Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Lamisil 1 % liniment, oppløsning

terbinafinhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre innen 1 uke.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Lamisil liniment er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Lamisil liniment
 3. Hvordan du bruker Lamisil liniment
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Lamisil liniment
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Lamisil liniment er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Lamisil liniment er en enkeltdose behandling som brukes mot fotsopp (tinea pedis). Lamisil liniment virker ved å drepe soppen som forårsaker tinea pedis (fotsopp). Når den påføres føttene dannes det en fargeløs film som forblir på huden og avgir virkestoffet til huden.
Hvordan vet du at du har fotsopp?
Tinea pedis (fotsopp) opptrer kun på føttene. Fotsopp starter ofte mellom tærne, men kan også spre seg til fotsålen og sidene av føttene. Den vanligste typen av fotsopp forårsaker sprekker eller avskalling av huden. Du kan også ha lett opphovning, blemmer eller væskende sår. Dette er ofte forbundet med kløe og svie.
Hvis du er usikker på om symptomene du har er på grunn av fotsopp, kontakt lege eller apotek før du begynner å bruke Lamisil liniment.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Lamisil liniment
Bruk ikke Lamisil liniment
 • dersom du er allergisk overfor terbinafinhydroklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Fortell din lege eller apotek hvis dette gjelder for deg og bruk ikke Lamisil liniment.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Lamisil liniment.
 • Dersom du har langvarig soppinfeksjon under fotsåler eller hæler med fortykket hud og/eller uttalt avskalling av huden, bruk ikke dette legemidlet. Hvis du mener at du har dette, bør du kontakte lege fordi du kan trenge en annen behandling.
 • Lamisil liniment er kun til utvortes bruk. Ikke bruk den i munnen eller svelg den.
 • Unngå at oppløsningen kommer i kontakt med ansikt, øyne eller skadet hud da alkohol kan virke irriterende.
 • Hvis preparatet ved et uhell skulle komme i kontakt med øynene, skylles øynene grundig med rennende vann. Dersom ubehaget vedvarer kontakt din lege.
 • Lamisil liniment inneholder alkohol. Holdes vekk fra åpen ild.
Barn og ungdom
Barn og ungdom under 18 år skal ikke bruke Lamisil liniment.
Andre legemidler og Lamisil liniment
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Ikke appliser andre legemidler (også reseptfrie) på de behandlede områdene samtidig som Lamisil liniment.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Lamisil liniment skal ikke brukes under graviditet hvis ikke klart nødvendig.
Ikke bruk Lamisil liniment hvis du ammer. Spedbarn skal ikke komme i kontakt med behandlede hudområder inkludert bryst.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Lamisil liniment påvirker ikke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Lamisil liniment
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Anbefalt dosering er å applisere gelen én gang som beskrevet under.Bruksanvisning
Voksne
 • Det anbefales å påføre Lamisil liniment etter en dusj eller et bad.
  • Dette er en engangsbehandling
  • Vask begge føtter og tørk dem godt.
  • Vask og tørk hendene.
  • Fjern hetten fra tuben.

 

Påføres på begge føttene. Bruk den mengden som er nødvendig for å dekke huden, omtrent halve tuben på hver fot. Dekk huden på den ene foten før du begynner på den andre.

Mangler tekstalternativ for bilde

 • Påføres med fingrene på hver fot som vist på figurene: Påføres først jevnt mellom, under og over alle tærne. Påføres deretter på sålene og sidene av føttene.

Mangler tekstalternativ for bilde

 • Preparatet skal ikke gnis eller masseres inn i huden.
 • Behandle den andre foten på samme måte som den første, selv om huden ser frisk ut. Dette for å være sikker på at all soppen fjernes fullstendig – det kan være sopp på den andre foten selv om du ikke ser symptomer.
 • La preparatet tørke til en film i 1-2 minutter før du tar på deg fottøy.
 • Vask hendene i varmt såpevann etter påføringen.
 • Føttene skal ikke vaskes eller skylles før 24 timer etter påføringen av Lamisil liniment. Tørk forsiktig føttene etter vask.
 • Skal ikke påføres mer enn én gang.

