Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Latiotim 50 mikrogram/ml + 5 mg/ml øyedråper, oppløsning

latanoprost/timolol

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Latiotim er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Latiotim
 3. Hvordan du bruker Latiotim
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Latiotim
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Latiotim er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Latiotim inneholder to forskjellige virkestoff: latanoprost og timolol. Latanoprost tilhører en gruppe legemidler som heter prostaglandinanaloger. Timolol tilhører en gruppe legemidler som heter beta-blokkere. Latanoprost virker ved å øke den naturlige utstrømningen av væske fra øyet inn i blodbanen. Timolol virker ved å redusere dannelsen av væske inne i øyet.
Latiotim brukes for å senke trykket i øyet dersom du har tilstanden åpenvinklet glaukom (grønn stær) eller okulær hypertensjon (høyt trykk i øyet). Begge disse tilstandene er forbundet med en økning i trykket inne i øyet, noe som over tid vil påvirke synet ditt. Legen vil vanligvis forskrive Latiotim dersom andre legemidler ikke har hatt tilstrekkelig virkning.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Latiotim
Latiotim kan brukes av voksne menn og kvinner (inkludert eldre), men er ikke anbefalt til deg som er under 18 år.
Bruk ikke Latiotim
 • dersom du er allergisk overfor latanoprost eller timolol, betablokkere eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du har eller tidligere har hatt luftveisproblemer som astma, alvorlig kronisk obstruktiv bronkitt (alvorlig lungesykdom som kan forårsake pipende pust, pusteproblemer og/eller langvarig hoste)
 • dersom du har alvorlige hjerteproblemer eller hjerterytmeforstyrrelser
 • dersom du er gravid (eller prøver å bli gravid)
 • dersom du ammer.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Latiotim hvis du har, eller tidligere har hatt:
 • hvis du skal ha noen form for operasjon i øyet (inklusive kataraktoperasjon) eller tidligere har hatt noen form for øyeoperasjon
 • hvis du har øyeproblemer (som smerte i øyet, irritasjon i øyet, betennelse i øyet eller uklart syn)
 • hvis du har problemer med tørre øyne
 • hvis du bruker kontaktlinser. Du kan likevel bruke Latiotim, men du må følge veiledningen for brukere av kontaktlinser under punkt 3
 • pusteproblemer, astma eller kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS)
 • dårlig blodsirkulasjon (som Raynauds sykdom eller Raynauds syndrom)
 • diabetes, ettersom timolol kan maskere tegn og symptomer på lavt blodsukker
 • overaktivitet i skjoldbruskkjertelen, ettersom timolol kan maskere tegn og symptomer
 • forstyrrelser i puls, for eksempel langsomme hjerteslag
 • hjertesvikt
 • koronar hjertesykdom (symptomer kan være brystsmerter eller tetthet i brystet, kortpustethet eller kvelningsfornemmelse)
 • hvis du vet at du lider av angina (spesielt en type som heter Prinzmetal angina)
 • lavt blodtrykk
 • hvis du vet at du har svært alvorlig allergi som vanligvis vil kreve sykehusinnleggelse
 • hvis du har hatt eller har en virusinfeksjon i øyet som skyldes herpes simplex virus (HSV)
 • hvis du allerede tar en betablokker (oralt eller som øyedråper) eller annen prostaglandin eller prostaglandinanalog/-derivat
Før du gjennomgår en operasjon må du fortelle legen din at du bruker Latiotim, siden dette legemidlet kan endre effekten av enkelte legemidler som brukes under anestesi (narkose).
Andre legemidler og Latiotim
Latiotim kan påvirke eller bli påvirket av andre legemidler du bruker, inkludert andre øyedråper for behandling av glaukom.
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Spesielt bør du rådføre deg med lege eller apotek dersom du vet at du tar noen av følgende type medisiner:
 • Prostaglandiner, prostaglandinanaloger eller prostaglandinderivater
 • Legemidler for å behandle høyt blodtrykk eller legemidler for å behandle hjertesykdommer (f.eks. betablokkere, orale kalsiumkanalblokkere, guanetidin, klonidin, antiarytmika (f.eks. amiodaron), digitalisglykosider eller parasympatomimetika)
