Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

Laxabon pulver til oral oppløsning

Lurasidon

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Laxabon er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Laxabon
 3. Hvordan du bruker Laxabon
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Laxabon
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Laxabon er og hva det brukes mot
Laxabon brukes til tarmtømming hos voksne før kirurgi, koloskopi (tykktarmsundersøkelse) eller røntgenundersøkelser.
Laxabon oppløst i vann virker ved å gi en diaré som rengjør tarmen raskt, vanligvis innen 4 timer.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Laxabon
Bruk ikke Laxabon hvis du har:
 • passasjehindring i mage/tarmkanalen (obstruksjon)
 • perforasjon i tarmen (hull i bukhulen)
 • unormal langsom tømming av magesekken
 • forstørret tykktarm (megacolon)
 • allergi/overfølsomhet overfor Makrogol (polyetylenglykol) eller et av de andre innholdsstoffene i Laxabon
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du bruker Laxabon hvis du har:
 • hjerte- eller nyresvikt
 • nedsatt bevissthet (våkenhetstilstand)
 • nedsatt brekningsrefleks
 • tendens til å ha sure oppstøt fra magen
 • tykktarmskreft
Dersom Laxabon tilføres raskere enn magesekken tømmes, vil brekningsrefleksen kunne stimuleres. Dette kan føre til slimhinnerifter og blødninger (Mallory-Weiss).
Barn
Bruk til barn anbefales ikke. Sikkerhet og toleranse ved bruk hos barn er foreløpig ikke dokumentert.
Andre legemidler og Laxabon
Effekten av andre legemidler kan nedsettes hvis de tas like før du tar Laxabon. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Inntak av Laxabon sammen med mat og drikke
Oppløsningen må ikke tilsettes andre stoffer som f.eks. smaksstoffer, saft, juice o.l. Du bør unngå mat og drikke de siste 3-4 timene før du tar Laxabon, og under ingen omstendigheter innta fast føde senere enn 2 timer før bruk av Laxabon.
Graviditet og amming
Graviditet
Det er liten erfaring med bruk av Laxabon under graviditet. Rådfør deg derfor med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid.
Amming
Det er lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes. Rådfør deg likevel med lege før du tar dette legemidlet dersom du ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Laxabon antas ikke å påvirke evnen til bilkjøring eller betjening av maskiner.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Laxabon
Bruk alltid LAXABON slik legen din har foreskrevet. Kontakt legen eller apoteket hvis du er usikker. Den vanlige dosen er:
Anbefalt dosering er 4 liter (4 poser) oppløsning eller som angitt av legen. Mat må unngås 3-4 timer før du starter å ta Laxabon oppløsning, og du må ikke, under noen omstendighet, innta fast føde senere enn 2 timer før inntak av Laxabon. Ca. 2,5 dl drikkes hvert 10. min. til anbefalt mengde er inntatt eller til tarminnholdet er klart.
Doseringsregime: Du kan enten dele opp mengden Laxabon ved å drikke den ene halvparten på kvelden dagen før undersøkelsen og drikke den andre halvparten på morgenen undersøkelsesdagen,
eller
drikke hele mengden på en gang om morgenen hvis undersøkelsen din skal foregå på ettermiddagen (dvs. hvis undersøkelsen er planlagt minst 4 timer etter at du starter å drikke Laxabon, se også instruksjonene nedenfor).
Diskuter med legen din hva som er best for deg. Hvis du har behov for narkose/bedøvelse i forbindelse med undersøkelsen skal hele mengden av Laxabon drikkes opp minst 2 timer før undersøkelsen. For best resultat bør undersøkelsen gjøres innen 4-6 timer etter at alt Laxabon er drukket opp.
Raskt inntak av hver porsjon er å foretrekke fremfor kontinuerlig inntak av mindre mengder. Den første tarmtømmingen inntreffer ca. 1 time etter at Laxabon-inntaket har begynt. Dersom det oppstår en utspiling av magen (oppblåsthet) eller magesmerter, skal inntaket av Laxabon trappes ned (drikkes langsommere) eller avbrytes midlertidig til symptomene er borte.
Bruksanvisning
Løs opp posens innhold i 0,5 liter lunkent vann og rør ordentlig til alt pulveret er oppløst. Hell deretter i ytterligere 0,5 liter vann og rør slik at væsken blandes. Bruk f. eks. et 1 liters husholdningsmål. Oppløsningen smaker bedre når den er kald. Oppløsningen må ikke tilsettes andre stoffer som f.eks. smaksstoffer, saft, juice o.l.
Hvis du mener at virkningen av LAXABON er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.
Dersom du tar for mye av Laxabon
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige (> 1/100): Kvalme, brekninger, oppsvulming av magen (oppblåsthet), kramper og irritasjon i endetarmen.
Mindre vanlige (1/100- 1/1000): Hud: Elveblest. Luftveier: Snue.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Laxabon
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Uåpnet pakning kan oppbevares i romtemperatur. Holdbar til den utløpsdato som er angitt på pakningen.
Ferdig tilberedt oppløsning er holdbar i 14 dager i kjøleskap ved 4ºC.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Laxabon
 • Virkestoffer er Makrogol 3350 59 g, vannfri natriumsulfat 5,69 g, natriumhydrogenkarbonat 1,71 g, natriumklorid 1,44 g, kaliumklorid 0.75 g.
 • Hjelpestoff er vannfri kolloidal silika.
Innehaver av markedsføringstillatelsen (parallellimport) og ompakker:
Farmagon AS, Karihaugveien 22, 1086 Oslo.
Tlf.: 21 60 87 00
Tilvirker
Recipharm Höganäs AB, Sporthallsvägen 6, SE-263 34 Höganäs, Sverige
Dette pakningsvedlegget er basert på godkjent tekst av: 03.07.2014. Oktober 2016

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

endetarm: Nederste del av fordøyelseskanalen (15-20 cm).

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

narkose: Bevisstløshet som er fremkalt ved hjelp av legemidler.