 mg per kvadratmeter kroppsoverflate (basert på din høyde og vekt)

dag 1 + 2

Gjenta syklusen etter 3 uker minst 6 ganger

Myelomatose

Levact 120 - 150 mg per kvadratmeter kroppsoverflate (basert på din høyde og vekt)

dag 1 + 2

Prednison 60 mg per kvadratmeter kroppsoverflate (basert på din høyde og vekt) i.v. eller oralt

dag 1 - 4

Syklusen gjentas etter 4 uker minst 3 ganger

Behandlingen bør avbrytes hvis antall hvite blodceller (leukocytter) og/eller blodplater faller til fastsatte nivåer. Behandlingen kan fortsette etter at antallet hvite blodceller og antallet blodplater har økt.
Nedsatt lever- eller nyrefunksjon
Avhengig av graden av nedsatt leverfunksjon kan det være nødvendig å justere dosen din (med 30 % ved moderat nedsatt leverfunksjon). Dosejustering er ikke nødvendig ved nedsatt nyrefunksjon. Legen din bestemmer om dosejustering er nødvendig.
Hvordan det gis
Behandling med Levact skal kun gis av lege med erfaring innen kreftbehandling. Legen gir deg riktig dose av Levact og tar de nødvendige forholdsregler.
Legen din gir infusjonsvæsken etter tilberedning som foreskrevet. Oppløsningen gis i en vene som en korttidsinfusjon over 30 - 60 minutter.
Behandlingsvarighet
Det foreligger ingen generell tidsbegrensning for behandling med Levact. Behandlingstiden avhenger av sykdommen og respons på behandlingen.
Spør lege eller sykepleier dersom du er bekymret på noen måte eller har noen spørsmål vedrørende behandling med Levact.
Dersom du har glemt å få Levact
Hvis en dose med Levact er blitt glemt, vil legen din vanligvis opprettholde den vanlige doseringsplanen.
Dersom du avbryter behandling med Levact
Legen din avgjør om behandlingen skal avbrytes eller erstattes med et annet legemiddel.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle vil oppleve disse bivirkningene. Noen av funnene listet opp nedenfor kan oppdages etter prøver legen har tatt.
Følgende definisjoner av hyppighet brukes ved vurdering av bivirkninger:

