Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Lamisil® 250 mg tabletter

terbinafinhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Lamisil er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Lamisil
 3. Hvordan du bruker Lamisil
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Lamisil
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Lamisil er, og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Lamisil er et soppdrepende middel som virker ved at det blokkerer en reaksjon i soppens stoffomsetning, noe som fører til opphopning av et bestemt stoff (skvalen) inne i soppcellen. Høyt nivå av skvalen er skadelig for soppcellen slik at den dør og infeksjonen leges.
Lamisil brukes til behandling av soppinfeksjoner i hud og negler når utvortes behandling ikke er egnet eller ikke har gitt tilfredsstillende resultat.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Lamisil
Bruk ikke Lamisil:
 • dersom du er allergisk overfor terbinafin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • hvis du har alvorlig nedsatt lever- eller nyrefunksjon.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Lamisil.
 • Lamisil tabletter bør ikke brukes ved nedsatt lever- eller nyrefunksjon. Regelmessig kontroll av leverfunksjonen er nødvendig.
Kontakt lege straks, eventuelt avslutt behandlingen, dersom du opplever symptomer som uforklarlig vedvarende kvalme, dårlig appetitt, uvanlig tretthet, brekninger, høyresidig øvre magesmerter, gulsott, mørk urin, blek avføring, ved tegn på infeksjoner, blødninger eller tiltagende hudutslett. Rådfør deg med legen din dersom du tror du kan være allergisk.
Andre legemidler og Lamisil
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Effekten av Lamisil kan påvirkes ved samtidig inntak av legemidler som f.eks. cimetidin (magesårmedisin) og rifampicin (antibiotikum). Lamisil kan påvirke effekten av andre preparater som f.eks. koffein, ciklosporin (brukes blant annet ved organtransplantasjon), enkelte midler mot depresjon, enkelte hjertemedisiner, p-piller, enkelte midler mot sopp og hoste. Dosen reguleres i samråd med legen. Samtidig bruk av andre legemidler avklares med legen på forhånd.
Inntak av Lamisil sammen med mat og drikke
Virkningen av Lamisil påvirkes ikke av samtidig matinntak.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Begrenset erfaring ved bruk av Lamisil under graviditet. Lamisil bør derfor ikke brukes under graviditet annet enn når legen har bestemt det.
Lamisil går over i morsmelk. Det er mulig at barn som ammes påvirkes. Mødre som ammer bør derfor ikke bruke Lamisil tabletter.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye.  Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Dersom du blir svimmel når du tar Lamisil tabletter bør du unngå å kjøre bil eller bruke maskiner.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Lamisil
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen for voksne er 1 tablett à 250 mg daglig.
Behandlingens varighet avhenger av type soppinfeksjon og alvorlighetsgrad.
Ved behandling av neglesopp: 6-12 uker. Hos enkelte pasienter med langsom neglevekst kan det være nødvendig med lengre behandlingstid. Neglen vil få igjen normalt utseende først flere måneder etter avsluttet behandling. Dette skyldes at det tar tid før friske negler vokser ut.
Ved behandling av soppinfeksjoner i huden: 2-6 uker. Etter avsluttet behandling kan det gå noen uker før huden ser normal ut.
Bruk av Lamisil hos barn og ungdom
Anbefales ikke til barn og ungdom (< 18 år) på grunn av manglende erfaring.
Dersom du tar for mye av Lamisil
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. Du kan ha behov for medisinsk tilsyn. For andre spørsmål om legemidlet kontakt lege eller apotek.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Svært vanlige (mer enn 1 av 10 pasienter): Hodepine, problemer med magen (oppblåsthet, dårlig appetitt, kvalme, sure oppstøt, milde magesmerter og diaré), hudreaksjoner som elveblest og utslett, muskel- og leddsmerter.
Vanlige (mellom 1 og 10 av 100 pasienter): Depresjon, nedsatt/tapt smakssans (gjenopprettes vanligvis noen uker etter avsluttet behandling), svimmelhet, nedsatt syn, utmattethet (“fatigue”).
Mindre vanlige (mellom 1 og 10 av 1000 pasienter): Blodmangel, angst, redusert fysisk følsomhet, nummenhet og prikking, tinnitus (opplevelse av å høre lyder når det er stille f.eks. øresus eller ringelyder), økt følsomhet i huden overfor sollys, feber, vekttap (som følge av tapt smakssans)
Sjeldne (mellom 1 og 10 av 10 000 pasienter): Lever- og gallepåvirkning.
Svært sjeldne (mindre enn 1 av 10 000 pasienter): Kraftig allergisk reaksjon, redusert nivå av hvite eller røde blodlegemer eller blodplater, lupus (en bindevevssykdom), alvorlige hudreaksjoner, hårtap, psoriasislignende hudutslett, forverring av psoriasis, utslett med pussansamling (kviselignende).
Det er også rapportert om årebetennelse, nedsatt/tapt luktesans, betennelse i bukspyttkjertelen, nedbrytning av musklene, influensalignende symptomer, økt nivå av et muskelenzym i blodet (kreatinfosfokinase), nedsatt hørsel, svekket hørsel, tåkesyn og redusert synsskarphet.
Dersom det oppstår tiltagende hudutslett, inkludert allergiske reaksjoner, eller andre uventede og/eller plagsomme bivirkninger, skal legen kontaktes snarest mulig.
Kontakt lege eller, apotek eller dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Lamisil
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdato som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Lamisil:
 • Virkestoff er terbinafinhydroklorid tilsvarende terbinafin 250 mg.
 • Hjelpestoffer er magnesiumstearat, hypromellose, kolloidal vannfri silika, mikrokrystallinsk cellulose, karmellosenatrium.
Hvordan Lamisil ser ut og innholdet i pakningen
Hvit til svak gulhvit, rund tablett med delestrek på én side og merket LAMISIL 250 i sirkel på den andre siden. Tabletten er buet på begge sider med skråkant.
Blisterpakninger med 28 tabletter eller 98 tabletter.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Novartis Norge AS, Postboks 4284 Nydalen, 0401 Oslo
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 25.06.2013.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kreatinfosfokinase (kreatinkinase, ck, cpk): Et enzym som finnes i muskelvev og som spalter kreatinfosfat. Finnes normalt i lav konsentrasjon i blod, men øker ved muskelskade, f.eks. ved hjerteinfarkt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

tinnitus (øresus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.