Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Lecrolyn sine 40 mg/ml øyedråper, oppløsning

natriumkromoglikat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Dette legemidlet er reseptfritt. Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter to dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Lecrolyn sine er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Lecrolyn sine
 3. Hvordan du bruker Lecrolyn sine
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Lecrolyn sine
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Lecrolyn sine er og hva det brukes mot
Lecrolyn sine inneholder virkestoffet kalt natriumkromoglikat. Dette tilhører en legemiddelgruppe kalt antiallergika.
Voksne og barn over 6 år: korttidsbehandling av øyeplager ved allergi, for eksempel pollenallergi.
Lecrolyn sine fungerer ved å stoppe frigivelse av naturlige stoffer som histamin i øynene, som kan føre til en allergisk reaksjon. Tegn på en allergisk reaksjon inkluderer kløe, rennende, røde eller betente øyne og hovne øyelokk. Vanligvis er begge øyne påvirket.
Disse symptomene forekommer vanligvis om våren eller sommeren når pollen fra gress eller trær kommer i kontakt med øynene på personer som er overfølsomme for dem.
Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter to dager.
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Lecrolyn sine
Bruk ikke Lecrolyn sine
dersom du er allergisk overfor natriumkromoglikat eller noen av de andre innholdsstoffene i Lecrolyn sine (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du bruker Lecrolyn sine dersom du bare har symptomer i ett øye, fordi allergiske reaksjoner involverer vanligvis begge øynene.
Andre legemidler og Lecrolyn sine
Ved samtidig bruk av andre øyedråper, bør det gå minst 15 minutter mellom bruk av de forskjellige dråpene.
Graviditet og amming
Ingen bivirkninger på fosteret er vist. Lecrolyn sine kan benyttes under graviditet og amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Som andre øyedråper, kan Lecrolyn sine forårsake kortvarig tåkesyn. Hvis dette skjer med deg, må du ikke kjøre eller bruke maskiner før synet er helt gjenopprettet.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Kontaktlinser
Lecrolyn sine inneholder ikke konserveringsmidler. Det kan derfor brukes sammen med kontaktlinser.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Lecrolyn sine
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Voksne og barn over 6 år: 1-2 dråper i hvert øye 2 ganger daglig.
Dersom symptomintensiteten krever hyppigere dosering, skal du ikke ta øyedråpene mer enn 4 ganger daglig.
Før øyedråpene dryppes i øyet:
 • vask hendene før du åpner flasken
 • når flasken åpnes for første gang, kasserer du den første dråpen.
 • velg den stillingen du synes er mest behagelig for å dryppe dråpene (du kan sitte, ligge på ryggen eller stå foran et speil)
Inndrypping:
 1. Hold flasken loddrett med lokket øverst og skru opp lokket for å åpne flasken. Ikke la noe komme i berøring med flasketuppen. Da kan oppløsningen få urenheter (kontamineres).
  Mangler tekstalternativ for bilde
 2. Len hodet bakover og hold flasken over øyet.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 3. Trekk det nederste øyelokket ned og se opp. Trykk lett på flasken til det faller en dråpe ned i øyet. Vær oppmerksom på at det kan ta noen sekunder før dråpen kommer etter at du har trykket. Unngå å trykke for hardt.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 4. Blunk noen få ganger slik at dråpen sprer seg over øyet.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 5. Rist flasken én gang nedover for å fjerne eventuell oppløsning fra tuppen. Følg trinn 2.-4. for å dryppe Lecrolyn sine i det andre øyet.
 6. Før lokket settes på igjen rister du flasken én gang nedover for å holde tuppområdet tørt.
Det kan være igjen litt oppløsning i flasken når du er ferdig. Alle flasker overfylles noe for å sikre at det alltid er mulig å få ut 5 ml oppløsning.
Du får best effekt hvis behandlingen starter før du får allergiplager. Lecrolyn sine lindrer også hvis plagene allerede har startet, men det kan ta noen dager før du oppnår ønsket effekt.
Det er viktig å ta øyedråper regelmessig gjennom hele pollensesongen uavhengig om du har plager eller ikke.
Lecrolyn sine skal ikke brukes sammenhengende i mer enn 3 måneder. Ønsker du å bruke Lecrolyn sine lengre, avtal dette med legen.
Kontakt lege etter noen dagers behandling hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre.
Dersom du tar for mye av Lecrolyn sine
Det er ingen kjente reaksjoner ved overdosering av Lecrolyn sine.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Allergiske reaksjoner (overfølsomhet) har blitt rapportert. Det er imidlertid ikke kjent hvor ofte dette forekommer.
Dersom du får symptomer som utslett, svelge- eller pustevansker, hevelse i lepper, ansikt, hals, tunge og forverring av rødhet, må du straks kontakte lege.
En vanlig bivirkning (kan ramme opp til 1 av 10 personer) er lokal svie i øynene.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Lecrolyn sine
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC. Skal ikke fryses.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og flasken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Etter første gangs åpning av flasken, kan oppløsningen brukes i 8 uker. Flasken skal oppbevares tett lukket.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Lecrolyn sine
 • Virkestoffet er natriumkromoglikat. 1 ml oppløsningen inneholder 40 mg natriumkromoglikat,
 • Andre innholdsstoffener er glyserol, dinatriumedetat, polyvinylalkohol, vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Lecrolyn sine ser ut og innholdet i pakningen
Lecrolyn sine er en klar, fargeløs eller svakt gul oppløsning som leveres i en hvit plastflaske med en hvit applikator med dråpeteller, blå spiss og hvit plastskrulokk.
Pakningsstørrelser: 1×5 ml
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Santen Oy,
Niittyhaankatu 20, 33720 Tampere
Finland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 08.01.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.