Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Lerkanidipin Actavis 10 mg filmdrasjerte tabletter

Lerkanidipin Actavis 20 mg filmdrasjerte tabletter

Lerkanidipinhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikkegi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Lerkanidipin Actavis er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Lerkanidipin Actavis
 3. Hvordan du bruker Lerkanidipin Actavis
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Lerkanidipin Actavis
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Lerkanidipin Actavis er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Lerkanidipin Actavis tilhører en legemiddelgruppe som kalles kalsiumkanalblokkere. Disse legemidlene blokkerer innstrømmingen av kalsium til muskelcellene i hjertet og blodårene som frakter blod bort fra hjertet (arteriene). Det er denne kalsiumstrømmen til cellene som får hjertet til å pumpe blod og blodårene til å trekke seg sammen. Ved å blokkere innstrømmingen av kalsium, bidrar kalsiumkanalblokkere til at hjertet ikke trenger å pumpe så kraftig og til å utvide arteriene, og dermed blir blodtrykket redusert.
Du har fått foreskrevet Lerkanidipin Actavis mot høyt blodtrykk, også kalt hypertensjon.
 
2. Hva du må vite før du bruker Lerkanidipin Actavis
Bruk ikke Lerkanidipin Actavis:
 • hvis du er allergisk overfor lerkanidipin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • hvis du har fått allergiske reaksjoner på nært beslektede medisiner av Lerkanidipin Actavis (som for eksempel amlodipin, nikardipin, felodipin, isradipin, nifedipin eller lakidipin)
 • hvis du lider av visse hjertesykdommer:
  • ukontrollert hjertesvikt
  • en obstruksjon i blodstrømningen fra hjertet
  • ustabil angina (angina som inntrer ved hvile eller som gradvis forverres)
  • hvis du har hatt et hjerteinfarkt for mindre enn 1 måned siden
  • hvis du har alvorlige lever- eller nyreproblemer
 • hvis du bruker legemidler som hemmer CYP3A4-isoenzymet:
  • soppmidler (som ketokonazol eller itrakonazol)
  • makrolidantibiotika (som f.eks. erytromycin eller troleandomycin)
  • antivirale midler (som f.eks. ritonavir)
  • sammen med et annet legemiddel som heter ciklosporin
  • samtidig med grapefrukt eller grapefruktjuice
 • hvis du er gravid eller planlegger å bli gravid, eller hvis du er en kvinne i fruktbar alder og ikke bruker sikker prevensjon
 • hvis du ammer
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du bruker Lerkanidipin Actavis
 • hvis du har en hjertesykdom som kalles syk sinus-syndrom, og du ikke har fått satt inn pacemaker
 • hvis du lider av brystsmerter (angina pectoris). Lerkanidipin Actavis kan i svært sjeldne tilfeller føre til at anfallene kommer oftere, varer lenger og blir mer alvorlige. Det har vært rapportert om hjerteinfarkt i isolerte tilfeller.
 • hvis du har problemer med leveren eller nyrene, eller hvis du er under dialysebehandling.
Andre legemidler og Lerkanidipin Actavis
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Bruk av Lerkanidipin Actavis sammen med visse andre legemidler (se under) kan påvirke effekten av disse legemidlene eller av Lerkanidipin Actavis.
Det er spesielt viktig for legen din å vite om du behandles med noen av de følgende medisinene:
 • fenytoin eller karbamazepin (medisin mot epilepsi)
 • rifampicin (tuberkulosemedisin)
 • midazolam (sovemedisin)
 • cimetidin, over 800 mg (medisin mot magesår, fordøyelsesbesvær eller halsbrann)
 • digoksin (hjertemedisin)
 • terfenadin eller astemizol (allergimedisiner)
 • amiodaron eller kinidin (medisiner mot hurtig hjerterytme)
 • metoprolol (medisin mot høyt blodtrykk)
 • simvastatin (kolesterolmedisin)
Lerkanidipin Actavis sammen med mat, drikke og alkohol
Du må ikke spise grapefrukt eller drikke grapefruktjuice, da dette kan forsterke effekten av Lerkanidipin Actavis.
Hvis du inntar alkohol mens du bruker Lerkanidipin Actavis, kan du oppleve svimmelhet, tretthet eller svakhetsfølelse. Dette skyldes at medisinen kan senke blodtrykket ditt betydelig når den tas sammen med alkohol.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege før du tar noen form for medisin.
Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Medisinen skal ikke brukes hvis du er gravid eller planlegger å bli gravid, eller hvis du er en kvinne i fruktbar alder og ikke bruker sikker prevensjon
Medisinen skal ikke brukes hvis du ammer
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Lerkanidipin Actavis har svært liten effekt på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Men bivirkninger som svimmelhet, svakhetsfølelse, tretthet, og i sjeldne tilfeller søvnighet kan forekomme. Lerkanidipin Actavis skal brukes med forsiktighet inntil du vet hvordan du reagerer på den.
Lerkanidipin Actavis inneholder laktosemonohydrat
Hvis legen din har sagt at du ikke tolererer visse sukkerarter, må du kontakte legen din før du bruker denne medisinen.
 
