Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Lansoprazol Pensa 15 mg enterokapsler, harde

Lansoprazol Pensa 30 mg enterokapsler, harde

lansoprazol

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Lansoprazol Pensa er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Lansoprazol Pensa
 3. Hvordan du bruker Lansoprazol Pensa
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Lansoprazol Pensa
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Lansoprazol Pensa er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Virkestoffet i Lansoprazol Pensa er lansoprazol, protonpumpehemmer.
Lansoprazol virker ved å redusere mengden syre i magen din.
Legen kan foreskrive Lansoprazol Pensa for følgende indikasjoner:
 • behandling av sår i magesekken eller tolvfingertarmen
 • behandling av betennelse i spiserøret (gastroøsofageal reflukssykdom)
 • forebygging av gastroøsofageal reflukssykdom
 • behandling av halsbrann og sure oppstøt
 • behandling og forebygging av sår i hos pasienter som trenger kontinuerlig behandling med NSAID-er (NSAID-er brukes til behandling av smerter og betennelse)
 • behandling av Zollinger-Ellisons syndrom.
 
2. Hva du må vite før du bruker Lansoprazol Pensa
Bruk ikke Lansoprazol Pensa
 • dersom du er allergisk overfor lansoprazol eller noen av innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • hvis du tar legemidler som inneholder atazanavir (brukes ved behandling av HIV)
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Lansoprazol Pensa, dersom:
 • du har en alvorlig leversykdom. Det kan hende han/hun må justere dosen din.
 • du noen gang har hatt en hudreaksjon etter behandling med et legemiddel som likner Lansoprazol Pensa som reduserer magesyre.
 • det er planlagt at du skal ta en spesiell blodprøve (Kromogranin A)
Kontakt lege så raskt som mulig dersom du får hudutslett, spesielt på områder som utsettes for sol, siden det kan være nødvendig å stoppe behandlingen med Lansoprazol Pensa. Husk også å nevne for legen din andre bivirkninger som smerter i leddene.
Legen kan utføre eller kan ha utført en undersøkelse kalt endoskopi for å diagnostisere sykdom og / eller for å utelukke ondartet sykdom.
Dersom diaré oppstår under behandling av Lansoprazol Pensa, kontakt legen din umiddelbart. Lansoprazol Pensa har vært forbundet med en økt forekomst av smittsom diaré.
Dersom legen har foreskrevet Lansoprazol Pensa sammen med anti-inflammatoriske legemidler til behandling av smerter eller revmatisk sykdom: les pakningsvedlegget til disse legemidlene nøye.
Ved å ta en protonpumpehemmer som Lansoprazol Pensa, spesielt over perioder på mer enn 1 år, kan risikoen for brudd i hofte, håndledd eller ryggrad øke noe. Informer legen din hvis du har osteoporose (bendskjørhet), eller hvis du tar kortikosteroider (som kan øke risikoen for osteoporose).
Hvis du tar lansoprazol over lengre tid (over 1 år), vil legen din sannsynligvis kontrollere deg regelmessig. Fortell legen din dersom du opplever noen nye eller uvanlige symptomer eller andre detaljer når du ser ham / henne.
Andre legemidler og Lansoprazol Pensa
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, inkludert reseptfrie legemidler.
Det er spesielt viktig å sjekke med legen din eller apoteket dersom du bruker noen av de følgende legemidlene. Dette er fordi lansoprazol kan påvirke hvordan andre legemidler virker:
 • ketokonazol, itrakonazol, rifampicin (brukes til behandling av infeksjoner)
 • digoksin (brukes til å behandle hjerteproblemer)
 • teofyllin (brukes til behandling av astma)
 • tacrolimus (brukes til å forebygge avstøting av transplantat)
 • fluvoksamin (brukes til behandling av depresjon og andre psykiske problemer)
 • syrenøytraliserende legemidler (brukes til behandling av halsbrann eller sure oppstøt)
 • sukralfat (brukes for å helbrede sår)
 • Johannes urt (Hypericum perforatum) (brukes til behandling av mild depresjon)
Inntak av Lansoprazol Pensa sammen med mat og drikke