Hvor ofte og hvor lenge skal du bruke Lamisil liniment
Påføres kun én gang. Ikke påfør flere ganger.
Lamisil liniment vil begynne å drepe soppen umiddelbart etter engangsdosen er påført. Belegget som er igjen på huden etter påføring gjør at virkestoffet trenger inn i huden og fortsetter å drepe soppen i flere dager. Huden din bør begynne å heles innen noen få dager, men det kan ta opptil 4 uker før huden er fullstendig helet.
Hvis det ikke er tegn til bedring etter én uke bør du oppsøke lege eller apotek. Ikke bruk produktet for andre gang for en enkelt fotsoppepisode hvis det ikke virket første gang.
Du må påføre Lamisil liniment på begge føttene, selv om det kun er synlige symptomer på én fot. Dette sikrer at soppen blir fullstendig borte,da den kan finnes på andre områder selv uten synlige symptomer.
Når preparatet er påført føttene, tørker det raskt til et fargeløst, tynt belegg. Tuben inneholder tilstrekkelig legemiddel til å behandle begge føttene.
Det aktive virkestoffet i Lamisil liniment går inn i huden hvor det blir værende i noen dager for å fjerne soppen som forårsaker fotsopp. For å oppnå best mulig resultat, bør ikke huden vaskes eller skylles før 24 timer etter påføringen.
For å lette behandlingen:
Hold det berørte området rent ved å vaske det regelmessig etter de første 24 timer. Tørk grundig uten å gni. Prøv å la være å klø, selv om det klør, da dette kan skade og forsinke helingsprosessen og spre infeksjonen.
Infeksjonen kan spres til andre mennesker, husk derfor å bruke ditt eget håndkle og klær og ikke del dem med andre. For å beskytte deg mot ny infeksjon bør disse vaskes ofte.
Dersom du tar for mye av Lamisil liniment
Kontakt lege, syke hus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek. Det må tas hensyn til alkohol innholdet.
Dersom du får produktet i ansiktet eller i øynene
Skyll ansiktet eller øynene grundig under rennende vann. Kontakt lege hvis du fremdeles har ubehag.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Noen kan være allergiske mot Lamisil liniment, og dette kan føre til hevelse og smerte, hudutslett, eller elveblest. Dette er rapportert svært sjelden (kan påvirke inntil 1 av 10 000 personer).
Hvis du skulle få en allergisk reaksjon eller noen av de ovenfor nevnte symptomer i forbindelse med bruk av produktet, fjern belegget med denaturert alkohol (fåes på apotek), vask føttene med varmt såpevann, skyll av og kontakt lege eller apotek.
Følgende bivirkninger er også rapportert:
Mindre vanlige bivirkninger (kan påvirke inntil 1 av 100 personer)
Reaksjoner på påføringsstedet, som kan inkludere tørrhet, hudirritasjon eller brennende følelse. De er vanligvis milde og forbigående reaksjoner.
Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Lamisil liniment
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Lamisil liniment etter utløpsdatoen som er angitt på esken og på tuben. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.
Oppbevares ved høyst 30ºC
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Lamisil liniment
 • Virkestoff er terbinafin (som hydroklorid). Hvert gram av liniment, oppløsning inneholder 10 mg terbinafin (som hydroklorid).
 • Andre innholdsstoffer er akrylater/oktylakrylamid kopolymer, hydroksypropylcellulose, triglyserider av middels kjedelengde og etanol.
Hvordan Lamisil liniment ser ut og innholdet i pakningen
Lamisil liniment er en klar til lett uklar gel-liknende oppløsning. Lamisil liniment er tilgjengelig i tuber på 4 gram.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver:
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S
Nykær 68
DK-2605 Brøndby
Danmark
Telefon: 80058630
E-mail: scanda.consumer-relations@gsk.com
Tilvirker
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S
Nykær 68
DK-2605 Brøndby
Danmark
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 01.07.2016

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

tinea pedis (fotsopp, tinea interdigitale): Soppinfeksjon på føttene som vanligvis arter seg som et flassende utslett mellom tærne. Smitter ofte gjennom offentlige dusjer, bassenger eller badstuer.