Svært vanlige

flere enn 1 av 10 behandlede pasienter

Vanlige

færre enn 1 av 10, men flere enn 1 av 100 behandlede pasienter

Mindre vanlige

færre enn 1 av 100, men flere enn 1 av 1000 behandlede pasienter

Sjeldne

færre enn 1 av 1000, men flere enn 1 av 10 000 behandlede pasienter

Svært sjeldne

færre enn 1 av 10 000 behandlede pasienter

Ikke kjent

frekvens kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data

Vevsnedbrytning (nekrose) er sett i svært sjeldne tilfeller etter lekkasje av Levact til vev utenom blodårene (ekstravaskulært). Svie når infusjonsnålen stikkes inn kan være et tegn på lekkasje utenfor blodårer. Dette kan medføre smerter og dårlig tilheling av hudskader.
Dosebegrensende bivirkning av Levact er nedsatt benmargsfunksjon, som vanligvis normaliseres etter behandlingsslutt. Nedsatt benmargsfunksjon kan føre til for lavt antall blodceller, som igjen kan gi økt risiko for infeksjoner, blodmangel eller økt blødningsfare.
Svært vanlige:
 • Lavt antall hvite blodceller (sykdomsbekjempende celler i blodet)
 • Nedsatt mengde rødt fargestoff i blodet (hemoglobin: et protein i røde blodceller som frakter oksygen rundt i kroppen)
 • Lavt antall blodplater (fargeløse blodceller som bidrar til blodlevring)
 • Infeksjoner
 • Kvalme
 • Oppkast
 • Slimhinnebetennelse
 • Hodepine
 • Økt mengde kreatinin i blodet (et kjemisk avfallsprodukt som produseres av musklene)
 • Økt mengde urinstoff i blodet (et kjemisk avfallsprodukt)
 • Feber
 • Utmattelse
Vanlige:
 • Blødninger
 • Stoffskifteforstyrrelse som følge av rask tilbakegang av svulster
 • Nedsatt antall røde blodceller som kan medføre blek hud og svakhet eller åndenød (anemi)
 • Lavt antall nøytrofiler (en vanlig type hvite blodceller som er viktige for å bekjempe infeksjoner)
 • Overfølsomhetsreaksjoner som allergisk hudbetennelse (dermatitt), elveblest (urticaria)
 • Økning i leverenzymer ASAT/ALAT (som kan tyde på betennelse eller skade i leverceller)
 • Økning i enzymet alkalisk fosfatase (et enzym som hovedsakelig lages i lever og skjelett)
 • Økning i gallefargestoff (et stoff som lages ved normal nedbrytning av røde blodceller)
 • Lavt kaliumnivå i blodet (et næringsstoff som er nødvendig for nerve- og muskelcellenes funksjon, inkludert de i hjertet)
 • Hjertefunksjonsforstyrrelser
 • Hjerterytmeforstyrrelse (arytmi)
 • Lavt blodtrykk (hypotensjon)
 • Høyt blodtrykk (hypertensjon)
 • Lungefunksjonsforstyrrelse
 • Diaré
 • Forstoppelse
 • Sår i munnen (stomatitt)
 • Tap av matlysten
 • Hårtap
 • Hudforandringer
 • Uteblitt menstruasjon (amenoré)
 • Smerter
 • Søvnløshet
 • Frysninger
 • Væskemangel (dehydrering)
 • Svimmelhet
 • Kløende utslett (urtikaria)
Mindre vanlige:
 • Væskeansamling i hjerteposen (lekkasje av væske ut i rommet rundt hjertet)
 • Ineffektiv produksjon av blodceller i benmargen (det svampaktige stoffet inni skjelettet hvor blodcellene lages)
 • Akutt leukemi
 • Hjerteattakk, brystsmerter (hjerteinfarkt)
 • Hjertesvikt
Sjeldne:
 • Infeksjon i blodet (sepsis)
 • Alvorlige allergiske overfølsomhetsreaksjoner (anafylaktiske reaksjoner)
 • Reduksjon av benmargsfunksjonen, som gjør at du føler deg uvel eller vises på blodprøver
 • Tegn tilsvarende anafylaktiske reaksjoner (anafylaktoide reaksjoner)
 • Døsighet
 • Stemmetap (afoni)
 • Akutt sirkulasjonssvikt (svikt i blodsirkulasjonen hovedsakelig med opphav i hjertet med manglende opprettholdelse av leveranse av oksygen og andre næringsstoffer til vev samt fjerning av giftstoffer)
 • Rødhet i huden (erytem)
 • Hudbetennelse (dermatitt)
 • Kløe (pruritus)
 • Hudutslett (makulært eksantem)
 • Kraftig svetting (hyperhidrose)
Svært sjeldne:
 • Primær atypisk lungebetennelse (pneumoni)
 • Nedbrytning av røde blodceller
 • Raskt blodtrykksfall, av og til med hudreaksjoner eller utslett (anafylaktisk sjokk)
 • Smaksforstyrrelse
 • Sanseforstyrrelse i huden (parestesi)
 • Ubehag og smerter i armer og ben (perifer nevropati)
 • Alvorlig sykdom som medfører blokkering av spesifikke reseptorer i nervesystemet
 • Sykdom i nervesystemet
 • Koordinasjonsvansker (ataksi)
 • Hjernebetennelse (encefalitt)
 • Økt puls (takykardi)
 • Venebetennelse (flebitt)
 • Dannelse av vev i lungene (lungefibrose)
 • Blødende betennelse i spiserøret (blødende øsofagitt)
 • Mage- eller tarmblødning
 • Sterilitet
 • Multiorgansvikt
Ikke kjent:
 • Leversvikt
 • Nyresvikt
 • Uregelmessig og ofte rask hjerterytme (atrieflimmer)
 • Smertefullt, rødt eller lillaaktig utslett som sprer seg og blemmer og/eller andre skader som begynner å dukke opp i slimhinner (f.eks. munn og lepper), spesielt dersom du tidligere har vært lysfølsom, hatt luftveisinfeksjoner (f.eks. bronkitt) og/eller feber.
