Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Lecrolyn 40 mg/ml øyedråper, oppløsning i endosebeholdere

natriumkromoglikat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut til deg.Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Lecrolyn er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Lecrolyn
 3. Hvordan du bruker Lecrolyn
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Lecrolyn
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Lecrolyn er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Lecrolyn tilhører en gruppe legemidler som kalles antihistaminer. Allergifremkallende stoffer (bl. a. histamin) frigjøres når man kommer i kontakt med det man er allergisk mot. Lecrolyn øyedråper inneholder natriumkromoglikat som forhindrer frigjøring av disse allergifremkallende stoffene som gir allergiske reaksjoner i øyets slimhinner.
Lecrolyn brukes for behandling av øyeplager ved allergi, både sesongbundet (for eksempel pollenallergi) og helårlig allergi av ulike slag.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Lecrolyn
Bruk ikke Lecrolyn
Dersom du er allergisk overfor natriumkromoglikat eller noen av de andre innholdsstoffene i Lecrolyn (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsktighetsregler
Ingen.
Andre legemidler og Lecrolyn
Ingen kjent risiko foreligger. Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet og amming
Ingen uheldige effekter på fosteret er vist. Preparatet kan brukes under amming.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Lecrolyn
Lecrolyn øyedråper i endosebeholdere inneholder ikke konserveringsmidler, og kan derfor benyttes sammen med kontaktlinser.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Lecrolyn
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller slik som legen din har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker. Den vanlige dosen hos voksne og barn over 6 år er: 1-2 dråper i hvert øye 2 ganger daglig.
Legemidlet brukes regelmessig for å oppnå optimal symptomkontroll. Du får best effekt hvis behandlingen starter før du får allergiplager. Lecrolyn lindrer også hvis plagene allerede har startet, men det kan ta noen dager før du oppnår ønsket effekt.
Det er viktig å ta øyedråper regelmessig gjennom hele pollensesongen uavhengig om du har plager eller ikke. Lecrolyn skal ikke brukes sammenhengende i mer enn 3 måneder. Ønsker du å bruke Lecrolyn lengre, avtal dette med legen.
Endosebeholdere skal kastes etter bruk, selv om den ikke er tom.
Hvis du mener at virkningen av Lecrolyn er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.
Før du bruker øyedråper:
 • Vask hendene.
 • Velg den posisjonen som er mest behagelig for deg når du skal dryppe øyedråper (du kan sitte, legge deg på ryggen, eller stå eller sitte foran et speil).
Bruksanvisning
1. Åpne posen ved strekmarkeringen.
2. Trekk beholderne så langt ut at en beholder kan løsnes.
3. Lukk posen ved at kanten bøyes inn.
Én endosebeholder rekker til behandling av begge øyne.

4. Knips på beholderen slik at væsken ikke samler seg i spissen.

Mangler tekstalternativ for bilde

5. Åpne beholderen ved å vri av vingen.

Mangler tekstalternativ for bilde

6. Bøy hodet bakover.

Mangler tekstalternativ for bilde

7. Trekk det nederste øyelokket nedover og se opp.
Drypp 1-2 dråper i øyet/øynene etter avtale med legen.

Mangler tekstalternativ for bilde

8. Lukk øyet og trykk fingeren på den innerste øyekroken i omtrent ett minutt. Slik ungår du at dråpen renner ned gjennom tårekanalen.
Kast beholdren med eventuelt restinnhold.

Mangler tekstalternativ for bilde

Dersom du tar for mye av Lecrolyn
Lokal irritasjon kan forventes ved overdosering.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Lecrolyn:
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Lecrolyn ha bivirkninger, men ikke alle får det.
I likhet med alle andre øyelegemidler, kan også Lecrolyn føre til en forbigående, mild svie. Uklart syn kan oppstå for en kort stund etter at du har brukt gelen, men dette vil forsvinne når du blunker noen få ganger, og gelen blir fordelt jevnt utover øyets overflate.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Lecrolyn
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC. Må ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses.
Uåpnete beholdere skal oppbevares i posen beskyttet mot lys. Beholderne i en åpnet pose må brukes innen 28 dager etter åpning av posen. Endosebeholdere må brukes straks etter åpning. Åpnede beholdere må kastes rett etter bruk med resten av innholdet.
Uåpnet er øyedråpene holdbare til den utløpsdato som er angitt på pakningen. Bruk ikke Lecrolyn etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Av miljø- og sikkerhetshensyn bør ubrukte, for gamle eller rester av legemidler leveres til apotek for destruksjon.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning
Virkestoff er natriumkromoglikat 40 mg/ml
Hjelpestoffer er: glyserol, polyvinylalkohol, dinatriumedetat og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Lecrolyn ser ut og innholdet i pakningen
Lecrolyn er en klar, fargeløs eller litt gulaktig oppløsning i endosebeholdere av plast.
Pakningsstørrelser: 60 × 0,25 ml
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Santen Oy,
Niittyhaankatu 20,
33720 Tampere,
Finland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale informasjonskontor for innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Santen
Sjøsenteret Vallø
3150 Tolvsrød
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 18.12.2015.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.