 • Legemidler til bruk av diabetesbehandling
 • Kinidin (brukes til å behandle hjertesykdommer og enkelte typer malaria)
 • Antidepressiva kjent som fluoksetin og paroksetin
 • Legemidler for behandling av anafylaktisk sjokk (adrenalin/epinefrin)
Inntak av Latiotim sammen med mat og drikke
Normale måltider, mat eller drikke har ingen effekt på når eller hvordan du skal bruke Latiotim.
Graviditet, amming og fertilitet
Du må ikke bruke Latiotim hvis du er gravid, med mindre legen din anser det som nødvendig. Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Du må ikke bruke Latiotim hvis du ammer. Virkestoffene i dette legemidlet kan gå over i melken din. Rådfør deg med lege før du tar noe som helst legemiddel under amming.
Latanoprost og timolol hadde ingen innvirkning på fertilitet i dyrestudier, verken hos hanndyr eller hunndyr.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Når du bruker Latiotim kan du få uklart syn i en kort periode. Dersom dette skjer med deg skal du ikke kjøre eller bruke maskiner før synet ditt er klart igjen.
Latiotim inneholder benzalkoniumklorid
Dette legemidlet inneholder 0,20 mg benzalkoniumklorid per ml. Benzalkoniumklorid kan bli absorbert av myke kontaktlinser og endre fargen på kontaktlinsen. Du må ta ut kontaktlinser før du bruker dette legemidlet og ta dem på igjen 15 minutter etterpå.
Benzalkoniumklorid kan også forårsake øyeirritasjon, spesielt dersom du har tørre øyne eller hornhinnelidelser (det gjennomsiktige laget foran på øyet). Hvis du føler unormale fornemmelser, stikking eller smerter i øyet etter å ha brukt dette legemidlet, må du snakke med lege.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Latiotim
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Hvis det er første gang du bruker denne flasken skal du skrive datoen på angitt plass på pakningen slik at du ikke bruker flasken etter utløpsdatoen.
Den anbefalte dosen for voksne (og eldre) er én dråpe i det/de berørte øyet/øynene én gang daglig.
Du skal ikke bruke Latiotim mer enn én gang om dagen, fordi effekten av behandlingen kan bli redusert om du bruker det oftere.
Du skal fortsette å bruke Latiotim slik du har fått informasjon om fra legen din helt til legen sier du skal slutte.Det er mulig at legen ønsker at du skal ta ekstra kontroller av hjertet og blodomløpet når du bruker Latiotim.
Dersom du bruker kontaktlinser
Dersom du bruker kontaktlinser skal du ta dem ut før du bruker Latiotim. Etter at du har brukt Latiotim skal du vente i 15 minutter før du setter kontaktlinsene inn igjen.
Bruksanvisning
Følg disse instruksjonene nøye når du bruker Latiotim øyedråper.
Ikke la flasketuppen berøre øyet eller området rundt øyet. Ved eventuell bakterieforurensning kan det oppstå øyeinfeksjoner som kan føre til alvorlig skade på øyet, også tap av synet. For å unngå mulig forurensning av flasken, må tuppen ikke berøre eventuelle overflater. Vask hendene, og du bør sette deg ned, eller finne en behagelig stilling.
 1. Du må ikke bruke flasken hvis forseglingen er brutt før du bruker den første gang.
 2. Du åpner flasken ved å skru hetten av, inntil forseglingen brytes.
 3. Bøy hodet bakover og bruk fingrene til å trekke ned hudpartiet under øyet, slik at det dannes en lomme mellom øyenlokket og øyet (fig. 1).
  Mangler tekstalternativ for bilde
  Fig. 1.
 4. Snu flasken opp/ned og trykk lett som vist (fig. 2 og 3), inntil én dråpe dryppes ned i øyet slik legen har fortalt deg. IKKE BERØR ØYET ELLER ØYELOKKET MED FLASKETUPPEN.
  Mangler tekstalternativ for bilde
  Fig. 2.
  Mangler tekstalternativ for bilde
  Fig. 3.
 5. Gjenta trinn 3 og 4 med det andre øyet hvis forskrevet av lege.
 6. Etter å ha brukt Latiotim, trykk en finger mot øyekroken ved nesen (figur 4) i 2 minutter. Dette bidrar til å hindre at legemidlet kommer inn i resten av kroppen.
  Mangler tekstalternativ for bilde
  Fig. 4
 7. Lukk flasken ved å skru hetten på umiddelbart etter bruk, og legg flasken tilbake i esken.
 8. Flasketuppen er designet for å gi en tilmålt dråpe. Hullet i tuppen må ikke forstørres.
Bruk av Latiotim sammen med andre øyedråper