 • Legemiddelutslett i kombinasjon med rituksimab
 • Lungesykdom (pneumonitt)
 • Blødning fra lungene
Det er rapporter om svulster (myelodysplastisk syndrom, akutt myelogen leukemi (AML), bronkialkarsinom) etter behandling med Levact.
Kontakt legen din eller søk medisinsk hjelp umiddelbart hvis du oppdager noen av de følgende bivirkningene (frekvens ikke kjent):
Alvorlige hudutslett inkludert Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse (TEN). Disse kan opptre som rødlig målskive-lignende eller runde flekker på overkroppen, ofte med blemmer i midten, avflassing av huden, åpne sår i munn, hals, nese, kjønnsorganer og øyne og kan innledes med feber og influensalignende symptomer.
Utbredt utslett, høy kroppstemperatur, forstørrede lymfekjertler og involvering av andre organer (Legemiddelutløst utslett med eosinofili og systemiske symptomer, også kjent som DRESS eller hypersensitivitetssyndrom).
Kontakt lege dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Levact
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Levact etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten og esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevar beholderen i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.
Merknad om holdbarhet etter åpning eller tilberedning av oppløsningen
Riktig tilberedte infusjonsoppløsninger er stabile i polyetylenposer ved romtemperatur/ 60 % relativ luftfuktighet i 3,5 timer, og i kjøleskap i 2 døgn. Levact inneholder ingen konserveringsmidler. Oppløsningen skal derfor ikke brukes etter disse tidsangivelsene.
Det er brukers ansvar å sikre aseptiske forhold.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Levact
Virkestoff er bendamustinhydroklorid.
1 hetteglass inneholder 25 mg bendamustinhydroklorid
1 hetteglass inneholder 100 mg bendamustinhydroklorid
Etter rekonstituering inneholder 1 ml konsentrat 2,5 mg bendamustinhydroklorid.
Andre innholdsstoffer er mannitol.
Hvordan Levact ser ut og innholdet i pakningen
Hetteglass av brunt glass med gummipropp og vippelokk av aluminium.
Pulveret er hvitt og krystallinsk.
Levact er tilgjengelig i pakninger med
5, 10 eller 20 hetteglass med 25 mg bendamustinhydroklorid
og
5 hetteglass med 100 mg bendamustinhydroklorid.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Astellas Pharma GmbH
Ridlerstrasse 57
D-80339 München
Tyskland
Lokal representant
Mundipharma AS
N-1366 Lysaker
Tlf: 67 51 89 00
Tilvirker
Haupt Pharma Wolfratshausen GmbH
Pfaffenrieder Strasse 5
D-82515 Wolfratshausen
Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 12/2018
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:
Som for alle tilsvarende cytotoksiske substanser gjelder strenge sikkerhetsregler for pleiepersonell og leger, på grunn av mulige genomskadelige og kreftfrembringende effekter av preparatet. Unngå inhalasjon (innånding) og kontakt med hud og slimhinner ved håndtering av Levact (bruk hansker, beskyttende klær og ev. ansiktsmaske!). Hvis deler av kroppen blir kontaminerte, vask dem godt med såpe og vann og skyll øyne med 0,9 % (isoton) saltvannsoppløsning. Hvis mulig, anbefales det å arbeide på spesialbenker (LAF) med vanntett, absorberende underlag til engangsbruk. Kontaminerte artikler er cytostatikaavfall. Følg nasjonale retningslinjer for destruksjon av cytostatikamateriell! Gravid personell skal utelukkes fra arbeid med cytostatika.
Bruksferdig oppløsning skal tilberedes ved oppløsning av innholdet i et Levact hetteglass utelukkende med vann til injeksjonsvæsker, som følger:
1. Tilberedning av konsentrat
 • Ett hetteglass med Levact inneholdende 25 mg bendamustinhydroklorid oppløses først i 10 ml ved omrysting
 • Ett hetteglass med Levact inneholdende 100 mg bendamustinhydroklorid oppløses først i 40 ml ved omrysting
2. Tilberedning av infusjonsvæske, oppløsning
Når oppløsningen er blitt klar (vanligvis etter 5-10 minutter) fortynnes total anbefalt dose av Levact omgående med 0,9 % (isoton) saltvannsoppløsning til et sluttvolum på ca. 500 ml. Levact må ikke fortynnes med andre oppløsninger til infusjon eller injeksjon. Levact må ikke blandes med andre legemidler i en infusjon.
3. Administrasjon
Oppløsningen gis ved intravenøs infusjon over 30-60 minutter.
Hetteglassene er til engangsbruk.
Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.
Utilsiktet injeksjon i vev utenom blodårer (ekstravasal injeksjon) skal stoppes omgående. Nålen skal fjernes etter en kort aspirasjon. Deretter bør det berørte vevsområdet kjøles ned. Armen bør heves. Tilleggsbehandling som bruk av kortikosteroider har ikke vist noen klar fordel (se avsnitt 4).