For å få best effekt av legemiddelet bør Lansoprazol Pensa tas minst 30 minutter før mat.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utfører risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Bivirkninger som svimmelhet, vertigo, tretthet og synsforstyrrelser kan forekomme hos pasienter som tar Lansoprazol Pensa. Disse bivirkningene kan redusere evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Lansoprazol Pensa inneholder sukrose
Hvis du har blitt fortalt av legen din at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Lansoprazol Pensa
Svelg kapselen hel med et glass vann. Hvis du synes at det er vanskelig å svelge kapslene, kan legen råde deg om andre måter å ta dette legemidlet på. Ikke knus eller tygg kapslene eller innholdet av en tømt kapsel, da dette kan hindre legemidlet i å fungere som den skal.
Hvis du tar Lansoprazol Pensa én gang om dagen, ta den til samme tid hver dag. Du vil få de beste resultatene hvis du tar legemidlet om morgenen.
Hvis du tar Lansoprazol Pensa to ganger om dagen, ta den første dosen om morgenen og den andre om kvelden.
Dersom legen har forskrevet Lansoprazol Pensa for annen bruk, eller i en annen dose, ta alltid legemidlet slik legen har fortalt deg. Du bør sjekke med legen din dersom du er usikker.
Den foreskrevne dosen av Lansoprazol Pensa avhenger av tilstanden din. Vanlig dose for voksne er gjengitt nedenfor. Legen foreskriver noen ganger en annen dose, og vil fortelle deg hvor lenge behandlingen bør fortsette.
Behandling av halsbrann og sure oppstøt
Én 15 mg eller 30 mg kapsel hver dag i 4 uker. Hvis symptomene vedvarer, kontakt lege. Dersom symptomene ikke forsvunnet innen 4 uker, kontakt legen din.
Behandling av sår i tolvfingertarmen
Én 30 mg kapsel hver dag i 2 uker.
Magesår:
Én 30 mg kapsel hver dag i 4 uker.
Behandling av betennelse i spiserøret (refluksøsofagitt):
Én 30 mg kapsel hver dag i 4 uker.
Forebyggende langtidsbehandling av gastroøsofageal reflukssykdom
Én 15 mg kapsel hver dag, legen kan justere dosen til én 30 mg kapsel hver dag.
Behandling av sår i tolvfingertarmen eller magesekk hos pasienter som trenger vedvarende NSAID-behandling
Én 30 mg kapsel hver dag i 4 uker.
Forebygging av sår i tolvfingertarmen eller magesekk hos pasienter som trenger vedvarende NSAID-behandling
Én 15 mg kapsel hver dag, legen kan justere dosen til én 30 mg kapsel hver dag.
Zollinger-Ellisons syndrom:
Den vanlige dosen er to 30 mg kapsler om dagen til å begynne med. Legen vil så bestemme dosen som er optimal for deg ut ifra hvordan effekt behandlingen har på deg.
Lansoprazol Pensa bør ikke gis til barn.
Bruk alltid Lansoprazol Pensa slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege hvis du er usikker.
Dersom du tar for mye av Lansoprazol Pensa
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Lansoprazol Pensa
Dersom du glemmer å ta en dose, ta den så snart du husker det, med mindre det er tid for neste dose. Hvis dette skjer, hopp over den glemte dosen og ta kapslene som vanlig. Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt kapsel.
Dersom du avbryter behandling med Lansoprazol Pensa
Ikke slutt å ta legemidlet selv om symptomene dine har bedret seg. Du er kanskje ikke fullt restituert, og symptomene kan komme tilbake hvis du ikke fullfører behandlingen.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Følgende bivirkninger er vanlige (påvirker mer enn 1 av 100 pasienter):
 • hodepine, svimmelhet
 • diaré, forstoppelse, magesmerter, sykdomsfølelse (kvalme) eller oppkast, luft i magen, tørr eller sår
 • munn eller hals
 • hudutslett, kløe
 • endringer i måten leveren din fungerer (vist ved en blodprøve)
 • tretthetsfølelse
 • godartede polypper i magesekken
Følgende bivirkninger er mindre vanlige (rammer færre enn 1 av 100 pasienter):
 • depresjon
 • ledd- eller muskelsmerter
 • væskeansamling som kan forårsake hovne armer eller ben
 • endring i antall blodlegemer
 • brudd i hofte, håndledd eller rygg (hvis Lansoprazol Pensa brukes i høye doser over en lang
 • tidsperiode)
Følgende bivirkninger er sjeldne (rammer færre enn 1 av 1000 pasienter):
 • feber
 • rastløshet, døsighet eller forvirring, hallusinasjoner, søvnproblemer, synsproblemer, vertigo