Du skal vente minst 5 minutter mellom bruk av Latiotim og bruk av de andre øyedråpene.
Dersom du tar for mye av Latiotim
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du får for mange dråper på øyet kan du oppleve litt irritasjon i øyet, og du kan få rennende og røde øyne. Dette vil gå over, men hvis du er bekymret bør du kontakte legen for å få råd.
Dersom du svelger Latiotim.
Kontakt legen for å få råd dersom du ved uhell skulle komme til å svelge Latiotim. Dersom du svelger mye Latiotim kan du bli kvalm, få magesmerter, bli trett, bli rød i ansiktet, svimmel og begynne å svette.
Dersom du har glemt å ta Latiotim
Fortsett med vanlig dose til vanlig tid. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Latiotim
Hvis du må avslutte eller ønsker å avslutte behandlingen, ta umiddelbart kontakt med lege.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Du kan vanligvis fortsette å bruke øyedråpene, med mindre bivirkningene er alvorlige. Hvis du er bekymret, snakk med lege eller apotek. Ikke slutt å bruke Latiotim uten å snakke med legen din.
Kjente bivirkninger ved bruk av Latiotim er listet opp under. Den viktigste bivirkningen er mulighet for en gradvis, permanent endring i øyefarge. Det er også mulig at Latiotim kan forårsake alvorlige endringer i hvordan hjertet ditt fungerer. Dersom du merker endringer i hjerterytme eller hjertefunksjon, skal du snakke med legen og fortelle at du bruker Latiotim.
Følgende er sett ved bruk av Latiotim:
Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer)
 • En gradvis forandring i øyefarge ved økende mengde brunt pigment på den fargede delen av øyet som heter regnbuehinnen. Dersom du har blandet farge på øynene (blåbrune, gråbrune, gulbrune eller grønnbrune) er det mer sannsynlig at du vil oppleve denne fargeforandringen enn om du har øyne med én farge (blå, grå, grønne eller brune øyne). Fargeforandringen kan utvikles over år. Fargeforandringen kan være permanent og kan bli mer merkbar dersom du bruker Latiotim i kun ett øye. Det er ikke forbundet noen problemer med endringen i øyefarge. Øyefargeforandringen fortsetter ikke etter at man slutter å bruke Latiotim.
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer)
 • øyeirritasjon (f. eks. stikkende, brennende, kløende følelse, følelse av å ha sand på øyet, rusk i øyet)
 • øyesmerte
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer)
 • hodepine
 • rosa/røde øyne
 • infeksjon i øyet (konjunktivitt)
 • tåkete syn
 • rennende øyne
 • inflammasjon i øyelokkene
 • irritasjon eller skade på overflaten av øyet
 • hudutslett eller kløe (pruritus)
Andre bivirkninger
Selv om dette ikke er sett med Latiotim, er følgende bivirkninger sett med virkestoffene som er i Latiotim (latanoprost og timolol), og de kan derfor oppstå når du bruker Latiotim.
Følgende bivirkninger er sett med latanoprost:
 • Utvikling av virusinfeksjon i øyet som skyldes herpes simplex virus (HSV).
 • Symptomer på allergisk reaksjon (hevelse og rødme i huden og utslett).
 • Depresjon, hukommelsestap, redusert seksuell lyst, søvnproblemer, mareritt.
 • Svimmelhet, prikking eller nummenhet i huden, endring i blodtilførselen til hjernen, forverring av symptomer på myasthenia gravis (dersom du har denne tilstanden fra før), plutselig besvimelse eller følelse av at du kommer til å besvime (synkope).
 • Endring på øyevippene og de fine hårene rundt øyet (økt antall, lengde, tykkelse og de blir mørkere), endring i vekstretningen av øyevippene, hevelse rundt øyet, hevelse av den fargede delen av øyet (regnbuehinnebetennelse/uveitt), hevelse av bakre del av øyet (makulaødem), betennelse/irritasjon på overflaten av øyet (keratitt), tørre øyne, et væskefylt hulrom inni den fargede delen av øyet (cyste på iris), overfølsomhet for lys (fotofobi), innsunkne øyne (fordypning av øyelokkets fold).
 • Forverring av angina, fornemmelse av hjertebank (palpitasjoner).
 • Astma, forverring av astma, kortpustethet.
 • Formørking av huden rundt øynene.
 • Muskel- og skjelettlidelser
 • Leddsmerter og muskelsmerter
 • Brystsmerter.
Følgende bivirkninger er sett med timolol:
Som andre legemidler som brukes i øynene, blir Latiotim absorbert i blodet. Timolol (et av virkestoffene i Latiotim) kan føre til lignende bivirkninger som de som er sett med intravenøse og/eller orale betablokkere. Forekomsten av bivirkninger etter lokal applisering i øynene er lavere enn når legemidler for eksempel tas i munnen eller blir injisert. Bivirkningene nedenfor omfatter reaksjoner sett innenfor klassen av betablokkere når de brukes til behandling av øyesykdommer.
 • Utbredte (generaliserte) allergiske reaksjoner som hevelser under huden kan oppstå i ansikt og på armer og ben og kan blokkere luftveiene slik at det blir vanskelig å svelge eller puste, elveblest eller kløende utslett, lokalisert og utbredt utslett, kløe, alvorlig livstruende allergisk reaksjon som oppstår plutselig.
 • Lavt blodsukkernivå.
 • Søvnproblemer (søvnløshet), depresjon, mareritt, hukommelsestap.
 • Besvimelse, hjerneslag, redusert blodtilførsel til hjernen, økning i tegn og symptomer på myasthenia gravis (muskelsykdom), svimmelhet, uvanlige fornemmelser som prikking i huden, samt hodepine.
 • Tegn og symptomer på øyeirritasjon (f. eks. brennende, stikkende, kløende følelse, tåredannelse, rødhet), betennelse i øyelokk, betennelse i hornhinnen, uklart syn og løsrivelse av laget under netthinnen, som inneholder blodkar (kan skje etter filtrasjonskirurgi som kan forårsake synsforstyrrelser), nedsatt følsomhet i hornhinnen, tørre øyne, erosjon av hornhinnen (skade på det ytterste laget av øyeeplet), hengende øyelokk (gjør at øyet er halvveis lukket), dobbeltsyn.
 • Langsom puls, brystsmerter, hjertebank, ødem (væskeansamling), endringer i rytmen eller hastigheten av hjerteslagene, kongestiv hjertesvikt (hjertesykdom med kortpustethet og hevelser i føtter og ben på grunn av væskeansamling), en type hjerterytmeforstyrrelse, hjerteinfarkt, hjertesvikt.
 • Lavt blodtrykk, Raynauds fenomen, kalde hender og føtter.
 • Innsnevring av luftveiene i lungene (hovedsakelig hos pasienter som allerede har en sykdom), pustevansker, hoste.
 • Smaksforstyrrelser, kvalme, dårlig fordøyelse, diaré, munntørrhet, magesmerter, oppkast.
 • Håravfall, hvitt sølvaktig hudutslett (psoriasislignende utslett) eller forverring av psoriasis, hudutslett.
 • Muskelsmerter som ikke er forårsaket av trening.
 • Seksuell dysfunksjon, nedsatt libido.
 • Muskelsvakhet/tretthet.
 • Pipelyd/ringing i ørene (tinnitus).
I svært sjeldne tilfeller har noen pasienter med alvorlig skade på det blanke, ytterste laget av øyet (hornhinnen) utviklet uklare flekker på hornhinnen. Dette skyldes opphopning av kalsium (forkalkning) i løpet av behandlingen.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Latiotim
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten eller esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Før Latiotim åpnes for første gang skal det oppbevares ved 2-8ºC (i kjøleskap).
Flasken oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.
Etter at flasken er åpnet: brukes den innen 28 dager, flasken skal lagres ved høyst 25ºC.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Latiotim
Virkestoffer er: latanoprost og timolol.
1 ml inneholder 50 mikrogram latanoprost og 5 mg timolol (som maleat).
Andre innholdsstoffer er: benzalkoniumklorid (konserveringsmiddel), natriumdihydrogenfosfatdihydrat, vannfritt dinatriumfosfat, natriumklorid, natriumhydroksid/saltsyre (for å justere pH), vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Latiotim ser ut og innholdet i pakningen
Øyedråper, oppløsning.
Klar, fargeløs oppløsning.
Dette legemidlet er tilgjengelig i gjennomsiktige plastflasker med hvit skrukork.
Hver flaske inneholder 2,5 ml øyedråper.
Pakningsstørrelser
1 × 2,5 ml, 2 × 2,5 ml, 3 × 2,5 ml, 4 × 2,5 ml, 5 × 2,5 ml, 6 × 2,5 ml, 7 × 2,5 ml, 8 × 2,5 ml, 9 × 2,5 ml, 10 × 2,5 ml og 12 × 2,5 ml
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark
Tilvirker:
Aeropharm GmbH, Francois-Mitterrand-Allee 1, 07407 Rudolstadt, Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 07.09.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