3. Hvordan du bruker Lerkanidipin Actavis
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek dersom du er usikker.
Anbefalt dose er én 10 mg filmdrasjert tablett Lerkanidipin Actavis daglig til samme tid, fortrinnsvis om morgenen. Tabletten tas minst 15 minutter før frokost, siden et fettrikt måltid vil føre til en signifikant økning av medisinens nivå i blodet.
Legen din kan bestemme at du skal øke dosen til én 20 mg filmdrasjert tablett Lerkanidipin Actavis daglig, ved behov.
Tablettene skal svelges hele sammen med et halvt glass vann. Delestreken er kun for å lette delingen som gjør det enklere å svelge tabletten.
Bruk av Lerkanidipin Actavis hos barn og ungdom
Lerkanidipin Actavis er ikke anbefalt brukt hos barn og ungdom under 18 år.
Dersom du tar for mye Lerkanidipin Actavis
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
For høye doser kan føre til at blodtrykket blir for lavt og at hjertet slår uregelmessig eller raskere. Det kan også føre til bevisstløshet.
Dersom du har glemt å ta Lerkanidipin Actavis
Hvis du har glemt å ta en dose, tar du den neste så snart du kommer på det, med mindre det snart er tid for å ta neste dose. Fortsett deretter som vanlig. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Lerkanidipin Actavis
Hvis du avbryter behandlingen med Lerkanidipin Actavis, kan blodtrykket ditt øke igjen. Rådfør deg med lege før du avslutter behandlingen.
Kontakt lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Hyppigheten til bivirkningene er oppført etter følgende inndeling:

Svært vanlige:

kan ramme mer enn 1 av 10 personer

Mindre vanlige:

kan ramme 1 av 100 personer

Sjeldne:

kan ramme 1 av 1000 personer

Svært sjeldne:

kan ramme opptil 1 av 10 000 personer

Ikke kjent:

frekvensen kan ikke beregnes fra tilgjengelige data

Mindre vanlige: Hodepine, svimmelhet, hurtig hjertefrekvens, hjertebank, rødming (forbigående rødhet i ansikt og hals), hovne ankler.
Sjeldne: Søvnighet, svakhetsfølelse, tretthet, kvalme, oppkast, diaré, magesmerter, fordøyelsesbesvær, utslett, muskelsmerter, økt vannlating, angina pectoris.
Svært sjeldne, ikke kjent frekvens: Reduksjon i blodtrykk som kan føre til besvimelse, allergiske reaksjoner, hevelse i tannkjøttet, forhøyede leverenzymverdier, blodtrykksfall som kan føre til svimmelhet eller besvimelse, økning i vannlatingsfrekvensen, brystsmerter og hjerteinfarkt.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Lerkanidipin Actavis
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen/EXP som er angitt på etiketten, esken eller flasken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevaringsbetingelser:
Aluminium/PVC/PVDC blisterbrett: Oppbevares ved høyst 30ºC. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.
Tablettbeholder: Oppbevares i originalpakningen. Hold flasken tett lukket for å beskytte mot fuktighet.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Lerkanidipin Actavis
 • Virkestoffet er lerkanidipinhydroklorid.
  Én 10 mg filmdrasjert tablett inneholder 10 mg lerkanidipinhydroklorid, tilsvarende 9,4 mg lerkanidipin.
  Én 20 mg filmdrasjert tablett inneholder 20 mg lerkanidipinhydroklorid, tilsvarende 18,8 mg lerkanidipin.
 • Andre innholdstoffer er: Tablettkjerne: Magnesiumstearat, povidon, natriumstivelseglykolat (Type A), laktosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose.
  10 mg filmdrasjerte tabletter: Makrogol, polyvinylalkohol (delvis hydrolysert), talkum, titandioksid (E 171), gult jernoksid (E 172).
  20 mg filmdrasjerte tabletter: Makrogol, polyvinylalkohol (delvis hydrolysert), talkum, titandioksid (E 171), gult jernoksid (E 172), rødt jernoksid (E172).
Hvordan Lerkanidipin Actavis ser ut og innholdet i pakningen
Lerkanidipin Actavis 10 mg tabletter: gule, runde bikonvekse filmdrasjerte tabletter 6,5 mm med delestrek på den ene siden og merket med ”L” på den andre.
Lerkanidipin Actavis 20 mg tabletter: rosa, runde bikonvekse filmdrasjerte tabletter 8,5 mm med delestrek på den ene siden og merket med ”L” på den andre.
Delestreken er kun for å lette delingen som gjør det enklere å svelge tabletten, og ikke for å dele den i like doser.
Pakningsstørrelser:
Blisterpakninger (Aluminium/PVC/PVDC):
Lerkanidipin Actavis 10 mg filmdrasjerte tabletter: 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 tabletter.
Lerkanidipin Actavis 20 mg filmdrasjerte tabletter: 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 tabletter.
Tablettbeholder:
Lerkanidipin Actavis 10 mg filmdrasjerte tabletter: 100 tabletter
Lerkanidipin Actavis 20 mg filmdrasjerte tabletter: 100 tabletter
Ikke alle pakningsstørrelser er pålagt markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Actavis Group PTC ehf.
Reykjavikurvegur 76-78
220 Hafnarfjörður
Island
Tilvirkere:
Actavis Ltd.,
BLB016 Bulebel Industrial Estate, Zejtun ZTN 3000, Malta
Actavis ehf.,
Reykjavikurvegur 78, IS-200 Hafnarfjörður, Island
Balkanpharma – Dupnitsa AD, 3 Samokovsko Schosse Str., Dupnitsa 2600, Bulgaria
For ytterligere informasjon kontakt:
Teva Norway AS
Kinoveien 3A 1337 Sandvika
Tlf: 66 77 55 90
info@tevapharm.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 26.09.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angina (angina pectoris, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

antiviral: Noe som hindrer at virus kan formere seg. Antivirale legemidler brukes mot virusinfeksjoner.

cyp3a4: Enzym som bryter ned legemidler til andre stoffer (ca. 50% av medisinene nedbrytes av CYP3A4). Se også CYP3A4-hemmere og CYP3A4-induktorer.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

rødming (flushing): Plutselig varmefølelse, hudrødme