 • endring av smakssansene, tap av appetitt, betennelse i tungen (glossitt)
 • hudreaksjoner som brennende eller stikkende følelse under huden, blåmerker, utslett og overdreven
 • svetting
 • økt følsomhet overfor sol og lys
 • tap av hår
 • kløe på huden (parestesier), skjelving
 • anemi (blek hud)
 • nyreproblemer
 • betennelse i bukspyttkjertelen
 • betennelse i leveren (symptomer er gul hud eller gule øyne)
 • brystvekst hos menn, impotens
 • candidiasis (soppinfeksjon, kan påvirke hud eller slimhinner)
 • angioødem. Oppsøk lege umiddelbart hvis du viser tegn til angioødem, som for eksempel hevelse i ansikt, tunge eller svelg, vanskeligheter med å svelge, elveblest og pusteproblemer.
Følgende bivirkninger er svært sjeldne (rammer færre enn 1 av 10 000 pasienter):
 • alvorlige overfølsomhetsreaksjoner inkludert sjokk. Symptomer på en overfølsomhetsreaksjon kan være feber, utslett, hevelse og noen ganger en senking av blodtrykket
 • betennelse i munnen (stomatitt)
 • kolitt (tarmbetennelse)
 • endringer i testverdier som natrium, kolesterol og triglyseridernivå
 • svært alvorlige hudreaksjoner med utslett, blemmer, alvorlig betennelse og avflassing av huden
 • i svært sjeldne tilfeller Lansoprazol Pensa kan føre til en reduksjon av antall hvite blodlegemer slik at immunforsvaret blir svekket. Hvis du får en infeksjon med symptomer som feber med kraftig nedsatt allmenntilstand eller feber med lokale tegn på infeksjoner som smerter i hals / svelg / munn eller vanskeligheter med å slippe ut vann (urin), oppsøk lege umiddelbart. Legen vil bestille en blodprøve for å sjekke om antall hvite blodlegemer har blitt redusert (agranulocytose).
Ukjent frekvens (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data)
 • Hvis du går på Lansoprazol Pensa i mer enn tre måneder, er det mulig at nivåene av magnesium i blodet ditt kan falle. Lave nivåer av magnesium kan vise seg som trøtthet, ufrivillige muskelsammentrekninger, desorientering, kramper, svimmelhet, økt puls. Hvis du får noen av disse symptomene, vennligst informer legen din straks. Lave nivåer av magnesium kan også føre til en reduksjon i kalium eller kalsium i blodet. Legen din kan bestemme seg for å utføre regelmessige blodprøver for å overvåke dine magnesiumnivåer.
 • Utslett, muligens med smerter i leddene.
 • Synshallusinasjoner
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Lansoprazol Pensa
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Blisterpakning: Oppbevares ved høyst 25ºC.
Boks av plast: Oppbevares ved høyst 30ºC. Hold tablettbeholderen tett lukket for å beskytte mot fuktighet.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på blister / etikett etter EXP og pakning etter Utl.dato.. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Lansoprazol Pensa
 • Virkestoff er lansoprazol.
 • Andre innholdsstoffer er: Kapsel: hypromellose (E 464), talkum, titandioksid (E 171), metakrylsyreetylakrylatkopolymer (1:1), trietylsitrat, sukkerkuler (sukrose og maisstivelse). Kapselskall: titandioksid (E 171), gelatin, renset vann. Trykkfarge: skjellakk og svart jernoksid (E172).
Hvordan Lansoprazol Pensa ser ut og innholdet i pakningen
Beskrivelse:
 • Lansoprazol Pensa 15 mg: Opake hvite, harde kapsler. Hver kapsel er merket med “LAN 15”. Inneholder hvite til beige granulater med enterodrasjering.
 • Lansoprazol Pensa 30 mg: Opake hvite, harde kapsler. Hver kapsel er merket med “LAN 30”.
  Inneholder hvite til beige granulater med enterodrasjering.
Pakningsstørrelser:
 • 15 mg:
  7, 14, 28, 42 and 56 enterokapsler i blisterpakninger
  56 (2×28) and 100 (2×50) enterokapsler i en boks av plast
 • 30 mg:
  7, 14, 28, 42 and 56 enterokapsler i blisterpakninger
  28, 56 (2×28) and 100 (2×50) enterokapsler i en boks av plast
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Pensa Pharma AB
Birger Jarlsgatan 22
114 34 Stockholm
Sverige
Tilvirker
Esteve Pharmaceuticals, S. A.
San Marti 75-97, Polígono Industrial
08107 Martorelles (Barcelona)
Spania
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:

Land

Produktnavn:

SE, DK, DE, NO

Lansoprazol Pensa

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 15.06.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

gastroøsofageal reflukssykdom (gerd, gørs): (GERD: GastroEsophageal Reflux Disease. GØRS: Gastroøsofageal reflukssykdom.): Oppgulp av magesyre og mageinnhold fra magen til spiserøret. Oppstøtene kommer flere ganger i uken og kan påvirke livskvaliteten til pasienten betydelig. Andre symptomer på sykdommen kan inkludere magesmerter, tørrhoste og følelse av en klump i brystet. Kvalme og natthoste som ligner astma kan også forekomme. Det er flere årsaker til sykdommen. Den vanligste er at den nederste lukkemuskelen i spiserøret avslappes i for lang tid, slik at mageinnholdet kan komme tilbake til spiserøret. Det kan også skyldes nedsatt spyttproduksjon og at den nedre lukkemuskelen ikke lukkes helt. For de fleste er gastroøsofageal reflukssykdom en kronisk tilstand.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

impotens (erektil dysfunksjon, ereksjonssvikt): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

osteoporose (benskjørhet, beinskjørhet): Osteoporose er benskjørhet som skyldes reduksjon i benmasse. Skjelettet blir porøst og skjørt, og risiko for benbrudd øker. Det fins 2 hovedtyper: Benskjørhet etter overgangsalderen hos kvinner samt aldersrelatert benskjørhet.

protonpumpehemmer: Legemiddel som reduserer produksjonen av magesyre. Protonpumpene finnes i magesekkens parietalceller og bidrar til produksjon av magesyre. Protonpumpehemmere brukes ved magesår når magesyreproduksjonen er for høy. Eksempler på protonpumpehemmere: Esomeprazol, lansoprazol, omeprazol, pantoprazol.

stomatitt (munnhulebetennelse): Smertefulle sår i munnslimhinnen. Årsaken til stomatitt/munnhulebetennelse er ukjent. De antas å skyldes en autoimmun prosess, noe som innebærer at kroppens forsvarssystem reagerer på kroppens eget vev.

zollinger-ellisons syndrom: Syndrom som skyldes svulst som ofte sitter i bukspyttkjertelen og produsere hormonet gastrin. Gastrin stimulerer utskillelsen av magesyre i magesekken, noe som forårsaker tilbakevendende magesår. Syndromet kan også gi diaré. Magesåret kan behandles med protonpumpehemmere som reduserer saltsyreproduksjon. Svulsten kan fjernes ved operasjon.