adrenalin: Adrenalin er et såkalt stresshormon som utskilles til blodet ved hardt fysisk arbeid, emosjonelt stress, sinne, og lavt blodsukker. Adrenalin dannes i binyremargen når det sympatiske nervesystemet aktiveres. Adrenalin gjør at hjertets slagfrekvens og kontraksjonskraft øker, blodstrømmen til skjelettmuskulatur og hjerte øker, pusten blir mer intens og bronkiene utvider seg, samtidig som sukker- og fettsyrenivåene i blodet øker. Det betyr også at kroppen gjør seg klar til raskt å flykte. Adrenalin brukes som legemiddel ved hjertestans, alvorlig astma og alvorlige allergiske reaksjoner.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anestesi (bedøvelse): Følelsesløshet, dvs. bortfall av sanseinntrykk slik som smertesans.

angina (angina pectoris, hjertekrampe): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

antiarytmika (antiarytmikum): Legemiddel som regulerer hjerterytmen og motvirker rytmeforstyrrelser i hjertet.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

bronkitt: Betennelse i lungenes bronkier, som er de største luftveiene i lungene. Kronisk bronkitt, som nesten alltid er forårsaket av røyking, er en besværlig sykdom med svært langvarig betennelse i luftveiene som gir hoste. Akutt bronkitt i forbindelse med en luftveisinfeksjon kan hos barn gi pustevansker.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

erosjon: Overflatisk sår.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

fotofobi (lysskyhet, okulær lysoverfølsomhet): Lysømfintlighet.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

hjerneslag (slag, slaganfall): Plutselig tap av nervefunksjoner pga. oksygenmangel eller blødning i hjernen. Forårsakes ofte av en blodpropp i blodårene i hjernen.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, myokardreinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

keratitt (hornhinnebetennelse): Betennelse øyets hornhinne. Forårsakes av skade, bakterier, virus, sopp eller autoimmun sykdom. Symptomer er smerter, lysskyhet, nedsatt syn, tåreflod og sammenkniping av øyet.

konjunktivitt (øyekatarr): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.

kronisk obstruktiv lungesykdom (kols): Kronisk obstruktiv lungesykdom/kols er en samlebetegnelse for sykdommer der utpustingen er vedvarende forverret fordi luftpassasjen i bronkiene er hemmet, blant annet på grunn av kronisk betennelse i slimhinnene og redusert elastisitet. Symptomer kan være hoste, økt slimproduksjon og tungpustethet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

makulaødem (maculaødem): Hevelse i makula.

malaria: Malaria er en akutt infeksjonssykdom, som skyldes en blodparasitt som overføres ved myggbitt.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

myasthenia gravis: Alvorlig autoimmun sykdom som gir økt trettbarhet og svakhet i muskulaturen.

narkose: Bevisstløshet som er fremkalt ved hjelp av legemidler.

nedsatt libido (nedsatt seksualdrift, nedsatt sexlyst, redusert libido): Nedsatt seksuell lyst.

prostaglandin: Prostaglandiner omfatter en gruppe av hormonlignende stoffer som finnes i de fleste vev og organer i kroppen. Prostaglandiner påvirker blant annet blodtrykk, muskelspenninger, fettvev og immunsystemet.

raynauds sykdom: Kramper i perifere blodkar, spesielt i fingrene. Fører til at fingrene blir hvite og kalde. Årsaken er ukjent og det er hovedsakelig kvinner som rammes

regnbuehinnebetennelse (iritt): Akutt betennelse i øyets regnbuehinne. Symptomer er lysskyhet, smerter, tåreflod, irritasjon og rødhet i øyet.

tinnitus (øresus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.