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

akutt myelogen leukemi (aml, akutt myeloid leukemi): Akutt myelogen leukemi (AML) er den vanligste formen for blodkreft hos voksne. Faktorer som kan bidra til at sykdommen utvikles er arvelighet, stråling og enkelte kjemikalier. Vanlige symptomer er tretthet og blekhet. Sykdommen behandles med kraftig cellegift.

alat (alaninaminotransferase): Enzym som bl.a. finnes i lever og muskel. Blodnivået av ALAT stiger ved f.eks. et hjerteinfarkt eller ved leverbetennelse. Blodnivået av ALAT bestemmes ved å ta en blodprøve, og kan brukes for å stille diagnoser.

amenoré (manglende menstruasjonsblødning, fravær av menstruasjon): Fravær av menstruasjonsblødning over lengre tid. Jente som ikke har fått sin første menstruasjon innen hun er fylt 16 år har så kalt primær amenoré.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

asat (aspartataminotransferase): Enzym som hovedsakelig finnes i lever- og hjerteceller. Forhøyede blodnivåer av ASAT kan sees ved lever- eller hjerteskade.

ataksi: Koordineringsforstyrrelser i muskelbevegelsene. Bevegelsene blir usikre, ristende eller for voldsomme.

atrieflimmer (atriefibrillering, forkammerflimmer, atriell fibrillering, atriell fibrillasjon): Hjerterytmeforstyrrelse som oppstår i hjertets forkamre. Symptomer kan være hjertebank, rask puls, tungpustethet og svimmelhet.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

bronkitt: Betennelse i lungenes bronkier, som er de største luftveiene i lungene. Kronisk bronkitt, som nesten alltid er forårsaket av røyking, er en besværlig sykdom med svært langvarig betennelse i luftveiene som gir hoste. Akutt bronkitt i forbindelse med en luftveisinfeksjon kan hos barn gi pustevansker.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dress (legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer): Legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms - DRESS) er en immunologisk overfølsomhetsreaksjon og alvorlig form for legemiddelreaksjon som kan være dødelig.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

encefalitt (hjernebetennelse): Betennelse i hjernen forårsaket av infeksjon, autoimmune prosesser, forgiftning eller andre tilstander. Virusinfeksjon er en ganske vanlig årsak til hjernebetennelse.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

eosinofili: Økt forekomst av en type hvite blodceller som kalles eosinofiler. Tilstanden oppstår ved allergiske reaksjoner og parasittinfeksjoner.

erytem (rødhet i huden, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

flebitt (årebetennelse, venebetennelse): Betennelse i en vene.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hemoglobin: Hemoglobin er det fargestoffet i røde blodceller som gjør blodet rødt. Det har en viktig funksjon i kroppen ved å transportere oksygen til cellene og karbondioksid fra cellene. Ved å måle mengden av hemoglobin i blodet kan ev. blodmangel påvises. Hvis en mann har mindre enn 130 gram pr. ​liter, så har han blodmangel. For kvinner er grensen 120 gram pr. liter.

hjerteattakk (hjerteinfarkt, myokardinfarkt): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hodgkins lymfom (hodgkins sykdom, lymfogranulomatose): Ondartede svulster i lymfevevet. Sjelden sykdom som rammer unge mennesker. De vanligste symptomene er først hovne lymfeknuter, og senere, feber, nattesvette og vekttap. Takket være strålebehandling og kjemoterapi kureres de fleste i dag.

hyperhidrose (økt svetting, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kreatinin: Kreatinin er et stoff som dannes i musklene og kan bare fjernes fra kroppen gjennom filtrering i nyrene.

kronisk lymfatisk leukemi (kll): (KLL: kronisk lymfatisk leukemi) KLL er en form for blodkreft. Sykdommen er mindre alvorlig enn de akutte leukemiene, og behandlingen startes ikke før det oppstår symptomer. De vanligste symptomene er anemi/blodmangel (med tretthet og økt infeksjonstendens), forstørret milt og hovne lymfeknuter. Behandlingen består av kjemoterapi, kortison og noen ganger fjerning av milten.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungebetennelse (pneumoni): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

lungefibrose (pulmonal fibrose): Arrdannelse i lungene.

myelomatose (multippelt myelom, benmargskreft, plasmacellemyelom): Kreft som kjennetegnes ved ukontrollert deling av plasmaceller i benmargen. Plasmacellene fortrenger plassen til andre celler i benmargen.

sepsis (septikemi, blodforgiftning): Blodforgiftning er en infeksjon med bakterier i blodet, høy feber og påvirket allmenntilstand.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

stomatitt (munnhulebetennelse): Smertefulle sår i munnslimhinnen. Årsaken til stomatitt/munnhulebetennelse er ukjent. De antas å skyldes en autoimmun prosess, noe som innebærer at kroppens forsvarssystem reagerer på kroppens eget vev.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

ten (toksisk epidermal nekrolyse, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

øsofagitt (spiserørsbetennelse): Betennelse i spiserøret. Den vanligste årsaken er oppgulping av surt mageinnhold.